4
Timoteo, may sugo a pa ki kaon na dapat tumanen no gid tenged Dyos an daw Jesu-Cristo man na mag-ukom ta mga ittaw, bui daw patay, daw kino matareng daw dili matareng, nalam danen daw ino sugo ko ki kaon. Tenged man na dali nang mabot adlaw na magpakita Jesu-Cristo na mag-umpisa ta iya na pagdumala bilang ari ta tanan, dapat tumanen no gid sugo ko i. Yi ake na sugo: Isugid no miad na balita parti ki Jesu-Cristo daw dapat pirmi ka anda ta pagsugid bisan ino na sitwasyon daw ino man na uras. Mga ittaw na gabuat ta sala ambalan no, sawayen daw laygayan man na magbag-o en danen an. Iling tan buaten no na pirmi ka may langkaw na pasinsya daw dayad imo na pagtudlo. Magprusigir ka ta imo na pagtudlo tak mabot gid timpo na mga ittaw dili en miag magbaton ta igo na tudlo parti ta ate na papatian bilang mga gatuo. Mamati danen ta tama na mga manugtudlo na mag-ambal nang an ta dayad ta iran na pamatian tak pasunod nang danen iran na liag na pirmi mamati ta lain-lain na mga tudlo. Dili en danen an mamati ta kamatuuran parti ta pagtuo ki Jesu-Cristo tak mas liag danen na mapati ta mga kinaraan na isturya na imo-imo nang ta mga ittaw. Piro, kaon a, bisan ino matabo gamiten no gid isip no an para dili ka maluko na magsunod ta dili igo na tudlo. Daw maagian no mga kabellay, magprusigir ka man gyapon. Padayon no imo na ubra bilang manugsugid ta miad na balita daw tumanen no tanan na mga ubra na pasalig ta Dyos ki kaon ta imo na pagsirbi ki kanen.
Iling tan ake i na mga sugo ki kaon tak paagi ta ake na mga naagian na mga kabellay ta ake na pagsirbi ta Dyos yaken i paryo alad daw tubangen ko en ake na kamatayen. Tapos en ake na pagpangabellay ta pagtudlo ta kamatuuran parti ta pagtuo ki Cristo daw natuman ko en tanan na mga papabuat ta Dyos ki yaken na paryo a ta manug-ampang na gaprusigir gid asta kabot naan ta tumanan ta lumba. Pasunod ko gid ate na mga papatian bilang mga gatuo ki Jesu-Cristo daw paambligan ko man na dili maisab ate an na mga papatian. Gani, anduni, nlaman ko na may mabaton a na paryo kuruna na primyo* tak may dayad na bales na patagana ta Ginuo para ki yaken tenged pirmi a gasunod ta iya na liag. Ginuo an matareng na manug-ukom daw iatag din man ki yaken dayad an na bales naan ta adlaw na mabot kanen an para mag-ukom ta tanan na mga ittaw. Piro, dili nang yaken tagan din ta dayad na bales. Tagan din man tanan na mga ittaw na galangkag ta yon man na adlaw na kanen an mabot na magpakita.
Katapusan Na Mga Laygay Pablo Ki Timoteo
Daw pwidi nang, magtingwa ka gid na miling ka di dayon. 10 Padilian a Demas daw giling kanen naan ta syudad Tesalonica tenged na palabi din gid mga betang na makapalipay ki kanen naan ta kalibutan i. Cresente ya a giling naan ta prubinsya Galacia daw Tito ya giling naan ta lugar na Dalmacia. 11 Lucas nang duma ko di. Daw miling ka di, apitan no Marcos ya daw pakuyugon no aged tabangan a din ta ake na mga ubraen di. 12 Tiquico an papailing ko dyan naan ta Efeso yan. 13 Daw miling ka di, apitan no ake na bayo na pangsampaw na nabilin ko kan-o ki Carpo naan ta syudad Troas daw dleen no di ki yaken. Dleen no man di mga libro ko an dyan, labi en gid dleen no di ake na mga papilis daw sinulat.
14 Alejandro na manugbuat ta mga gamit na mital sikad malain iya na buat ki yaken. Ginuo nang en bala magbales ki kanen tenged ta mga buat din na malain. 15 Mag-andam ka gid ki kanen tak basi magbuat man kanen an ta malain ki kaon tenged gakuntra kanen ta ame na pagsugid ta miad na balita.
16 Ta una ko na pagtubang naan ta uwis aged usisaen a, ula ittaw na gatistigo para ki yaken tak padilian a ta tanan ko na duma. Kabay pa na patawaren danen ta Dyos. 17 Bisan padilian a danen, ula a pabay-i ta Ginuo. Paubayan a din pa daw pagaeman aged paagi ki yaken masugid ta usto miad an na balita parti ki Jesu-Cristo daw mamatian ta tanan na mga dili-Judio na naan man ta kurti. Paluwas a din man na ula a pasintinsyaan ta kamatayen. 18 Sigurado a gid na bisan ino malain na buaten ta mga ittaw ki yaken, luwasen a man gyapon ta Dyos daw ambligan a din man asta mabot uras na dleen a din naan ta iya na kaarian naan ta langit. Kabay pa na kanen an dayawen asta ta ula katapusan. Amen.
Katapusan Ta Yi Na Sulat
19 Ipakamusta a no nang en naan ta magsawa na Priscila daw Aquila daw ipakamusta a no man ki Onesiforo asta man mga ittaw na naan ta iya na panimalay. 20 Erasto ya gapabilin naan ta syudad Corinto daw Trofimo pabilin ko naan ta syudad Mileto tak gamasakit. 21 Magtingwa ka gid na naan ka di en bag-o mabot timpo ta tagtignaw.
Gapangamusta ki kaon danen i Eubulo, Pudente, Lino, Claudia daw duma pa di na mga utod ta ki Cristo.
22 Kabay pa na Ginuo mag-ubay ki kaon. Kabay pa man na kyo tanan na mga gatuo dyan, mabaton nyo mga kaayaran na alin ki kanen.
* 4:8 May pasaysay parti ta kuruna na primyo na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta 2 Timoteo 2:5.