2
Ambal Pablo Parti Ta Igo Na Tudlo
Tito, dapat na kaon yan dili magparyo ta mga ittaw na gatudlo ta dili igo. Padayon ka na magtudlo ta igo na tudlo parti ta ate na papatian bilang mga gatuo. Mga manakem na mama, tudluan no na dapat na danen an malam magdala ta iran na kaugalingen, pataa danen an ta mga ittaw, malam magpegeng ta iran na kaugalingen, lig-en iran na pagtuo, terek gid ta iran na tagipusuon iran na paggugma ta paryo danen na mga ittaw daw padayon man na tubangen danen maskin ino na mga kabellay na maagian danen.
Iling man tan, tudluan no mga manakem na bai na dapat sunuron danen batasan na igo ta liag ta Dyos, dili danen pakalainen iran na duma, dili danen sikad minem ta bino daw danen an magtudlo ta mga miad. Daw iling tan na dayad iran na batasan, matudluan danen mga bai na bata pa ki danen. Mga bai na bata pa dapat tudluan na magpalangga ta iran na sawa daw mga bata, magpegeng ta iran na kaugalingen, dili magbuat ta bisan ino na may masaway ki danen, mag-asikaso ta usto ta iran na pamilya, magbuat ta mga miad naan ta duma daw magpasakep naan ta iran na sawa. Dapat na dayad iran na batasan aged ula may mag-ambal ta malain kuntra ta miad na balita na alin ta Dyos.
Iling man tan, tudluan no mga mama na batan-en na magpegeng ta iran na kaugalingen. Kaon yan, ambligan no pirmi daw ino buaten no daw ambalen aged mga ittaw na gatuo magsunod ta dayad no na batasan. Dapat imo na pagtudlo terek ta imo na tagipusuon daw mag-ambal ka man ta dayad na pag-ambal na angay ta manugtudlo ta pulong ta Dyos. Dapat igo gid imo na tudlo na ula may masaway aged magayya mga ittaw na gakuntra ta ate na tudlo tak ula danen an may maambal na malain kuntra ki kiten.
Mga suguon an, tudluan no na dapat pirmi danen magpasakep ta iran na amo daw mag-ubra ta usto aged iran na amo malipay ta tanan na pabuat danen. Dapat na dili danen an magsabat-sabat ta iran na amo. 10 Tudluan no man mga suguon na dili danen takawan iran na amo parti ta kwarta na pasalig ki danen. Dapat ipakita danen na masaligan danen an ta tanan danen na pabuat. Daw makita ta mga ittaw na dayad iran na batasan, mga ittaw an mamati gid ta tudlo parti ta Dyos na ate na manluluwas.
Dayad Kabebet-en Ta Dyos Daw Gusto Din Na Maluwas Tanan Na Mga Ittaw
11 Mga gatuo an dapat dayad iran na batasan tak napakita en ta Dyos na dayad iya na kabebet-en paagi ta pagpadala din ki Cristo aged tanan na mga ittaw may upurtunidad na maluwas alin ta silot ta iran na mga sala. 12 Tenged ta dayad din na kabebet-en, papaintindi din ki kiten na dapat dili ki magsunod ta malain na mga buat ta mga ittaw na ula gapati ki kanen daw dapat dili ki man magsunod ta ate na kaugalingen na liag na gadala ki kiten na magbuat ta sala. Papaintindi din man na dapat malam ki magpegeng ta ate na kaugalingen daw matareng ki ta tanan ta na buaten daw sunuron ta man batasan na liag ta Dyos. Dapat iling tan na dayad ate na batasan mintras na bui ki pa naan ta kalibutan i 13 daw gatagad ki man ta sadya na adlaw na ate na palaeman na yon man adlaw na Jesu-Cristo na makagagaem na Dyos daw ate na manluluwas mabot na magpakita daw makala ta tanan daw kino gid kanen an. 14 Kanen gaatag ta iya na kabui na napatay para ki kiten aged maglibri ki kiten alin ta pag-ulipen ta sala daw magkamang ta ate na mga sala para buaten ki din na iya gid na mga ittaw na mag-andem gid na magbuat ta mga miad. 15 Ake i na paambal ki kaon itudlo no naan ta mga gatuo dyan. Palig-enen no iran na nakem. Daw kino gabuat ta sala, ambalan no tak yon katengdanan no bilang gapanguna ki danen. Siguraduon no na ula ittaw na dili magsunod ta imo na ambal.