10
Unc'aipimaye, camilhuo' aimolimenc'eco'me li'ipola' laƚtatahueló. Jahuay iƚniya unxamu'ela' ƚummahuay lipo'nopa ȽanDios lema'a. Jahuay uyalaico'me ƚaja, ȽanDios ilanc'e'epola' liƚpene. Iƚniya lunxamu'epola' ƚummahuay, nuyalaicopá ƚaja, toƚta'a i'ipola' lixanuc' Moisés. Jahuay ilihuequi iƚque. Jahuay iƚne ma' anuli nitepá ƚa'i, iƚque ƚi'huayomma lema'a. Jahuay ma' anuli noxnapá laja' lepi'ipola' ȽanDios. Iƚe laja' tipayomma ƚapic ƚipo'nopa ȽanDios. Ni petsi loyepa lan xanuc' jouc'a ti'hua'ma ƚapic, tiyeyi anuli. Ƚapic ma' iƚque Cristo. Jahuay iƚniya ȽanDios itoc'i'mola' ma' anuli. A'i jahuay letenƚcocopa ȽanDios liƚ'ejma'. Imanapola' jiƚpe ƚijuƚ camats'. Toƚta'a liteƚ'mipola' ȽanDios.
Iƚe li'ipola' laƚtatahueló ȽanDios aƚ'onƚiconga' to illanc' laƚ'iyaconga' ja'ni a'ij c'a laƚ'ejma'. Lu'inga': “Toƚpo'noƚe loƚpicuejma' aimoƚjanaj'me molihuej'me lixcay to lihuejpa iƚniya”. Imanc' aimolaxc'onƚingoƚai'mola' landiosla'. Toƚta'a li'epa hualca iƚne lan xanuc'. Tuya'e' al Paxi Liniƚingiya ticua:
I'epá liƚjuic landiosla', icutsoƚai'me, itetso'me, ixna'me.
Lijou'ma itsolinanca quixojma cata, i'e'me nixpiya.
Jouc'a aimoƚ'noƚ'mola' lacaƚ'no'. Hualca iƚne lan xanuc' toƚta'a li'epa. ȽanDios iteƚ'mi'mola'. Anuli litine imana'mola' anuxans fane' mil lan xanuc'. Jouc'a aimolahuai'me ƚaƚPoujna. Toƚta'a li'epa hualca iƚniya. ȽanDios umme'mola' lainofat'ƚ. Iƚne ima'a'me lan xanuc'. 10 Jouc'a aimoƚtac'ui'me cajunac' ȽanDios. Hualca toƚta'a li'epa. ȽanDios umme'ma ƚepaluc quema'a, ima'a'mola'.
11 Jahuay iƚiya li'ipola' laƚtatahueló, ȽanDios aƚ'onƚiconga' to illanc' laƚ'iyaconga' ja'ni a'ij c'a laƚ'ejma'. Jiƚpe al Paxi Liniƚingiya ȽanDios aƚsc'ai'inga' illanc' laƚmana' iƚna'a ƚitiné ma mi'hua mijou'ma li'a ƚamats'. Lu'inga' aimaƚ'e'me to iƚniya. 12 Toƚ'nujuaitsa li'ipola' laƚtatahueló. Ja'ni tocua: “Iya' ma quihuequi. Ailopa'a caƚ'iya”, iya' camihuo': Ne', topo'noƚa' cuenna. Aimixcai'mo'. 13 Itsiya toƚteƚcoyi ma le'a to laƚteƚcopa maƚmana' fa'a li'a ƚamats'. ȽanDios joupa lu'ipolhuo': “Iya' catoc'i'molhuo'”. Toƚta'a lo'eya. Iƚque aimipaiya lipicuejma'. Ja'ni toƚsinyi acueca' iƚe loƚteƚcopa, ja'ni toƚnesle: “Aimi'iya caixnet'ƚconaya”, ȽanDios timuc'i'molhuo' lonƚ'eyacu. Timuc'i'molhuo' te co'iya molulijyacu. Toƚta'a ti'hua toƚsnet'ƚ'me.
14 Maicunc'aipimaye, aimolihuej'me landiosla'. Tolanajtsoƚtsi nulemma. 15 Imanc' a'i cunc'amac'ta. Tipa'a loƚpicuejma'. Itsiya aƚquimf'eƚa' iƚta'a laifmiyacolhuo'. Tijouƚa' toƚspic'eƚe al c'a lonƚ'eyacu. 16 Illanc' ninc'apimaye tipa'a laƚvaso, jiƚpe maƚsnayi aƚ'nujuaisyi li'epa Cristo. Aƚs'najtsi'i'me ȽanDios, aƚsna'me al vino lopa'a jiƚpe al vaso. Maƚsnayi al vino jahuay anuli aƚ'nujuaisyi lijuats' Cristo. Maƚteji ƚa'i ƚaƚsquejpa jahuay anuli aƚ'nujuaisyi licuerpo Cristo. 17 Ƚa'i ƚaƚsquejpa ti'onƚcospa to licuerpo Cristo. Iƚque ƚa'i ma le'a anuli. Toƚta'a timuqui tama ninc'xpela' illanc' ma le'a anuli. Iƚque anuli ƚa'i ahualca ahualca aƚteji jahuay.
18 Lan xanuc' Israel miteji lixic' litsufcompa jiƚpe al cuecaj xoute', ti'nujuaisyi iƚe al altar pe laipa'ayompa lixic' i'altar ȽanDios. 19 Ƚinca aica'onƚicola' ƚalanDios to lilendiosla'. Jouc'a aica'onƚicola' lotsufcompola' lilendiosla' to lotsufcopa ȽanDios. 20 Mane cacua: Lan xanuc' pe aimimetsaicoyi ȽanDios aimitsufcoyi ȽanDios, titsufcoyi lontahue. Cacua: Amoƚtetso'me anuli lontahue, aimoƚƚejmale'me anuli iƚniya. 21 Imanc' ja'ni toƚsnayi livaso ƚaƚPoujna Cristo aimi'iya moƚsnayacu jouc'a liƚvaso iƚne lontahue. Ja'ni toƚtetsoyi jiƚpe lacui'impa “limesa ƚaƚPoujna”, toƚtetsoyi anuli iƚque. Aim'iya moƚtetsoyacu anuli lontahue jiƚpe liƚmesa. 22 O, ¿ja'ni lahuaiƚe ƚaƚPoujna? ¿Ja'ni xonca ti'hua laƚmane?
23 Ƚinca tama jahuay nipajnya aƚ'e'me, tipa'a latenƚcocoya jouc'a tipa'a pe aimetenƚcocojma. Tama jahuay nipajnya aƚ'e'me a'i jahuay mitoc'iyacola' lapimaye. 24 Imanc', aimoƚ'e'me loƚpic'a coƚtuca'. Toƚ'e'me iƚe lotoc'iyacola' loƚpimaye.
25 Locuquimpa laplaza ti'i'ma toƚ'nata, toƚte'me. Aimoƚsueƚmot'ƚe'me, aimolicuitsuf'me: “¿Te iƚe litsufcompola' landiosla'?” Ma le'a toƚ'natsa. 26 Toƚ'nujuaitsa: “Li'a ƚamats' jouc'a jahuay lopa'a i'huexi ƚaƚPoujna”.
27 Lan xanuc' pe aimimetsaicoyi ȽanDios, ja'ni tijoc'itsolhuo' toƚtetsota, ja'ni oƚpic'a tonƚeƚe, ne', tonƚe'me. Toƚtetsa ƚapi'inyacolhuo'. Aimoƚsueƚmot'ƚeta, aimolicuitsufoƚ'me: “¿Te iƚta'a itsufcompola' landiosla'?” Ma le'a toƚtetsa. 28 Ja'ni anuli ƚoƚpima timitsolhuo': “Iƚta'a itsufcompola' landiosla', aimi'iya moƚtejacu”, aimoƚte'me. Toƚ'nujuaitsa ƚoƚpima ƚimipolhuo' toƚta'a. Aimoƚscai'e'me iƚque ƚunxajma'. 29-30 Imanc' ƚinca aimoƚsueƚcoyacu, ma' iƚque ƚoƚpima tixhueƚco'ma.
Iya' cacua: Ƚinca nipajnya toƚte'me. Tijouƚa', ¿te co'iya? Ƚoƚpima aga tixim'ma a'ijc'a loƚ'epa, tihuotso'ma. Joupa oƚs'najtsi'ipá ȽanDios, toƚteji moƚ'nujuaisyi ȽanDios, ƚoƚpima aiquixoqui queta, ixtuc'opo'. ¿Ja'ni ac'a iƚe li'ipa? A'i.
31 Cacua: Ja'ni toƚte'me, ja'ni toƚsna'me, jahuay lonƚ'eyacu, tonƚ'eƚe ma le'a latenƚcocoya ȽanDios. Toƚta'a lan xanuc' tines'me: “ȽilenDios iƚniya ma' ac'a lipicuejma'”. 32 Ja'ni ajudío o ja'ni a'ij judío, o ja'ni loƚpimaye ƚefot'ƚepola' ȽanDios, imanc' aimoluc'uilitsuf'e'mola'. 33 Toƚta'a laif'epa iya'. Ca'nujuaitsila' jahuay laif'as xanuc'. Aicacua: “¿Te caif'eya? Aipic'a cuyaiƚa' al c'a iya'.” Ma caxpic'e, camiyoxi: “Iƚe laif'eya, ¿te tetenƚcocojma ƚaipima?” Aipic'a tuyalaiƚe al c'a laipimaye, tunƚul―le iƚniya.