5
Iya' aicuejpa lopalaicompolhuo' imanc'. Pe loƚmana' tipa'a anuli ixcay lo'epa. Lan xanuc' pe aimimetsaicoyi ȽanDios aimi'eyi to lo'epa iƚque. Joupa ilecopa ƚihuomi'máma'. Imanc' aimoƚsueƚmot'ƚeyi, ti'hua toƚnescoyoƚtsi: “Illanc' xonca ac'a lihuejyi”. Coƚa' olipa'a'me iƚque ni'epa lixcay.
Iya' tama jifa'a capa'a, tocomma ma' anuli to jipu'hua aƚmana'. Iya' joupa aixpic'epa laƚ'e'eyacu iƚque cal xans ni'epa iƚe lixcay. Tolafot'ƚetsoƚtsi toƚ'etsa ma to laƚcuxe'eponga' ƚaƚPoujna. Imanc' jiƚpiya loƚmana'. Iya' tama capa'a fa'a, laipicuejma' ti'hua'ma pu'huanni, toƚta'a ti'i'ma to lafot'ƚeyoƚtsi anuli. Jiƚpe ti'hua'ma acueca' limane ƚaƚPoujna Jesucristo. Toƚiya laca'nico'me iƚque cal xans, aƚcu'me ticuaitsi limane Satanás, titeƚ'miƚa'. Titeƚcoƚa' licuerpo aimixahue'econa'ma lixcay. Tunƚuƚa' ƚi'alma litine ticuaiyunni ƚaƚPoujna Jesús.
Imanc' ti'hua tixoqui cunlata, tocomma coƚa' ailopa'a tintsi. A'ijc'a iƚe loƚ'ejma'. ¿Ja'ni aicoƚsina' lo'eya tuƚcanni cal levadura ƚohuants'impa ƚax'e? Tama tucanni titoj'ma jahuay ƚax'e. Iƚe lixcay lonƚ'ejma' ti'onƚcospa to cal levadura, tonlaca'niƚe. Ti'itsolhuo' to cal ts'e harina ƚax'e pe ailopa'a qui'ic'. Ƚa'i ƚolanc'ecompa cal ts'e harina ƚax'e titejn‑ni al juic Pascua. Jiƚpe al juic ti'nujuaitsinni li'epa ȽanDios litine lunƚu'epola' lixanuc', iƚniya lijoupa ima'apá ƚaca'huaj moƚ. Illanc' aƚ'nujuaisyi ƚiMoƚ ȽanDios, joupa ƚima'ampa, iƚque Cristo. Aƚ'nujuaitsa iƚque, toƚta'a aƚ'e'me juic. Jiƚpe al juic aimixinim'me iƚque cal levadura. Laifnescopa “cal levadura”, canescojma lixcay. Cacua: Aimaƚ'e'me lixcay. Aimaƚnescocona'mola' quixcay laƚpimaye. A'i ma le'a maƚ'e'e'moƚtsi to lan c'a xanuc', al ƚinca aƚ'itsonga' ac'a laƚpicuejma'.
Laininiƚ'epolhuo' aimipolhuo': “Tolanajtsoƚtsi iƚne no'epá al xujc'a. Aimoƚƚejmale'me iƚne pe noxhuicopá ocuenaye cacaƚ'no' a'i quiƚpenoye.” 10 Laimipolhuo' toƚta'a aicapalaicocola' lan xanuc' pe aimimetsaicoyi ȽanDios. Ƚinca iƚniya tixhuicoyi lacaƚ'no', tijanajyi ƚiƚ'huexi liƚf'as xanuc', tifel'miyaleyi, texic'eyaleyi liƚf'as xanuc', texc'onƚingoƚaiyi landiosla'. A'i camiyacolhuo' tolanajtsoƚtsi iƚniya. Ja'ni toƚta'a lonƚ'eyacu tolipalcu nulemma jifa'a li'a ƚamats'. 11 Iya' canescola' liƚ'ejma' lapimaye. Camilhuo' lonƚ'eyacu ja'ni anuli ƚoƚpima tixhuijma ocuena caca'no' a'i quipeno, ja'ni tijanaca ocuenaj 'huexi, ja'ni texc'onƚingai'ila' landiosla', ja'ni tinesc'ela' cataiqui' lapimaye, ja'ni isna, ja'ni tifel'mila' lipimaye mexic'e'ela' liƚtomí. Camilhuo': Ja'ni toƚta'a li'ejma' anuli ƚapima tolanajtsoƚtsi, ni aimoƚtetso'me anuli iƚque.
12-13 Iƚniya pe a'i caƚpimaye, ¿ja'ni iya' iƚjuez? ¿Ja'ni cateƚ'mi'mola' iƚniya? A'i. Ma ȽanDios iƚjuez iƚne. Loƚpimaye nomana' jiƚpiya, imanc' ti'hua loƚmane ti'i'ma toƚteƚ'mi'mola'. Iƚque ni'epa lixcay, tolipa'aƚe.