LATAIQUI' LINIȽPA SAN JUAN LOYA'APA IȽE AL C'A LIXPIC'EPA ȽANDIOS
1
Al te'a ai'a tipango'ma jahuay, tipa'a anuli ƚecui'impá Lataiqui'. Iƚque ƚecui'impá Lataiqui' copa'a pe lopa'a ȽanDios. Iƚque ma' anDios. Ai'a tipango'ma jahuay, iƚne ȽanDios y Lataiqui', anuli tiƚmana'. Jiƚquiya Lataiqui' ilanc'epa jahuay. Jahuay lopa'a lilanc'epa iƚquiya. Ailopa'a cocuena nilanc'epa. Maƚquiya ilanc'epa jahuay. Jiƚquiya tipa'a lipitine. Nij naitsi lepi'ipa, ma iƚquiya quituca' i'hueca lipitine. Iƚque tepi'ila' liƚpitine lan xanuc', tepalc'o'ila' liƚpicuejma'. Jifa'a li'a ƚamats' lan xanuc' juaiconapa amuf liƚpicuejma'. Jiƚquiya ti'hua tepalc'o'ila'. Jiƚiya al cuecaj muf aimi'iya mipijya jiƚque lipepalc'o'.
Tipa'a anuli cal xans cuftine Juan. ȽanDios epi'i'ma lipenic', ti'eƚa' ma to limipa. Icuxe'epa tu'itsola' lan xanuc' naitsi iƚque Ƚapalc'o'iyacola'. Jahuay ti'huaiyijnle jiƚquiya Lepalc'o'. Jiƚque Juan a'i jiƚquiya Lepalc'o'. Aimi'iya mepalc'o'iyacola' lan xanuc'. Le'a tipalaico'ma Ƚapalc'o'iyalepa. Jiƚquiya ƚopalaicopa Juan, iƚque ƚinca Epalc'o'. Icuai'ma fa'a li'a ƚamats', tepalc'o'ila' lan xanuc' ni petsi lomana'.
10 Ƚilanc'epa li'a ƚamats' icuai'ma fa'a, lan xanuc' aiquilimetsaijma. 11 Petsi lomana' lipiƚya' xanuc' maƚpiya icuaiyunni. Iƚniya aiquilepenufi. 12 Lan xanuc' nepenufpá, iƚne no'huaiyijmpá, jiƚquiya epi'i'mola' liƚmane timetsaicontsola' inaxque' ȽanDios.
13 Iƚne, ¿te ts'i'ic' li'ipola' inaxque' ȽanDios? ¿Te quiƚ'ailli' acueca' xans? A'i. O, ¿te iƚniya quiƚtuca' liƚpicuejma' ixpic'e'me ti'itsoƚtsi inaxque' ȽanDios? A'i. O, ¿te anuli cal cuecaj quincuxepa ixpic'epa, imipola': “Iya' cacua: Ti'itsola' inaxque' ȽanDios”? A'i. Ma ȽanDios ixpic'epa, toƚta'a li'ipola' iƚniya inaxque' ȽanDios.
14 Iƚque ƚecui'impá Lataiqui' maƚque anDios, i'epoxi xans, icuaiyunni ma fa'a li'a ƚamats'. Ipajmpa pe laƚmana', aƚsimpá te ts'i'ic' lipicuejma' jiƚquiya, maƚque cal Nuli qui'Hua ȽanDios. Aƚsimpá ituca', ailopa'a xonca toƚquiya. Iƚque ma le'a ac'a lixpic'ejma'. Aimifelƚaique. Aƚtoc'inga'. Lu'inga' al ƚinca.
15 Juan Bautista tu'ila' lan xanuc':
―Ticuaihuo ƚi'Hua ȽanDios.
Ujfxi ipalaic'o'mola', timila':
―Fa'a tipa'a iƚque ƚaipalaicopa, aimipolhuo': “Iya' aicuai'ma ate'a. Tijouƚa' ticuaihuo ocuena xonca cal cueca'. Jiƚque ƚinca cal te'a. Iya' ma ailaifpa'a, jiƚquiya tipa'a.” Itsiya toƚsinƚe, joupa icuai'ma. Ma fa'a tipa'a.
16 Iƚquiya ixhuaiya lipicuejma'. Illanc' a'i quixhuaiya laƚpicuejma', lahue'enga' axpe'. Iƚquiya ƚinca ixhuaiya lipicuejma'. Aƚƚanc'e'enga' laƚpicuejma', ti'iƚa' al c'a. ȽanDios joupa aƚtoc'iponga'. Itsiya' xonca aƚtoc'inga'. 17 Lummepa Moisés, aƚtoc'iponga'. Iƚque uya'a'ma locuxepa ȽanDios. Itsiya xonca aƚtoc'inga', ummepa Jesucristo. Maƚque aƚtoc'inga', aƚmuc'inga' jahuay al ƚinca. 18 Nij naitsi niximpa ȽanDios. Cal Nuli qui'Hua ȽanDios tiƚmana' anuli, ma' iƚque aƚmuc'iponga' li'ejma' ȽanDios.
19 Lan xanuc' judío, maƚniya nomana' liƚya' Jerusalén, ummem'mola' la'aillí, jouc'a notoc'iyalepá la'aillí. Icuaiyunca pe lopa'a Juan Bautista, icuis'e'me, timiyi:
―¿Naitsi ima'?
20 Juan u'i'mola' al ƚinca, aiquemi'e'mola', timila':
―Iya' a'i ninCristo.
21 Icuis'econa'me, timiyi:
―Lu'itsonga', ¿naitsi ima'? ¿Te ima' unElías?
Timila':
―Iya' a'i.
Icuis'econa'me, timiyi:
―ȽanDios icuapa: “Cumme'e'molhuo' anuli ƚaiprofeta”. Itsiya illanc' licuis'ehuo', ¿te ima' iƚque cal profeta?
Italai'e'e'mola', timila':
―Iya' a'i.
22 Icuis'econa'me, timiyi:
―Lu'itsonga', ¿naitsi ima'? Ticuicomma lu'itola' lalummeponga'. ¿Te cofnescoyacoxi? ¿Te ts'i'ic' lopenic'?
23 Juan italai'e'e'mola', ipalaico'moxi. U'i'mola' litaiqui' cal profeta Isaías, tuya'e':
Petsi ailopa'a quiƚya' tuya'e' anuli cal xans, tu'ila' lan xanuc':
“Toƚƚanc'e'eƚe lipene ƚaƚPoujna”.
Toƚta'a ipalaico'moxi Juan Bautista.
24 Iƚniya lummempola' nopalaic'opá Juan afariseo. 25 Ti'hua tipalaic'oyi Juan, timiyi:
―Ima' tocua: “Iƚniya cal Cristo, cal Elías, cal profeta ƚommeya ȽanDios, iƚne ocuenaye, a'i iya'”. Ne'. Itsiya ¿te cofmepo'icopola' lan xanuc'?
26-27 Juan italai'e'e'mola', timila':
―Iya' capo'icola' aja'. Itsiya fa'a pe loƚmana' tipa'a ocuena. Imanc' aicolimetsaijma. Jiƚquiya xonca acueca' xans. Iya' ni aimi'iya cuhuaƚc'e'eya lic'eJi'. Tijouƚa' cajou'neƚa' iya' laipenic' iƚque tipango'ma lipenic'.
28 Toƚta'a li'ipa jiƚpe cuftine Betábara, ƚu'huaj quiyay al pana' Jordán, maƚpiya Juan tepo'iyale.
29 Lihuequi litine Juan ixim'ma Jesús icuaico'ma. Timila' lan xanuc':
―¡Toƚsinƚe! Iƚque ƚiMoƚ ȽanDios. Tiƚonc'e'e'mola' liƚjunac' lan xanuc' nomana' fa'a li'a ƚamats'. 30 Iya' joupa aipalaicopa iƚquiya. Joupa nu'ipolhuo': “Cajou'neƚa' laipenic' iƚque tipango'ma lipenic'. Iƚque xonca acueca'. Iya' ma' ailaifpa'a jiƚque tipa'a.” 31 Iya' aicainimetsaijma. Iya' aicuaicoco'ma capo'itsolhuo' imanc' ixanuc' Israel, tolimetsaicoƚe jiƚquiya.
32-34 Juan ma ti'hua tipalaijma Jesús. Tuya'e' li'ipa, ticua:
―Iya' aicainimetsaijma Jesús. Aicaixina' naitsi jiƚquiya. Aiximpa cal Espíritu Santo ti'onƚcospa to anuli cal paloma, imumma ehuoxaf'caipa ƚijuac Jesús. Maƚque ȽanDios ƚalummepa capo'iyaleƚa' aja', aƚmipa: “Toxim'ma timuyohuo lema'a cal Espíritu Santo. Tehuoxaf'cai'ma ƚijuac anuli cal xans. Jiƚquiya aimepo'icoyacolhuo' aja'. Tepo'ico'molhuo' cal Espíritu Santo.” Toƚta'a laƚmipa ȽanDios. Itsiya camilhuo' jiƚquiya Jesús i'Hua ȽanDios.
35 Lihuequi litine tecaxhuoƚanna Juan jouc'a oquexi' ts'ilihuequi. 36 Juan ixim'ma Jesús ti'hua lane. Timila' ts'ilihuequi:
―¡Tolahuelojnle! Jiƚquiya iMoƚ ȽanDios.
37 Iƚniya loquexi' ts'ilihuequi Juan icuej'me lonespa. Ihuejna'me Jesús. 38 Jesús ipai'e'moxi, ixim'mola' loquexi' iƚenc'e, timila':
―¿Te colahuepá?
Iƚniya italai'e'e'me Jesús, timiyi:
―Rabí, ¿pe copanc'epa?
(Lataiqui' “Rabí”, iƚe ahebreo, ticuajmaispa: Omxi.)
39 Jesús timila':
―Tonƚouyunca. Ƚepá. Toƚsinna.
Iye'me, ixintsa jiƚpe pe lipanc'epa Jesús. Joupa uyaipa nolojmay cummuhuijma'. Imanequenca jiƚe litine.
40 Lijoupa licuejpá linesma Juan iƚne loquexi' ihuejna'me Jesús, anuli cuftine Andrés, iƚque ipima Simón Pedro. 41 Andrés ehuetsi ƚipima, iƚque Simón, timi:
―Illanc' aƚsimpá cal Mesías.
Iƚe lataiqui' “Mesías” ticuajmaispa: Cal Cristo, iƚque ƚommeya ȽanDios.
42 Andrés ilecohuona'ma Simón, icuaitsa pe lopa'a Jesús. Jesús ehuelojm'ma Simón, timi:
―Ima' unSimón, mi'hua Jonás. Ima' tecui'im'mo' unCefas.
“Cefas” ataiqui' hebreo. Maƚe lataiqui' griego “aPedro”, ticuajmaispa: Acueca' capic.
43 Lihuequi litine Jesús ixpic'e'ma ti'hua'ma al distrito Galilea. Mi'hua lane italecuf'ma anuli cal xans cuftine Felipe. Timi:
―Lihuejnaƚa'.
44 Jiƚquiya Felipe qui'huayomma Betsaida, liƚpiƚya' Andrés y Pedro.
45 Felipe ehuena'ma anuli cal xans cuftine Natanael, timi:
―Moisés jouc'a lam profeta ipalaicopá anuli cal xans. Joupa aƚsimpá iƚque. Maƚque Jesús ƚas Nazaret, i'hua José.
46 Natanael timi:
―Liƚya' Nazaret, ¿jiƚpiya tipa'a al c'a?
Felipe timi:
―Ƚepá. Toxinna.
47 Jesús lixim'ma icuaico'ma Natanael. Inesco'ma, ticua:
―Jifa'a tipa'a anuli cal c'a xans. Ma' al ƚinca i'hua Israel. Aimifelƚaique.
48 Natanael icuis'e'ma, timi:
―¿Te li'ipa lalimetsaicopa? ¿Pe caƚsinyopoƚtsi?
Jesús timi:
―Ai'a tijoc'i'mo' Felipe, aiximpo'. Cofpa'a lipunxahua la'icux.
49 Natanael timi:
―Rabí, ima' i'Hua ȽanDios. Ima' maƚRey illanc' ixanuc' Israel.
50 Jesús timi:
―Ma le'a aimipo': “Aiximpo' cofpa'a lipunxahua la'icux”, toƚta'a aƚ'huaiyijm'ma. Toxim'ma xonca' al cueca'.
51 Imicona'ma:
―Iya' camilhuo': Toƚsim'me lema'a exiya. Aƚsim'ma aƚ'onƚcospa to al hualijm'ma petsi tif'ajliyi, tilimulumma lepaluc' ȽanDios. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a.