12
Iƚniya ƚitiné, anuli litine conxajya, Jesús jouc'a ts'ilihuequi tuyalaicoyi jiƚpe lifayiya cal trigo. Ts'ilihuequi tunle'eyi. Ipango'me ipa'a'me ƚixpaj trigo, titeji. Lan xanuc' fariseo ixim'me, timiyi Jesús:
―¡Toxinƚa' lo'epa ts'ihuejhuo'! ¿Nai lepi'ipola' lane ti'e'me toƚta'a? Itsiya litine conxajya.
Jesús timila':
―Imanc', ¿te a'i coƚsuec' li'epa cal rey David, munle'eyi juaiconapa iƚque jouc'a liyejmalepá? David itsufai'ma lejut'ƚ ȽanDios, itepa lam paxi ca'í ƚopa'a jiƚpe, epi'i'mola' ƚa'i liƚejmale, itepá jouc'a. Iƚque ƚa'i ma' i'huexi ȽanDios. Aimi'iya mitejnyacu. Ma le'a la'aillí notepá.
’Al Paxi Ƚiniƚingiya tuya'e' lo'eyacu la'aillí litine conxajya. Imanc', ¿te aicoƚsuec' iƚe lataiqui'? Itine conxajya iƚniya ti'eyi canic'. Tama itine conxajya ailopa'a quiƚjunac', maƚpe al cuecaj xoute' ti'eyi canic'. Iya' camilhuo': Fa'a tipa'a anuli xonca acueca'. Iƚque tuliqui al cuecaj xoute'.
’Imanc' aicoƚcueca litaiqui' ȽanDios lonespa:
Imanc' tama toƚma'ala' linneja, aƚsufco'ma, aimalatenƚcocojma iƚe lonƚ'epa.
Xonca aipic'a toƚsintsola' cuanuc'la loƚf'as xanuc'.
Coƚa' oƚcuej'me jiƚiya lataiqui' aimoƚcufyacola' lalihuequi, iƚniya ailopa'a toƚta'a quiƚjunac'. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Ma iya' cacuxe litine conxajya. Ti'hua laimane cu'itsola' laixanuc' lo'eyacu iƚe litine.
Jesús uyaico'ma jiƚpiya. Icuaitsi lajut'ƚ pe lafoƚyomma lan xanuc', itsufai'ma. 10 Jiƚpe tipa'a anuli cal xans ijuƚpa limane. Jouc'a timana' lan xanuc' tehueyi te co'iya micufyacu Jesús. Iƚne icuis'e'me, timiyi:
―Litine conxajya, ¿te ȽanDios ticu lane tixaƚ'mentsola' lan xanuc'?
11 Jesús timila':
―Anuli imanc', ja'ni ƚimoƚ timefmaitsi al pu'hua litine conxajya, ¿te a'i mipa'aya? Ƚinca tipa'a'ma. Tama itine conxajya ailopa'a nonesya, aimiminyacu: “Aimi'iya”. 12 Cal xans aimi'onƚspa to cal moƚ, xonca ipitali iƚque. Litine conxajya ƚinca tipa'a lane aƚ'eƚe al c'a.
13 Lijoupa linespa toƚta'a, timi cal xans:
―To'nijla' lomane.
Cal xans i'nij'ma limane. Ixaƚcona'ma. Ilajn‑na'ma limane, ma to locuena limane.
14 Lan xanuc' fariseo ipalunca jiƚpe lajut'ƚ. Efot'ƚe'moƚtsi, tixpic'eyi lo'eyacu tima'anƚe Jesús.
15 Jesús ixina' lonespa iƚne lam fariseo, i'huana'ma. Axpela' lan xanuc' ihuej'me. Ixaƚ'mena'mola' jahuay lafcualƚay. 16 Ixc'ai'i'mola', timila':
―Aimoluyout'ƚe'me lai'e'epolhuo'.
17 Iƚe li'ejma' Jesús tenanƚi lataiqui' loya'apa cal profeta Isaías, iƚe lataiqui' tuya'e' lonespa ȽanDios, ticua: 18 Jifa'a ƚai'huijf'epa, iƚca'a ƚo'epa laipenic'.
Ma iƚca'a ca'ay capic'a, latenƚcocojma lipicuejma'.
Capi'i'ma ƚai'Espíritu Santo.
Tuya'a'ma pe lomana' locuenaye lan xanuc', iƚne aicalimetsaijma,
tu'i'mola' pe lopa'a al ƚijca cane. 19 Aimifulecoya cataiqui' ni aimipalaiya ujfxi.
Aimicaxhuaiya lane mija'aya ujfxi. 20 Iƚque juaiconapa amanxu, aimunƚajyacola' nulemma iƚniya lo'onƚcospola' to lix'meya jaxa.
Jouc'a aimipic'eyacola' liƚpepalc'o' tama timufqui.
Ma muliquila' no'epá laic', timuj'ma nulemma te ts'i'ic' al c'a cane.
21 Itsiya timana' lan xanuc' a'i calimetsaijma,
iƚniya ti'huaiyijm'me iƚca'a ƚai'huijf'epa,
tines'me: “Iƚca'a ƚinca lunƚu'e'monga'”.
Toƚta'a luya'apa cal profeta Isaías.
22 Ilec'mentsa Jesús anuli cal xans ƚitsufaipa anuli ƚiponta'a Satanás. Ƚonta'a i'e'epa cal xans afo', jouc'a aimipalay. Jesús ixaƚ'mena'ma cal xans. Ipalaina'ma, ehuetsalena'ma. 23 Lan xanuc' ixoconni quileta. Ticuayi:
―¡Xinƚa'! Iƚque Jesús ti'ay al cueca'. ¿Te aga iƚque ƚacui'impa ƚi'Hua David?
24 Lan fariseo icuej'me iƚe lonespa lan xanuc', ticuayi:
―Iƚque cal xans, epi'ipa limane nocuxepola' lontahue cuftine Beelzebú, toƚta'a tipa'ala' lontahue.
25 Jesús ixina' locuapa liƚpicuejma', timila':
―Anuli al cuecaj nación, ja'ni tenajtsoƚtsi lixanuc', iƚiya al nación tejac'ma. Jouc'a anuli liƚya', o anuli lajut'ƚ, ja'ni tenajtsoƚtsi liƚsanuc', iƚiya liƚya' o jiƚniya lan xanuc' aimipajnya quiƚpujfxi, tijou'mola'.
26 ’Ma' anuli Satanás ja'ni iƚque tipa'ala' lipontahue joupa enajpoƚtsi iƚniya. Coƚa' aimipajnya quipujfxi. Ja'ni toƚta'a li'ipa, ¿tej co'huacopa limane itsiya?
27 ’Iya' ja'ni iƚque Beelzebú nalapi'ipa laimane, ja'ni toƚta'a quipa'ala' lontahue, ¿naitsi nepi'ipola' liƚmane iƚne loƚxanuc' naipa'apá lontahue? Ma iƚniya loƚxanuc' timuc'i'molhuo' imanc' imenajpolhuo'. 28 O ¿te ja'ni ȽanDios nalapi'ipa ƚi'Espíritu quipa'atsola' lontahue? Ja'ni toƚta'a laimane, ti'iƚa' coƚsina' jifa'a tipa'a ȽanDios cal Cuecaj Rey. Iƚque ticuxe.
29 ’Nij naitsi mi'iya mitsufaiya lejut'ƚ cal xans ts'ipujfxi, miƚonc'e'eya ƚi'hueca. Ate'a tifi'e'mola' limane', li'mitsi' iƚque cal xans ts'ipujfxi. Tijouƚa', ƚinca nipajnya titsufai'ma lejut'ƚ, tiƚonc'e'e'ma ƚi'hueca.
30 ’Naitsi aicalihuequi, iƚque aƚ'ay laic'. Naitsi aimefot'ƚela' lan xanuc' to laif'epa, iƚque tica'nennala'.
31 ’Iya' camilhuo': Jahuay lixcay li'epa, jahuay linesc'epoƚtsi lan xanuc', ti'i'ma timenc'e'ecom'mola'. Le'a nonesc'epá cataiqui' cal Espíritu Santo aimi'iya mimenc'e'econyacola'. 32 Cal xans naƚnesc'e'epa cataiqui', ti'i'ma timenc'e'ecom'me. Cal xans nonesc'epa cataiqui' cal Espíritu Santo, iƚque aimimenc'e'econyacu. Mipa'a fa'a li'a ƚamats' o jipu'hua locuenaj quitine, iƚquiya titai'ma lijunac'.
33 ’Ja'ni tolimetsaicoyi ac'a ƚi'as, jouc'a tolimetsaicoƚe ac'a al 'ec. O ja'ni tolimetsaicoyi a'ijc'a ƚi'as, jouc'a tolimetsaicoƚe a'ijc'a al 'ec. Al 'ec ƚi'as timuj'ma te ts'i'ic' iƚe al 'ec, ja'ni ac'a c'ec o a'ijc'a. 34 Imanc' loƚpicuejma' ti'onƚcospa to lipicuejma' ƚacaƚpo'. Imanc' unc'ixcay xanuc'. ¿Te co'iya moƚpalaiyacu al c'a cataiqui'? Ma to lipicuejma' cal xans, ja'ni al c'a o ixcay, ma toƚta'a lopalaicoya. 35 Cal c'a xans tipalaijma al c'a litaiqui', ma to mipa'a lipicuejma'. Cal xans ts'ixcay quipicuejma' tipalaijma ixcay litaiqui' ma to mipa'a lipicuejma'.
36 ’Iya' camilhuo': ¡Toƚpo'noƚe cuenna te ts'i'ic' loƚnesyacu! Ticuaitsi al Cuecaj Quitine ȽanDios cal Juez ticuis'etolhuo' anuli anuli, timitolhuo': “¿Te coƚnescopa toƚta'a?” 37 Ja'ni oƚnes'me al c'a, ȽanDios tepenuftolhuo', tixinnolhuo' unc'ic'a xanuc'. Ja'ni oƚnes'me lixcay, ȽanDios aimepenufyacolhuo', tixinnolhuo' a'ijc'a.
38 Oquexi' afantsi lan xanuc' fariseo, oquexi' afantsi lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios, italai'e'e'me Jesús, timiyi:
―Momxi, aƚpic'a aƚsinƚe ja'ni aƚinca lepi'ipo' lomane ȽanDios. Aƚmihuo': To'eƚa' al cueca'.
39 Jesús italai'e'e'mola', timila':
―Lixcay xanuc' pe necanujpá ȽanDios, pe aimihuejyi, ma le'a iƚpic'a aƚsinƚa' ca'eƚa' al cueca'. Ma toƚta'a imanc' loƚ'ejma'. Ailopa'a caifmuc'iyacolhuo'. To li'ipa cal profeta Jonás luyaipa quitine, ma toƚta'a aƚ'i'ma iya'. Iƚe ƚinca toƚsim'me. 40 Jonás icoƚ'ma afane quitine afane quipuqui' jiƚpe licu'u cal cueca' catu ƚinuc'ma. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Aƚcoƚta afane quitine afane quipuqui' licu'u ƚamats'.
41 ’Ticuaitsi al Cuecaj Quitine imanc' tolacaxingoƚaita ȽanDios cal Cuecaj Juez. Jouc'a tecaxingoƚaita lan xanuc' nimajmpá liƚya' Níneve, jiƚpiya Jonás luya'ahuo'ma litaiqui' ȽanDios. Iƚniya lun Níneve ticuftolhuo'. Iƚne iquimf'e'me lu'i'mola' Jonás, ixhuej'menanca. Itsiya imanc' toƚquimf'eyi anuli xonca cal cueca', aimoƚsuej'memma.
42 ’Jiƚpe al Cuecaj Quitine lan xanuc' tecaxingoƚaita ȽanDios cal Cuecaj Juez. Imanc' tolacaxingoƚaita. Jouc'a tecaxhuaita ƚaca'no' nicuxepa anuli ƚamats' juaiconapa aculi' al 'ocay. Iƚque ƚaca'no' ticuftolhuo'. Xonca al c'a li'ejma' iƚque. I'hua'ma juaiconapa itoqui lane. Icuaitsi icuej'ma locuapa cal rey Salomón. Iƚque acueca' lipicuejma'. Itsiya, imanc' tama toƚquimf'eyi anuli cal cueca' xonca, tolatets'iyi.
43 ’Anuli ƚixcay conta'a, lipanni licuerpo cal xans, ti'hualeco'ma pe ailopa'a caja'. Tehue petsi conxac'eya, aimixina. 44 Ticua: “Aipainamma. Ai'huanapa lainejut'ƚ pe lainipayomma.” Licuaitsi jiƚpiya tixim'ma ixcuajma', itaf'uyiya, i'huáqui al c'a. 45 Tixinƚa' toƚta'a ti'hua'ma, tilecotola' ocuenaye acaitsi lontahue xonca ixcay. Titsuflai'me jiƚpiya licuerpo cal xans, timajm'me. Toƚta'a xonca acueca' loyaicoya iƚque cal xans. Al te'a le'a anuli ƚonta'a i'hueca, tijouƚa' ti'i'mola' apaico lontahue. Toƚta'a loluyalaicoyacu imanc' moƚmana' itsiya. A'ij ƚijca loƚpicuejma'.
46 Jesús mipalaic'ola' lan xanuc', icuaiyunca qui'máma' jouc'a lipimaye. Ecaxoƚ'me ƚuna. Iƚpic'a tipalaic'oƚe.
47 U'im'me Jesús, imim'me:
―Icuai'me co'máma' jouc'a lopimaye. Tecaxoƚanna ƚuna. Iƚpic'a tipalaic'otso'.
48 Jesús italai'e'e'ma, timi:
―Fa'a, ¿ja'ni ailopa'a cai'máma', ailomana' laipimaye?
49 Tenats'ila' ts'ilihuequi, ticua:
―Jifa'a comana' cai'máma' jouc'a laipimaye. 50 Iƚque naihuejcopa Cai'Ailli' Nopa'a lema'a, ma jiƚque aipima o ai'máma'.