18
Iƚne ƚitiné ts'ilihuequi Jesús icuaitsa, icuis'e'me Jesús, timiyi:
―Jiƚpiya pe lomana' iƚniya naihuejcopá cal Rey Nopa'a lema'a, ¿naitsi xonca cal cueca'?
Jesús ijoc'i'ma anuli ƚahuac'hua. Ecaxu'e'mola' ts'ilihuequi, timila':
―Iya' camilhuo' al ƚinca: Ticuicomma toƚsuej'menca, toƚ'etsoƚtsi to jiƚca'a ƚacahuac'hua. Ja'ni a'i, aimoƚsuflaiyacu pe lomana' naihuejcopá ȽanDios, cal Rey Nopa'a lema'a. Ja'ni cal xans ti'oc'exoxi, ti'onƚicoxoxi to iƚca'a ƚacahuac'hua, iƚque cal xans ti'i'ma xonca cal cueca' pe lomana' naihuejcopá cal Rey Nopa'a lema'a. Cal xans nocuapa: “Jesús ti'ela' capic'a la'uhuay”, tijouƚa' tepenufi anuli iƚna'a, iƚque cal xans lapenufinga' iya'.
’Cal xans naimenac'iya anuli iƚna'a laica'uhuay naƚ'huaiyijmpa, acueca' titeƚ'mim'me. Iƚque coƚa' ifi'em'me ƚejoc', coƚa' ifinc'im'me cal cuecaj capic, ecajm'mintsa lin'nuhua' coƚa' unxaƚac'ma, ima'ma. Toƚta'a ticuicomma lo'iya iƚque cal xans. Micoƚi li'a ƚamats' ti'hua timajm'me lan xanuc' naimenac'iyacu liƚf'as xanuc', toƚta'a aimunƚuya li'a ƚamats', titeƚ'mim'me. Ma' anuli cal xans naimenac'iya ƚif'as xans a'ijc'a loyaicoya, jouc'a aimunƚuya.
’Ja'ni lomane o lo'mis timenac'ihuo' najmay tatejla', taca'niƚa'. Ja'ni tecajm'minno' petsi aimipica ƚunga, ¿te cof'ecoyacola' oque' lomane, oque' lo'mitsi'? Najmay totsufaitsi jiƚpiya pe lotsuflaiyacu iƚne nepenufpá al ts'e liƚpitine aimijouya, tama le'a anuli lomane o anuli lo'mis. Ja'ni anuli lo'u timenac'ihuo', taipa'aƚa', taca'niƚa' aculi'. Ja'ni tecajm'minno' al muf pe lonajpa ƚunga, ¿te cof'ecoyacola' oque' lo'u'? Najmay totsufaitsi jiƚpiya pe lotsuflaiyacu iƚne nepenufpá al ts'e liƚpitine aimijouya, tama le'a anuli lo'u.
10 ’Imanc' toƚpo'noƚe cuenna. Aimonlatets'i'mola' iƚna'a laica'uhuay. Iya' camilhuo', jiƚpe lema'a timana' lilepaluc' iƚna'a laica'uhuay. Iƚne lapaluc' quema'a itine itine timana' anujnca cai'Ailli', iƚque Nopa'a lema'a. 11 Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Aicuaicoco'ma fa'a li'a ƚamats' cunƚu'e'mola' lan xanuc' lejac'pola'. Iƚe ma' aipenic'.
12 ’¿Te coƚcuapa? Anuli cal xans timana' amaxnu limot'ƚ, ja'ni anuli tejac'la', ¿te co'eya? Iƚque tipo'no'mola' lam malpuj nuxans quimbamaj pelƚa jiƚpiya ƚimuc'o, ti'hua'ma tehueta ƚejac'pa. 13 Ƚinca lam malpuj nuxans quimbamaj pelƚa limot'ƚ, iƚne pe aiquejac'ila', iƚniya tixoc'iyi queta cal xans. Tixinnatsi ƚimoƚ ƚejac'pa, xonca tixoc'i'ma queta. 14 Toƚta'a lipicuejma' coƚ'Ailli', iƚque Nopa'a lema'a. Iƚque ticua: Aimejac'mola' laitsocay ca'uhuay, ni anuli.
15 ’Ja'ni a'ijc'a li'epo' ƚopima, to'huaƚa' ima' cotuca' pe lopa'a iƚque. Tomitsi: “¿Te caƚ'ecopa toƚta'a?” Ja'ni ticueca joupa oxanu'epa. Toƚpalaic'ona'moƚtsi, ailopa'a tintsi. 16 Ja'ni aimicueca, topo'noƚa', to'huaƚa', tahuetsola' anuli o oquexi' lapimaye. Tolecotsola' pe lopa'a ƚopima. Toƚta'a to'e'ma ma to loya'apa al Paxi Liniƚingiya, ticua: “Ticuicomma oquexi' afantsi lan xanuc' ticuejcota lotalai'ecoya anuli cal xans”. 17 Ja'ni iƚque ƚopima aimicueca, ja'ni aimiquimf'ela' iƚniya, to'hua'ma, to'itola' lapimaye jiƚpiya pe lafot'ƚeyopoƚtsi. Ja'ni ti'hua aimicueca, aimiquimf'ela', ima' aimaimetsaico'ma xonca, jiƚque cal xans a'i copima. Ima' aimonƚejmaleyacu lan xanuc' pe aimimetsaicoyi ȽanDios, jouc'a pe aimihuejcoyi locuxepa ȽanDios aimonƚejmaleyacu. Ma toƚta'a aimonƚejmalecona'me iƚque cal xans.
18 ’Iya' camilhuo' al ƚinca: Pu'hua lema'a ja'ni ticuanni: “Ailopa'a lane, aimi'e'me”, toƚta'a imanc' jouc'a toƚmi'mola' loƚf'as xanuc': “Aimo'e'ma. Ailopa'a lane. Aimi'iya mo'eya toƚta'a.” Pu'hua lema'a ja'ni ticuanni: “Ne', ti'i'ma ti'e'me”, imanc' jouc'a toƚmi'mola' loƚf'as xanuc': “Ti'i'ma to'e'ma, tipa'a lane. Ne', to'eƚa'.”
19 ’Jouc'a camilhuo': Moƚmana' fa'a li'a ƚamats', ja'ni oquexi' imanc' ti'iƚa' anuli loƚpicuejma', ja'ni toƚsahue'eƚe cai'Ailli' Nopa'a lema'a tepi'itsolhuo', iƚque tepi'i'molhuo' iƚe loƚsahue'epa. 20 Petsi lafoƚyomma oquexi' afantsi lan xanuc' naƚ'huaiyijmpa, iya' jouc'a capa'a.
21 Pedro i'hua'ma pe lopa'a Jesús, icuis'e'ma, timi:
―Maipoujna, ¿tojua quimenc'e'eco'ma lijunac' ƚaipima, iƚque a'ijca' ƚaƚ'e'epa? Iya' cacua tixhuaitsi acaitsi.
22 Jesús timi Pedro:
―Iya' camihuo': A'i nica acaitsi taimenc'e'eco'ma li'e'epo' lixcay ƚopima. Cojouya lan caitsi ti'hua taimenc'e'eco'ma afanej nuxans quimbama', tijouƚa' ti'hua taimenc'e'eco'ma, aimi'iya moxhuej'meya.
23 ’Micuxe ȽanDios cal Cuecaj Rey Nopa'a lema'a, iƚque li'ejma' ti'onƚcospa to li'ejma' anuli cal cuecaj quincuxepa. Iƚque ixpic'epa ti'najtsi'itsola' limozó. 24 Lipangopa li'najtsi'ipola' limozó, ate'a icuai'entsa anuli cal mozo xonca itaiyinge acueca'. 25 Iƚque cal mozo aimi'iya mi'najtseya. Ƚipoujna, iƚque cal cuecaj quincuxepa, icuxe'ma ticuquintsa ƚimozo. Jouc'a ticuquintsola' ƚipeno, linaxque', jahuay ƚi'huexi. Toƚta'a ti'najtseco'ma litaiyinc'e. 26 Cal mozo exc'onƚingai'ma, ixa'hue'ma ƚipoujna, timi: “Ti'iƚa' c'a ƚomunxajma'. Aƚ'huaicoƚa'. Ca'najtse'ena'mo' jahuay laitaiyinc'ehuo'.” 27 Ƚapoujna ixim'ma acuanuc' ƚimozo. Imenc'e'ecopa litaiyinc'enni. Ux'mas'ma.
28 ’Ipanni cal mozo ƚimenc'e'ecompa litaiyinge. Italecuf'ma anuli ƚif'as mozo. Iƚque itaiyinc'e huata. Cal mozo ƚimenc'e'ecompa litaiyinge i'noƚ'ma ƚif'as mozo. Ipango'ma ummit'ƚe'e'ma ƚejoc', tija'e', timi: “¡Aƚ'najts'e'eƚa' laƚtaiyinc'e!” 29 Ƚif'as mozo exc'onƚingai'ma, tixahue'e, timi: “Ti'iƚa' c'a ƚomunxajma'. Aƚ'huaicoƚa'. Ca'najtse'ena'mo' jahuay laitaiyinc'ehuo'.” 30 Iƚque cal mozo aiquicuac'. I'hua'ma icuxe'ma titats'entsa, tipajntsi lacarza. Ticua: “Ma caƚtaiyinc'e tipajnla' jiƚpiya”.
31 ’Locuenaye lam mozó ixim'me li'i'ma. Ixhueƚco'me. Iye'me u'itsa ƚiƚpoujna jahuay li'i'ma. 32 Ƚapoujna, iƚque cal cuecaj quincuxepa, ijoc'i'ma cal mozo, iƚque ƚimenc'e'ecompa litaiyinge, itale'ma, timi: “Ima' mixcay mozo. Ima' aƚsa'huepa, iya' nimenc'e'ecopo' lotaiyinge jahuay. 33 Iya' aiximpo' uncuanuc'. Ima', ¿te aicoxina' cuanuc' ƚof'as mozo?” 34 Ƚapoujna ixtuc'o'ma juaiconapa iƚque ƚimozo. Icuxe'mola' ti'hua'anƚe pe lomana' lin'noƚale ti'noƚta, titeƚ'minna. Ma mi'hua mitaiyinge, ti'hua titeƚ'minna. ¡Ti'najtse'eƚa' jahuay litaiyinc'e!
35 ’Imanc' jouc'a ja'ni aimolimenc'e'ecoyacola' nulemma loƚpimaye li'e'epolhuo', toƚiya titeƚ'mi'molhuo' cai'Ailli' Nopa'a lema'a.