26
Jesús lijoupa limipola' ts'ilihuequi iƚniya ƚataiquí, ipalaic'ocona'mola', timila':
―Joupa oƚsina' tehue'e' oquej quitine ti'i'ma al juic Pascua. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Aƚcu'ma, lapaƚts'inginna lancruz.
Lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a lan tsilaj xanuc' noxpijpá lataiqui' efot'ƚe'moƚtsi lejut'ƚ cal cuecaj ca'ailli' cuftine Caifás. Jiƚpe ixpic'e'me lataiqui' tifel'mi'me Jesús, ti'noƚƚe, tima'anƚe. Ticuayi:
―Mi'i juic aimaƚ'noƚyacu, tixtulecu lan xanuc', titsolhuicu.
Jesús tipa'a liƚya' Betania, lejut'ƚ Simón, iƚque ƚixaƚconapa lehui lepra. Jiƚpe anuli ƚaca'no' icuaitsi pe lopa'a Jesús. Itaic' lipulu ilajncopa apic cuftine alabastro. Iƚe lipulu tinango laceite tujuej c'a, acueca' lipitali. Micutsuya Jesús titesma ƚaca'no' iƚoc'huai'ma, ic'ef'i'i'ma ƚijuac iƚe laceite.
Lixim'me toƚta'a lo'epa ƚaca'no', ts'ilihuequi Jesús ixtulenca. Ticuayi:
―¿Te quecani'ecopa laceite? Acueca' lipitali. Coƚa' icule'ma. Jiƚe al tomí lolijya tepi'im'mola' lan xanuc' pe aiquiƚ'hueca.
10 Jesús ixina' lonespa. Timila':
―¿Te coƚsueƚ'micopa ƚaca'no'? Ac'a iƚta'a li'epa. Latenƚma. 11 Jahuay ƚitiné ma fa'a timana' lan xanuc' pe aiquiƚ'hueca. Iya' aicapajnconaya. Aimaƚmajnconayacu anuli. 12 Laƚc'if'ipa iƚta'a laceite lojuepa ac'a, joupa enanƚpa iƚe laƚ'e'enya ai'a laminna. 13 Iya' camilhuo' al ƚinca: Aimimenc'ecoyacu li'epa iƚca'a ƚaca'no'. Ni petsi li'a ƚamats' loya'anyacu Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios, tuya'am'me jouc'a iƚe li'epa iƚca'a ƚaca'no'. Lan xanuc' ti'nujuaisnata.
14 Anuli iƚniya limbamaj coquexi' ts'ilihuequi Jesús, iƚque cuftine Judas Iscariote, i'hua'ma, icuaitsi pe lomana' lixanuc' cal cuecaj ca'ailli'. 15 Timila':
―¿Tojua lapi'i'ma ja'ni cacu'ma Jesús? Imanc' toƚ'noƚta.
Iƚniya inefo'me ti'najtse'e'me anuxans quimbamaj tomí aplata. 16 Maƚpe 'hora Judas ipango'ma ehue'me te co'eya micuya Jesús.
17 Joupa icuai'ma litine titem'me ƚa'i aiquilajncojma levadura. (Toƚta'a mi'i al juic Pascua.) Ts'ilihuequi icuaitsa pe lopa'a Jesús, icuis'e'me, timiyi:
―¿Petsi caƚƚanc'eyoyacu caƚsmocoyoyacu al juic Pascua? ¿Te cofcuapa?
18 Timila':
―Tonƚeƚe liƚya' Jerusalén, lejut'ƚ anuli cal xans, toƚmitsa: “Ƚaƚpomxi timihuo': Joupa icuaico'ma laifteƚcoya. Lomejut'ƚ aƚsmocoyo'me al juic Pascua, iya' jouc'a ts'alihuequi.”
19 Ts'ilihuequi i'ehuo'me to licuxe'e'mola' Jesús. Ilanc'ehuo'me calxmocojma al juic Pascua. 20 Joupa ummuhuita, Jesús tixmocoyi jouc'a limbamaj coquexi' ts'ilihuequi. 21 Mitetsoyi, Jesús timila':
―Iya' camilhuo' al ƚinca: Anuli imanc' aƚcu'ma.
22 Iƚniya ixhueƚconca juaiconapa, ihuotsonca. Anuli anuli timiyi:
―Maipoujna, ¿te iya'? Iya' a'i.
23 Jesús italai'e'e'mola', timila':
―Ma maƚtetsoyi nalacajm'miyacu laƚmane al pime anuli, iƚque ƚaƚcuya. 24 Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Tama ca'hua'ma laipene ma to loya'apa al Paxi Liniƚingiya, iƚque cal xans ƚaƚcuya, a'ijc'a loyaicoya. Juaiconapa acueca' titeƚco'ma iƚque, ticuaj'moxi, ticua'ma: “Coƚa' aicaipajntsi iya'”.
25 Judas, iƚque ƚocuya Jesús timi:
―Momxi, ¿te iya'?
Jesús italai'e'e'ma, timi:
―Al ƚinca lofcuapa.
26 Mitetsoyi Jesús epef'ma ƚa'i, ix'najtsi'i'ma ȽanDios, ixquetsuf'ma, epi'i'mola' ts'ilihuequi, timila':
―Tolapenufle. Toƚteƚe. Iƚta'a aicuerpo.
27 Uhuaf'ma al vaso, ix'najtsi'icona'ma, uhui'i'mola' ts'ilihuequi, timila':
―Toƚsnaƚe jahuay imanc'. 28 Iƚta'a aijuats' tiƚinc'i'ma al ts'e cataiqui' ȽanDios lopo'no'ipola' lixanuc'. Caxcuajai'ma laijuats' toƚta'a cunƚu'e'mola' axpela' lan xanuc', tiƚonc'e'em'mola' liƚjunac'. 29 Iya' camilhuo', jifa'a li'a ƚamats' aicaxnaconaya al vino. Litine tixinƚe cai'Ailli' ȽanDios ticuxe, iƚe litine caxnaconna. Iƚiya al ts'e vino aƚsnata anuli.
30 Unac'li'me anuli al salmo, ipalunca. Iye'me ƚijuala Olivo. 31 Jesús timila' ts'ilihuequi:
―Iƚta'a lipuqui' imanc' tonlanaj'moƚtsi. Aƚpo'no'ma caituca'. Ti'i'ma to muya'e' al Paxi Liniƚingiya, ticua: “Caxcai'e'ma ƚiƚpoujna lam mot'ƚ, iƚque tima'ma. Lam mot'ƚ tica'ne'moƚtsi.” 32 Camaf'ina'ma. Tijouƚa' ti'iƚa' toƚta'a ca'hua'ma al distrito Galilea. Jiƚpe ca'huaicotolhuo'.
33 Pedro timi Jesús:
―Tama tixtuc'otso' jahuay laipimaye, tenajtsoƚtsi, iya' a'i. Iya' ma quihuej'mo'.
34 Jesús italai'e'e'ma, timi:
―Iya' camihuo' al ƚinca: Iƚta'a lipuqui', ai'a tija'a'ma ƚangiti, ima' tones'ma afanemma: “Aicainimetsaijma Jesús”.
35 Pedro timi:
―Tama aƚma'atsonga' anuli, aicanesya: “Aicainimetsaijma Jesús”.
Ma' anuli licua'me jahuay locuenaye ts'ilihuequi Jesús.
36 Jesús jouc'a ts'ilihuequi icuaitsa jiƚpe cuftine Getsemaní. Jesús timila':
―Imanc' toƚcutsoƚaiƚe jifa'a. Iya' ai'huapa ƚu'hua, capalaic'ota cai'Ailli'.
37 Ileco'mola' Pedro jouc'a loquexi' linaxque' Zebedeo. Ipango'ma ihuotso'ma. Tixina ipime jiƚe lo'iya. 38 Timila':
―Juaiconapa cahuosma, tocomma aƚma'a'ma lixhuejma'. Toƚmanenca fa'a. Jiƚpe capalaic'ota ȽanDios. Imanc' aƚtoc'i'ma. Ma fa'a toƚpalaic'o'me ȽanDios jouc'a. Aimoƚsmai'me.
39 Uyai'ma nihuata, ixpats'huai'ma ƚamats', tixa'hue ȽanDios, timi:
―Mai'Ailli', ja'ni nipajnya ti'i'ma liƚonc'e'eƚa' iƚta'a laifteƚcopa. Ja'ni aimi'iya, ne', ti'iƚa' lofxpic'epa, a'i to iya' lalatenƚcocopa.
40 Ipainanni, icuai'ma pe lomana' ts'ilihuequi. Ixim'mola' tixmaiyi. Timi Pedro:
―¿Te ailopa'a coƚpujfxi? ¿Ni' anulij hora aimi'iya moƚmaf'iyacu? ¿Te aimi'iya maƚtoc'iya? 41 Toƚmaf'iƚe. Aimoƚsmai'me. Toƚsahue'eƚe ȽanDios titoc'itsolhuo', aimehuaiyim'molhuo'. Imanc' toƚcuayi: “Aƚsnet'ƚ'me”. A'i, loƚcuerpo aimitoc'ilhuo'. Aimi'iya mijucoya.
42 I'huacona'ma, ixa'huecona'ma ȽanDios, timi:
―Mai'Ailli', ja'ni aimi'iya maliƚonc'e'eya laifteƚcopa, ja'ni joupa oxpic'epa cateƚco'ma, ma toƚta'a ti'iƚa'. Ne', tixhuaitsi laifteƚcopa.
43 Ipaiconamma pe lomana' ts'ilihuequi. Ixingona'mola' tixmaiconayi. Tixinyi timufquemma liƚ'u'. Ticui quilehui. 44 Ipo'nocona'mola' quiƚtuca'. Joupa i'ipa afanemma mipalaic'o ȽanDios. Ma' anuli tixa'hue. 45 Icuaiconanni pe lomana' ts'ilihuequi. Timila':
―¿Te ti'hua toƚsmaiyi? ¿Te ti'hua tulunxajyi? ¡Toƚsinƚe! Joupa icuai'ma lai'hora. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a, joupa aƚcumpa. Icuaita quiƚmane lan xanuc' pe aimihuejcoyi ȽanDios. 46 ¡Toƚsolinca! ¡Ƚenapá! Toƚsinƚe jiƚcu'hua icuaico'ma ƚaƚcuya.
47 Mipalay Jesús icuaitsi Judas, iƚque anuli iƚniya limbamaj coquexi' ts'ilihuequi Jesús. Ilecola' axpela' lan xanuc', iƚtaic' liƚ'espada, liƚ'ec. Ummempola' lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a lan tsilaj xanuc' noxpijpá lataiqui'. 48 Iƚque nocuya Jesús joupa imipola' iƚne lan xanuc': “Iya' camuc'itolhuo' naitsi Jesús. Iƚque ƚaiftuc'oya maƚque Jesús. ¡Toƚ'noƚƚe!” 49 Aiquicoƚ'ma. Judas icuaitsi pe lopa'a Jesús, inom'ma, timi:
―¡Momxi!
Ituc'o'ma.
50 Jesús timi:
―Maipima, iƚe lof'eya, ¡to'eƚa'!
Lan xanuc' icuaitsa, i'noƚ'me Jesús. 51 Anuli ƚiƚejmale Jesús ipa'a'ma li'espada, ixcai'e'ma ƚimozo cal cuecaj ca'ailli', etec'e'e'ma lix'mas. 52 Jesús timi:
―Tamuf'minƚa' lo'espada licubierta. Jahuay noma'ahualecopá a'espada, iƚne tima'acom'mola' jouc'a a'espada. 53 Iya' nipajnya cajoc'i'ma cai'Ailli', iƚque aimicoƚya, tumme'mola' lepaluc' quema'a, ticuaicu pe laifpa'a. Juaiconapa axpela' tumme'mola', tixhuaispola' to imbamaj coquexi' lincuxepa jouc'a lanxpela' lilepaluc', o xonca. Lunƚu'ena'ma. ¿Te aicoƚsina' toƚta'a? 54 Iya' aicajoc'iya cai'Ailli'. Ja'ni cajoc'iƚa', ¿te co'iya menanƚya al Paxi Liniƚingiya loya'apa? Iƚe lataiqui' tuya'e' toƚta'a laƚ'iya.
55 Jesús ipalaic'o'mola' lanxpela' xanuc' licuaiyunca ti'noƚƚe. Timila':
―¿Te coƚcuaiyoco'me fa'a oƚtaic' loƚ'espada, loƚ'ec aƚ'noƚƚa'? ¿Te toƚcuayi iya' ninma'ahuale, nin‑namas? Itine itine cacutsay pe lopa'a al cuecaj xoute', camuc'ila' lan xanuc', a'i caƚ'noƚi. 56 Ne'. Tenanƚƚa' liƚtaiqui' luya'apa lam profeta. Iƚniya joupa uya'apá laƚ'iya toƚta'a.
Lixanuc' Jesús inulai'me, ipo'no'me Jesús quituca'.
57 Lan xanuc' li'noƚ'me Jesús ileco'me pe lopa'a cal cuecaj ca'ailli' cuftine Caifás. Jiƚpe joupa efot'ƚeyoƚtsi lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios, jouc'a lan tsilaj xanuc' noxpijpá lataiqui'. 58 Pedro ihuej'ma aculi'. Licuaitsi lejut'ƚ cal cuecaj ca'ailli' itsufai'ma ƚipuna quejut'ƚ, icutsingai'mola' lepaluc' al cuecaj xoute'. Ti'huaico'ma lo'iya.
59 Lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a lan tsilaj xanuc' noxpijpá lataiqui' iƚpic'a tixpic'enƚe tima'anƚe Jesús. Tehuennila' nofelƚaiquepá ticufle, tinesle: “Toƚta'a, toƚta'a lo'epa”. 60 Axpela' linfel'miyale icuf'me Jesús. Iƚniya aiqui'ic' quilecani'e. Icuaitsa oquexi' linfel'miyale. 61 Iƚniya icuf'me Jesús, ines'me:
―Iƚca'a cal xans icuapa: “Iya' cateƚ'ma lejut'ƚ ȽanDios. Ti'iƚa' afane' quitine, iya' joupa ailanc'enapa.”
62 Ecax'ma cal cuecaj ca'ailli', timi Jesús:
―Iƚne lan xanuc' ticufhuo'. ¿Te aimotalai'eyacola'?
63 Jesús i‑ch'ixco'ma. Cal cuecaj ca'ailli' timi:
―ȽanDios Ƚimaf'i' joupa lapi'ipa laimane cacuxe'e'mo', lu'itsonga'. Aƚmiƚa' ¿te ima' unCristo i'Hua ȽanDios?
64 Jesús timi:
―Al ƚinca lofcuapa. Iya' camilhuo' jahuay imanc', ticuaihuo litine imanc' aƚsim'ma ma cacutsu al c'a camane cal Cuecaj CanDios. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Imanc' aƚsim'ma quimuhuo lema'a, cacuaiyoconno ƚamats' nolojmay cummahuay lema'a.
65 Licuej'ma jiƚiya licuapa Jesús, cal cuecaj ca'ailli' its'aƚ'ma lipijahua'. Toƚta'a imujpa lipoyac'. Aiquetenƚcoco'ma licuapa Jesús. Ipalaic'o'mola' lixanuc', iƚne nomana' jiƚpe, timila':
―Iƚque cal xans tetets'i ȽanDios. Ixcay linespa. ¿Te calahuecoyacola' ocuenaye xanuc' ticufle? Joupa oƚcuejpá imanc' linespa, etets'ipa ȽanDios. 66 Imanc', ¿te coƚcuapá?
Iƚne italai'e'e'me timiyi:
―Tipa'a lijunac'. ¡Tima'anƚe!
67 Ipango'me itsuƚco'me li'a, untaf'me, ete'me. 68 Timiyi:
―Ima' unCristo, tocua'aƚa' naitsi luntafpo'. Ima' lu'itsonga'.
69 Pedro ticutsu ƚuna. Iƚoc'huai'ma anuli ƚahuats', timi:
―Ima' jouc'a unƚejmale Jesús ƚas Galilea.
70 Pedro icuanaj'ma, timi:
―Aicaicueca lofnespa.
Lan xanuc' nomana' jiƚpiya icuej'me locuapa.
71 Pedro enaj'moxi, i'hua'ma jiƚpiya lotsufaicompa lane. Jiƚpe ocuena ƚahuats' ixim'ma. Iƚque ipalaic'o'mola' lan xanuc' nacaxoƚanna, timila':
―Iƚque cal xans iyejmalepa Jesús ƚas Nazaret.
72 Pedro inescona'ma, icuanajcona'ma. I'e'ma jurar, timi:
―Aicainimetsaijma iƚque cal xans.
73 Uyai'ma nihuata. Iƚne nacaxoƚanna iƚoc'huai'me maƚpe lacaxu Pedro. Timiyi:
―Ma' aƚinca ima' onƚejmale Jesús. Ma to mipalaiyi lun Galilea, jouc'a ima' topalay. Ima' mas Galilea.
74 Pedro i'econa'ma jurar, timila':
―Iya' camilhuo' al ƚinca. Ja'ni a'i, aƚma'aƚa' ȽanDios. Aicainimetsaijma iƚque cal xans.
Aiquicoƚ'ma. Ija'a'ma ƚangiti. 75 Pedro i'nujuaitsi iƚe lu'i'ma Jesús, limi'ma: “Ai'a tija'a'ma ƚangiti, ima' tones'ma afanemma: Aicainimetsaijma Jesús.” Ipanni, ijojpa talay ƚunxajma'.