LIJE'E SAN PEDRO AL TE'A LINIȽ'EPOLA' LAPIMAYE
1
Iya' ninPedro, nin'apóstol, epaluc Jesucristo. Canonilhuo' imanc' ixanuc' ȽanDios, imanc' pe aimoƚmana' ƚolamats', joupa olaca'nepoƚtsi. Imanc' noƚmana' ƚamats' Ponto, jouc'a noƚmana' ƚamats' Galacia, jouc'a noƚmana' ƚamats' Capadocia, jouc'a noƚmana' ƚamats' Asia, jouc'a noƚmana' ƚamats' Bitinia, canonilhuo' quiniƚ'elhuo'.
Li'ipa lipangopa ȽanDios caƚ'Ailli' joupa ixina' lo'eya, joupa ixpic'epa i'huijf'epolhuo' imanc'. I'huijf'epolhuo' ti'itsolhuo' mane i'huexi ȽanDios. Toƚta'a ti'ay cal Espíritu Santo. ȽanDios i'huijf'epolhuo' tolihuejcoƚe. I'huijf'epolhuo' ti'itsolhuo' limpio. Toƚta'a ti'ay lijuats' lixcuajaipa Jesucristo jiƚpe lancruz.
Caxa'hue ȽanDios ti'hua titoc'itsolhuo', ti'hua tipac'e'etsolhuo' loƚpicuejma'. Caxa'hue toƚta'a tipaxnetsolhuo' juaiconapa.
Aƚs'najtsi'iƚe ȽanDios, enDios, i'Ailli' ƚaƚPoujna Jesucristo. Iƚque ȽanDios juaiconapa ac'a lipicuejma', aƚsimponga' ninc'icuanuc'la juaiconapa. Toƚta'a lapi'iponga' al ts'e laƚpitine. Tixoqui calata aƚ'huaicoyi Locuena Quitine, jiƚpe aimijouya al ts'e laƚpitine. ȽanDios joupa imaf'i'inapa Jesucristo, ipa'anapa pe lomana' limanapola'. Toƚiya aƚsina' ma' anuli aƚmaf'i'ina'monga'. Jiƚpe tepi'itolhuo' coƚ'huexi pe aimiminscoya, pangay al c'a. Ma to mipa'a aimipaicoya. Iƚque ƚoƚ'huexi ma ȽanDios i'hueca pu'hua lema'a. Tepi'innolhuo' imanc' noƚ'huaiyimpá ȽanDios. Ma moƚ'huaiyijnyi ȽanDios ti'elhuo' cuenna, icueya limane ti'eƚa' toƚta'a. Tunƚu'e'molhuo'. ȽanDios joupa ixina' te ts'i'ic' malunƚu'eyaconga', joupa ilajmpa jahuay. Ticuaitsi lijoujma quitine aƚmuc'i'monga'.
Ma' moƚ'nujuaisyi iƚe lo'iyacolhuo' toluyalaicoyi tixoqui cunlata. Aga itsiya ticuicomma toƚteƚcoƚe, toƚteƚcoyi ma mehuaiyinnilhuo' acueca', iƚe loƚteƚcopa aimicoƚya. Ticuaitsi Lijoujma Quitine toƚsim'me joupa uyaipa. Ja'ni tehuaiyinnilhuo', iƚta'a lo'ipolhuo' ti'onƚcospa to lo'ipa al 'oro. Iƚe al 'oro tixhuicoyi ma le'a fa'a li'a ƚamats'. Tama aimicoƚya nulemma, tehuaiyinni, tuyaijma ƚunga, jiƚpe tipi'e al xisca, tipanehuo mane al c'a 'oro. Iƚe laƚ'huaiyijmpa, ȽanDios aimi'onƚicojma to al 'oro, xonca ipitali, aimijouya ni Locuena Quitine. Tijouƚa' lahuaiyintsonga' aƚmuj'me ma' aƚinca aƚ'huaiyijnyi ȽanDios. Ticuaiyunni Jesucristo ȽanDios aƚmi'monga': “Onƚ'epá al c'a”. Limetsaico'monga' joupa i'epa pangay c'a laƚpicuejma', limetsaico'monga' ixanuc', lapenuftonga' nulemma.
Imanc' tama aicolahuelonge Jesucristo, tonƚ'eyi capic'a. Jouc'a itsiya litine tama aimolahuelojnyi, toƚ'huaiyijnyi. Toƚta'a ƚinca tixojma cunlata, ni aimi'iya moluya'ayacu te ts'i'ic' loƚpixojma cata. Iƚe lo'onƚcospa to jipu'hua lema'a liƚpixojma cata. Toƚta'a ma' itsiya tipammaispa loƚ'huaiyijmpa, ȽanDios tunƚu'elhuo'.
10 Cacua: “ȽanDios tunƚu'elhuo'”. Lam profeta nomana' luyaipa quitine inesco'me ȽanDios lotoc'iyacolhuo', lopaxneyacolhuo' imanc'. Ipo'no'me cuenna, ehue'me, ti'hua ehue'me, 11 ticuec'eƚe limipola' ƚi'Espíritu Cristo nopa'a jiƚpe liƚpicuejma'. Iƚque cal Espíritu u'i'mola' titeƚco'ma cal Cristo, tijouƚa' acueca' al c'a tuyaicota. Iƚne lam profeta ipo'no'me cuenna iƚe lu'ipola', tixhuej'meyi, tehueyi, ticuayi: “¿Te quitine ti'i'ma? ¿Te co'iya mi'iya toƚta'a?” 12 Ƚi'Espíritu Cristo jouc'a imuc'ipola' ti'iƚa' iƚiya linescopa aimimajnyacu iƚniya lam profeta. I'ipa quiƚsina' ma' imanc' toƚcuec'e'me acuajmaica iƚe lataiqui', a'i iƚniya. Iƚne lam profeta lipalaicopa maƚe lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios, iƚe Lataiqui' joupa uya'ampá pe loƚmana'. Iƚne nu'ipolhuo' toƚta'a lepi'ipola' liƚmane cal Espíritu Santo ƚummempa lema'a. Lapaluc' quema'a iƚsina' juaiconapa acueca' iƚe lataiqui'. Ticuayi: “Illanc' jouc'a coƚa' aƚcuec'eƚe”.
13 Toƚiya, imanc' ja'ni joupa olapenufpá Lataiqui', toƚpo'noƚe nulemma loƚpicuejma' toƚcuxetsoƚtsi al c'a. Itine itine toƚ'nujuaisle lo'iyacolhuo' litine ticuaicoconno timuj'moxi Jesucristo. Iƚe litine ƚinca toƚsinguf'me acueca' juaiconapa lipaxnepolhuo' ȽanDios. 14 Itsiya imanc' tolihuejcoyi coƚ'Ailli' ȽanDios, toƚiya aimi'icona'me loƚ'ejma' to li'ipa. Iƚniya ƚitiné imanc' aimolimetsaicoyi ȽanDios, tolihuejyi ma loƚjanajpa coƚtuca'. 15 Cal Paxi ȽanDios joupa ijoc'ipolhuo' tolihuejle. Iƚque pangay c'a lipicuejma', lo'epa. Ti'iƚa' lonƚ'ejma' to iƚque li'ejma'. Tonƚ'eƚe ma le'a al c'a. 16 Al Paxi Liniƚingiya ticua: “Iya' NanDios, NinPaxi. Ca'ay ma le'a al c'a. Imanc' jouc'a tonƚ'eƚe al c'a.”
17 Imanc' moƚpalaic'oyi ȽanDios ja'ni toƚmiƚe: “Mai'Ailli'”, toƚpo'noƚe cuenna. Iƚque ma' anuli tixinnila' lan xanuc', ja'ni ts'iƚ'hueca ja'ni ailopa'a quiƚ'hueca. ȽanDios aJuez. Tixina te ts'i'ic li'epa lan xanuc', toƚta'a titeƚ'mi'mola' o aimiteƚ'miyacola'. Imanc' toƚspaic'eƚe. Ma moƚmana' fa'a li'a ƚamats' tolihuejcoƚe.
18 Imanc' joupa oƚsina' te li'ipa litine li'najtsempa loƚjunac'. Jiƚpe litine tonƚ'eyi nixpiya. Toluyalaicoyi lapajnya tonƚ'eyi ma to mi'eyi lonƚ'aillí, tolihuejyi lomuc'impolhuo'. Li'najtsempa loƚjunac' licumpa a'i lopa'a fa'a li'a ƚamats'. Aiquicuc' tomí aplata, ni a'oro. 19 I'najtsecopa ma lijuats' Cristo, iƚque ƚo'onƚcospa to ƚaca'hua moƚ pangay c'a, ailopa'a tintsi. Iƚe lajuats' xonca juaiconapa acueca' lipitali.
20 Ai'a tilajm'ma li'a ƚamats' ȽanDios ixpic'epa toƚta'a lo'eya Cristo. Ti'hua ticoƚi, aiqui'ic'. Icuaitsa iƚna'a ƚitiné lecui'impa lijoucola', ƚinca Cristo imujpoxi, icuaicoco'ma fa'a li'a ƚamats' tipaxnetsolhuo' ȽanDios. 21 Cristo joupa epi'ipolhuo' loƚpicuejma', tonƚ'eyi ƚinca li'epa ȽanDios ƚimaf'i'inapa Cristo, ƚipa'anapa pe lomana' limanapola', ƚimetsaicopa li'epa, epenufnapa nulemma pu'hua lema'a. Toƚta'a toƚ'huaiyijnyi ȽanDios, toƚ'huaicoyi tepenuftolhuo'.
22 Imanc' itsiya a'i colihuequi al xujc'a capicuejma', tolihuejcoyi al Ƚinca Cataiqui', toƚta'a joupa' i'ipa ac'a loƚpicuejma', alimpio. Ti'i'ma tonƚ'e'mola' capic'a loƚpimaye. Itsiya camilhuo': Ne'. Tonƚ'etsoƚtsi capic'a, toƚ'nujuaitsoƚtsi talay ƚolunxajma', a'i ma le'a ataiqui'. 23 Imanc', ȽanDios joupa epi'ipolhuo' al ts'e loƚpitine, tocomma to oƚmajnliconna. Iƚta'a al ts'e loƚpitine aimi'onƚspa locuena loƚpitine. Iƚe ti'hua tijou'ma. Iƚta'a a'i, aimijouya. Toƚta'a li'e'epolhuo' lolapenufpa litaiqui' ȽanDios. Iƚe imaf'i' cataiqui'. Aimi'iya miƚonc'enyacu. 24 Toƚta'a loya'apa al Paxi Liniƚingiya, ticua:
Lan xanuc' ti'onƚcospola' to ƚitamqui c'ec.
Tama juaiconapa ac'a i'huáquila', etejyoƚtsi, jahuay iƚta'a ti'onƚcospa to ƚipipa' ƚitamqui c'ec.
¡Toƚsinƚe! Joupa ijuƚpa ƚitamqui c'ec, ƚipipa' ecangemma nulemma.
25 Litaiqui' ƚaƚPoujna a'i toƚta'a lo'iya, iƚque litaiqui' aimecangemma.
Maƚe lataiqui' u'impolhuo' imanc', iƚe lataiqui' loya'apa al c'a lixpic'epa ȽanDios.