LIJE'E SAN PABLO LOCUENA LINIȽ'EPA TIMOTEO
1
Iya' ninPablo, nin'apóstol, epaluc Jesucristo. Toƚta'a lixpic'epa ȽanDios. Iya' nin'apóstol laifnuya'apa ticua: “Ja'ni toƚ'huaiyijnle Jesucristo, tepi'im'molhuo' al ts'e loƚpitine aimijouya”. Quiniƚ'ehuo' coje'e, ima' cumTimoteo. Ima' ai'hua aipic'a. ȽanDios caƚ'Ailli' y Jesucristo ƚaƚPoujna, titoc'itso', ti'nujuaitso', tipac'e'etso' lopicuejma'.
Iya' cax'najtsi'i ȽanDios, ilenDios cai'ailli' jouc'a lai'ahueló. Iƚniya ihuejcopá, ma' anuli iya' quihuequi jahuay laipicuejma'. Cacua: Cax'najtsi'i ȽanDios. Itine ipuqui' ma capalaic'o ca'nujuaishuo' ima', caxa'hue ȽanDios titoc'itso'. Ca'nujuaishuo' ojojpa. Toƚiya juaiconapa aipic'a caxingontso', toƚta' tixoj'ma neta. Ca'nujuaishuo' ma' al ƚinca mepenufpa Jesucristo. Toƚta'a epenufpa ate'a ƚo'ahuela Loida jouc'a co'máma' Eunice. Iƚne a'i ma le'a mi'e'eyoƚtsi, al ƚinca ihuej'me Jesucristo. Iya' cacua ima' jouc'a taihuequi.
Toƚiya camihuo': Tomaf'i'ixoxi. Iƚe litine laipo'nof'ipo' laimane' ƚojuac, ȽanDios epi'ipo' lopicuejma' to'eƚa' lanic' lepi'ipo'. Itsiya aimixojto'. Aimixpaij'mo'. Cal Espíritu Santo, ƚalapi'iponga' ȽanDios aimaƚ'e'eyaconga' maƚsinyacu calaic'ata. Cal Espíritu lapi'iponga' laƚpicuejma' aƚ'eƚe al cueca', aƚ'etsola' capic'a laƚf'as xanuc', aƚsc'ai'itsola' al c'a. Itsiya camihuo': Ti'hua topalaico'ma ƚaƚPoujna Jesucristo, aimotai'ma calaic'ata. Ni aimalatets'i'ma iya'. Jouc'a capalaicojma ƚaƚPoujna, toƚiya aƚ'noƚpa, aƚtats'iya. Ja'ni toya'a'ma Lataiqui', loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios, ma toteƚco'ma. Toxpic'eƚa' aƚteƚcoƚe anuli. ȽanDios, iƚque No'epa al cueca', tepi'i'mo' copujfxi toxnet'ƚƚa'. Maƚque ȽanDios lunƚu'eponga', aƚjoc'iponga' lanajtsoƚtsi lixcay, aƚ'itsonga' i'huexi ȽanDios.
Ai'a tilajm'ma li'a ƚamats' ȽanDios aƚpalaicoponga', ticua: “Iƚniya Jesucristo tepenuf'mola'. Iya' catoc'i'mola', capaxne'mola'.” ȽanDios aiqui'huaijma mixinya te ts'i'ic' laƚ'eyacu, ja'ni ti'iƚa' al c'a o ti'iƚa' lixcay. Ma quituca' ixpic'epa aƚtoc'itsonga', aƚpaxnetsonga'. 10 Itsiya joupa aƚsina' ma' al ƚinca iƚiya lixpic'epa ȽanDios. Iƚque joupa aƚtoc'iponga', aƚpaxneponga'. Cristo, iƚque Ƚalunƚu'eponga', joupa imujpa toƚta'a. Licuai'ma fa'a li'a ƚamats' ulij'ma lamaya, aƚpo'no'iponga' litaiqui', iƚe lataiqui' laluya'apa. Luya'ayi: “Cristo tepi'ilhuo' al ts'e loƚpitine aimijouya. Aimimayacolhuo' nulemma.”
11 Ma' iƚe Lataiqui' cuya'e', camuc'ila' lan xanuc', toƚta'a laipenic', iya' nin'apóstol. 12 Tama cateƚma aicaxhueƚmot'ƚe. Aicaixina' calaic'ata. Quimetsaijma naitsi iƚque ƚai'huaiyijmpa, ca'huaiyinge ȽanDios. Joupa aicupoxi ticuaita limane. Aixina' aƚ'e'ma cuenna. Ticuaitsi al Cuecaj Quitine alapenufna'ma.
13 Iƚe laimipo' ac'a lataiqui', aimeteƚquila'. Joupa oxina' toƚta'a lataiqui' lainu'ipo'. Al c'a mepenuf'ma iƚiya laitaiqui', o'epa capic'a juaiconapa. Toƚta'a lopicuejma' lepi'ipo' Jesucristo. Itsiya to'nujuaisla' te ts'i'ic' iƚiya lataiqui'. 14 Acueca' al c'a iƚe lopenic' lepi'ipo' ȽanDios, iƚque ti'huaiyijnhuo' tomuc'iyaleƚa' al c'a iƚe Lataiqui'. Ne', toƚe to'eƚa', aimopai'i'ma. Cal Espíritu Santo ƚalapenufpa illanc' naƚ'huaiyijmpá Jesucristo, iƚque titoc'i'mo', aƚmana' anuli iƚque.
15 Ima' joupa oxina' aicalimetsaicoconghua lapimaye nomana' ƚamats' Asia. Toƚta'a laƚ'e'epa Figelo y Hermógenes. 16 Onesíforo ituca' li'ejma'. Iƚque ti'hua lixoc'i neta. Tama aƚtats'iya, aƚfijncompa acadena catejma', ma' aƚejmalepá. Aiquixina' calaic'ata. Iya' caxa'hue ƚaƚPoujna titoc'itsola' lixanuc' Onesíforo. 17 Cacua: Onesíforo aiquixina' calaic'ata. Licuai'ma fa'a liƚya' Roma ti'hua lahuay. Aiminesqui: “Aimi'iya cahuejnya Pablo, aicaixina' pe lopa'a”. 18 Maƚmana' lipiƚya' Éfeso aƚtoc'ipa juaiconapa. Toƚta'a oxina'. Caxa'hue ƚaƚPoujna titoc'iƚa'. Ticuaitsi al Cuecaj Quitine ƚaƚPoujna aimecani'e'ma.