9
Jesús sana a un hombre que nació ciego
Bajca u nume aj Jesús u chäni untu ajchoc'. Jini ajchoc' che' chich päncäbi. U yajcänt'anob u c'atbijob ca'da:
―Maestro, ¿caxca une an u tanä tuba päncäbac ni winicda de ajchoc'? ¿Ayan quira u tanä u pap y u na', o ayan u tanä uneba?
Aj Jesús u p'ali:
―Mach uc'a an u tanä ni winicda, mach uc'a an u tanä u pap y u na'. Päncäbi de ajchoc' sec' uc'a chäncac cache' Dios u ch'e' u tz'äcälin. C'änä cä cherben u patan machca u täscon, bada que an to q'uin. U xe tä oche ac'äb jinq'uin niuntu mach u ch'ä u chen patan. Ya'to anon pancab, junch'äcnilon tuba a'ajtäjob pancab.
Jinda u yäli y de ya'i u chi u tub tä cab, u chi pusu t'oc u c'äbti', y u tatz'bi tu jut ajchoc'. U yälbi:
―Cux poco tan ni u yajliba ja' Siloé ―ni t'an Siloéba u yäle' ca'da: Täsquinti une.
Bixi u poque'. Jinq'uin sutwäniba, u chen chanä. Jinq'uin u yajnätz'älajob, y machcatac u chäni najtäcä cache' ajchoc' jini winic, u yälijob:
―¿Mach quira jinda ni u chumtä u c'atän u matänba?
U tulaj älijob:
―Une chich.
Otrosjob u yäli:
―Jin chich u jut a wälä.
Pero uneba u yäli:
―No'on chich.
10 Unejob u yälben:
―¿Caxca u yäc'bet a chen chanä?
11 Une u yäli:
―Ni winic u c'aba' aj Jesúsba u chi pusu, u tatz'bon cä jut, u yälbon: “Cux tä Siloé poco”. Ajnon cä poque', y u jäbi uba cä jut.
12 De ya'i u yälbijob:
―¿Cada an ni winic jini?
Une u yäli:
―Mach cuwi.
Los fariseos interrogan al ciego que fue sanado
13 U bisijob bajca an aj fariseojob jini winic que ajchoc' ajniba. 14 U q'uin ch'ämbäji jinq'uin aj Jesús u chi jini pusu, y u yäc'bi u chen chanä ni ajchoc'. 15 Aj fariseojob täcä sutwäni u c'atbenob cache'da jäbqui u jut. Une u yälbijob:
―U yäq'ui pusu täc jut, cä poqui, y bada cä chen chanä.
16 Jinq'uin u tulaj äle'ob aj fariseojob:
―Jinda winic mach ta Dios, uc'a mach u cänänta u q'uin ch'ämbäji.
Otrosjob u yäle'ob:
―¿Cache' u ch'e' untu winic ajcherajtanä u chen ca'da?
U jec'li ubajob tä t'an. 17 Sutwäni u yälbenob ajchoc' ca'da:
―Aneba, ¿cache' a wäle' t'oc ni machca u jäbbet a jutba?
Une u yäli:
―Ajt'an ta Dios acäle'.
18 Aj judíosob mach u tz'onijob cache' jini winic ajni de ajchoc', y cache' äc'binti u chen chanä, ixta que u joc'bijob u pap y u na' ni machca äc'binti u chen chanäba. 19 U c'atbijob ca'da:
―¿Jinda quira na wajlo', a wäle'la cache' päncäbi ajchoc'ba? ¿Cache'da jiq'uin u chen chanä badaba?
20 U pap y u na' u yäli:
―Cuwi chich t'ocob cache' jinda ni cajlo' y que päncäbi ajchoc'ba. 21 Bada u chen chanä, mach cuwi t'ocob cache'da, mach cuwi t'ocob caxca u jäbbi u jut. Uneba noxi' winic, u ch'e' a c'atbenla. Une chich u xe u yäle'.
22 Ca'da u yäli u pap y u na' uc'a bäc'tajob t'oc aj judíosob; uc'a aj judíosob u worin älijob cache' u xe tä pa'sinte tan ch'u'ul otot machca u yäle' cache' aj Jesús ni Mesías, jini u xe u täscun Diosba. 23 Jin uc'a u pap y u na' u yäli ca'da: “Uneba noxi' winic, u ch'e' a c'atbenla”.
24 U joq'uijob cha'num ni winic ajni de ajchoc'ba, u yälbijob:
―C'ajti'in Dios. Cuwi chich t'ocob cache' ni winic jini ajcherajtanä.
25 Une u yäli ca'da:
―Mach cuwi si ajcherajtanä. Ni cuwiba, cache' no'on ajchoc' ajnon, bada acä chen chanä.
26 Sutwänijob u cha'num c'atben:
―¿Cache' u cherbet? ¿Cache'da u jäbbet a jut?
27 Une u p'ali:
―San cälbetla, y mach a ubila. ¿Cua' uc'a a wo a ubinla tä cha'num? ¿A wola quira täcä xiquet de u yajcänt'an?
28 Unejob u q'uejpijob, u yälbenob ca'da:
―Aneba u yajcänt'anet. No'on t'ocobba ajcänt'anon t'ocob taj Moisés. 29 Cuwi chich t'ocob cache' Dios u pequi aj Moisés. Jindaba, mach cuwi t'ocob cada ti.
30 U p'ali jini winic, u yälbijob:
―Mach bay u yubca ca' jini, a wäle'la cache' mach a wila cada ti, y une u jäbbon cä jut. 31 Cuwila cache' Dios mach u yubi u c'änti'ya ajcherajtanäjob. Machca u tz'omben Dios, machca u chen ca' chich yo Diosba, jin une u yubin u c'änti'ya. 32 Mach bay ubqui pancab ajnic machca u jäbben u jut machca päncäbi ajchoc'. 33 Si jini winic mach ajnic ica t'oc Dios, mach u ch'ä u chen ica niump'e cua'.
34 Unejob u yälbi:
―Ane päncäbet t'oc a noj q'uenel tanä, ¿y a ye'benon t'ocob u t'an Dios?
De ya'i u pa'sijob tan noj ch'u'ul otot.
Ciegos espirituales
35 Jinq'uin aj Jesús u yubi cache' pa'sinti, bixi u nuc'tan, u yälbi ca'da:
―¿A tz'omben ane u Yajlo' Dios?
36 Une u p'ali:
―¿Caxcone, noxi' winic, uc'a cä tz'onän?
37 Aj Jesús u yälbi:
―A chäni chich y une chich mu' u t'an t'oc ane.
38 Une u yäle':
―Cä tz'onän chich, Cajnoja.
Y u ch'u'ul c'ajti'i.
39 Aj Jesús u yäli:
―No'on aton pancab cäle' catac an tu toja, catac mach'an tu toja, uc'a machcatac mach u che chanäba u chen chanä, y machcatac u chen chanä sutwänic ca' ajchoc'.
40 Jinq'uin u yubi jinda, aj fariseojob ni ya'an t'ocba u tulaj älijob:
―¿Ajchoc'on quira t'ocob täcä?
41 Aj Jesús u yälbijob:
―Si fuera ajchoq'uetla icaba, mach ica an a tanäla. Bada uc'a a wäle'la a chen chanäla, jin uc'a ya'to an a tanäla.