2
Hnoonꜗ läꜙñehˊ hnähꜘ heˉ jmeenꜙ taˊ laˉ, läꜙji̱i̱hˈ jeeˊ leꜘ, heˉ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ, hiꜙ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ Laodicea kaˉlähꜘ hiꜙ läꜙja̱ˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ saꜙ gaˊ maˉjë̱ë̱ꜙ jnäꜘ. Läꜙja̱ˉ jmeenꜙ mahꜗ waˊ chaˉ chaˉgaˊmiihˉ beꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ, hiꜙ hnoonꜗ waˊ hnääyˈ ø̱ø̱yhꜚ mahꜗ waˊ leꜘ ko̱o̱ˉ baˊ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ. Hiꜙ hnoonꜗ waˊ läˉngëëyꜘ naˉhñaaˈ läꜙjë̱ë̱ˉ mahꜗ kwaꜗ jwëˈ läꜙkyʉʉyh˜ heˉ maˊ naˉhmääˊ kihˈ Dio, hi̱ˉ heꜘ heꜘ Cristo. Ja̱a̱ˉ hñiiꜘ bihꜗ chaˉ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ kiyhꜗ. Ja̱a̱ˉ hñiiꜘ bihꜗ ngëëyꜘ gaꜙläꜙjëꜙ goˉteˈ. Heˉ ja̱ˉ baˊ kye̱e̱ꜘ jnänˋ chaˉgaˊmiihˉ pero naˉhmääˊ baˊ heˉ ja̱ˉ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ saꜙ gaˊ maˉhe̱e̱hˋ jnihꜘ. Maˉjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ läꜙja̱ˉ mahꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ miˉga̱a̱ꜙ hnähꜘ kya̱a̱hˊ juuˈ naˊhñaahꜗ haˉ läꜙ jeeˊ le̱e̱yhꜙ hnähꜘ. Maꜙkeꜙ saꜙ gyanˊ kya̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ, maꜙraꜙ heˉ lleˋ baˊ dsënꜙ hnähꜘ. Peerꜙ cha̱a̱nˉ lluꜗ kihꜗ heˉ maˉnuunꜗ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ kweeˉ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ hʉʉˊdsëˉ, hiꜙ läꜙja̱ˉ ngooꜗ baˊ dsooꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ Cristo.
Juuˈ kihꜗ Cristo baˊ jmääˈ jnänˋ
Hehꜗ läꜙja̱ˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙhe̱e̱hˋ hnähꜘ kihꜗ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ goˉnääꜘ hnähꜘ kya̱a̱yhˊ taꜙ chaˊnëˊ. Hnøøꜗ jä̱hˈ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱yhˊ. Läꜙjwëꜘ ja̱ˉ, le̱e̱hꜘ hnähꜘ läꜙko̱hꜘ chaahˈ hmaˉ heˉ maˉcho̱o̱hˉ jmooˈ. Läꜙja̱ˉ läꜙchaˉ beꜘ kyahꜗ hnähꜘ goˊnäähˈ hnähꜘ taꜙ chaˊnëˊ läꜙko̱hꜘ gaꜙmiꜙtë̱ë̱ˉ dsaˉ hnähꜘ. Hiꜙ hnøøꜗ kwahˈ hnähꜘ chaˉmiihˉ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio.
Le̱e̱hꜚ hnähꜘ mahꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ miˉga̱a̱ꜙ hnähꜘ kya̱a̱hˊ juuˈ kaahˊ läꜙko̱o̱ˉ gwaꜘ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ dsaꜙ. Saꜙ jmääꜗ taˊ juuˈ heˉ maˉtë̱ë̱ˈ dsaˉ hlëëhꜙ kihꜗ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Saꜙ gwaꜘ kihꜗ Cristo juuˈ ja̱ˉ.
Jëëhꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ hñiiꜘ Dio, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ la̱a̱ꜗ Cristo hi̱ˉ gaꜙlë̱ë̱ꜗ ngoꜗ. 10 Hiꜙ läꜙjëꜙ goˉteˈ heˉ chaˉ kihꜗ Dio, laꜗ kyahꜗ hnähꜘ kaˉlähꜘ kihꜗ heˉ maˉla̱a̱hꜗ hnähꜘ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ kihˈ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ taˊ jʉʉhˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ gyʉʉhˈ. 11 Hiꜙ kihꜗ heˉ maˉla̱a̱hꜗ hnähꜘ ko̱o̱ˉ kya̱a̱yhˊ, heˉja̱ˉ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ heˉ gaꜙwɨ̱hꜘ jmɨˉngoꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Pero saꜙ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ të̱ë̱ˈ dsaˉ jmeeꜙ. Cristo baˊ gaꜙjñuuhꜗ heˉ hlɨɨhˈ heˉ maˊ häˊ tuhˉhohꜘ hnähꜘ, heˉja̱ˉ maˉla̱a̱hꜗ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ läꜙko̱o̱ˉ heˉ gaꜙwɨ̱hꜘ jmɨˉngoꜗ kyahꜗ hnähꜘ läꜙ hnøøyꜗ hñiiyꜘ. 12 Hiꜙ läꜙ maˊ gaꜙsa̱a̱hˉ hnähꜘ jmɨɨˉ, läꜙko̱o̱ˉ heˉ gaꜙha̱a̱hꜗ hnähꜘ kya̱a̱yhˊ hiꜙ gaꜙläꜙji̱i̱hˋ hnähꜘ kaˉlähꜘ kya̱a̱yhˊ, läꜙlluꜗ heˉ maˉdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ chaˉ baˊ beꜘ kihꜗ Dio heˉ kya̱a̱hˊ gaꜙmiꜙji̱i̱yhˋ Cristo jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ. 13 Hiꜙ läꜙko̱o̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ naˉju̱u̱hˊ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsoˊkyeˉ hiꜙ saꜙ maˊ naˉwɨ̱hˊ jmɨˉngoꜗ kyahꜗ hnähꜘ, Dio gaꜙmiꜙji̱i̱hˋ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Cristo. Gaꜙko̱o̱yˈ dsëyꜗ kihꜗ läꜙjëꜙ dsoˊkyeˉ jnänˋ. 14 Gaꜙmiꜙlla̱a̱yˉ goˉte˜ läꜙjëꜙ heˉ maˊ hnɨɨ˜ jnänˋ, heˉ gaꜙhlä̱ä̱hˉ jneˊ kihˈ ley. Johꜘ dsooˊ saꜙ maˊ bä̱ä̱hˉ jneˊ. Pero Dio gaꜙjmeeꜘ taꜙ kooꜘ heˉ ja̱ˉ, läꜙko̱o̱ˉ heˉ gaꜙhooyꜗ dsohꜘ hmaˉcruꜚ baˊ. 15 Hiꜙ gaꜙjmä̱ä̱ꜗ Dio taꜙ kooꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ taˊ jʉʉhˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ gyʉʉhˈ, gaꜙmiꜙkwa̱yhꜗ kihꜗ hi̱ˉ heꜘ chaˊnëˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ. Gaꜙlɨyhꜗ gaꜙllaꜙdsëëyˋ kya̱a̱hˊ heˉ gaꜙju̱u̱ꜗ Cristo dsohꜘ hmaˉcruꜚ.
Moꜙsoꜙ jmääꜗ jnänˋ nʉʉhꜚ maˉgyu̱hˉ
16 Kihꜗ heˉja̱ˉ baˊ naˉ, niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ waˊ kye̱ˉ kwa̱a̱t˜ haˉ läꜙ kuhˉhuhꜘ hnähꜘ niꜙ kihꜗ heˉ saꜙ jmeehˉ hnähꜘ jmɨɨˊ heˉ të̱ë̱yˈ jmeeyꜙ o saꜙ jmeehˉ hnähꜘ jʉʉhˉ kihꜗ läꜙ maˊ he̱e̱hˊ sɨhˉ o kihꜗ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ. 17 Läꜙjëꜙ heˉ maˉgyu̱hˉ ja̱ˉ, ko̱o̱ˉ gaꜙmiꜙjnääˉ miihˉ haˉ läꜙ laꜗ kihꜗ juˈdsooꜘ heˉ ja̱ˉgaˊ jaˈ. Pero Cristo baˊ heꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ maꜙraꜙ juˈdsooꜘ ja̱ˉ. 18 Hiꜙ le̱hꜙ baˊ hnähꜘ jñeehˈ cherˊmahꜗ miˉtehˋ hnähꜘ kihꜗ Cristo. Heˉja̱ˉ taꜙ kwaˉ hnähꜘ jwëˈ kihꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jñuuhꜗ heˉ ja̱ˉ kyahꜗ hnähꜘ. Dsaˉ heꜘ, jmä̱ä̱˜ hñiiꜘ hwa̱a̱ˊ pero heˉ jmeeꜙ bihꜗ ja̱ˉ hiꜙ jmeeyꜙ jʉʉhˉ kihꜗ ángele kaˉlähꜘ. Hiꜙ jäyhꜘ chaˉ heˉ maˉjëëyꜙ heˉ gwaꜘ gyʉʉhˈ. Hiꜙ jmä̱ä̱y˜ hñiiyꜘ jø̱ø̱yhˈ kya̱a̱hˊ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ dsaˉ taꜙjmahꜗ baˊ. 19 Hi̱ˉ heꜘ, saꜙ la̱a̱ꜗ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ jnänˋ. Pero läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ jneˊ kya̱a̱hˊ Cristo, la̱a̱ꜗ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ baˊ. Läꜙjwëꜘ ja̱ˉ, të̱ë̱ꜗ jneˊ beꜘ heˉ kwaꜙ Dio mahꜗ dsaˊnøøˈ jneˊ taꜙ chaˊnëˊ.
20 Heˉ maˉla̱a̱hꜗ hnähꜘ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo, heˉja̱ˉ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ heˉ gaꜙju̱u̱hꜗ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ mahꜗ moꜙsoꜙ naˊjnääꜘ hnähꜘ kihꜗ nʉʉhꜚ maˉgyu̱hˉ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Heˉja̱ˉ moꜙsoꜙ chaˉ heˉ kihꜗ heˉ jmeehˈ hnähꜘ heˈ kihꜗ nʉʉhꜚ ja̱ˉ, 21 läꜙko̱o̱ˉ jähꜘ dsaˉ: “Taꜙ koohꜘ heˉ naˉ, taꜙ kuhˉ heˉ naˉ, taꜙ so̱o̱hꜘ heˉ naˉ.” 22 Heˉ llaꜙ baˊ läꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ jeeˊ kooˊjmeeˉ jneˊ. Hiꜙ läꜙjëꜙ nʉʉhꜚ ja̱ˉ, heˉ gaꜙllaꜘ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ baˊ ja̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ. 23 Hehꜗ nʉʉhꜚ ja̱ˉ, dsooꜘ baˊ miˉjnääꜙ läꜙko̱o̱ˉ heˉ kye̱ˉ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ. Jëëhꜘ kya̱a̱hˊ heˉ ja̱ˉ, jmeeꜙ dsaˉ läꜙko̱o̱ˉ heˉ hnaayhˉ Dio, hiꜙ jmä̱ä̱y˜ hñiiꜘ hwa̱a̱ˊ hiꜙ heeyh˜ hñiiyꜘ wɨɨꜘ kaˉlähꜘ. Pero niꜙ miihˉ saꜙ jmääꜗ jnänˋ nʉʉhꜚ ja̱ˉ mahꜗ lä̱ä̱ꜗ jneˊ kihˈ heˉ he̱e̱ꜘ dsëꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ.