10
Yai Gumam nuwi kokonan gan ta uro munom ganom gawo ta boingua iro uro Yoane tongoro nome
Ena na kanikai Yai Gumam nuwi kokonan gan ta yoporam boiro moingua kamundi tei ma dero ako mangi ume. Kamun kuwokauwo yaromi gamdi tei yopui ikai dongoro te kamun kopouno yaromi biromdi tei waiyapo dere dungoro te aro dere keranom sunguamere epe yaromi giram gumam keranom sire dongoro te kongo fiuna dere kou dainguamere epe yaromi kauwomdi tei dero kou daime. Ena yaromi munom ganom gawo ta okomdi tei akongoro munomom i fura dero dungoro ena yaromi kauwom womdi ei fui nuwi boromdi tei dero kauwom kora i ei man sinomdi tei domie. Epe moingua ena kei biyom laion au dunguamere epe yaromi u boiro dungoro kamun nunu dunguai okonom koro muruwo koro surai nunu dungoro yokamai nenen kanom dimie. Kamun nunu dunguai ena na “Ka dingai munom boraiye,” dipa na fikai ka ta kamundi tei ma dero unguai ka i epe dume: “Kamun nunu dunguai okonom koro muruwo koro surai kanom dinga i ne si birere yo ako moro! Ne munom i boikeyo!” epe di narome.*
Ena na koma kanikai Yai Gumam nuwi kokonan gan yaromi fui nuwi tei ariro moiro te man sinomdi tei ama ariri moingua yaromi okom womdi akire di kamundi iwa dero* ka kawom epe dume. “Yai Gumam kakom kakom yokori moingua yaromi man sinomdi tai kan muruwo tei moinga bei engua te kamundi tai kan muruwo tei moinga ama bei engua te fui nuwi tai kan i muruwo tei moinga ama bei engua muruwo wom bei engua iran i Yai Gumam ka di koi eiro dungua kakom i epena i gounaro bemie. Yai Gumam tokoi kiapam beiro moikenamie.* Tamanume. Koma Yai Gumam nuwi kokonan gan okonom koro muruwo koro towane yokamai muku bakom fu dinga tarom i mora fu dingoro ena gan ta muku bakom fu dinga tarom i fu duwangua kakom tei tai koma Yai Gumam kou si engua tarom i u mari uname. Koma Yai Gumam furo ari ka mapunom di mari deinga nuwi kokonan bei teinga yokamai ‘Okome na tai ta ta i muruwo i mari dowaiye,’ di eronguamere epe u mari uname,” epe dume.*
Ena koma ka i kamundi tei ma dero ungua na fikai ka i tokoi di narome. “Ne fu nuwi kokonan gan yaromi kauwom fui nuwi boromdi arire moingua te kauwom ta man sinomdi tei arire moingui tei furo munom ganom akongua fura dero dungua iyo!” epe di narongoro ena na fu nuwi kokonan gan moingui tei furo “Ne munom ganom gawo ta na naro!” epe di teikoro yaromi “Ne ire no! Ne nengere te giranumdi tei don nokapu wom kenamba ne denum minum koi i gi kenamie,” epe di narongoro* 10 ena na munom ganom gawo ta nuwi kokonan gan i okomdi tei akongua iro neikoro na giranamdi tei don kemba na ne goukoro denam minamdi koi i gi kemie. Ta bengoro i gi keme? Koma Yai Gumam bei moiro tai kan i muruwo fuka duwaro bengua tarom i ipun ori wom dowangua munom ganom ikai tei boime. 11 Ena yokamai ka ta epe di nareime: “Ne tokoi furo ari koro koro moinga yokamai te ari ikinom akainom munmane moinga yokamai te ari ka kapo kapo dinga yokamai te ari wanopanom moinga yokamai tai okome fuka di erowangua kam i di mari de erowane,” epe di nareimie.
* 10:4 Dan 8:26; 12:4, 9 * 10:5 Diu 32:40; Dan 12:7 * 10:6 Sam 146:6; Rew 16:7 * 10:7 Dan 9:6, 10; Eim 3:7 * 10:9 Esi 2:8–3:3