13
Ari iquenquetsatacotaqueri covencatatsiri.
Impoiji nocatiaca impanequiqui, anta otsapijaqui antearoja incajare. Jeri noneavaqueri incajarequi icontetapaaque covencatatsiri, otimi itseequi 10, jero iito 7. Otimi itseequiqui amatseerentsi; aisati isatoncaataca iitopeequi: ocantimatiri sanquenarentsi Tasorentsi. Ari ishiapaaqueri maniti. Iiti oshiaquero iiti meeni; irointi ivante oshiaquero ivante maniti. Icantavaqueri maranque:
—Meeca nocoaque nomatacayempi, pinquempetantenari: oshequi pimayetaque, oshequi pimpincatsaritanaque, oshequi pincantacantayete.
Amashitasanotaca catsini iito aparoni, naamaaca irovetaincha oamayerime amashitaqueriri. Yoajeitanaqueri cavaco maaroni atiri, icantajeiti:
—¿Paitaquea caari icamanta? Pamenerote iito, jooo, ¿paitaquea oaqueriri?
Aisati ipincatsajeitaqueri maranque, icantajeiti:
—Pineaqueri, oshequi imatacaaqueri covencatatsiri.
Aisati ipincatsajeitaqueri covencatatsiri, icantajeiti:
—Pineaqueri, oshequi ishintsica, tecatsi materine impiateari.
Impoiji yora maranque icantiri covencatatsiri:
—Meeca pinquisanaqueri Tasorentsi, incarate 42 cashiri pimpincatsaritasanotanaque.
Ari oshequi ishemetsataque, oshequi icantimataqueri Tasorentsi. Ari icantimataqueri iriori, icantimataquero inampi, aisati icantimajeitaqueri savicajeitatsiri anta. Aisati icantaqueri maranque:
—Pinquisajeiteri maaroni quemisantajeitiriri Tasorentsi, poashinoncaajeiteri. Aisati pimpincatsariventajeiteri savicajeitatsiri quipatsipeequi, pashiniyetirori irineanepee.
Aitaque impincatsajeiteri maaroni atiripee. Apatiroquea irinti quemisantatsiri, eiro ipincatsatiritsi. Aitaque, tequerani irovetsiqueroni quipatsi, iotitacarini Tasorentsi maaroni quemisantajeiterineri. Aitaque isanquenataqueroni ivajiropee, ipajititayetacarini yora Ovisha camimentajeiterineri. Otimirica piquemantari, pinquenqueshiretero oca nosanquenataquempiri. 10 Icanti Tasorentsi: “Noiminqueajeiteri coajica maaroni oiminqueajeivetaquempineri. Nompesajeiteri maaroni pesajeivetempineri”. Meeca icoacaajeitaquee Tasorentsi ancantaitatiyempani anquemisantajeiteri, anquearioventero.
Iquenquetsatacotaqueri itsipa covencatatsiri.
11 Impoiji noneaqueri itsipa covencatatsiri, iponeaca irinti quipatsiqui tsompoina. Iquempevetacari ovisha, otimi itseequi apite; icovencati ineanati. 12 Oshequi ipincatsaritaque, iquempetacari itsipa covencatatsiri, yora amashitachari iitoqui. Aisati icantajeitiri maaroni savicajeitatsiri:
—Pimpincatsajeiteriyea yora amashitachari iitoqui.
Ari ipincatsajeitavaqueri. 13 Oshequi itasoncantayetaque yora apitetapaintsiri. Imayetaquero caari ineapinijeiti ashanincapee. Ineajeitaqueri atiri yoariaquero paamari: oponeaca inquitequi, irosati quipatsiqui. 14 Oshequi imayetaque, irootaque yamatavijeitantacariri oshequi atiri, ijitasorentsijeivetacari. Ariorica itsipatacari yora jivatiriri, oshequi imayetaque. Aisati icantajeitaqueri atiri:
—Jentsite, pishiacantajeiteri yoca jivataquenari, yoca ipesheevetacari. Pineaqueri, te incameji.
15 Ari iquemisantajeitaqueri, yovetsicajeitaque ishiacantaro. Impoiji itasoncaquero, aneantacari, aisati oneanatantacari. Impoiji icantajeitaqueri atiri:
—Pimpincatsajeitero oca avetsicajeitaqueri: irootaque atasorentsite.
Ari ipincatsajeivetacaro. Irintiquea maaroni caari pincatsatiro, yoacantajeitaqueri. 16 Aisati isatoncaatacantaqueri atiripee, maaroni. Isatoncaajeitaca iracosanoriqui, ariorica ivancainaqui, maaroni: pincatsarijeitatsiri, caari pincatsarijeitatsine, ashitaarantajeitachari, caari ashitaarantajeitachane; yora yamananteetiri aisati yora caari yamananteeti: isatoncaajeitaca maaroni. 17 Iro isatoncaajeitaqueriri ivajiro covencatatsiri, yorari itsipapee isatoncaajeitaqueri inomerote. Icantajeitiri:
—Eirorica isatoncaajeita atiripee, eiro noshinetiritsi iramanantayete aisati impimantayete.
18 Ocameetsati meeca ontime piotanteari, pinquenqueshiretero inomerote covencatatsiri. Irootaque inomerote atiri, ocarataque 666: irootaque piotanteariri.