15
Yaajeitaquero inampire Tasorentsi pajoqui oashinoncaajeiterineri atiri.
Impoiji noneaquero anta inquitequi itsipapee, ishiacantiro aisati timayetatsineri coajica. Oshequi noquenqueshiretaquero, oshequi noanaquero cavaco. Noneaqueri 7 inampire Tasorentsi, oashinoncaajeiterineri atiri. Iriojeitaque vecarayeroneri maaroni oashinoncayerineri atiri; omoncaratapaaquea inquisanaquea Tasorentsi. Noneaquero aisati incajare, oshiaquero amenarontsi, oconoaro paamari. Noneajeitaqueri anta otsapijaqui icatiajeitaca caari pincatsajeitiri yora covencatatsiri, jero aisati ishiacantaro; iriojeitaque maaroni caari satoncaatacha ivajiro aisati inomerote. Ari yajiricajeitaquero shiavetarori ijavioqui Tasorentsi. Ipampoyeajeitaquero ivampoyeane Moishishi, yora antaveetiniriniri Tasorentsi. Aisati ipampoyeajeitaquero ivampoyeane yora Ovisha. Jero oca ipampoyeajeitaqueri:
Novincatsarite, tempa aviro Tasorentsi, oshequi pimayetaque.
Oshequi pitasoncantayetaque, noanaquero cavaco pantayetaqueri.
Ocameetsayetaque pantayetaqueri, te pamatavitanteji.
Queario, pipincatsariventajeitaqueri savicajeitatsiri maaroni nampitsipeequi, picantani.
Tempa, Novincatsarite, ocameetsati nompincatsajeitempi, aisati iriori maaroni savicajeitatsiri.
Ocameetsati noncamantajeiteri atiri: “Icameetsati Tasorentsi”; tempa queario, picameetsataque.
Imponeajeitanaquea maaroni nampitsipeequi impincatsajeitantempiri.
Tempa iriojeitanaque ocameetsataque pantajeitaqueri.
Impoiji namenanaji aisati, noneaquero ashireanaca ivanco Tasorentsi, onta inquitequiniri. Noneasanotaquero anta ininta Tasorentsi. Itimi pancotsiqui yora 7 inampire, yora oashinoncaajeiterineri atiri. Noneaqueri isoquijanaque. Iquitsaajeitaro quitsaarentsi tsivitamaori, oquitamaromaotasanotaque. Ainiro inejiqui shiirori ishiticatsaquiro, yovetsiqueetiro oro. Aisati ainiro iriori aparoni virantsi, ipacojeitavaqueri nampirentsi aparopee pajo. Ojaaca pajoqui oja, oashinoncaajeiterineri atiri. Oshiacantaqueri inquisheri Tasorentsi coajicani tseencajeitiriri. Icantatiani yanei Tasorentsi, eiro icamitsi irinti catsini. Oshequi ishipaquirei, oshequi itasorenca; ainiro oyachaare, ojaacaro pancotsi. Tecatsi incanteetero inqueajeitero pancotsi, irosati irimatantearori nampirentsi icantaqueriri Tasorentsi.