9
Itioti impoitapaintsiri mava.
Ari itioti itsipa inampire Tasorentsi, yora apapacorotapaintsiri, tii, tii, tii. Irosati noneantacariri impoquiro, iponeaca inquitequi, ipariaque quipatsiqui. Ipeetaqueri iyavitantarori omoro jatatsiri tsompoina catsini, te aneeroji oncaratapee, irosati antoo. Ari iyavireapaaquero, itatareapaaquero, jero ocontejencatapaaque oshequi oyachaare. Ojataque jenoqui irosati otsitenitantanaca jenoqui, aisati iriori catsirincaiteri itsitenitanaque. Impoiji noneaqueri tsinari, iquenantapaacaro cachaa, itsoteapaaquero quipatsi, imatacaaqueri Tasorentsi yoantaque, iquempetacari quitoniro. Icantiri:
—Poajeitearo ivanquirepee maaroni caari quemisantajeitana, yora caari satoncaajeitacha ivancainaqui. Eiro catsini poarotsi otsipayetari saveshi, tojari, inchatoshi, eiro catsini. Nocoaque pinquematsicatacayeari maaroni caari quemisantajeitana, incarataque 5 cashiri, iro cantaincha eiro poamaajeitiritsi.
Ari yoajeitaqueri, oshequi icatsitaque, iquempetacari quitoniro. Ariorica omoncarataquea maaroni oca noneaqueri, ari incoajeivetanaquea atiripee incamajeite; iro cantaincha eiro imatirotsi incame. Incoajeivetanajea iroajeame irisati, iro cantaincha eiro imatirotsi.
Ari namenasanotaqueri tsinari: iquempetacari cavayo, ipashicayetaca ashiro eiro aveantaritsi sataamentotsi aisati chacopi. Yamatseetacaro shiirori oro. Orari ivoropee oshiaquero avoropee arori. Iviti oquempetacaro oishi tsinane, oquishipeti. Iraji oquempetacaro iraji maniti, antearoquiaji. Inejitonqui oshiaquero ashiro, ariorica yaranaque, antearojenca yaranaque, ishiaquero itirei, tiriririri. 10 Irishi oshiaquero irishi quitoniro, ainiro itseequi. Ariorica yoaqueri atiri, icatsitasanotaqueri, ocarataque apapacoroni cashiri icatsitaque. 11 Ainiro ivincatsarite tsinaripee: iriotaque ivincatsarite maaroni camaari. Ipajita irineanequi jorio Avaroni; iro irineanequi quireshiasati ipajita Aporioni. Iro acantiri aneanequi arori: Poyereantatsiri. 12 Aitaque icantari yora intacarori oashinoncaajeitiriri quipatsisati. Timatsiquera apite aisati.
13 Impoiji itioti itsipa inampire Tasorentsi, yora seishitapaintsiri, tii, tii, tii; irosati noquemantacariri itsipa neanatatsiri. Ari oponeacari irineane ora itaapinitantaroriqui casancapatsari, vetsicachari oro. Otimi anta Tasorentsiqui, otiminta otseequi itsipasati. 14 Icantiri tiotaintsiri:
—Pijate poimisoquijajeri yora 4 camaari yoisotiri Tasorentsi anta antearojaqui eni: ora pajitachari Eojarateshi.
15 Ari ijataque, yoimisoquijajiri camaaripee. Ari icantini Tasorentsi peerani: “Niotaquero jaoca oncarate impoyereaarantanteariri atiripee. Niotaquero jaoca oncarate omoncaratanteari osarintsi, cashiri, quitaiteri, aisati jaoca incarate catsirincaiteri”. Meeca omoncarataca, irootaque yoimisoquijantajariri. 16 Yora camaari ijivajeitaqueri oshequi catsini soraropee, icarajeiti 200,000,000. Niotaqueri, icantaquenari. 17 Aisati noneajeitaqueri iyavayote. Ipashicanejitaro quijacotariri quiraatatsiri, oshiaquero paamari, ora morecasanotatsiri. Iito cavayopee oshiaquero iitopee maniti. Oponeaca ivantequi oshequi paamari, jero cachaajenca oshequi, jero morecasanotatsiri. 18 Iroojeitaque poyereaarantajeitiriri atiripee: ora paamari, cachaajenca, jero morecasanotatsiri poneachari ivantequi cavayo. 19 Irootaque yoantariri cavayo atiri: ivante aisati irishi. Iro irishi oshiaqueri maranque, ainiro oitotaca, yatsicantacariri atiri.
20 Ari itimaarantaque aparopee atiri, iro cantaincha te inquenqueshirejeitempaji: te incoyeji catsini inquemisanteri Tasorentsi. Icantani yantapinitiro caari cameetsatatsi, ipincatsatapinijeitiri camaari, aisati ipincatsatashijeitaro yovetsicayetiri: oroyetatsiri, peratayetatsiri, otsipa ashiroyetatsiri, mapitatsiri, inchatoyetatsiri, maaroni. Ijitasorentsitashiyetaro, iro cantaincha tecatsi oncantea amene, onqueme, aisati aniite. 21 Icantani yoayeriti, imatsitanti, yantiro caari yai, icoshiti. Te inquenqueshiretimateaji catsini.