3
Jmɨg₄ i₁jŋió'₂ Te₁gui'₅₄
'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃, jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ si₂ bá₄ la₂ tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'nia'₂. Jë₁le₃tɨn₃ si₂ në₅ ma₂ca₂jme₁jnio₂ jniá₂ ne'₅₄, ma₂ca₂jmo₃ dsá₂ 'au'₂ a₂dsɨ₃jiog₅ 'au'₂ jmá'₃ lia'₂ a₂le₁jë́₃. Juɨ₁dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂qui₂ca₂juá'₂ dsa₂ jŋió₅ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂ quian'₅₄ guë́₄ 'éi'₃ a₂ca₂quiog₂ Te₁gui'₅₄ i₂ma₂lió₂ jniog₄, a₂ma₂ca₂ŋag₅ ja₁con'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂chen₄ quiáin₅. Jë₁le₂'uɨg₅₄ jmo₄ 'nia'₂ dsá₂ 'au'₂ a₂juá'₅ jniá₂ la₂. Jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂ të₁ja₃lén₂ dsa₂ i₂caun₂ lë₁qui₃táun₂ 'lɨg'₅₄, le₃chain₂ jmá'₃ lia'₂ jŋia'₅₄ con'₂ lë́₂ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ guioin₅₄. Dsa₂ 'éi₂ ŋag₃, juá'₂: “¿'E₂ ca₂lë₃ quian'₅₄ jág₁ a₂ron₅, a₂juá'₂ 'nia'₂ a₂guan'₂ táng₃ Cristo? Ia₁ ca₂le₃ ca₂dsan₃ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jniog₄, jua'₂ lia'₂ ma₂lë́₅ jaun₂ bá₄ mɨ₂güɨ́g₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ jme₁ca₂nio₃ le₂'uɨg₅₄.” La₁ a₂ta₁ dsɨ́₅ bá₄ dsa₂ 'éi₂ tsá₃ 'nio₃ le₃ŋɨ́i'₂, a₂ca₂lë₃ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ quió'₅ Diú₄ dsɨ₄ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ ma₂lɨ́g'₂, quian'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, quian'₅₄ jmɨg₂ a₂ca₂jmo₃ jma₃quén₅ gua'₅₄ 'uë₃ quian'₅₄ jmɨg₂ në́₃. Ton'₂ quian'₅₄ jmɨg₂ bá₄ ján₃, ca₂'én₂ Diú₄ mɨ₂güɨ́g₃ jmɨg₄ jaun₂. Ján₃ bá₄ le₂në₅, të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ quió'₅ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄, dsɨ₄ guei'₅₄ quian'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, ron₅ ma₂lë₅ co₂jŋia₅₄ a₂cáu₃ jë₁ma₂të́₂ jmɨg₄ i₁qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃ i₁'éin₂ co₂ŋei'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ Diú₄ cuɨn₅.
Con'₂ siá'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ juɨ₁dsi₂'én₂ 'au'₂ 'nia'₂, ia₁ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄, lë́₅ caun₂ jmɨg₄ co₂'nió'₄ caun₂ mei₅ ŋi₂; ton'₂ caun₂ mei₅ ŋi₂ guë'₂, lë́₅ co₂'nió'₄ caun₂ jmɨg₄. La₁ tsá₃ o₁lei₅₄ jniog₄ jua'₅₄ a₂jme₂'ag₄ Te₁gui'₅₄ a₂jme₃ti₃ jág₁ quió'₅, juɨ₁lia'₂ lɨ́n₂ i₂lɨn₅₄; a₂jmo₂₃ juɨn'₂ dsɨ́₅ bá₄ ja₁con'₂ 'nia'₂, ia₁ 'nio₃ jua'₅₄ 'i₁jan₂ bá₄ tsá₃ 'ein₂ dsɨ₃'én₂, 'nio₃ jua'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsi₁quén'₅ dsɨ́₅.
10 Ia₁ jmɨg₄ jaun₂ quió'₅ Te₁gui'₅₄ guá₂ con'₂ tsá₃ 'ein₂ rë₂ján₁, lé₂ juɨ₁lia'₂ ja₁'í₂ jan₂ 'ang₂. Jaun₂ guë́₄ të₃tsɨ'₅₄ co₂mɨ'₅₄ gau₂ lɨn₃ lé₂ dsɨ₃'én₂ dsɨ₄ guei'₅₄; qui₂dsɨ₃'én₂ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ qui₃jmág₂ quian'₅₄ si₂; lia'₂ rë₂cuá'₃* gua'₅₄ 'uë₃ lé₂, lia'₂ jma₃quian'₅₄ 'e₂ niog₅ ca₂jmo₃ dsa₂ ja₁jaun₂.
11 Chi₂jua'₂ le₂në₅ dsɨ₃'én₂ ca₂le₃jë́₃, ¡'e₂ guë́₄ 'ŋio₅ lɨn₃ dsi₂ten₅₄ 'nió'₅ jmó'₂ 'nia'₂ dsen₅₄ 'au'₂ le₃chang'₂ jŋió₅, a₂'nióg'₃ Diú₄! 12 Jmo₄ 'nia'₂ co₂jŋiag'₅₄ rë₂jáng'₁ ia₁jaun₂ ŋi'₅₄ ta₁ guá₂ jmɨg₄ jaun₂ quió'₅ Diú₄. Jmɨg₄ jaun₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ qui₂dsɨ₃'én₂ quian'₅₄ si₂, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂cha₂ qui₃jmág₂ jë₁ma₂ca₂dséi₃ 'ŋio₅ lɨn₃. 13 La₁ jniog₄ në́₃, le₁jŋia₁ dsi₁no₃ caun₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ 'mɨ́₂ quian'₅₄ caun₂ gua'₅₄ 'uë₃ 'mɨ́₂ ja₁ma₂lë́₅ jág₁ cuë₃ Diú₄, ja₁të₂'ŋiá₄ jmá₃ a₂jŋió₅.
14 Le₂në₅ jaun₂ në́₃ rɨn'₅₄ jniog₄, të₁lia'₂ tsá₃ ma₂të́₂ jmɨg₄ jaun₂, quen'₂ 'nia'₂ bí₂ ia₁jaun₂ bá₄ dsiog'₂ Diú₄ qui₂le₁'ág₄ bá₄ tei₄ 'au'₂ 'nia'₂, tsá₃ 'e₂ cha₂ jua'₅₄ lë́₅ qui₂rë₂'ióg₄ jme₂dsí₂ quiáng'₂, jua'₅₄ a₂rë₂cán'₄ 'nia'₂ dso₄. 15 Jmo₄ 'nia'₂ 'au'₂ a₂juɨn'₂ dsɨ́₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ ia₁jaun₂ cuɨn₅ jmɨg₄ lión'₂ 'nia'₂. Le₂në₅ bá₄ ján₃, Pa₄ rɨn'₅₄ jniog₄ ma₂dsiáin'₂ si₂ ne'₅₄ 'nia'₂, con'₂ lë́₅ ma₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ a₂ma₂ca₂cuë₃ Diú₄. 16 Jë₄ ca₂le₃jë́₃ Si₂ quió'₅, ma₂ca₂tsɨ́'₃ 'nia'₂ ján₃ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, o₁jŋia'₅₄ la₂ juɨ́'₅ le₃ŋág'₂ a₂lɨn₅₄; 'uɨg₅₄ jaun₂ dsa₂ i₂tsá₃ lɨn₄ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ i₂tsá₃ tiá₂ tión₂, le₃jen₅ bá₄ jme₂tɨin₂₃ dsa₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂le₃jë́₃ guë́₄ rɨn'₅₄ Si₂ quió'₅ Diú₄ në́₃, la₁ a₂'uɨin₅₄ guioin₅₄ bá₄ a₂dsɨ₃'éin₂ ia₁ a₂jmo₂₃ le₂jaun₂.
17 Jaun₂ lë₃ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, ia₁ të₃jŋiá₅ bá₄ ma₂le₁ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ niog₅ lé₂, jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ ia₁jaun₂ tsá₃ qui₃tsag'₂ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂jme₂gau₅, jaun₂ tsá₃ sén'₂ 'nia'₂ juɨ₅ ja₁tióng'₂ tiá₂. 18 La₁ juɨ₁dsi₂can'₅₄ bá₄ 'nia'₂ juɨ₅ ja₁'ua₁ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄ i₂ma₂lió₂, jaun₂ dsi₁nó'₅ 'nia'₂ le₃cuɨin'₂ guë́₄ dse₃. 'Éi₂ bá₄ ca₂tɨ́n₂ le₃juɨn'₂, jmɨg₄ në₃, co₂tan₅₄. ¡A₂méi₃!
Co₂në₅.
* 3:10 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “qui₂dsɨ₃'én₂ cáu₃.”