15
Jmo₄ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ jmá'₃ a₂të₅ 'au'₂ 'ŋiag'₂
Jniog₄ i₂tióng₂ tiá₂ a₂'éin₂, ca₂tág₂ guéi₁ co₂'nió'₄ caun₂ lio₅₄ quián₂, 'a₂ lia'₂ qui₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ i₂'uan₅₄ 'a₂ lia'₂ 'éin₂, jaun₂ tsá₃ 'nió'₅ jmó₁ con'₂ a₂të₅ dsɨ₅ guio₅₄. Le₂jau₂ le₂jau₂ bá₄ jniog₄ ca₂tág₂ jmó₁ a₂të₅ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨn'₅₄, a₂jmó₁ a₂lë́₅ a₂dse₃ ja₁coin₂, juɨ₁lia'₂ juɨ₅ ja₁lé₂ qui₂dsɨ₃cóin₃ le₃quió'₅ jme₂dsí₂. Ia₁ ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ 'ŋiog₅ Cristo tsá₃ ca₂jmo₃ a₂të₅ dsɨ́₅ 'ŋiog₅. Të₂le₃ ca₂i₃ŋɨ́i₂ juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂:
Ca₂le₃jë́₃ jág₁ uɨg₅ a₂jme₁tsɨ́'₅ dsa₂ 'nia'₂,
ne₃ jniá₂ bá₄ ca₂të₁tsɨ'₅₄.*
Ia₁ ca₂le₃jë́₃ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ca₂i₃to'₅₄ ne₄ Si₂, a₂ca₂i₃to'₅₄ ia₁jaun₂ jme₁tag₅ jniog₄ rë₂në́₃, ia₁jaun₂ caun₂ chong₂ jniog₄ 'ɨ́n₂ dsɨ₅ le₃quió'₅ Diú₄, të₂le₃ quian'₅₄ a₂juɨn'₂ dsɨ₅, a₂lë́₂ lián'₂ dsɨ₅ a₂cuë₅ jág₁ a₂já₅ ne₄ Si₂ jaun₂. Juɨ₁jme₂'o₅₄ bá₄ Diú₄, i₂jmo₅ a₂juɨn'₂ dsɨ́₅ dsa₂, i₂cuë₅ lián'₂ në́₃, juɨ₁jme₂'oin₅₄ 'nia'₂ a₂tiáng'₄ a₂jen'₂ 'nia'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ con'₂ lë́₅ i₂nio'₅₄ 'nia'₂ juɨ₅ quió'₅ Cristo Jesús, ia₁jaun₂ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ co₂dsia₅, caun₂ bá₄ jág₁, jme₁juɨn'₂ 'nia'₂ Diú₄ Jmei₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂.
Dsɨ₂'ag₅ jág₁ dse₃ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂
Le₂në₅ jaun₂, qui₂guen₅₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ juɨ₁lia'₂ ca₂guéi'₂ Cristo guio₅₄ jniog₄, ia₁jaun₂ le₃juɨn'₂ Diú₄. Ia₁ a₂juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, ca₂guan₃ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, ca₂jme₃ti₃ ja₁con₂ jnia'₅₄ con'₂ lág₅ dsa₂ judíos, ia₁jaun₂ le₃ti₃ jág₁ ron₅ a₂ca₂ŋɨ₂ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jnia'₅₄ ma₂lɨ́g'₂. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ca₂rë₃jniá₂ në́₃ i₂rë₂ti'₅₄ bá₄ Diú₄ jág₁ a₂cuë₂₃. Guain₃ ján₃ ia₁jaun₂ jme₃juag'₂ dsɨ₂nau₂ jme₃juɨin'₂ Diú₄ i₂ŋéi₂ dsɨ́₅, juɨ₁lia'₂ rë₂ton₅ ne₄ Si₂:
'Uɨg₅₄ jaun₂ jme₁juɨn'₂ jniá₂ 'ne₂ jɨn₄ dsɨ₂nau₂;
'ë₅₄ jniá₂ ne'₅₄ 'ne₂ a₂jme₁juag'₂.§
10 Con'₂ siá'₂ juá'₂ táng₃:
Jmo₄ 'io'₂, 'nia'₂ dsɨ₂nau₂,
quian'₅₄ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅.*
11 Ja₁siá'₂ táng₃ juá'₂:
Jme₁juɨn'₂ 'nia'₂ Te₁gui'₅₄,
'nia'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂nau₂,
juɨ₁jme₂juag'₂ bá₄ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂.
12 Ján₃ bá₄ juá'₂ Isaías:
'Ŋio₂ tsɨn₅ cho'₅₄ Isaí,
jaun₂ náu₃ jan₂ i₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂;
le₃quió'₅ 'éi₂ bá₄ qui₃le₃'ɨ́n₂ dsɨ́₅
le₂caun₂ le₂caun₂ juɨg₂.
13 Jaun₂ Diú₄, i₂jmo₅ 'ei₅ caun₂ dsɨ₅ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄, juɨ₁jme₂cain'₂ bá₄ 'au'₂ 'nia'₂, a₂chang'₂ jmó'₂ 'nia'₂ 'io'₂, 'ag₃ tei₄ a₂'éng'₂ le₃quió'₅, ia₁jaun₂ rë₂tsón₂ a₂le₁'ág₄ caun₂ 'au'₂ a₂'ɨ́n₂ 'au'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅.
14 Caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ jniá₂, rɨn'₅₄ jniog₄, ma₂qui₂le₁rɨn₅ 'au'₂ 'nia'₂ a₂ŋéi₂ 'au'₂ rɨ́ng'₂, ton'₂ qui₂le₁rɨn₅ 'au'₂ 'nia'₂ a₂tɨn'₂ 'nia'₂, jaun₂ quɨ'₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄ tóng'₄ jág₁ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. 15 A₂tiá₂ dsɨ₃ jniá₂ ma₂në₂juá'₃ ja₁lɨn₅₄, ma₂në₂tó'₃ jniá₂ jág₁ ne₄ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ tsá₃ dsɨ₃'én₂ 'au'₂ 'nia'₂. A₂'ua₁ dsɨ́₅ bá₄ Diú₄ ma₂dsia₃ gu₃ ta₁ la₂, 16 a₂jme₂tí₁ ne₄ Jesucristo jë₄ quió'₅ dsɨ₂nau₂, a₂qui₂jen'₄ jniá₂ ne'₅₄ 'nia'₂ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, ia₁jaun₂ lé₂ qui₁jen'₄ 'nia'₂ i₂lɨ́ng'₅ dsɨ₂nau₂, le₃ne₄ Diú₄, në₂jag₄ bá₄ caun₂ a₂rë₂jen'₅₄ a₂guéi'₃, co₂'nió'₄ dsa₂ i₂ma₂rë₂tson₄, ca₂jmo₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅.
17 Jaun₂ lë₃, jmo₅ jniá₂ táng'₅ le₃quió'₅ Cristo Jesús, quian'₅₄ ta₁ a₂jmo₅ jniá₂ ne₄ Diú₄; 18 on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂tiá₂ dsɨ₃ jniá₂ le₃juá'₄ lë́₅ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ juɨ₁lia'₂ a₂ma₂qui₂ma₂jmo₃ Cristo të₂le₃ quian'₅₄ jniá₂, a₂tsɨn'₅₄ jniá₂ dsɨ₂nau₂ ne₄ juɨ₅, quian'₅₄ jág₁ quió₃, quian'₅₄ ta₁ quió₃ në́₃, a₂le₃ne'₅₄ 'éi₂ ne₄ Diú₄. 19 A₂lë́₅ ta₁ në₅ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂'io₅ léi₄ juë'₂ a₂dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂, të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ në́₃. Le₂në₅ bá₄ ma₂ca₂jme₁'ŋiag₂₃ ta₁ ma₂qui₂ma₂'ë́₃ jág₁ dse₃ quió'₅ Cristo, ca₂jme₁lióg₄ jniá₂ juɨg₂ Jerusalén, jaun₂ guë́₄ ŋeg₅₄ ta₁caun₂ juɨ₅ le₃lág'₃, ca₂lia'₂ ca₂dsióg₃ të₂ 'uë₃ Ilírico. 20 Le₂në₅ bá₄ ma₂ca₂jmo₃ dsen₅₄ dsɨ₃ ma₂qui₂ma₂'ë́₃ jág₁ le₂tan₅₄ juɨg₂ ja₁'i₁cón'₂ tsá₃ jme₁ma₂nág₂ dsa₂ a₂'ɨn₅ dsa₂ Cristo, ia₁jaun₂ tsá₃ cho₅₄ jniá₂ ta₁ ne₄ 'uɨg₅₄ 'ia'₂ a₂ma₂ca₂jme₃lióg₃ i₂sián'₂. 21 La₁ juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂:
Jág₃ dsa₂ jɨ́in₃ 'éi₂
i₂tsá₃ jme₁ma₂gú'₃ jág₁ quió'₅;
jaun₂ le₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅
juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ jme₁ma₂nág₂ a₂'ɨn₅ 'éi₂.§
Dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Pa₄ dsó₃ juɨ₅ Roma
22 'Uɨg₅₄ në₅ ca₂jnɨ́₃ jniá₂ juɨ₅ 'lióng₂ ráun₂ lia'₂ con'₂ jme₁'nio₃ jme₁i₁jɨng₁₂ 'nia'₂. 23 La₁ në₃ guë'₂ lia'₂ tsá₃ ma₃cha₂ ja₁jmo₅₄ ta₁ le₂tan₅₄ juɨg₂ te₁'i₁ le₃la₂, jaun₂ ma₂ne₁ŋó₄ bá₄ 'lióng₂ ŋi₂ jme₁'ɨ́n₅ dsɨ₃ jme₁nei₅₄ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂, 24 'ɨ́n₂ dsɨ₃ jniá₂ ŋɨg₅₄ juɨ₅ ja₁tion'₅₄ 'nia'₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁nei₅₄ juɨ₅ España, ia₁jaun₂ lé₂ le₃tsag'₅₄ ne₄ juɨ₅ jaun₂, cang₂ jë₁ma₂ca₂mag'₂ dsɨ₃ jɨng₅₄ 'nia'₂. 25 La₁ rë₂në́₃ në́₃, 'eng₅₄ juɨ₅ nei₅₄ juɨ₅ Jerusalén, a₂jme₁ti₁ jniá₂ ta₁ ja₁con₂ dsa₂ quián₅ Diú₄ ja₁jaun₂. 26 Ia₁ i₂chan₂ Macedonia quian'₅₄ i₂chan₂ Acaya në́₃, ca₂jmo₃ dsɨ́₅ ca₂cág'₃ cu₄ a₂chein₃ ne₄ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂të₂ŋé₂ i₂chan₂ juɨg₂ Jerusalén. 27 A₂'ŋio₂ dsɨ́₅ ca₂jmo₃ le₂jaun₂, ia₁ dsau₅ bá₄ jaun₂ rɨin₂ le₃quió'₅ 'éi₂. Ia₁ chi₂jua'₂ ma₂qui₂ma₂quen'₅₄ dsɨ₂nau₂ a₂gu₂dsí₂ a₂ca₂cuë₃ dsa₂ judíos, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂tɨ́in₂ jme₃'o₅₄ quian'₅₄ a₂'nió'₅ le₃quió'₅ nɨ₁ŋɨ́₅. 28 Jaun₂ le₂në₅, jë₁ma₂ca₂dsan₃ jáng'₅ jniá₂ ne₅₄ a₂ma₂ca₂cág'₃ dsa₂ jaun₂, jaun₂ guë́₄ 'ú₄ juɨ₅ a₂nei₅₄ juɨ₅ España, a₂i₁jɨng₁₂ 'nia'₂ lia'₂ ma₂'eng₅₄ juɨ₅. 29 Jaun₂ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃, a₂jme₃gu'₅₄ bá₄ Cristo lia'₂ rë₂'ŋia₅ jë₁ma₂të́₂ rë₁dsióg₄ jniá₂ a₂i₁jɨng₁₂ 'nia'₂.
30 Rɨn'₅₄ jniog₄, mɨ₅ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄, ton'₂ ia₁ a₂cuë₅ Jme₂dsí₂ bí₂, a₂jme₁'nió₄ jniog₄ rɨn'₅₄: a₂jme₁quiong'₅₄ 'nia'₂ jniá₂, ne₄ 'nei₂ a₂chéng'₅, a₂chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄ o₄quió₃. 31 Mɨ₄ 'nia'₂ ne₄ Diú₄ juɨ₁lio₅₄ jniá₂ o₄gú₃ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂ i₂chan₂ Judea, le₂jaun₂ guë'₂ ján₃ juɨ₁gue₅₄ bá₄ rɨn'₅₄ jniog₄ juɨg₂ Jerusalén caun₂ dse₃ a₂i₁can₁₂ a₂jme₁'oin₁₂, 32 ia₁jaun₂ chi₂jua'₂ 'nio₃ Diú₄ a₂dsióg₄ jniá₂, i₁jɨng₁₂ 'nia'₂ a₂'io'₂ jmo₂₃, a₂tág'₄ jme₂dsí₂ quió₃ co₂dsia₅ quian'₅₄ 'nia'₂.
33 Juɨ₁quiong'₅₄ bá₄ Diú₄ i₂jmo₅ 'ei₅ tei₄, ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂. A₂méi₃.
* 15:3 Salmo 69:9. 15:5 'Nio'₂ ja₁ton₅ Filipenses 2:5. 15:8 lit. “dsa₂ i₂rë₂uɨng₄ quió'₅.” § 15:9 2 Samuel 22:50; Salmo 18:49. * 15:10 Deuteronomio 32:43. 15:11 Salmo 117:1. 15:12 Isaías 11:10. § 15:21 Isaías 52:15.