5
Junni mantá tan patelelaca tenca calaquede! Diosiri tsachi mancaca wenteto mantá tan suwachunae yape tsachilachi tenchi Diosichi cate titiya quito nenasa. Diosichi ticatiya epe cuwachunae; animali tsanlaca toteto, Diosichi cuwachunae yape yalachi jutsaca piyarisa. Junni tsanquiminlaca patele tinunla joe. Weyan tsachila miitonla jonari, o pele tenca jolajonari, yalabe patelela jamiminca pano podeilaichunae patelelanan cumana tenca joyoeque tenhito. Jun tenchi uyanlachi jutsa tenchi Diosichi ticatiya epe cuwanatonan, tencachique jutsa tenchinan epe cuwanola jochunae.
Mantá tan patelelari yalachi tenca munate patele ilaituchunae. Diosi matu tote Aaronca wenteto patele suwaca cuwenta, tsanquenan Diosiri tsachilaca wenteto patele suwamin joe. Junni Crístonan yachi tenca munate mantá tan patele itunue. Diosiri yaca pato, itsantinue:
Nuri lachi Nao joe tinue.
Amana nuca Nao tinayoe tinue.
Tsantinato aman yaca patele suwanue. Man postote Diosichi Pilabi Diosi yachi Naoca itsanque pila chuteca joe:
Nuri numatotiya patele joto polechunae tinue.
Melquisedec cuwenta patele jochunae tinue.
Jesús in tote canenaminnan, Diosibe rocainue. Sonba pato warenato, Diosibe rocainue ya puyacaca manse larisa. Junni Diosica respetaito jeleramin jonun tenchi yaca meránue. Jesuri Diosichi Nao jotonan, padeseinue obedeseino miichun. Junni jera miitobi, aman jerale yaca meráminlaca numatotiya se larino podeimin inue. 10 Junnunbi aman Diosi yaca mantá tan patele suwanue Melquisedec cuwenta.
Jesuca quereica jominnan telaquepotori, niyantiya ino jonunca
11 Cristo Melquisedec cuwenta patele jonunca nulaca nantanancari micarino munarasanan, tenfe joe. Nulari miituchi timinla joe. Jun tsanla jonan, nulaca micarino tenfe joe. 12 Nulari numari male nechi Diosica quereiminla joto, nulanan micariminla jono jominla jonhoe. Tsan jono jominlacanan Diosichi casale fiquica manaman micarintsan joe. Tsotsoca nalala cuwenta jolajoe. Tsotsoca nalala cupicari fimin joto, titiya poloncari fino podeilaitumanhe. Junto nulanan fiqui miino tenfe jominca miino podeilaitue. 13-14 Cupica fimin tsotsoca nalalari miitolajoe. Uwanlari miralarae. Nulari tsotsoca nalala cuwenta cajoto, Diosi ti tsara sen joe tinunca seque camiitolajoe. Jesucrístochi tsachila uwanla cuwenta jotori, jera seque miralarachunae. Ti sen jonunca o ti seiton jonunca duque ne miito quiranato, seque jera miino podeilaichunae.