Colosa'su
a'inga Pablo tevaen'cho
1
Chigambian'cho
Chiga ñama ttu'sesi gi ña Pablo Cristo Jesúsne afa'su. Ñajan faenga'su Timoteoi'ccu que'i Colosa canqque'su Chiganga ttuseye'chondeccunga gi tevaen'jen'fa. Que'ija Cristove in'jamba qui ingi faengasundeccu'fa.
In'jan'fa gi cuintsu Chiga, ingi Quitsa, que'inga osha'cho ñotssiave tsonsi ñotsse opatsse canse'faye.
Pablo Chigama iñajan'jen'cho
3-4 Que'i Jesucristove in'jamba poiyi'cco Chiganga ttuseye'chondeccuma in'jan'fa qquen pañamba gi Na'su Jesucristo Yaya Chiga Quitsama que'ine iñajan'da ingi aya'fai'ccu Tisema “Chigatsuafepoenján” qquen afa'je'fa. Que'i tayoe Chiga tansintssia aya'fa su'choma, tsa ñotsse condase'choma, pañamba qui que'i sefacconi osha'choma an'biaña'chone'qque paña'fa. Pañamba qui tsa'caen cca'ima ñotsse in'jamba avujatsse canse'fa. Nane ñotsse condase'choma me'ttia'ye pañamba qui tsa'caen canseye ashaen'fa. Ashaemba ti'tsse coenqquia'caen tisupa injama'choma ñoñamba qui ja'ño ñotsse canse'fa. Toya'caen poi ande'su aindeccu'qque ja'ño tsama pañamba tsa'caen ñotsse canse'fa. Ingi in'jan'cho fae'ngae sema'su Epafras que'inga condasesi qui paña'fa. Tiseja ingima ñotsse fuitepa anttembe'yi Cristone ñotsse candusian'jen. Chiga Qquendya'pa que'ima in'jaensi ñotsse injancco'fa'choma Epafras inginga condase.
Tsa'caen pañamba gi poi a'ta que'ine Chigama iñajan'fa. Iñajan'fa gi cuintsu que'ija Chiga que'ine ñotsse in'jan'choma in'jan'faye. Iñajan'fa gi cuintsu Chiga que'i injama'choma in'jaensi Tise in'jan'choma atesupa in'jan'faye. 10 Tsa'caen in'jamba qui ñotsse Chiga in'janqquia'caen canseye osha'faya. Chiga'qque que'i'ccu avujatssiya. Ñotssia jomba'cho te'tapa naqquia'caen qui osha'cho ñotssiave tsomba ti'tsse Chigane atesu'faya. 11 Chigaja osha'choma oshachopa a'tatssia've tson'jen. In'jan'fa gi Chiga Tise quin'sui'ccu que'ima oshaensi qui vana'je'an'qque quiñamba dyombe avujatsse canse'faya. 12 Tsomba qui que'ija tisu aya'fai'ccu Chiga Quitsama “Chigatsuafepoenján” qquen afa'faya. Chiga Quitsa tsu ingima ñoña cca'i Tisenga ttuseye'chondeccui'ccu Tise a'tatssia can'jeni japa Tise osha'cho ñotsse afe'choma fae'ngae isu'faye. 13 Chigaja sinttia'su na'su Satana'ñe ingima ccushaemba Tise in'jan'cho Dutssi'ye Na'su Jesúsnga ingima ca'nian. 14 Nane Jesúsja papa tise anjampai'ccu ingi egae tsincon'choma joqquitssiamba ingima ccushaensi gi tisenga ca'ni'fa.
Jesucristoja joccapitssia
15 Chiga Quitsaja atte'masia. Tsa'ma Jesúsja tsa'suyi tsu. Toya andeve aga'ttoembi'te Jesúsja canse. 16 Tisei'ccu Chigaja osha'choma agattoen. Sefacconi, andeni can'jenqque'suve'qque agattoen. Osha'cho ingi atteqque'su, ingi atte'masia've'que Jesúsi'ccu agattoen. Sefacconi'su nasundeccuve agattoemba tise'panga antte cuintsu manda'faye. Jesúsi'ccu osha'chove agattoensi osha'choja Jesúsmbe tsu Tise in'janqquia'caen tsoñe. 17 Jesúsja osha'chove toya meinte can'jemba osha'choma ja'ño angacan injanga dañonge'fasa'ne. 18 Toya'caen poiyi'cco Jesúsve in'jan'chondeccu fae ai'voacañi'fa tsu. Jesucristoja tsendeccumbe tsove tsu. Tiseja otien'su. Toya'caen tiseja o'tie papa ccase qquendya'su tsu. Tsa'caen tsomba tiseja osha'chone ti'tsse joccapitssia've da. 19 Chigaja in'jamba osha'cho Tisu jincho Jesúsnga ca'nimba canse. 20 Toya'caen Chigaja in'jamba Jesúsi'ccu osha'choma ccushaemba Tisunga ñoquian. Nane osha'cho va andeni jincho'choma toya'caen osha'cho Chiga Sefacconi jincho'choma'qque Tiseja Jesús anjampai'ccu ccushaen. Nane Jesús avuja'cconga pasi osha'cho tsu ccushapa Chiganga ñoqui.
21-22 Que'ija tayoe injama'choni Chigama chi'gapa Tisema iyiccayesundeccu qui, egae tsincomba cansepa. Tsa'ma Cristo a'ive dapa pasi Chigaja que'ima ñoquian cuintsu que'ija Tise'beve dapa ño'a, shaca mechoe, Tisenga ccutsu'faye. 23 Tsa'ma que'ija anttembe'yi Cristove in'jaña'cho. Ta'etssia injama'choi'ccu ccaningae in'jambe'yi que'i Cristove in'jan'choma catimbe'yi in'jan'faya'cho. Nane Chiga ñotsse condase'choma gi poiyi'cco a'inga candusiansi que'i'qque pañamba in'jan'fa. Chiga ñama ttu'sesi ña Pablo gi va ñotsse condase'choma candusian'su.
Pabloja in'jan'chondeccuma fuite'su
24 Ñajan ja'ño vana'je'an'qque avujatssi gi que'ima fuiteye. Cristove in'jan'chondeccuja Cristo ai'vo tsu. Cristoja tisu ai'vone vana. Tise aindeccui'ccu can'jemba toya vana'jensi gi ña'qque ña ai'voi'ccu Cristo ai'vone vana'jen'choma fuitepa fae'ngae vana'jen. 25 Chiga ñama ttu'sepa afe cuintsu ñajan Cristove in'jan'chondeccuma fuite'suve dapa Chiga Aya'fama condasesi que'ija pa'tssima tansintsse paña'faye. 26 Nane mi'ge'o canqque'fa Chigaja tisu a'tutsse in'jan'choma tayopi'su a'inga condambi. Tsa'ma Chigaja tayoe tsama condambipa ja'ño Tisenga ttuseye'chondeccunga conda. 27 Chigaja tsendeccunga condaye in'jan cuintsu Tise tayoe condambi'choama atesu'faye, ma'caen israembindeqquia'qque osha'choma ti'tsse a'tatssianga ca'ni'faya'choma. Tayoe condambi'choa tsu qquen: Cristoja que'i injama'choni can'jemba tsu ingi jai'ngae a'tatssiave dapa canseya'chove inginga canjaen.
28 Ingija Cristone condase'fa. Poiyi'cco a'ima candusiamba gi atesian'jen'fa cuintsu osha'choma atesupa Jesucristoi'ccu jincho'faye. Tsa'caen jinchopa ño'ame da'fasi gi poiyi'ccoma Chiganga canjaen'faya. 29 Chiga ñama ñoa'me in'jaensi gi pa'cco ña quin'sui'ccu tsane sema'jen.