Juan
primerve tevaen'cho
1
Cansian'su Chiga Aya'fa
Tseyi me'ttia'ye tiseja can'jen. Tsa'ma ingija tisema paña'fa. Tisemajan ingi tso'fei'ccu gi atte'fa. Nane tisema camba gi ingi tivei'ccu pporaen'fa. Tsa Cansian'su Chiga Aya'fane gi condase'fa. Tsaja Jesucristo tsu. Tsa Cansian'su attiansi gi atte'fa. Attepa gi tisene condasepa ja'ño que'inga qquen tevaen'fa. Nane Jesucristoja tsangae canse'cho tsu. Me'ttia'ye Chiga Quitsai'ccu can'jemba ja'ñojan inginga attian. Tsa'cansi ingi atte'choma, ingi paña'choma gi que'inga tevaen'fa cuintsu que'i'qque ingi'ccu fae'ngae jincho'faye. Nane ingija fae'ngae jincho'fa Chiga Quitsai'ccu, Tise Dutssi'ye Jesucristoi'ccu'qque. Tsa'camba gi que'inga tevaen'jen'fa ingi poiyi'cco ti'tsse avujatssi'faye.
Chiga Quitsaja ño'a a'tatssia
Jesucristo qquen susi pañamba gi que'inga condase'fa: Chiga Quitsaja ño'a a'tatssia. Tisenijan me'i'on tsu ega sinttia've. Tsa'cansi gi “Tisei'ccu fae'ngae jincho'fa” qquen su'a'qque toya sinttia'ye jacamba aqquia afopoen'fa. Nane tise ñoa'me su'chove pañambe'yi gi canse'fa. Tsa'ma Chiga'caen a'tatssiani can'jen'da gi tisupapora fae'ngae jinchopa ñotsse canse'faya. Toya'caen Jesús anjampa tsu ingima ccucha'je osha'cho egae tsincon'cho'ye.
“Ingija egae tsincon'fambi” qquen su'ta tisuma gi afopoen'jen'fa. Ñoa'me tansintsse afa'fambi gi. Tsa'ma ingi egae tsincon'choma chi'gapa Chiganga condase'ninda Tiseja ño'amba ingima in'jamba pañamba tsu ingi egae tsincon'choma aqquepoeña. Nane osha'cho egae jincho'choma tsu ccuchaya. 10 Tsa'ma “Egae jinchombi gi” qquen su'ta “Chigaja afopa'cho” qquen tsu su. Tsa'caen su'ta gi tansintsse paña'fambi Tise Aya'fama.
Jesucristo tsu ingine Chiganga afa'su