16
Incapiocajiaqueneriqueate imentaquipae intigarancajiaqueneri irapiguemisantarijiate
Imaicaquea imaica irooquea noncamantamajajiaquempi quero pincojiaquempani pincapiocajiaquenerigueti imentaquipae pintigarancajiaquenerigueti igomajamajarejia Aapani Irioshi. Manaquea noninque pinquejetacaajiaquemparoqueate nocantajiaquerica apiguemisantarijiateni Garashiaquitica. Pincoguitempaniquea savincaguiteriqui pariantajemparoca semana* apaniropae aviatimpajia paagarantajiaque pimentaquitsitepae ivegarajitimpirogueti pantajiguica. Iriraquea aamajatanquitsica iraagarantaquequea oshequi. Iriraquea capichajica aanquitsica iraagarantaquequea capichajiquea. Ariquea pojoquijijiaqueriquea ontaniqui pitsovironaquitequi pojoquijitashiquempariquea tiijacoñaji aatoniji iroaquera pincapiocajianaqueri noncoraquepojaquegueti. Ariquea narejetapojaquempagueti nontigarancajiaqueriqueate irirajia pinintajiaqueca iroajianaque Jerosarequi. Nontioncavaquequeate paperi irajaianaquenerinijite imentaquipae pintigarancajiaqueneriquea apiguemisantarijiate choocajiatsica ontaniqui. Arigueti namenaque cameetsataque noanaque naatimpa aisa, ariquea nontsipajianaquempariquea.
Oraquea noncoraquequegueti manaquea noapanajante Maseroniaqui, ariquea narejevaetapojaquempa oraniqui Corintoqui. Noninquetarite noapanajante Maseroniaqui. Aviatimpajiaqui arica osamani nonconoajiaquitempiquea, arica nontejaatacovaequitequea irosatiquea ajagantsitanajegueti, ariqueate pagavejajiaquequea pincavintsajajiavaquena noanaquegueti querocagueti noncantanaquempa aisa. Teequea noninteji mana namenajiapanajantempi intati, manaquea nonintaquequea osamani nonconoajianaquempiquea, iriogueti nintanquitsine Amajirote. Cotanquitsiquea imaica mana noninque nonchoocatanaque acaniqui Epesoqui irosati arejetantapojempaca savincaguiteri Pentecoshite. Namenavecaquea choocaquea oshequi catsimajiaquenaca, cotanquitsiquea aisa choocaquea oshequi tsaroventajigarica Aapani Irioshi. Ariquea oquejetacaquea aisa choocaquea oshequi nintanquitsica nonquenquetsatacaajiaqueri.
Iteroncaquerogueti itioncaguetaqueca
10 Arigueti irarejetapojaquempagueti Timoteo oraniqui pincavintsajajiavaquerija pinconoajiavaquempariquea cameetsanijite irishinetaquempanijite, aatoniji ishoshoguiteta. Aritarite iquejetaquenaquea naatimpa, yantiniriquea Amajirote. 11 Irootaquequea nocantantajiaquempica inchiquiojija pitsojencavaqueritsi. Ariguetiquea incantanajempagueti pincavintsajajiavajerija pinquenquetsatacaajiavajeriquea cameetsanijite incoraquetaje acaniqui, noguijajiritarite incoraquetaje iriatimpa jerijia aisa apiguemisantarijiate oguijaguijaitaquerineca. 12 Iriraquea apiguemisantarite Aporoshi nocantavecariqueate iroanaque oraniqui irinejajiaquitempime, intsipajianaquemparime itsipapae tsaroventajigarica Quirishito. Teequeate irininteji iroanaque imaica, cotanquitsiquea coajica iragavejaquegueti ariquea iroanaque.
13 Inchiquiojija yamatavijajitimpitsija yovashiantacajaiguimpirotsi piquemisantajiaquegueti. Manaquea picancaniquea pinquemisantamajajianaque. Aatoquea pitsaroimentajiguiro piquemisantajiaquerigueti Quirishito, manaquea pintampishitashijiaqueroquea. 14 Taaca opajitapae pantajiaqueca pimpintsatavacaajiaquempaquea.
15 Napiguemisantarijiate, aviatimpajia pitsajiaquetarite iriraqueate Esetepana jerijia iconoajiaca iriguentijia iriquetica tsaroventajiacari Amajirote Acayaqui, ariqueate isavicaventajiaqueroquea icavintsajajiaqueri igomajamajarejia Aapani Irioshi, yamitacojiaqueriquea. 16 Imaicaquea noninque pinetsanajiavaqueroja incanquempigueti iriatimpajia, cotanquitsiquea aatoquea apaniro iriatimpajia. Ariquea pinquejejiaquempariquea aisa maasano quejejigarica iriatimpajia yamitacotantajiguigueti, aisa yantajiguinirigueti Amajirote. 17 Jeematsitia icoraquegajoitaquequea acaniqui Esetepana, aisa Jorotonato, jeriqueate aisa Acaico, yoguishinejajiaquenatarite noquenquejajiaquempigueti pichoocajiaquegueti osamani. 18 Yoguishinejajiaquenaquea naatimpa aisa aviatimpajia. Pishineventajiaquempariquea iriatimpajia pamenajiaquerigueti caaviji yantajiaqueneri Amajirote.
19 Iriraquea tsaroventajigarica Quirishito capiocapinijiatsica iguintenipaequi Ashiaqui inintajiaquequea pinquemacojiaqueriqueate irosatiquea iquenquejajiaquempi. Ariquea iquejetacaquea Aquira aisa iroatimpa Pirishira jerijiaquea aisa maasano capiocapinijiatsica itsovironaquitequi, inintajiaquequea pinquemacojiaqueri irosatiquea iquenquejajiaquempi, iquejejiaquempitari pitsaroventajiacarigueti Amajirote. 20 Ariquea iquejejiacaquea aisa maasano apiguemisantarijiate acaniqui icancani iquenquejajiaquempi. Netsana pinintavorotavacaavaquempa.
21 Naatimpa Paavoro ocatica imaica inchiquiojita notioncaquero nacoqui, noncantajiaquempiquea noquenquejajiaquempi.
22 Quericaquea teeca impintsamajatempariquea Amajirote incatsimajitaqueriquea. ¡Nomajirote, pincoraquetajequeti!
23 Namanacoventajiaquempiquea incavintsajimentajiaquempinijite Amajirote Jesoquirishito. 24 Nopintsamajataquempiqueate maasano aviatimpajia, atsaroventajiacaritari Quirishito Jesoshi. Ari oncoquempa.
* 16:2 Iroguenti opariantanaja semana savincaguiteri tominco. 16:20 Netsana pinintavorotavacaavaquempa. Yamejiaca coramani inintavorotavacaajiavaca yamenavacaajiacagueti, ari iquejejiaca tsaroventajigarica Quirishito coramani.