4
Iquenquetsatacaaquero Jesoshi Samariaquitica
Ariquea pariseojia iquemacojiaqueriqueate Jesoshi arimpa yoshequiaqueri itsatacaanejia, caavijiquea yanaantaque iviñacajatantaguetanaque, yanaanaqueriquea Joanca. Cotanquitsi teequea arimaja irio viñacajatantatsine Jesoshi, iriguentiquea viñacajatantanquitsiquea itsatacaanejia. Ariqueate iriraquea Jesoshi iroompaquea iquemacocagueti iquenquetsatacojiqueri, isotoantanajaro Jorea, yoanajiquea Garireaqui.
Oraquea yoanajigueti manaquea iquenanaji Samariaqui. Oraniquiqueate Samariaqui yarejetapojacaro guinteninintsi icantajitica Shicare oquempejiquero quepatsi yashintavecaca Jacovoni coramani yojocanajinirica irijanite icantajitica Jose. Ariqueate ochoocataque oraniqui oja iqueecacotinica Jacovoni. Imagotapojiqueate Jesoshi yanijitaquegueti quenavoquirontsiqui, ariqueate isavicapoji oraniqui. Tampaticapojaque catsirincaiteri. 7-8 Iriraqueate itsatacaanejia yoajianaquequeate ochoocatigueti tsovironaquipae irivegarajigue irishecajiaquempaca. Iriraqueate Jesoshi inejatiguiro ocoraquepojaque manquigarentsi guintenitaroca oraniqui Samariaqui aajate oja, icantiroquea:
—Pojoquenajate nomire.
Ocantiriquea manquigarentsi Samariaquitica:
—Aviguentitari jorio, naatimpaquea naroguenti Samariaquitica. ¿Quero ocotacani pamanantaquenaca naatimpa oja pimire?
(Iriraqueate joriojia imanintajiguiritari Samariaquitica.) 10 Icantsitaroqueate Jesoshi:
—Pintsaqueromegueti irojocaquempica Aapani Irioshi, aisa pintsaquerime amanaquempiroca imire, pamanaquerime iriatimpa, irojocaquempime oja anijacaantantatsica.
11 Ocantiri manquigarentsi:
—Teenica onchoocateji paajatanquemparoca, aisa ocatica oja ochoocavaetaque jmm isaviji. ¿Querocaquea paaqueroni oja anijacaantantatsica pojocaquenaca? 12 ¿Arimpate panaaqueri avaesatiniteni Jacovoni queecacotanaqueroca ocatica oja? Iroguentitari imirapinitaca iriatimpa, jerijia irijanijiate, jerijia aisa ivirapae.
13 Icantiroquea Jesoshi:
—Maasano miracaroca ocatica oja irimiretanajequeate aisa. 14 Cotanquitsiquea iriraquea miraqueroneca oja nojocaquenerica naatimpa aatoquea imiretaji. Ocaticaquea oja nojocaquenerica ompeanajempa motojaaro omotoajashirentanaque ishirequi, onchoocatacaaqueri incoguitempaniniji iranijaguiteni.
15 Ocantiriquea manquigarentsi:
—Intsishia pojoquenaroja oratica oja nomirerota aatonijite nomiretaji, aatoniji nocoraquetaji acaniqui noncajapinitaje.
16 Ariqueate icantiroqueate Jesoshi:
—Iintsija pincajemaquiterija manquigatimpica, pincoraquetajequea aisa.
17 Ocantiriqueate:
—Teequeate inchoocateji manquigatanaca.
Icantsitajaroquea Jesoshi:
—Pitampaticataquero picanquegueti tee inchoocateji manquigatimpica. 18 Ichoocavetaca manquigavetimpica oshequi, ivegaravetaca 5. Iriraqueate pitsipatajaca imaica, teequea irio pimanquigare. Picantamajataque.
19 Ocantsitariquea manquigarentsi:
—Nomajirote, nonejaquempi aviguenticajate tsavetantatsica. 20 Irirajia novaesatinite manaquea itsaroventapinijiacari Aapani Irioshi acaniqui otsempiqui. Aviatimpajia joriojia picantajiaque iroguenti Jerosare antsaroventantaquemparica.
21 Icantiroquea Jesoshi:
—Iintsijate, manquigarentsi, pinquemisantavaquenaja noncamantaquempigueti. Aapojempa savincaguiteri aatoquea pitsaroventajiajari Aapani Irioshi acaniqui otsempiqui, aato aisa Jerosarequi. 22 Aviatimpajia Samariaquitica teequea pintsajigueriji pitsaroventavetacaca, manaquea pitsaroventamampeajiacariquea intati. Naatimpajia joriojia notsajiguiri notsaroventacaca, aritarite irira Meshiantatsica, jorio inaque. 23 Cotanquitsiquea imaicaquea aapojaca savincaguiteri irira tsaroventamajajiacarica Aapani Irioshi intsaroventajiaquemparigueti onquenavaetanaque intsompogui ishirequi, intsaroventamajajiaquemparitari. Irootaquetari ininque Aapani inquejejiaquempa imaica intsaroventaquemparigueti. 24 Iriraqueate Aapani Irioshi shiretsi inaque. Quericacaquea tsaroventarica intsaroventajiaquempari ishirequi, aisa arimajaquea intsaroventamajajiaquempariquea.
25 Ocantiriquea manquigarentsi:
—Notsaquequeate incoraqueque Meshiashi icantajitica Quirishito.* Oraquea incoraquequegueti incamantamajajiaquenaquea maasano.
26 Ariquea icantiroquea Jesoshi:
—Iriguentitari quenquetsatacaaquempica imaica, naroguentitari.
27 Ariqueate icoraquejiapojajiquea itsatacaanejia. Yamenajiapojaquerigueti iquenquetsatacaaquerogueti manquigarentsi mana yamenajianaque intati, cotanquitsiquea tecatsi cantapojerine: “¿Taa opaji pininque?” Tecatsi cantatsine: “¿Quero ocotacani piquenquetsatacaantacaroca?”
28 Iroompa iroatimpa ojoquijipanajantiroqueate intati icajantajitaroca oja, oanaquequeate ontaniqui oguinteniqui ocantajiapojaqueriqueate ogonorojia:
29 —Caacateshiatsi pamenajiaquiterija irinta caquinte, icanquenaqueate maasano nantaguishequeca. ¿Taaca ipaji? ¿Irioca Quirishito?
30 Ariqueate yoayoaitanaque yoguijaguijaitanaqueroqueate yamenapojiri Jesoshi.
31 Irirajiaquea itsatacaanejia iroompaqueate yamenajiavaquerogueti oanaquegueti oncantajiaquiteri, icantajiguiriqueate Jesoshi:
—Tsatacaantantatsica, pishecatempa.
32 Icantiqueate iriatimpa:
—Naatimpa choocatari nosheca teeca pintsajigueji aviatimpajia.
33 Iriatimpajia icantavacaajianacaquea:
—¿Choocampa amaquenerica isheca?
34 Cotanquitsiquea Jesoshi icantajiguiriquea:
—Iroguenti nosheca nantaqueneriqueate ininqueca tigarancaquenaca, ariquea nonteroncaqueneri nonetsanamajaqueroquea maasano icanquenaca. 35 Picantajiaveca: ‘Cuatrotiraja taai osampatantanaquempaca oitsoqui iraviguijitaqueroqueate.’ Cotanquitsiqueate naatimpa noncantajiaquempiqueate iintsija pamene, pamenajigueroquea niganquitejirentsipae, jac sampatanaque oitsoqui, pajiniquea irajaitero. 36 Iriraqueate aguiroca oitsoqui irivegarajiqueriquea irishinevaequempanijite tsaquiroca intsipaquempariquea aguiroca. Iriguentitari quejecaroca oitsoqui irirajia iquemisantacaajitaqueca incoguitempaniniji inchoocaguiteni. 37 Arimajaqueate icantamajajiqueroqueate: ‘Apaniroquea tsacaqueroca, itsipaquea aajeroneca.’ 38 Naatimpaqueate notigarancajiaquempi paajiaqueroqueate teeca aviro tsacajiguerone. Itsipaqueate tsacajiaqueroca, imaicaquea aviguentiquea aajiaquero yatsipeventajiacaca.
39 Ariquea oshequi Samariaquitica guintenitantaroca oratica guinteninintsi iquemisantajianaqueriquea Jesoshi iquemajiavaquerogueti manquigarentsi otsavetantaquerigueti, ocanti: “Icantaquena maasano nantaguetaqueca.” 40 Iroompa icoraquejiaquegueti Samariaquitica, inejajiapojaqueriquea icajemajiaqueri irimaimojiaqueri. Ariqueate yoanaque imaanaque mavite savincaguiteri. 41 Ariquea iquemisantajiaqueriquea ontaniqui itsipajia oshequi, iquemamajajiaqueritarite iquenquetsaquegueti iriatimpa. 42 Ariqueate icantajiaqueroqueate manquigarentsi:
—Noquemisantajiaque pitsavetantaquerigueti aviatimpa, cotanquitsi imaica caaviji noquemisantamajajiaque, inchiquiojitari noquemajiaqueri naatimpajia, ariquea notsatanaque arimajasacanicate iriguenti meshiajiaquerineca quepatsiquitica, iriguenti Quirishitotatsica.
Jesoshi yogueshitajiri irijanite iramajirore majirontatsica
43 Iroompa avisanaquitigui mavite savincaguiteri yogaanajaquea Jesoshi yoanaji Garireaqui. 44 Icantaquetarite iriatimpa Jesoshi, iriraqueate tsavetantatsica tee irishineventajitempariji iguinteniqui. 45 Iroompa yarejetapojatiga Garireaqui yaajiavaqueri cameetsa choocajiatsica oraniqui, yoajiaquititarite iriatimpajia aisa Jerosarequi yogavisajaiaquitirogueti Paashicoa, ariqueate yamenajiaqueri yantaguequeca oacaantantatsica intati.
46 Ariqueate ipianajaquea Jesoshi Canaaqui Garireaqui oraniqui ipeacaacarogueti oja vinoja. Choocaqueate iramajirore majirontatsica iguintenitacaqueate Caperenaoqui, yojoquijicaquea irijanite. 47 Ariqueate iriatimpa iquemacotavaquerigueti Jesoshi arejetapoja Garireaqui iponeacaquea Joreaqui, yoanaquequea icantapojaqueri iroanaqueniji itsovironaquitequi irogueshitajeneriquea irijanite, pajiniquea irimetoje. 48 Iriraquea Jesoshi icantiri:
—Aviatimpajia aatoguetiqueate pamenajigana nantaguetaquerogueti oacaantantatsica intati, aatoquea pitsaroventajigana.
49 Icantiri iramajirore majirontatsica:
—Nomajirote, caacateshiatsi pajini irimetoje irijani.
50 Icantiriqueate Jesoshi:
—Pimpianajequea imaica, anijatsi pirijanite.
Iriatimpa iquemisanqueriqueate icanquerica, yoanaji. 51 Iroompaqueate yoanajigueti pajinigueti irarejetajempa itsovironaquitequi itonquivojajiavacariquea amitacojiguirica icantajiavajiriquea:
—Anijatsi pirijanite.
52 Icoacotavaqueri iriatimpa queroquea icarataqueni catsirincaiteri ipeantanajaca.
Icantajiguiriqueate:
—Chapinqui iroaqueragueti icononcanaja catsirincaiteri ari icotanaja isavogatanaji ipeanaja.
53 Ariquea iquenquejanaquero aritarite iroaqueragueti icononcanaja catsirincaiteri icantaquegueti Jesoshi: “anijatsi pirijanite.” Irootaquequea iquemisantantanacarica itsatantacaca iriomajaca, ariquea iquejejiaca aisa maasano conoajiacarica. 54 Ocaticaquea iroguenti mavitetapojatsica oacaantantatsica intati yonigaantaqueca Jesoshi iponeacagueti Joreaqui yoanajigueti Garireaqui.
* 4:25 Meshiashi oponeaca iguenquetsatsarequi evereo aisa arameo. Quirishito oponeaca iguenquetsatsarequi guiriego. Mavite ocanque “Ishaguijitaqueca” aisa “Icoguiaqueca”, irio yoguijajiavaqueca ishiraerijia incoraquetaque impeaquempa imajirote ompejiaquemparineca. 4:29 Pamenero tioncanquitsica isavivanaqui otsapaqui 4.25.