KAMIITHARI ÑAANTSI JOSANKINATAKIRI MARCOS
1
Ikamantantakiri Juan owiinkaatantaniri
(Mt. 3.1-12; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
Jiroka okanta opoñaantanakari Kamiithari Ñaantsi kinkithatakotziriri Itomi Pawa, iitachari Jesucristo. Pairani tzimatsi Kamantantaniri jiita Isaías. Josankinatakotakiri Pawa ikamantziriri Itomi, ikantziri:
Notomí, ari notyaantaki ityaawoni inkamantakotimi,
Iriitaki witsikaantimini.
Ikaimakaimatapaaki otzishimashiki, ikantantaitzi:
Powamiithatainiri Pinkathari tsika inkinapaaki.
Pinkimitakaantiro jotampatzikaitziro aatsi.
Ari okantzimaitaka, monkaataka ikinkithatakoitakiri. Kinkithataki pairani Juan otzishimashiki, ikinkithatakotapaakiro owiinkaataantsi, ikantantapaaki: “Powiinkaawintaiyaari Awinkathariti, powajyaantairo kaaripirori, aritaki impiyakotaimiro pikaaripiroshiriwaitzi”. Ojyiki pokashitakiriri Juan, Judea-jatzi ipoña Jerusalén-jatzi. Ikamantakoyitapaakiro ikaaripiroshiriwaitzi, irootaki jowiinkaatantakariri jiñaaki Jordán. Iithaari Juan, jontyaitziro iwitzi camello. Jowathakitari mishinantsimashi. Jañaantari jowari kintori, jimiritari iyaaki pitsi. Jiroka ikantaki Juan ikinkithatzi: “Aatsikitaki mapirotzirori ipinkatharintsitzi, nopinkathatsitataikari naaka. Tii onkantaajaiti inkimitakaantina jimpiratani onkantya noiyotashitantyaariri nonothopaitsitiri i-zapato-ti. Iriitaki kimitakaantyaawoni jowiinkaatantatyairimi Tasorintsinkantsi. Naakamachiini nowiinkaatantawo jiñaa”.
Jowiinkaata Jesús
(Mt. 3.13-17; Lc. 3.21-22)
Ikanta ipokaki Jesús ipoñaakawo nampitsiki Nazaret saikatsiri Galilea. Jowiinkaatawakiri Juan antawaaki jiñaa Jordán. 10 Iro intonkaimatimi Jesús, kimiwaitaka ashitaryaanakityiiyaami inkiti, iñaawakiri ijyaawiinkashitapaakiri Tasorintsinkantsi ikinapaaki jinoki jojyapaakari shiro. 11 Ikimaitatzi jinoki ikantaitanaki: “Iirokataki Notomi nitakopirotani. Ojyiki nokimoshiriwintakimi”.
Inkaaripiroshiritakaitirimi Jesús
(Mt. 4.1-11; Lc. 4.1-13)
12 Ikantakaanakari Jesús Tasorintsinkantsi, jataki otzishimashiki. 13 Ari ikowawitakari Satanás inkaaripiroshiritakairimi. Tima ojyiki kitiijyiri isaikawaitzi janta itzimira kowiinkari piratsi, okaatzi 40 kitiijyiri. Iro ipokantapaakari maninkariiti jimitakotapaakiri.
Jitanakari jantayitziri Jesús
(Mt. 4.12-17; Lc. 4.14-15)
14 Ipoña ikinanaki Jesús Galilea-ki ikamantantziro Kamiithari Ñaantsi kinkithatakotziriri Pawa impinkathawintantai. Aritaki jomontyaitakiri Juan irirori. 15 Ikantantapaaki Jesús, ikamantantzi: “Monkaatapaaka jiñiitantyaawori impinkathawintantai Pawa, pinkimisantairo Kamiithari Ñaantsi. Powajyaantairo pikaaripiroshiriwaitzi”.
Jaantaitanakariri 4 shiryaatzinkari
(Mt. 4.18-22; Lc. 5.1-11)
16 Okanta pashini kitiijyiri ikinanaki Jesús inkaarithapiyaaki Galilea, jiñaapaakitziiri iitachari Simón itsipatakari iririntzi Andrés ishiryaataiyini. Tima shiryaatzinkari jinaiyini. 17 Ikantapaakiri: “Poyaatina, onkimiwaityaawo iroñaaka iriimi atziri noshiryaatakagaimi”. 18 Aripaiti joyaatanakiri, jookanakiro ishiryaaminto. 19 Iro jiyaatanakitziimi kapichiini, iñaapaakitziiri itomipaini Zebedeo iitachari Jacobo itsipatakari iririntzi Juan, isaikaiyini ipitoki ishirikiro ishiryaaminto. 20 Jaanakiri iijatzi. Iiniro isaikanaki iwaapati itsipatanaari jatziritipaini.
Atziri piyarishiritatsiri
(Lc. 4.31-37)
21 Aritaki ariitaiyakani Jesús nampitsiki Capernaum. Okanta kitiijyiri jimakoryaantaitari, jiyotaantapaaki japatotapiintaita. 22 Tii omaanta ishintsinka jiyotaantzi, janaanakiri Yotzinkariiti, iyokitzi ikantaiyanakani. 23 Ari isaikitsitakari janta atziri piyarishiritatsiri, kaimanaki irirori, 24 ikantzi: “Jesús, Nazaret-jatzi, niyotzimi naaka, iirokataki itasorintsiti Pawa. Iro pipokantari jaka papiroyitaina”. 25 Ikantanaki Jesús: “¡Pimairiti piyari! ¡Piyaatai!” 26 Ikaimanaki shintsiini atziri, jompitatakaawaitanakari iwiyariti, jookanakirira. 27 Ikantawakaanaka atziriiti: “Piñaataitiri jirika, ikitsirinkiri jowawisaakotziri piyarishiritatsiri”. Iyokitzi jowapiroitanakiri. 28 Thaankiini ikimakoitanakiri Jesús janta Galilea-ki.
Joshinchagairo Jesús riyoti Pedro
(Mt. 8.14-15; Lc. 4.38-39)
29 Ikanta ishitowanai Jesús japatotapiintaita, jaanakiri Juan ipoña Jacobo, ikinaiyanakini ipankoki Simón, isaiki iijatzi Andrés iririntzi Simón. 30 Iro jariitapaakityaami, ikantaitawakiri: “Okatsinkaakiwaitatzi riyoti Simón”. 31 Iikiro ipithokashitawo, ikathawakotakiro, joosaikakiro. Kaatanaki okatsinkaakiwaiwita. Piriintanaka aminayitawakiniri oita ompawakiriri.
Joshinchaayitziri Jesús mantsiyari
(Mt. 8.16-17; Lc. 4.40-41)
32 Okanta otsiniriityaanaki, jamaitapaakiniri Jesús ojyiki mantsiyari, jamaitakiniri iijatzi ojyiki piyarishiritatsiri. 33 Ipiyowintapaakari pankotsiki. 34 Joshinchaayitairi maawoni. Tiira ishiniti apaani piyari iñaawaiti joshinchaayitziri ikaatzi piyarishiritatsiri. Tima jiyotzi piyari irirori tsika jiita Jesús.
Jiyotaantzi Jesús maawoni Galilea-ki
(Lc. 4.42-44)
35 Okanta oñaatamani, ananinkanaki Jesús jamana otzishimashiki. 36 Ikanta Simón itsipatakari ikaatzi joyaataiyirini, jaminaminatairi. 37 Ikanta jiñaapairi, ikantapairi: “Yotaanari, jaminaminaitatziimi”. 38 Jakanakiri irirori ikantzi: “Thami aati, tiira iro nompokantyaari nosaiki jaka, ontzimatyii niyotaantayiti iijatzi pashiniki nampitsi”. 39 Ari okantzimaitaka, ithonkakiro Jesús janiitakiro Galilea-ki, jiyotaantaki maawoni nampitsi tsika japatotapiintaita, joshinchaayitairi ojyiki piyarishiriyitatsiri.
Joshinchagaitziri imatziri pathaawontsi
(Mt. 8.1-4; Lc. 5.12-16)
40 Ipoña ipokaki imatziri pathaawontsi, jotziirowashitapaakari Jesús, ikantapaakiri: “Pikowirika, poshinchagaina”. 41 Jaminanakiri Jesús, jitakoshiritanakari. Jotirotantakari irako, ikantziri: “¡Nokowi, pishintsitai!” 42 Shintsitanai ipathaawaiwita. 43 Ikantawitawaari jiyaataira inampiki, 44 ikantziri: “Iiro pithawitakotana. Tampatzika piyaatashitanakiri Ompiratasorintsitaari, pimonkaatairo ikantakaantakiri pairani Moisés-ni, paanaki pinkitiwathatantaiyaari, iroora jiyoyiitantaimini ishitakotaimi”. 45 Iro kantzimaitacha pathaawaiwitachari, ikamantantanaki nampitsiki tsika okanta ishintsitantaari. Iro kaari okantantanaa isaikanai Jesús nampitsiki ijyikitapaakira atziri. Jataki otzishimashiki, ari isaikakiri. Aritzimaitaka jiyaashitziri ojyiki atziri.