12
Lerwe Herod ooba 'alha' hoont'ohne bube túzilalh suli'
'Et 'oh da' at'en Lerwe Herod ooba 'alha' hoont'ohne bube zúla suli'.
'Et la James, John bulhutsin huwá balh'a' whe saluzti be hizilhghi.
'Et Herod t'eoonanzin Lizwif huhóont'i' whe honilh'en 'inka Peter 'en cha 'ayan'ai, lhes lhuntildoh-i ut'alh-un whewhúnahulnih 'et 'uhooja inle'.
'Et Peter huyílhchoot hukw'élh'az, 'uhayan'ai whe huwunline dine whe lhuganne lhk'enáhudidulh, 'enne highole' ha butl'aháyalhti. Njan Butus Lhuseya-un hukw'elh'az ts'iyanne nalh huyootálhzih 'et wheni.
Peter 'adin'ai-un lizas tenínilhti
'Inka Peter 'uhidilh'ai 'et hoonts'i ooba 'alha' hoont'ohne soo ndet 'úhint'oh-un, 'et hiba tenadudli.
'Et Peter dune ts'iyanne but nehítalhtelh whutso 'ulhdzis, 'et la Peter nane huwunlíne bube guz nanisti, sih nanistl'oo-un whenkuti 'et cha nane lhuganne huwunli.
Khunsul neMoodihti oolizas benghun be hóodiltsai, yoh cha hoot'en suli'. 'Et lizas Peter 'ún be nilhni whe ts'enainílhzut 'ink'ez, “Soo 'ah dudinyaih!” yúlhni. 'Et 'aho nyoo lhuztih tl'ool be yulhghel-i oola oots'u hayánkat.
'Et la lizas, “Tsunadil'ooh 'ink'ez kenadil'ooh cha 'ineh,” yúlhni. 'Et Peter ndúja 'et la lizas, “Nluglok cha t'unásilchoos, 'ink'ez sunanyalh,” yúlhni.
'Et Peter 'adin'ai-un yuténinya 'aw t'éoonúszun dat'en-un ndun lizas 'alha tilah 'unt'oh k'us 'ants'i benghun néwhults'ut ninzun.
10 'Udechoo huwunline zih lhunáhust'az, 'et whulh nat-un cha. 'Et la lhuztih dádintan-i cho keyoh datí-un hugho nin'az whe dich'oh ndi dati buba dáha'dankez. 'Et tenáhant'az 'ink'ez ti hutiz'az ibulh lizas hooloh suli'.
11 'Et la Peter beni naóodisdli' 'ink'ez la 'uninzun, “'Awet t'eooniszin 'alha' hoont'oh, neMoodihti dulizas whusayálh'a' 'ink'ez Herod Lizwifne tubulh dzoh nusotilhzut-un, 'et whuch'a súlhyih.”
12 'Et njan howu nuní nizut whe Mary ooyoh 'et howu ninya, 'en John Mark ooloo. 'Et la lhane dune 'ilhúhozdil 'ink'ez tenahududli.
13 'Et la Peter yoo 'az ts'e dati dunulkw'uz whe ts'ekeyaz, 'et 'ut'en-un Rhoda 'et huyúlhni-un, 'en la dati nenínya whe yudánts'o.
14 'Et 'aho Peter 'utni natséyoodílhts'it whe hóont'i k'et, 'aw dáhalhe'ditel 'ink'ez 'ants'i yoh danálgai 'ink'ez, “Peter dati usyin!” ubúlhni.
15 “Nyeni hoolel whe 'udini,” huyúlhni. 'Et hoonts'i, “'Alha' dusni,” ni za 'utni whe, “'Awundooh, oolizas la 'ut'en,” hutni.
16 'Et whutoh Peter dati dunulkw'uz za 'utni. 'Udek'ez te hiba daha' dantan, tube buba hooncha hitilh'en whe.
17 'Et buba núlhni whe t'ehudoosni ubulhni 'ink'ez buba hukw'u nuhúlhye' daja whe neMoodihti 'adin'ai whe tenaínilhti. “James 'ink'ez 'on 'unne ooba 'alha' hoont'ohne ts'iyawh ubodóhni',” ubúlhni. 'Et 'awet 'uts'un bughu whenája.
18 'Et bundada' la lhuganne huwunlíne Peter hik'énintai whe whewhunujut whe lhtahúwhunt'ai, “Peter 'en dája,” lhodútni.
19 'Et la Herod, “Peter hikunoota',” ubúlhni. 'Aw nahayólhtelh ait'oh 'inka mbene la yughinle'ne ubuhoodalhkut 'ink'ez, “Uboohooghan,” ubúlhni.
'Et hukw'elh'az la Herod Judea ts'e whenya 'et whuts'un la Caesarea ts'e cha 'ít'en.
'Et 'awet Herod datítsah
20 'Et ndunne nat-un keyoh Tyre 'ink'ez Sidon whut'enne, 'enne Herod tube cho bubulh húnilch'e 'inka lhane hinli whe Herod highu nindil. Blastus 'en la lerwe yoh yuba huwunli, 'en ts'ú nehidilti. 'Et la 'ants'iya Herod highu nindil 'ink'ez buba soo' hooleh-un hits'u húkwa' 'utni lerwe ookeyoh ts'e whuz de za huya'alh-i whuz hakat 'et huwa.
21 'Et dzin buba hoozi-un Herod 'et dulerwe naih yé naja 'ink'ez kw'uts'uzda ooba' yint'oh-i yuk'etl'adida'. 'Et whuts'un la dune bubulh yálhduk.
22 'Et 'ahúldzul whe huhuyih, “'Aw dune iloh utni, yalhduk, Yak'usda unli-un utni!” huyúlhni.
23 'Et 'on nus óost'et, 'et 'aho Yak'usda oolizas Herod nduda yulhtsi 'ink'ez 'usgo yúlh hanildo 'et hukw'e dazsai.
24 Yak'usda ooghuni lhane dune buba 'alha' yint'oh 'ink'ez ndulcho whe t'enudzun suli'.
Barnabas Saul bulh Ndoni 'atahábalhti 'ink'ez whebalh'a'
25 Barnabas Saul bulh 'uhuwhulh'en-un lhahódinla whe Jerusalem ts'e hanáhidil John Mark 'en dulh 'úhuyul'en.