3
Whel'a'ne nulhúsyoh-un soo ná'hinla
'Et la 'ilhudzin Peter 'ink'ez John bulh dzetniz hukw'elh'az, 3:00 at'en 'uhúnit'o Lizwif bulugliz whucho ts'ótiz'uz, tenahududli neóoninzut 'et wheni.
Hukwuti hoonzoo huwhútni-un, 'et la dune yinka usda ndulyiz whe nulhúsyoh-un usda. Dzin totsuk whuz huyookaih. Mbene la Lizwif bulugliz whucho ts'e túdilhne sooneya ha buts'u dátso.
'Et la Peter 'ink'ez John bulh yoh ts'e hútiz'az whe ubutílh'en 'ink'ez hoonliyaz higha óo'alh ha buts'u dátso.
Soo cho hinilh'en whe la Peter utni, “Nenilh'en!” yulhni la.
'Inka la ubunilh'en hoonli higha ti'alh ha buts'e úka tse hooli.
'Et Peter uyúlhni, “'Aw silver 'ink'ez gold cha lhust'i, 'et hoonts'i ndai la ust'i-i ngha tís'alh. Sizi Gri Nazareth whut'en-un whelhtus 'ink'ez boozi' gha neghá whults'ut-un huwa didinyaih 'ink'ez ninya!”
'Ink'ez Peter ndun dune nulhúsyoh-un nailhnih ts'e yula ilhchoot 'ink'ez dedilhya ibulh ooke, ookechunoh tubulh hoolhtus nawhusdli'.
'Aho dudillhoh 'ink'ez nádinya. 'Et Lizwif bulugliz whucho ts'e bubúlh tiz'az. Nuya whe ndo túllhuk cha 'ut'en 'ink'ez Yak'usda dílhti'.
Ts'iyanne yunilh'en nuya 'ink'ez Yak'usda dílhti'.
10 Ndun dune nulhúsyoh-un nahuyóolhts'it Lizwif bulugliz whucho hukwuti hoonzoo 'et usda-un, 'en 'únt'oh. Soo whe búgha 'unjaz whe hinilh'en 'ink'ez buba hooncha.
Lizwif bulugliz whucho ts'e Peter bubulh yálhduk
11 Peter, John bulh 'awhuz ndun dune soo na'yinla-un uboontun za 'unt'oh whe dune ts'iyawh njan Solomon oobuntsilh bet huwhútni-un ts'e whuz buts'ú hoolhghaz.
12 'Et la Peter ubunilh'en 'ink'ez ubúlhni, “Israel oots'u hainzutne, di ha nenulh'en 'ink'ez whe nóhgha 'unjaz? 'Aw whenich'oh be ts'inzoo k'us be ts'ílhtus 'i gha iloh ndun dune nuya nats'úlhtsi.
13 Netsoda'ne Abraham, Isaac, 'ink'ez Jacob lhan'un te lhuzkehke hinli whe 'uhoont'oh. 'Ink'ez buYak'usda Sizi Gri yuk'úne' 'ust'en-un, 'en ncha yulhtsi 'ink'ez yudálhti'. Lizwif huwunlíne tl'álhti Pilate yulanadutitnih 'et hoonts'i nohni ooch'az nedihdil inle'.
14 'En lubeshi ooghu hooloh 'ink'ez ts'ih'un dune cha unli, 'et hoonts'i ooch'áz nedihdil 'ink'ez dune silhghí-un, 'en Pilate nohts'u yúlanadootni oots'o húkwa' dahni.
15 Mbe la oogha ts'ú khuna-un, 'en úhla súlhghi, 'et hoonts'i Yak'usda nahuyílhna' 'et ndulcho whe wheni nena be ts'uhon'en.
16 'Et Sizi ooba 'alha' yint'oh 'ink'ez ndai la yé ulhtus 'i gha ndun dune soo ná'uja. 'En 'unt'oh nilh'en. 'Alha 'i be hoont'oh ndun dune nohbut usyin-un, 'en Sizi ooba 'alha' yint'oh-un, 'et 'i be soo na'uja.
17 'Et 'awet sulhutsinke t'ewhunúszun nohni 'ink'ez nohtso whudilhdzulhne te Sizi dálh'en la t'éoonuzúhzun 'et huwa 'íht'en.
18 'Et 'uda' whe Yak'usda dani' 'et ndunne Yak'usda be nus hóo'enne 'et la, Christ dzoh nutizut, hutni. 'Et whuz un'a 'uhóoja whúlhsi.
19 'Andit noheni nahandunahle 'ink'ez Yak'usda oots'u nálhyeh, 'awet de za la nohlubeshi nohunáyóolhdeh.
20 'Et whe la Yak'usda nohdzi ulhtus nohba yoolhtselh 'ink'ez Sizi Gri 'en cha nohts'ítoolh'a'. Whutsoda' 'uda' 'et yughun nohodáni' inle'.
21 'En ndo yak'uz 'et usda ndet la ts'iyantsuk doo cha soo ná'whutilelh nasdli' 'et whuts'un. 'Uda' Yak'usda be nus hóo'enne huwu yuhalhduk ínle'.
22 Nilh'en 'uda' Moses ndutni inle', ‘Yak'usda neMoodihti 'ilhoghun Yak'usda be nus hóo'en-un si sk'un'a 'unt'oh-un, 'en nohts'ítilh'alh. Nohkeyoh 'ilhoghun 'en 'utinelh. Daja nohdutánelh-un ts'iyawh oozólhts'ai'.
23 Mbene la ndun Yak'usda be nus hóo'en-un lhuhuyoozílhts'aine, 'enne la Yak'usda oodune'ne buch'a buhuzdla 'ink'ez gak ubotilhtselh.’ ”
24 'Et Peter 'on 'un ndutni, “Mbene la Yak'usda be nus hóo'enne ndet la 'uwhutánelh-un huwu yahalhduk da', Samuel cha 'ink'ez 'uyoonne la yuk'élh'az khana'ne cha, ts'iyawh whuz un'a za 'uhutni inle'.
25 Nohni cha Yak'usda be nus hóo'enne buts'u háhde 'ink'ez ndai la Yak'usda nohtsoda'ne khuni buba lhaídinla-i, nohni cha nohba 'unt'oh. Ndi khuni buba lhaídinla-i, Abraham cha tl'adílts'ut inle', ‘Nts'u haínzut-un, 'en gha dune ndi yun k'ut buba hoonzoo tileh,’ 'et Yak'usda Abraham yulhni.
26 'Ink'ez Yak'usda duYe' Sizi, 'en dunaidilhti whe nohni 'udechoo 'en nohts'ú wheyalh'a'. 'Et dutsun-i be túne' aht'en-un whuch'a nanóhuzdla. 'Et huwa Yak'usda Sizi 'udechoo nohts'ítilh'a' whe nohba hoonzoo oole' ha.”