12
Lhenyoo negankat-i 'et hoonts'i 'ilhoghun za Ndoni 'en za ts'iyawh negha yúle
'Et 'awet sulhutsinke dant'oh-i Ndoni negha yú'aih, 'i neghalts'ulh, 'i ghun 'et cha t'eóonóhzin nohba hukwa' nuszun.
T'eóonúhzun ooba 'alha' hoont'ohne lháhloh inle'. 'Et huwa nts'en'a la ndi yun k'ut dalhts'i' hukw'un'a, 'et ndi 'uk'eltsi yalhúlhduk-i ook'oh ts'e ook'úne' aht'en ínle'.
'Et huwa noheni taóodutalts'ulh hukwa' nuszun. Soo cho whunulh'en, 'aw 'ilhoghun dune Yak'usda ooyughi gha Sizi Gri 'en untsi' dooni' ait'oh. 'Et whuz un'a 'aw dúzdooni' aít'oh whe' hoont'oh. 'Ink'ez Ndoni 'en gha za ts'utni Sizi Gri 'en neMoodihti ts'ilh'i.
'Et 'awet lhenyoo neghankat-i 'et hoonts'i 'ilhoghun za Ndoni 'en za ts'iyawh negha yúle.
'Et lhat-un whe neMoodihti ooba ne'ts'ut'en.
Lhat-un whe Yak'usda ba' ts'oot'en huba' hoont'oh 'ink'ez 'en Yak'usda za ts'iyawh ye 'út'en lhaídulh'ih.
'Et ts'iyawh 'ilho whe Ndoni be hóodiltsih le'hoont'oh whe wheni ts'iyawh neba hoonzoo tileh.
'Et 'ilhoghun dune, 'en Ndoni gha khuni be ts'uwhunih-i, 'i yugha nín'ai. 'Et 'uyoon dune cha whuz un'a za Ndoni 'en za khuni be t'eoonudzun-i yugha óonin'ai.
'Et 'uyoon cha Ndoni 'en za be 'alha' hoont'oh-i yugha nínla 'ink'ez doo cha 'uyoon, 'en cha Ndoni 'en za ulhtus-i whe dune soo na'ulh'en-un, 'et yugha óoninai.
10 'Et doo cha 'uyoon 'en ulhtus-i be huwa 'ít'en tuné' tit'en 'et yutl'ahón'ai. 'Et doo cha 'uyoon buba nus hóo'en 'et yugha óonin'ai. 'Et doo cha 'uyoon 'et nahootá'alh nts'en'a la buyughi lhelhts'un un'a 'unt'oh 'et yugha óonin'ai. 'Et doo cha 'uyoon lhelhts'un un'a yahatilhduk-un yutl'ahón'ai. 'Et 'uyoon doo cha lhelhts'un un'a yahalhduk-un, 'et t'ewhuntázin 'et yutl'ahón'ai.
11 'Ink'ez ndi ndunt'oh-i ts'iyawh 'ilho Ndoni za nts'en'a la hukwa' ninzun k'un'a, 'et whuz un'a buba lhk'éhónla. 'Ink'ez 'andit ndet la butaoonínla 'ilho Ndoni 'i be za 'uwhut'en.
Christ ooyust'e lhai unli, 'et hoonts'i 'ilho za unli
12 Ndiz un'a njan dúhoont'oh, dune yust'e 'ilho za unli. Neyust'e lhat-un wheni 'ulya whe 'unt'oh, 'et hoonts'i 'ilho za unli. Christ 'en cha 'et whuz un'a ndunt'oh.
13 'Ink'ez 'ilho Ndoni 'en gha wheni ts'iyawh too be' ts'ulya whe 'ilho yust'e ts'uzdli'. 'Et Lizwifne ts'inli, k'us 'udun yun k'ut whut'enne ts'inli, k'us 'ulhnane ts'inli, k'us oola naditnine ts'inli, nts'oh dant'ohne ts'inli hoonts'i 'ilho Ndoni 'i gha ts'iyawh ts'itnai' neyulhtsi.
14 Neyust'e 'ilho za unli 'et hoonts'i lhat-un wheni 'ulya whe 'unt'oh.
15 Nulh'en dune ke 'i utni, “'Aw úla lhusdloh, 'et huwa yust'e ooch'e' lhe'ust'oh.” 'Et whuz un'a yalhduk de, 'et ndi yust'e ooch'e' lhiloh eh? 'Awundooh!
16 'Ink'ez dune dzo 'i utni, “'Aw 'una lhusdloh, 'et huwa yust'e ooch'e' lhe'ust'oh.” 'Et whuz un'a yalhduk de, 'et ndi yust'e ooch'e' lhiloh eh? 'Awundooh!
17 'Et dune yust'e ts'iyawh 'una unli de, 'et de nts'en'a suba hoonliyaz dóts'o? K'us yust'e ts'iyawh 'udzo unli de, 'et de nts'en'a suba hoonliyaz 'oolhtsun? 'Aw 'uhót'e' ait'oh!
18 'Et 'inka Yak'usda neyust'e lhat-un wheni 'ulya yulhtsi, 'et whuz un'a hukwa' ninzun 'inka 'et dúyinla.
19 Nts'en'a suba 'ilho za oole'? 'Et 'úja de, 'et nts'en'a suba yust'e oole'? 'Aw 'uhót'e' ait'oh!
20 'Et whe la yust'e lhat-un wheni 'ulya unli 'et hoonts'i 'ilho za unli.
21 'Ink'ez 'una 'ula, “'Aw nka' nooszin aít'oh,” dooní' ait'oh. 'Ink'ez cha 'utsi 'uke, “'Aw nka' nooszin aít'oh,” dooni' ait'oh.
22 'Et k'us ndi yust'e whuloh tube tetsun unli uzninzun 'et hoonts'i 'i ooyit 'aw 'uts'oot'e' aít'oh.
23 'Ink'ez ndi yust'e whuloh ndai la 'aw lhdíti' uzninzun, 'i 'unt'oh 'on nus unzoo 'ink'ez sóo ne'ts'oolh'en huba' hoont'oh. 'Ink'ez ndi yust'e whuloh ndet la 'aw dune nalhts'et huba lhe'hóozoo' 'i 'unt'oh 'uk'enus sóo ne'ool'en huba' hoont'oh.
24 Ndet la 'uyust'e soo ot'en de, 'awet soo 'únt'oh. 'Et hoonts'i Yak'usda ts'iyawh lhkayánla. 'Et whe la ndai la yust'e whuloh ootoh huyooloh-i, 'i ba 'on nus ooba idízti' k'un'a 'uyínla.
25 'Et diz un'a yust'e 'aw lhk'eookat aít'oh. 'Et hoonts'i ndai la yust'e whuloh ts'iyawh lhgha hudli.
26 'Et yust'e whuloh 'ilho hoonts'i dzoh nuzut de, ts'iyawh 'alhgoh dzoh nuhudeh. 'Et 'ilho yust'e whuloh hidílhti' de, ts'iyawh 'alhgoh lhba huhóont'i'.
27 'Et whuz un'a za nohni cha Christ ooyust'e aht'oh. 'Ilhone ahli whe 'i yust'e whuloh aht'oh.
28 'Et huwa 'ilhunaoodulhne butoh, Yak'usda dich'oh 'utahábanla whe whél'a'ne, 'enne 'udechoo nébuninla. 'Et nus hoo'enne whulh nat-un nébuninla. 'Et dune hodulh'ehne whulh tat-un nébuninla. 'Et 'on 'at-un huwa 'ít'en túne' 'ut'enne nébuninla. 'Et 'on 'at-un butl'a hón'ai whe dune soo na'bulh'enne nébuninla. 'Et 'on 'at-un 'uyoonne la 'ut'enne nébuninla. 'Et 'on 'at-un dune moodihne nébuninla, 'ink'ez whulohne lhelh ts'un un'a yahalhduk nébuninla.
29 'Et wheni ts'iyawh eh whél'a'ne ts'inli? Wheni ts'iyawh eh nus hoo'enne ts'inli? 'Et wheni ts'iyawh eh dune hodulh'ehne ts'inli? Wheni ts'iyawh eh huwa 'ít'en túne' uztit'elh?
30 'Et wheni ts'iyawh eh netl'ahóolts'ut dune soo ná'ts'ulh'en? Wheni ts'iyawh eh lhelh ts'un un'a yaztilhduk? Wheni ts'iyawh eh lhelh yoo khuni t'eznuzih netl'ahóolts'ut? 'Awundooh!
31 'Et ndi 'uk'enus uzoo'-i negha nt'ai-i soo cho hukwa' nuhzun, 'ink'ez 'on nus hoonzoo-un, 'et whunóhuntistun.