5
'Aw ts'an'en-i, 'i bé iloh whe ndi yun k'ut uzdilhts'i, be 'alha' hoont'oh-i, 'et 'i be za ndi yun k'ut uzdilhts'i
'Et 'alha t'ets'oninzun ndi nimbali, 'i neyust'e unli k'un'a be ts'uwhut'i ndi yun k'ut, 'et whénilhjut de, 'et cha Yak'usda 'en 'udun yoh neba whulh'ai. 'Aw dune dula be 'uhóonla-un iloh, 'et 'ilhiz ndo yak'uz 'et 'úhoont'oh.
'Inka 'alha ndi nimbali be ts'uwhut'i whe ts'ukhun dutsó le'ts'utni. 'Ink'ez neyoh ndo yak'uz whuz'ai 'et ookw'éznintai. 'Et huwa nedzi be nek'eyútalhbilh oots'o hukwa' uzninzun.
Nek'éyilhbun 'i be soo nanedinla le'neyínla, 'et whuz un'a nduts'úja de, 'et de za 'aw ust'et lhts'íloh le'ts'int'oh.
'Alha wheni mbene la ndi nimbali be whut'ine, wheni lhat-un hoontsi'-un nek'ut whuz'ai, 'et huwa khun duts'utso. 'Aw nenaih bé ha ts'ooya' hukwa lhe'uznízun. 'Et k'us 'on nus 'uyoo lhai be' ts'oot'e' hukwa' uzninzun. 'Et whuz un'a be ts'ukhuna-i ndi be dáztitsah-i 'ants'i whélno le'tit'elh.
'Et mbe la njan wheni 'et huba lhanédinla-un, Yak'usda 'en 'unt'oh. 'Uda' Ndoni be lhanédinla 'et whe whulokhun neba 'uk'elha whulhtsi.
'Aw whélhts'uniljut. T'ets'onínzun neyust'e be nduts'int'oh de, 'aw neMoodihti bulh lhe'ts'it'oh.
'Aw ts'an'en-i, 'i bé iloh whe ndi yun k'ut uzdilhts'i, be 'alha' hoont'oh-i, 'et 'i be za ndi yun k'ut uzdilhts'i.
'Et huwa nedzi hoonli. 'Ink'ez neyust'e yoh lhts'uhoot'ih de, 'et k'us neMoodihti bulh uzdilhts'i, 'et whe 'on nus soo ts'uhootát'e'.
Yak'usda ooch'e'ne, 'enne Christ 'en nahiyilh-un oobut néztiyalh
'Et huwa ndi yun k'ut uzdilhts'i k'us yak'uz uzdilhts'i, ndet la Yak'usda nets'o hukwa' ninzun, 'et 'ahoolhyiz ooba 'uts'uwhulh'en whuz uznint'i.
10 'Et 'ilhone ts'inli whe Christ 'en nahiyilh-un oobut néztiyalh. 'Et whe nts'en'a la ndi yun k'ut dats'últsi', k'us dats'úldzoo' la, 'et whuz un'a neba k'elha whutaleh.
11 'Ink'ez neMoodihti, 'en bé whunujut-un, 'et huwun 'et t'ets'onínzun. 'Et huwa ts'iyanne dune whúz ubuznilht'i. 'Et Yak'usda 'ilhone ts'inli whe wheni cha t'enenínzun. 'Ink'ez 'et uncha wheni cha nohyo ts'e oogha t'ets'oninzun-i whe t'enenáhzun.
Yak'usda Christ yudinda whe yinka dune'ne ts'iyawh ts'un nenábudilya
12 'Et wheni cha doo cha za nohba nats'oodudodzi' ait'oh. 'Et k'us nohni neyé ootaht'e'-un, 'et nohts'u hukwa' uzninzun. 'Et whe la 'onghohne nts'en'a la dune buzoo' k'un'a 'et whe huhóont'i', 'ink'ez 'et dahínt'oh la budzi be di hut'i, 'aw howu nuní lhonusde, 'et mbene la nohdulhyoh 'utnine, dats'ínt'oh la soo ts'ih'un un'a ubudutáhnelh whe' hoont'oh.
13 'Et ne-eni hooloh le'ts'int'oh de, 'et Yak'usda ooba' hoont'oh. 'Et ts'ih'un nuní nudehne ts'inli de, 'et nohni nohba' hoont'oh.
14 Christ ye nek'entsi'-i, 'i be 'on nus úzdunult'i 'et huwa. 'Ilhoghun ts'iyanne ba dazsai de, 'et de ts'iyanne yahadlah le'hint'oh, 'et whuz un'a t'ets'oninzun.
15 'Ink'ez ts'iyanne ba dazsai 'et whe la wheni mbe la khunáne, 'aw whenich'oh neba za iloh whe ndi yun k'ut uzdilhts'i. 'Et k'us mbe la neba dazsai 'ink'ez dunadija-un, 'en ba ndi yun k'ut uzdólts'i'.
16 'Et 'inka 'andit njan whuts'un ndi yun k'ut dune nena be uznilh'en dahínt'oh la, 'et 'aw whuz un'a iloh whe dune t'ebuzninzun. 'Et 'alha whutso da' 'et whuz un'a Christ 'en ghun t'ezninzun. 'Et hoonts'i 'andit 'aw whuz un'a za 'en ghun t'ets'onínzun.
17 'Et ndiz un'a 'uhoont'oh, 'et mbe la Christ yudínda-un, 'et whuz un'a ooyughi ndúwhulcho 'áwhundidi nawhúsdli'. 'Et whutso da' 'unt'oh hukw'un'a, 'et ts'iyawh ba gak whuzdli'. 'Et be 'ut'en k'oh ts'iyawh 'andidi nawhúsdli'.
18 Ndi Yak'usda ts'un 'únt'oh. Sizi Gri 'en gha ts'un nenánedilya. 'Ink'ez ndi dune ts'un nenánedilya-un, 'et huwun dune bulh yáztilhduk, 'et 'andit Yak'usda negha óonin'ai.
19 'Et whuz un'a, Yak'usda Christ yudinda whe yinka dune'ne ts'iyawh ts'un nenábudilya. Ts'iyantsuk whe hich'a ne'ust'en, 'et 'aw 'on 'un buk'elhúhoo'al. 'Ink'ez ndi khuni dune yé ts'un nenábudilya-i, 'i negha ínin'ai.
20 'Et huwa Christ 'en ba khuni na'áne ts'inli. 'Ants'i Yak'usda wheni nebe nohbulh yálhduk le'utni. 'Et whe nohts'un tézdudli, 'andit whuts'un soo Yak'usda ts'un naóolhyah!
21 Christ, mbe la lubeshi ooghu hooloh-un, 'en Yak'usda wheni neba lubeshi suli' 'et huwa. 'Et whe la 'en gha Yak'usda ye ts'ih'un un'a 'unt'oh-i k'un'a 'uts'int'oh ha.