8
Ts'iyaitsuk ndai la ilh'en-i, 'i 'uk'enus hoonzoo k'un'a 'uhóonla
'Et 'awet sulhutsinke unline, 'et 'awet Macedonia yun k'ut Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne, nts'en'a la Yak'usda ye unzoo-i 'et butl'a hóolts'ut, 'et huwun ts'iyawh 'et t'ewhuntihzeh hukwa' uzninzun.
Tube te'hil'en-un whutoh 'et hoont'i tube cho huhóont'i'. 'Ink'ez tehel'en 'et hoonts'i bula hoonli whe 'onghohne bula' huja.
'Ink'ez cha dahínt'oh whe dáwhultsuk-un bugha húwhunle, 'et hoonts'i 'et 'on nus 'uwhultsuk-un, 'et za bugha' hutilelh, whuz un'a hukwa' huninzun 'ink'ez 'et whuz un'a nduhuja. 'Et t'ewhuniszin 'et ts'ih'un un'a 'uhoont'oh.
Ndi ye unzoo-i, 'et Macedonia whut'enne butl'a hón'ai 'et whe Yak'usda ooch'e'ne lhulh 'uhint'oh hukw'un'a whe bula hutinelh. 'Et hukwa soo cho nehoodulhkut 'et ts'iyawh Yak'usda ooch'e'ne buba ts'uyílhchoot.
'Et ndahúja, 'aw hukwa tse lhts'uhoolih k'un'a unehínla. 'Udechoo dich'oh Yak'usda gha' hududulya. 'Et 'ink'ez Yak'usda hukwa' ninzun k'un'a negha' hududulya.
'Et 'inka Titus khuni ulhtus-i be uzdáni', ndi ye unzoo-i nohni 'udechoo nohbulh whe yudilh'en, 'et ts'iyawh lhaóodooleh huba' hoont'oh.
Ts'iyaitsuk ndai la ilh'en-i, 'i 'uk'enus hoonzoo k'un'a 'uhóonla. Be 'alha' hoont'oh-i, 'i be, 'ink'ez nohghuni cha. Be t'éoonudzun-i, 'i cha. 'A cho ndutihnelh-un, 'et cha. 'Et be nek'ehtsi'-i, 'i cha. 'I ts'iyawh 'uk'enus hoonzoo hukw'un'a 'uhóonla. 'Et whuz un'a ndi ye unzoo-i, 'i be hoonzoo whuzúlhtsi.
Christ 'en k'un'a 'uts'oot'en
'Aw 'et ndahneh nohdusni iloh. 'Et hoonts'i nts'en'a la 'uyoonne 'enne 'a cho 'uhudutinelh-un, 'ink'ez be nék'ehtsi'-i whunéuntalhtun, 'et whuz un'a 'unohdusni.
NeMoodihti Sizi Gri, 'en ye unzoo-i ooghu t'eoonáhzun 'et huwa. Nts'en'a la dalcho-i be la hoonzoo' 'unt'oh, 'et hoonts'i nohni nohba tel'en suli'. 'Et whe ndai la ye tel'en-i, 'i nohni be hoonzoo' 'oohneh.
10 Ndi daja nuszun la 'et ts'ih'un nohdutasnelh, 'et 'uk'enus nohba hootázoo'. Nada' nohni hukwa' nahzun 'ink'ez hoonáht'i' whe whe'daht'en, 'et 'awhuz tilah 'et ndaht'en.
11 'Et 'andit lhaóodoohleh huba' hoont'oh. 'Et nts'en'a la noheni lhadáhla, whuz un'a lhaóodoohleh.
12 'Et soo cho whunulh'en, 'et dune dudeni lhaídinla whe sooneya daltsuk huwa íta'alh, 'i 'aw 'et soo 'últsuk whe 'unt'oh. Ndai la huwa íta'alh-i 'on 'unyaz huwa íta'alh hukwa' ninzun hoonts'i, 'aw 'ooneh ait'oh-un, 'et soo' hoont'oh.
13 'Et 'aw nohni nohba howa whulna' 'ink'ez 'onghunne 'aw hoonliyaz lhe'hust'en, 'et 'uwhudúsni.
14 'Et k'us ts'iyanne ba lhgha' hot'e'. 'Et whuz un'a nohni lhai aht'i te, ndunne lhe'ít'ihne, 'enne whuloh bughah'aih. 'Et whuz un'a lhla ts'oot'en huba' hoont'oh.
15 'Et whuz un'a whutso da' 'uk'ehóoguz whe ndutni, “'Et ndun mbe la k'us lhai ílhchoot-un, 'en 'aw ch'uditízkat-i hoonts'i lhit'i, 'ink'ez ndun mbe la hukw'e-i ilhchoot-un, 'aw hoonliyaz ye ndunidzit-i hónloh.”
Yun k'ut Judea ts'e Christ ooch'e'ne, 'enne buba sooneya lhnats'ootá'alh
16 Yak'usda ts'un musi ts'utni. 'En 'uja Titus ba hoolhtus whulhtsi, 'et whe soo cho nohla tit'elh 'et whuz un'a hukwa' ninzun.
17 'Aw neghuni ulhtus-i ilhchoot 'aw 'et za iloh huwa, 'et dich'oh hukwa' ninzun huwa nohts'ú whinya.
18 'Ink'ez 'uyoon neulhutsin, mbe la khuni unzoo-i be yalhduk-un, 'et huwa Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne, 'enne ts'iyawh hiba oodílhti'. 'En cha Titus bulh whuz nohts'ú whe buts'alh'a'.
19 'Aw 'et za iloh, ndun 'en Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne neba 'utahahúyalhti nebulh tí'us 'ink'ez nela' tit'elh whuba. 'Et whuz un'a ndi 'ut'en unzoo-i 'onghohne buba ne'ut'enne ts'inli. 'I be neMoodihti dich'oh ye dizti'-i t'ehinoozeh. 'Ink'ez 'i be la noheni lhadínt'oh t'ets'onózin.
20 Ndi huwant'ai-i whutaztilelh-i 'aw ooka nek'éholts'i junih. 'Et whuch'a ne'ts'ut'en.
21 'Et neMoodihti nalh 'ink'ez ts'iyanne cha nalh soo ts'ih'un un'a 'uts'otilelh.
22 'Ink'ez neulhutsin, 'en cha, 'enne bubulh whe
ts'alh'a'. Ndun lhat whe ts'óolhdzai 'et whe t'ets'onínzun 'ahoolhyiz huba sulh'i tube cho 'et ndutínelh huba. 'En za nohbulh oodzi hoonli whe nohni 'a cho nohts'utíyalh hukwa' ninzun.
23 'Et mbe la Titus há' 'oodulhkutne, 'en ts'úditni-un, nohni nohba sulh 'ut'en'un 'unt'oh, budóhni. 'Et mbene la neulhutsinke há' 'oodulhkutne, 'enne Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne khuni buba na'áne 'ink'ez Christ ye dizti'ne 'uhint'oh, budóhni.
24 'Et 'inka Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne bunalh mbene la nohts'oozdilne, nts'en'a la be nek'ets'intsi'-i aht'i, 'ink'ez nts'en'a la nohba ts'odilhti'-un, 'et ts'iyawh bunalhts'et haootihlelh.