4
Yak'usda oodune'ne 'awhuz nahutilyis-un 'et buba whuz'ai
Wheni njan Yak'usda nalyis-un nets'u hoozi-un, nohni nohtoh 'aw tilah lhuwhulhchulh. 'Et huwa wheni ts'iyawh whéznooljut huba' hoont'oh.
'Et 'alha 'enne buk'un'a wheni cha ndi khuni unzoo-i be nebulh yaínduk. 'Et hoonts'i ndi khuni be bubulh yaínduk-i, 'aw lhuhidits'il, 'aw buba 'alha lhe'hóonel 'et huwa. 'Et huwa 'aw bubeni tálheidikulh. 'Et huwa 'aw bula lhewhudínel.
'Et wheni mbene la ooba 'alha' hoont'ohne, wheni za njan Yak'usda nalyis-un nets'u hoozi-un negha whútalts'ulh. 'Et hoonts'i ndunne ooba 'alha lhe'hoot'ohne, 'enne ndiz un'a 'et Yak'usda ndúbulhni,
“Bubulh húnuzch'e whe buts'u nahizusya,
ndet nazyis-un, 'aw dahóoya' ait'oh.”
'Et hoonts'i nts'e la 'udechoo whe'whudit'en-un ndi yun 'ulya da', 'oh da' 'et dude 'ut'en lhaídinla.
'Et 'ilhoghun Yak'usda ooghuni 'uk'unusguz-un, 'et whulh lhtak'ant'it whudzin whuneodalh'e' whe ndiz un'a nja dutni, “Yak'usda ts'iyawh dude 'ut'en lhaidinla 'ink'ez whulh lhtak'ant'it dzin 'et nalyiz.”
'Ink'ez ndi 'udustl'us 'et whuz un'a za ndutni, “Nts'en'a la butsu nahizusya dune nahutilyis, 'aw dahóoya' ait'oh.”
Mbene la ndi khuni unzoo-i 'udechoo yudánts'one, 'enne 'aw 'oh da' hik'únulhe'it'el. 'Et huwa ndet la nalyis-un, 'et 'aw dalhihiyal. 'Et hoonts'i whulohne, 'enne 'awhuz bugha whútalts'ulh whe' hoont'oh.
'Et huwa Yak'usda 'et 'ilhoh 'uhoont'oh-un dzin neba 'udun newhúnin'ai. “'Andit dzin whudizulh,” 'et 'uhoont'oh. 'Et sa' hukw'elh'az 'et Yak'usda David be yailhduk whe nja dutni,
“'Andit dzin ooghuni dahts'o de,
khun te nohdzi doolhts'un junih!”
'Et ndun Joshua huyúlhni-un, 'en Moses k'edanya, 'en Israel ts'u hainzutne Yak'usda nalyis-un, 'et bugha whúta'alh de, 'et de Yak'usda hukw'elh'az 'udun dzin whudízti'-un 'aw doo cha 'on 'un howu yaoolhduk ait'oh.
'Et huwa t'ets'onínzun Yak'usda oodune'ne 'awhuz nahutilyis-un, 'et buba whuz'ai.
10 Ndiz un'a nja dúhoont'oh, mbe la Yak'usda nalyis-un oogha whults'ut-un, nts'en'a la Yak'usda dude 'ut'en lhaidinla, 'en cha whuz un'a za dude 'ut'en lhadinla.
'Et Yak'usda ooghuni khuna whe 'unt'oh, 'ink'ez hoolhtus túne' 'ut'en
11 'Et huwa Yak'usda oodune'ne nahulyis-un, nedzi ndulcho 'i be whuz un'a za ts'uhólhchoot. 'Et 'aw ndúlhts'ust'en de, 'et de ndunne 'uk'unulhe'ust'enne whuz un'a wheni cha 'enne buk'un'a za ninta' ts'ota'alh whe' hoont'oh.
12 'Et Yak'usda ooghuni khuna whe 'unt'oh 'ink'ez hoolhtus túne' 'ut'en. 'I 'ants'i saluzti lhch'az ook'a hoonli-i, 'i ooba nus khundiyin whe 'unt'oh. Ndiz un'a nja dúhoont'oh saluzti nets'un lhghu nunádiz'a-un 'ink'ez neyúnghe' 'i ndi lhts'itit'us, 'et whuz un'a za Yak'usda ooghuni nezul 'ink'ez neyughi lhk'eítilelh. Nedzi yo whe daja uzninzun 'ink'ez nts'en'a dáztit'elh hukwa' ts'ut'en, 'et ts'iyawh whunénulhtun, 'et 'uhoolcho whe Yak'usda ooghuni khundiyin whe 'unt'oh.
13 'Ink'ez ndai la ndi yun k'ut 'uts'ulh'en-i 'aw 'ilhoghi Yak'usda ooch'a ntist'i-i hooloh. Ts'iyantsuk whunilh'en, 'ink'ez 'ants'i 'i kw'un'a'tizbal le'unt'oh. Yak'usda 'en dats'it'en-un, 'et ts'iyawh uzdutánelh whe' hoont'oh.
Lubret 'uk'enus dizti'-un te'ninzun-un
14 'Et huwa 'ilhoghun lubret 'uk'enus dizti'-un neba 'unt'oh. 'En 'uja yat nduhoolcho whutulh lhuséya. Sizi Yak'usda ooYe' 'en 'únt'oh. 'Et huwa ndet la neba 'alha' hoont'oh-un, ts'iyawh duts'o cho ts'uhotun.
15 Nelubret 'uk'enus dizti'-un, 'en ndunt'oh whe 'unt'oh, ndai la be tets'utsun-i, 'i bulh 'alhgoh negha te'ninzun dats'int'oh la t'eooninzun. 'En lubeshi yit 'unt'oh 'et hoonts'i 'en cha wheni nek'un'a ts'iyantsuk tank'us óoneh whe óoldzih inle'.
16 'Et huwa Yak'usda ookw'uts'uzda cho dizti'-i whuz de ye únzoo-i negha yú'aih. 'Et huwa 'aw whelhts'uniljut whe whuz uztooya'. 'Et whuz de negha te'ninzun, 'ink'ez whé nets'un unzoo-un, 'et nduwhulcho whe ts'uhootálhchulh. 'Et whuz un'a la 'en ba ndi yun k'ut uzdilhts'i-un, ndet la whe nela 'ewhudutánelh 'et negha óotalts'ulh.