7
Melchizedek lerwe 'uk'enus ts'ih'un ne'ut'en-un
'Et 'awet ndun Melchizedek 'ilhoghun keyoh Salem huwhútni-un, 'et whulerwe unli. Yak'usda ts'iyantsuk whando 'unt'oh-un, 'en oolubret unli. 'Et whuz un'a 'uhóoja whe 'oh da' Abraham 'en whuz un'a lhane lerwene bulh lhígan 'ink'ez lhane hánghan. 'Et hukw'elh'az dukeyoh ts'u náhutisdil whe ndun Melchizedek Abraham yududizya whe 'et ndiz un'a Yak'usda ts'un yuba tenadidli, 'uk'enus hoonzoo-un yughá ho'alh ha.
'Ink'ez mbene la buhanghane ndai la hiye ánt'e'-i, 'i ts'iyawh huyílhchoot. 'Et ndi whuloh, 'i 10% ts'utni, 'i Abraham Melchizedek ts'ú be nilhni. 'Et Melchizedek boozi'-i ndi 'unt'oh, ts'ih'un un'a lerwe unli. 'Ink'ez keyoh Salem whulerwe cha unli. 'I ts'ih'un un'a lhts'un be' ts'int'oh-i lerwe unli ni whe 'utni.
Ooloo hooloh 'ink'ez oobá cha hooloh. Mbe édinzut-un cha hooloh. 'Aw lhuhóolel 'ink'ez 'aw dálhitsal. 'Et whuz un'a Yak'usda ooYe' k'un'a 'ulya whe 'ilhiz wheni lubret unli.
Ndun 'en Melchizedek nts'en'a la dune ncha-un unli, 'et howu nuní nuhzut. Netsoda'-un 'unt'oh-un Abraham 'en lhane yé dinzut, 'et hoonts'i ndai la dune hiyudanghan-i, 'i 10% ts'utni, 'i Melchizedek ts'ú be nilhni.
'Ink'ez 'alha' hoont'oh 'i be, Levi ts'u haindene, 'enne za lubret hulih. Yak'usda butl'a hón'ai whe dunene 10% huyut'i-i, 'i lubretne hitl'anáhuyoo'alh huba' hoont'oh. 'Enne Abraham édindene 'uhint'oh 'ink'ez bubulhutsinke hinli, 'et hoonts'i 'enne whuz un'a 'et nduhút'en inle'.
'Et Melchizedek 'aw Lizwifne buts'u hálhizulh, 'et hoonts'i Yak'usda Abraham ye yuts'u náhizya-i yugha óonin'ai 'ink'ez Abraham 'en 'uja 10% ts'u be' yunilhni. 'Ink'ez Melchizedek Yak'usda ts'un yuba tenadidli 'uk'enus hoonzoo-un yughá ho'alh ha.
'Et nawh lhe'hoot'oh mbe la k'us 'unt'oh-un unli-un, 'en duk'elh'ih 'unt'oh-un, 'en ba tenadidli.
'Et diz un'a 'et 'úhoont'oh, nyoonne Levitne, 'enne cha 'ants'i yinka dune za' hint'oh, 'ink'ez whuz un'a za yahadlah, 'et hoonts'i ndi 10% 'i cha whuz un'a za nahuyulhdzooh. 'Et Melchizedek, 'en 'unt'oh 'ilhiz wheni khuna-un huyúlhni, 'en 'uyinla Abraham 10% yugha'aih.
'Et ndiz un'a nja dúzdutinelh, Levi 'en 10% nalhdzooh-un 'unt'oh, 'en hoonts'i Abraham gha Melchizedek 10% yugha'aih.
10 Soo cho whunulh'en, whutso da' Melchizedek Abraham ghu ninya whe, 'et Levi 'awhuz lhuwhusle whe.
'Uyoon lubret whusatíyalh
11 'Et 'inka nyoonne Levi ts'u haíndene, 'aw 'enne za dune buba lubret hulih 'ink'ez 'enne bugha Yak'usda dughuni netl'aídan'ai, 'et hoonts'i 'enne bugha ndet la Yak'usda nets'u hukwa' ninzun, 'et ts'iyantsuk lhalhódusneh. 'Et whuz un'a ts'iyanne t'ehonózin huba' hoont'oh, 'uyoon lubret whusatíyalh. Ndun lubret whusatíyalh-un, 'aw Aaron dulhilt'oh. 'Ink'ez 'ants'i Melchizedek k'un'a ootadzi'.
12 'Et ndet howa mbene za lubret huli, 'et Yak'usda lhk'enaóodan'ai de, 'et de 'et huwun dughuni butl'a ídan'ai, 'et cha 'uts'un un'a na'whutátnelh.
13 'Et ndun ooghu yats'ulhduk-un, 'en neMoodihti 'unt'oh, 'en 'udoh didowhne buts'u haínzut-un 'unt'oh. 'Ink'ez ndunne 'udoh didohne 'aw lubret hoole' ait'oh. 'Enne loodel k'ut 'aw hoonli hudólhk'un huba lhe'hit'oh.
14 'Et neMoodihti 'en Judah didowhne ts'u hainzut-un 'unt'oh, 'et ts'iyanne t'ehonínzun. 'Ink'ez 'enne lubret hutileh huwun, Moses 'aw howu yalhtílhdi.
15 Njan 'on nus soo t'ewhuntihzeh 'et nohts'u hukwa' nuszun, 'et Melchizedek k'un'a 'uyoon lubret whusatíyalh de,
16 'et ye khuna-i be 'aw gak huyoolhtselh ait'oh, 'et whuz un'a Sizi Gri lubret suli'. 'Et hoonts'i nts'en'a la Yak'usda ooghuni be dune Aaron ts'u hainzut whe lubret tileh, 'aw 'et huwa iloh.
17 'Et whuz un'a Sizi Gri ghun Yak'usda ooghuni nja ndutni,
“Ndun Melchizedek, nts'en'a whe lubret unli,
nyun cha 'ilhiz wheni lubret inli.”
18 'Et ndiz un'a nja dúhoont'oh, 'udechoo khuni butl'a dílts'ut da', 'aw dune la'hoot'en ait'oh. 'Et huwa Yak'usda 'udun newhunin'ai.
19 'Et ndai la 'udechoo Yak'usda dughuni netl'aídan'ai-i, 'i be 'aw dune soo lhadúlyane hoole' ait'oh. 'Et hoonts'i ndi khuni netl'aidan'ai-i, 'i be 'et 'on nus hoonzoo-un hukwa tse ts'úhole'. 'Et de 'on nus Yak'usda benghoh uztit'elh.
Sizi 'en 'andit lubret 'unt'oh
20 'Et Yak'usda dich'oh dughuni be Sizi Gri yuts'u náhizya whe yudáni', “Nyun 'ilhiz wheni lubret inli.”
21 'Et hoonts'i ndunne Aaron lubretne Yak'usda 'aw whuz un'a buba nalhihíyel whe lubret huzdli'. 'Et hoonts'i dich'oh ts'ih'un yuts'u náhizya-un, 'et whe Sizi Gri lubret unli. 'Et whuz un'a 'et ndutni Yak'usda ooghuni,
“Moodihti dughuni yutl'aídan'ai,
dudeni 'aw 'ats'un un'a na'yooleh ait'oh.
'Ink'ez 'uyulhni,
‘Melchizedek k'un'a nyun cha 'ilhiz wheni lubret inli.’ ”
22 'Et whuz un'a ndi 'andit khuni nets'u lhaidinla-i, Sizi Gri neba dazsai-un, 'et 'i be nets'u whutikulh whe' hoont'oh.
23 'Et ndunne lubret lhane hinli 'et hoonts'i 'ilhoghun hinli whe ts'iyawh yahadlah. 'Et huwa 'aw 'ilhoghun 'ilhiz wheni lubret oole' ait'oh.
24 'Et hoonts'i Sizi Gri 'ilhiz wheni khuna, 'et huwa neba lubret unli-un, 'aw 'uyoon dune yuk'edóoya'ne hooloh.
25 'En 'ilhiz wheni khuna 'ink'ez neba tenadudli, 'et huwa nawh lhe'hóot'oh ts'iyanne, 'en be Yak'usda hiyenghoh hutit'elh, ts'iyawh 'enne buba ye ulhtus-i ut'i whe soo ts'ih'un un'a ubutilhyis ha.
26 Njan 'et ndiz un'a Sizi Gri lubret 'uk'enus dizti'-un neba unli. Lubeshi ooghu hooloh, 'aw whe ook'eholts'it-un cha hooloh. 'Ink'ez tank'us 'uhoont'oh-un 'aw hoontsool-unyaz hoonts'i ookw'uz lhíst'en. Lubeshi 'ulh'enne bubulh 'ut'en inle', 'et hoonts'i 'aw 'enne buk'un'a ndi yun k'ut lhidal. 'Ink'ez buch'a nasja. 'Ink'ez yak'uz whanus dízti' suli'.
27 'Aw Lizwifne buba lubret 'uk'enus dizti'ne bubundúlh lhilt'oh. Ndunne lubretne dzin totsuk dulubeshi ba loodel k'ut 'uhudílhk'un. 'Et hukw'elh'az dudulh dunene ba loodel k'ut 'uhudílhk'un. 'Et hoonts'i 'andit Sizi Gri ts'iyanne ba didutch'oh 'et 'ilhoh za 'ink'ez 'ilhiz wheni nelubeshi k'elha dazsai.
28 'Et dunene bulubeshi gha tehutsun 'et hoonts'i ndai la 'oh da' Yak'usda khuni netl'aídan'ai, 'i be dune lubret 'uk'enuz dizti'ne hutileh. 'Et ndai la Yak'usda ooghuni Moses 'uk'unéyuzguz-i, 'i ook'elh'az, Yak'usda duYe' 'en ghun nets'u nahizya lubret 'uk'enus dizti'-un tileh. 'En 'unt'oh, duYe' 'en 'ilhiz wheni soo 'et lhadulya-un suli'.