Bulh Ta 'Udustl'us John 'Uk'eyánguz-i
1
John, Gaius ts'iyanne yuk'entsi'-un, 'en yuts'ó k'e'anguz
Si John 'utso whudilhdzulh-un Gaius ts'iyanne yuk'entsi'-un, 'en soo 'alha ook'esi'-un, 'en oots'ó k'e'usges.
Ook'esi'-un nzul dáldzoo' la whuz un'a ts'iyaitsuk be hoonzoo 'oneh 'ink'ez soo 'ónt'e', 'et whuz un'a mba tenadusdli.
Daint'en la ts'ih'un un'a inyalh-un, neyulhutsinke whusahándil 'ink'ez ndi khuni 'alha' 'unt'oh-i bulh 'int'oh-i, 'et hukw'ún nahuwhulnuk. 'Et huwa tube cho hoonúst'i'.
Suzkehke unline, 'enne khuni 'alha' 'unt'oh-i be ts'ih'un un'a hidulh-un whulh 'údusts'o te, 'et dáhoolcho-i be hoonúst'i' whe' hoont'oh.
Gaius 'ahoolhiz ts'iyanne bula 'ut'en
Ook'esi'-un neyulhutsinke 'ink'ez 'uts'un whut'enne 'ahoolhyiz bula 'int'en.
'Enne 'uhint'oh nts'en'a la buk'entsi', Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne, 'enne buts'un nk'unahuwhulnuk. Nts'en'a la Yak'usda hootát'e' hukw'un'a hutidulh ts'e whébilh'aih de, 'et tube soo 'int'en whe 'int'en.
Yak'usda boozi' gha whehándil 'ink'ez 'udun yun k'ut whut'enne bula k'ez lhe'hílhchulh 'et huwa.
Wheni cha ndunt'ohne neyoh dábuts'oolelh huba' hoont'oh. 'Et de la khuni 'alha' 'unt'oh-i ba 'ilhoh 'uts'ut'en ts'oole' la.
'Ilhoghun dune, 'en hoont'i' whe Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne butoh dune 'unt'oh-un na'dudil'i, 'ink'ez 'ilhoghun dune, 'en ts'iyanne soo híghu yalhduk
'Et Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne buts'ó k'e'isguz. 'Et hoonts'i 'ilhoghun butoh usda-un, Diotrephes huyulhni, 'en hoont'i' whe buba nus dizti' na'dudil'i, 'et hukwa' ninzun. 'En 'aw nekalhe'nízun.
10 'En khuni ook'ewhúnduda 'i be 'ants'i ulgih le'utni nech'az yálhduk. 'Et huwa nohts'u tísyalh de, nts'oh te ne'ut'en-un nohnalh howu yatisduk. 'Aw 'et za iloh ndut'en, neulhutsinke 'aw buka lhe'nízun. 'Ink'ez mbene la buka' ninzunne, 'enne tenazdudli bayoh 'et tenábulh'aih.
11 Ook'esi'-un ndai la ntsi'-i buné'nont'en junih. Unzoo-i za buné'nont'en. Mbe la 'ut'en unzoo-i 'ulh'en-un, 'en Yak'usda bulh 'unt'oh. 'Et hoonts'i mbe la tank'us 'ut'en-un, 'en 'aw Yak'usda lhí'el whe 'unt'oh.
12 Ts'iyanne Demetrius soo híghu yalhduk. 'Ink'ez khuni 'alha' 'unt'oh-i, 'i gha whunénulhtun dant'oh unli. 'Ink'ez wheni cha soo óoghu yats'ulhduk. 'Ink'ez 'alha' ts'utni t'eoonáhzun.
Ts'iyanne budzi whudoghel-un, 'et buts'u hukwa' ninzun
13 Lhat-un huwun 'uk'uné'tisguz inle'. 'Et hoonts'i 'aw 'udustl'us k'ut 'ink'ez 'udustl'us too be iloh.
14-15 'Et hoonts'i 'a cho, nyutis'elh hukwa tse hóosdli. 'Ink'ez soo lhuníl'en whe yatálduk. Ts'ih'un un'a lhts'un 'óoht'e'. Nek'ekene nezih dilhts'ine, 'enne hadih nyuhútni. Nek'ekene nyuzih dilhts'ine, 'enne 'ilhoghun hinli hadih ubudíni.