11
Lazarus dazsai whe Sizi nahuyílhna'
'Ilhoghun dune Lazarus huyúlhni, keyoh whuyaz Bethany huwhútni, 'et whut'en-un. 'En la unduda suli'. Bulhtuske nane Mary 'ink'ez Martha bulh hizih whut'i.
Ndun Mary 'en 'uja ínle' neMoodihti khe sooltsun-i be yuke tunásuguz 'ink'ez dutsigha' be yuna'alhde ínle'. 'En bulhutsin Lazarus 'en unduda.
Bulhtuske Sizi khuni hits'ó tl'adan'ai, “NeMoodihti dune ook'entsí'-un, 'en unduda,” huyúlhni.
'Et Sizi whulh údants'o whe 'utni, “'Aw ndi dada 'ilhiz ye daóotsah aít'oh. Njan undudá-un, 'et whe la Yak'usda ooba whudólti', 'ink'ez 'et whe za Yak'usda ooYe' 'en cha ba whudutálti'.”
5-6 'Et Lazarus unduda-un Sizi whulh údants'o whe Martha, bulhtus cha, 'ink'ez Lazarus cha tube buk'entsi' 'et hoonts'i whut'í-un nat dzin, 'et naná'il'ai.
Nat dzin 'et nada' 'et yugha hodul'ehne ubúlhni, “Doo cha za Judea yun k'ut ts'e naztoodilh.”
'Et yugha hodul'ehne 'uhuyúlhni, “Rabbi, 'andit 'aho Lizwifne tse be nyotúzilhghelh hukwa' huninzun 'ink'ez di ha whuz natandalh hukwa' ninzun?”
'Et Sizi 'ubulhni, “'Et whunizyat 'on 'at nat ne'hunut'oh-un sadzi gha 'et 'ilhudzin 'uhoont'oh. Mbene la dzenis nudilhne, 'aw khun tooghalh aít'oh. Ndi yun k'ut be hóot'en-i, 'i be huhoo'en 'et huwa.
10 'Et hoonts'i mbene la 'ulhdzis nudilhne, 'enne nónughalh, 'aw be hóot'en-i bubulh lhé'it'oh 'et huwa.”
11 'Et ndúbulhni hukw'elh'az 'et 'utni doo cha, “Neyadan Lazarus nanisti 'et hoonts'i oots'u tísyalh 'ink'ez ts'enatisdzulh.”
12 'Et yugha hodul'ehne 'uhuyulhni, “NeMoodihti Lazarus nanisti de, 'et de soo na'titnelh whe 'unt'oh.”
13 'Et Sizi njan dazsaí-un, 'et howu yalhduk whe 'utni. yugha hodul'ehne, 'enne 'ants'i nanisti 'ink'ez nalyis 'et howu yalhduk whe 'utni huninzun.
14 'Et Sizi soo ts'et gaih ubulhni, “Lazarus dazsai.
15 'Et nohni nohba hoonúst'i' 'aw 'et lhúsdoh whe 'uja. 'Et de la nohba 'alha' 'oost'e'. 'Et hoonts'i 'andit 'awet oots'uztoodilh.”
16 'Et Thomas, 'en 'ut'udánda'-un huyúlhni, ndunne yugha hodul'ehne ubúlhni, “Dugwe'! Bulh úztoodilh! Wheni cha si bulh yats'odlah!”
17 Sizi whuz oozya 'et nahoon'ai Lazarus 'ahuyalhti whuts'un dit dzin inle'.
18 Njan keyoh wheyaz Bethany huwhútni, 'et Jerusalem tube whenghoh whuz'ai. Ts'iyalh whe 'ilhoh sadzi hukw'e' hoonit'oh at'en 'uwhulhdzoh 'uhoont'oh.
19 Tube bubenghoh whuz'ai 'et huwa lhane Lizwifne bughu nindil. Mary 'ink'ez Martha bulh bubulhutsin dazsai 'et whe bunehúdoolhya' ha 'et huwa bugho nindil.
20 'Et Sizi whuz de úyalh Martha whulh údants'o whe yududizya. Mary 'en yoh 'awet usda.
21 'Et Martha Sizi 'uyulhni, “SMoodihti, njan sinda inle' de, 'aw da' sulhutsin dalhitsa oole' da'.
22 'Et hoonts'i, 'andit hoonts'i, ndai la Yak'usda oots'o kwa' dini-i ngha íta'alh, 'et t'éwhunúszun.”
23 'Et Sizi 'uyulhni, “Nyulhutsin dunadója' la.”
24 'Et Martha 'uyulhni, “T'éwhunúszun 'udek'ez dzin de, ts'iyanne dunádutádulh, 'et de la 'en cha dunadója'.”
25 'Et Sizi 'uyulhni, “Si 'ust'oh dunene ts'iyanne dunabudusdle 'ink'ez 'ilhiz wheni huye khóona'-i bugha yús'aih. Ts'iyanne mbene la ooba 'alha 'ust'ohne, dahúzsai 'et hoonts'i hukhutinalh.
26 'Ink'ez mbene la 'awhuz khunane 'ink'ez ooba 'alha 'ust'ohne, 'aw dahóotsah aít'oh. 'Et mba 'alha 'uhoont'óh eh?”
27 'Et Martha 'uyulhni, “A sMoodihti, sba 'alha 'uhoont'oh nyun Yak'usda ooYe', Christ, mbe la ndi yun k'eitayalh-un, 'en 'int'oh.”
28 Njan 'et ndudáni' hukw'elh'az 'et dulhtus Mary yughu nanja 'ink'ez whe'ízyaz yúlhni, “Whuneodulh'eh-un whusaínya 'ink'ez nka 'oodulhkut.”
29 Soo whudánts'o ibulh dudinya 'ink'ez yuts'óozya.
30 Sizi 'awhuz keyoh wheyaz whuts'un úyalh whe, ndet da' Martha yududizyá-un, 'et za 'ut'en.
31 'Et ndunne Lizwifne, yoh bez ts'e hizih dilhts'i, hinedílhyai wheni, Mary soo 'a cho dudinya 'ink'ez 'az whinya, hinilh'en 'et huyuntizdil 'ink'ez 'ulhodútni, “Ts'un k'ut ts'e titso wheni whuz tizya whe 'ut'en.”
32 Sizi ndet da' 'ut'en Mary whuz oozya. Soo yutilh'en ibulh yubut dugwutsi be nenínya 'ink'ez 'uyulhni, “SMoodihti, njan 'int'oh de, 'aw da' sulhutsin dalhitsal oole' da'.”
33 'Et Sizi yunilh'en utso, 'ink'ez Lizwifne mbene la yulh nudilhne, 'enne cha hutso hubunilh'en whe, tube whuts'u disnih 'ink'ez ooyughi whe ooba dzoh 'uhooja,
34 'ink'ez uboodulhkut, “Nts'e 'alhti?” 'Et 'uhuyúlhni, “'Anih, whunolh'en si!”
35 'Et Sizi intse.
36 Lizwifne 'et 'ulhodútni, “Nulh'en dalcho-i be yuk'entsi'!”
37 'Ink'ez whulohne 'uhutni, “Hoos̱'en-un hoo'en nayulhtsi ínle', 'aw eh ndun dune 'en cha datítsah whuch'a 'uyooleh aít'oh inle'?”
38 'Et Sizi doo cha za dudzi yo whe ooba dzoh 'uhooja, 'ink'ez ni suli' whe ts'un k'uz oozya. Njan ts'un k'ut 'et 'an tse whudádin'ai-un 'uhoont'oh.
39 'Et Sizi 'ubúlhni, “Nyoo tse 'udun dutah'aih!” 'Et Martha dune dazsaí-un bulhtus, 'en 'utni, “SMoodihti, ndun 'awet dit dzin 'adalhte' 'ink'ez lhtsun cha suli'.”
40 'Et Sizi 'uyulhni, “'Aw lakw lhunyudúsnel inle', si sghun mba 'alha 'uhoont'oh de, 'et de Yak'usda yé dizti'-i tan'elh?”
41 'Et nyo ts'un k'ut dune 'adilhtí-un, tse 'udun hidutiz'ai. 'Et Sizi ndo yútan'en 'ink'ez 'utni, “SBá sudánts'o 'inka musi nyudúsni.
42 'Ink'ez t'éwhunúszun 'ahoolhyiz wheni soozílhts'ai. 'Et hoonts'i njan 'udusní-un ndunne 'ilhozdílne njan nodilhya, 'et de la nyun whuz de sútilh'a'-un 'alha 'uhot'e'.”
43 'Et ndúdija hukw'elh'az soo khuni ti be yatilhduk, “Lazarus, ndiz ínyalh!” yúlhni.
44 'Et nyoon dune dazsaí-un tsa k'ez ts'e hanája. Oola 'ink'ez ooke te 'awhuz naih huyulh 'ábulhtih-i, 'i be oogha 'ósduz, 'ink'ez dzezoh cha oonin 'awhuz oogha yóonasduz. “Ook'una'uh'uk 'ink'ez oola duhnih!” ubúlhni Sizi.
45 Ndunne Lizwifne, Mary yughu nindil inle'ne, Sizi bunalh 'uja 'et buba 'alha' yint'oh suli'.
46 'Et hoonts'i whulohne, 'enne Phariseene buts'un nahoosdil 'ink'ez Sizi nts'oh te ne'ust'en-un, 'et buba hudani'.
47 'Et hukwa lubret bumoodihne 'ink'ez Phariseene yahútilhduk wheni 'ilhúnahosdil 'ink'ez 'uhutni, “Nts'en'a dáztinelh? Ndun dune stabe lhat-un hooncha te ne'út'en!
48 Whute 'ut'en ts'ilh'i de, ts'iyanne la buba 'alha oot'e' 'ink'ez Romanne whusahándil whe la njan nelugliz whucho 'ink'ez neyun k'ut cha negha hahólhchoot, 'ink'ez la ts'iyawh yats'ódilh.”
49 'Et 'ilhoghun butoh Caiaphas huyulhni, 'en la 'et naooduzuk wheni lubret 'uk'enus dízti'-un unli ínle', 'en ubúlhni, “'Aw hoonli t'éwhunuzúhzun!
50 'Aw eh huwun nuní lhnuzulhzut, ts'iyanne ba 'ilhoghun dune za dazsai de, 'et de 'on nus soo' whutat'elh, 'et huwa la 'aw neyun k'ut gak hole' aít'oh.”
51 Caiaphas didutch'oh iloh ndi khuni yaka ni ntizut, 'et lubret 'uk'enus dízti'-un unli, 'et naooduzuk huba, 'et huwa whuz un'a nus hón'en Sizi 'en 'awet nilhdukw whe ts'iyanne Lizwifne 'et yun k'ut whut'enne ba datítsah.
52 'Et 'aw Lizwif didowhne, 'enne ba za iloh. Mbene la Yak'usda buzkeh unlíne, nts'e la yahandil, 'oh whut'enne, 'enne buba cha. 'Et huwa la ts'iyawh 'ilhunabootalelh 'ink'ez 'ilhoh whut'enne dune hutileh.
53 Soo 'et dzin whuts'un la lhahóduleh hituzilhghelh wheni.
54 'Et whu la gha ts'e Sizi 'aw ts'et Lizwifne butoh nulhúsyoh. K'us yun k'ut 'aw dune lhuhóot'ih-un ts'e whuzih whuz'ai, 'ilhoghun keyoh Ephraim huwhútni, whuz whinya 'ink'ez yugha hodul'ehne tubulh 'et hudálts'i'.
55 'Et doo cha Lizwifne budzenis whuti ndet da' Butus Lhuseya huwhútni-un, 'awet whenghoh whudizulh. 'Inka lhane yun k'ut whut'enne Lizwifne bubuna'udoh hukw'un'a 'uhutinelh wheni keyoh whuti Jerusalem ts'e hoozdil.
56 Lugliz whucho nódilhya 'ink'ez Sizi hika itís'en, 'et 'ulhodútni, “Daja nahzun? 'Aw tilah dzenis whuti wheni whusalhóosya' nahzun eh?”
57 'Et lubret bumoodihne 'ink'ez Phariseene te, 'uda' dunene toh khuni butl'aídan'ai Sizi nts'e 'ut'en t'éhonínzun de, 'aho hudooni', 'et de 'awet huyitálhchulh.