16
Sizi yugha hodul'ehne yununúdilhne hinli, 'et huwa ndi yun k'ut whut'enne dzoh nubotilhdeh-un, 'et huwun ubúlhni
Sizi 'et 'on 'un ubulhni, “Nohba 'alha' hoont'oh-un doo ka si whuladoohtnih, 'inka 'unohdúsni.
Lugliz 'et cha whuch'a nóhjoot la. 'Et 'awet 'oh de whuz de whudizulh, 'et de la mbene la nohtighánne Yak'usda ba 'uhut'en huntizilh.
Si 'ink'ez sBá bulh t'énehunúszun 'et huwa la 'oh te ne'nohohoolh'en.
'Et 'uda' nohdásni', 'awet 'oh te ne'nohohulh'en de, 'et la whunaoolhnih. Nohbulh 'ust'en inle' 'et huwa 'aw lhunoh dusnel.
'Andit mbe la whuz de sútilh'a'-un, 'en oots'un nátisdalh, 'et hoonts'i 'aw 'ilhoghun nohtoh nts'e tisyalh-un hukwa sulhooduzulhkut.
'Et njan nohdúsni, 'et huwa nohdzi ts'odi be dizbun,
'et hoonts'i khuni 'alha' 'unt'oh-i nohdusni, nohghu natisdalh-un, 'et nohni nohba hootázoo'. 'Aw whenálhusdal de, nohLa'ut'en-un 'aw nohts'un tooya' aít'oh. Whenásja de, 'et de 'en nohts'un tís'alh.
'Et whusaínya de bubeni toh diz'ai-i gha la yinka whudune'ne lubeshi 'ulh'enne hinli t'éhonózin. 'Ink'ez ndai la ts'ih'un 'unt'oh-i 'ink'ez Yak'usda ye náhizya-i cha 'i ghun t'éhonózin.
Si sghun 'aw buba 'alha lhe'hóot'oh 'et huwa la bubut t'ewhunoolhzeh lubeshi 'ulh'enne hinli.
10 SBá oots'un nátisdalh 'ink'ez 'aw 'on 'un sooh'en aít'oh. 'Et 'i gha la ndai la ts'ih'un 'unt'oh-i* Ndoni, 'en la bubut'ewhunoolhzeh.
11 Ndi yun k'ut humoodih-un 'uda' ooba nahisda, 'et huwa la ndi be náhudeh-i ndi yun k'ut whudune'ne, Ndoni 'enne yúbunoolhtun, 'enne cha whuz un'a za buba nahutideh.
12 'Awhuz tube lhat-un nohdutásnelh-un whuz'ai, 'et hoonts'i 'andit 'aw whulh óohyin, aít'oh.
13 'Et Ndoni, mbe la khuni 'alha' 'unt'oh-i oots'u haídults'it-i, 'en nohyudánde de, 'en la ndi khuni 'alha' 'unt'oh-i, noheni toh neído'alh. 'Et ndi 'i be 'ut'en 'unt'oh; 'aw didutch'oh dughuni be iloh nohbulh yátilhduk, ndet la whudánts'o-un, 'et za whunoh untilhtun, 'ink'ez nts'oh te la ne'whutit'en-un, 'et cha t'ewhunáhzun nohtilhtselh.
14 Se' 'ut'en k'oh ts'iyawh hootálhchulh 'ink'ez whunóhuntilhtun, 'et whe la si sba whudólhti'.
15 Ts'iyaitsuk ndai la sBá ooch'e' yinli-i, 'i si sch'e' 'unt'oh. 'Inka 'unohdúsni Ndoni 'en ndai la se' 'ut'en k'oh unli-i, ts'iyawh itálhchulh 'ink'ez yunóhuntilhtun.
16 'Awet sBá oots'u nátisdalh 'et huwa 'udusni dzoh sa'yaz inle' de, 'et 'aw sooh'en aít'oh. 'Et doo cha dzoh sa' inle' de, 'et sutih'elh.” ubúlhni.
17 'Et yugha hodul'ehne didutch'oh lhuhoodulkut, “Ndi khuni ye nébulh yalhduk-i lhe'utni, ‘SBá oots'u nátisdalh,’ 'ink'ez, ‘Dzoh sa' inle' de, 'et 'aw sooh'en aít'oh. 'Et doo cha dzoh sa' inle' de, 'et sutih'elh.’ 'I daja ni whe 'utni?”
18 'Et 'on 'un cha 'uhutni, “Njan dzoh sa' inle' de ní-un, 'et daja ni whe 'utni? Wheni 'aw t'ets'onúszun.”
19 'Et Sizi hukwa huyoodutalhkut hukwa' huninzun, 'uda' t'éwhunínzun 'inka ndubúlhni, “Nohdásni' dzoh sa' inle' de, 'et 'aw sooh'en aít'oh. 'Et doo cha dzoh sa' inle' de, 'et sutih'elh. 'Et eh nohnich'oh nohtoh hukwa lhoodulhkut?
20 Soo ts'ih'un un'a nohdúsni, tihtso 'ink'ez 'on 'un cha tube sk'enitihleh, 'et hoonts'i yinka whudune'ne hontálhni. Nohni tube ts'odi tihleh, 'et hoonts'i nts'odi-i bé hoonaht'i'-i tileh.
21 'Et whuz un'a ts'eke ooyaz whutáleh-un, 'en k'un'a 'et ndúhoont'oh. 'Awet benghoh whudizulh te, whuch'a ní unli lhih. 'Et ooyaz whulih te, yé ndida'-i yunaoodulnoh, ts'oodun yinka nenílhti 'inka tube hóont'i'.
22 'Et whuz un'a za nohni 'andit ts'odi ahli, 'et hoonts'i nanohtist'elh 'ink'ez nohdzi hóotat'e', 'ink'ez be hóonaht'i'-i 'aw nohghu hayólhchoot ait'oh.
23 'Et dzin de, 'aw hoonli sts'u ka' doohni' ait'oh. Soo ts'ih'un un'a nohdúsni, sBá si soozi' gha hoonli oots'u hukwa' dahni de, ndai ookwa dahni-i, nohgha íta'alh.
24 'Andit whuts'un si soozi' gha 'aw oots'o hukwa' dahní-un hooloh. 'Et sBá oodulhkut, 'et la nohgha whútalts'ulh, 'ink'ez 'et la be ts'oohoont'i' tiht'elh.
“Ndi yun k'ut humoodih, 'ink'ez be 'ut'en k'oh cha, ts'iyawh ooch'a' nusde,” ni Sizi
25 “Whutso da' 'udada' oogha lhoohoolna'-i be ndi khuni nohdusni inle'. 'Et hoonts'i whuz de hóolts'ulh, 'udada' be iloh 'udutisnelh. SBá 'en ooghun soo ts'et khuni 'i be nohdutasnelh.
26 'Et neóodinzut de, 'aw si iloh la sBá nohba oodoskut, nohnich'oh si soozi' gha oodutalhkut.
27 Nohni sk'ehtsi' 'et huwa sBá didutch'oh nohk'entsi', 'ink'ez Yak'usda ts'un hasya 'et nohba 'alha 'uhoont'oh, 'et huwa nohni nohk'entsi'.
28 SBá 'en oots'u hásya whe ndi yun k'ut nenúsya. 'Awet ndi yun k'ut whuch'a natisdalh 'ink'ez sBá 'en oots'u nátisdalh,” ubúlhni.
29 'Et yugha hodul'ehne 'uhuyúlhni, “'Andit 'awet ts'et khuni be nebulh yaílhduk, 'aw 'udada' khuni be iloh 'udini.
30 'Andit 'awet t'ets'onínzun soo ts'iyantsuk 'et t'éwhúnínzun 'et huwa 'aw 'on 'un nts'uyoodolhkut aít'oh. Daja nedáni'-un, 'et huwa Yak'usda oots'un hainya neba 'alha 'uhoont'oh.”
31 'Et Sizi ubulhni, “Soo eh nohba 'alha 'uhoont'oh?
32 Nulh'en whuz de whúdizulh-un 'awet 'et néwhudinzut, ndet la 'ilhone ahli whe yaitáhdulh 'ink'ez nohnich'oh 'utiht'elh. Si cha sich'oh úsdli whe sghu tihdulh, 'et hoonts'i 'aw sich'oh iloh 'ust'oh, sBá 'en sulh 'únt'oh 'et huwa.
33 'Andit njan 'et huwun ndi khuni 'i be nohbulh yásduk, daja nohdásni' la, 'et huwa la be nedzi be dizghel-i ooht'e'. Ndi yun k'ut tube la nohehúzoola', 'et hoonts'i hóht'e', ndi yun k'ut humoodih 'ink'ez be 'ut'en k'oh cha, ts'iyawh ooch'a' nusde 'et huwa.
* 16:10 Sizi Gri 'en cha ts'ih'un 'unt'oh, 'et cha bubut'ewhunoolhzeh. 16:11 Ndi yun k'ut humoodih, 'en netsudule 'unt'oh.