21
Sizi yugha hodul'ehne lho ha' hut'en-un, 'et doo cha za bunalhts'et haínya
Njan 'oh te ne'whust'en hukw'elh'az, doo cha za Sizi yugha hodul'ehne bunalh ts'et haínya. Bunghun Tiberias huwhútni-un, 'et 'uja.* 'Ink'ez bunalh ts'et haínya whe njan 'oh te ne'whust'en:
Simon Peter, Thomas 'ut'udánda'-un, Nathanael, 'en keyoh Cana huwhútni Galilee yun k'ut whuz'ai, 'et whut'en-un, Zebedee ooye'ke cha, 'ink'ez 'uyoonne nane Sizi yugha hodul'ehne cha, 'enne ts'iyawh 'alhgoh hudilhts'i.
'Et Simon Peter 'ubúlhni, “Lho ha' tist'elh.” 'Et ts'iyawh 'uhuyulhni, “Wheni cha la nyulh 'úztoodilh.” 'Et 'aho soo ts'iyawh ts'i cho be hándil. 'Ulhdzis ndúwhulyiz whe nute'hule', 'et hoonts'i 'aw lhe'hílooh.
'Om bun bundada' sa haín'ai whe khunsul Sizi taba usyin hitilh'en, 'et hoonts'i ndunne yugha hodul'ehne 'aw Sizi 'en 'unt'oh t'éhonúszun.
'Et Sizi 'ubúlhni, “Ts'oodunne 'aw eh lhe'áhlooh?” “Gak,” huyúlhni.
'Et doo cha 'ubúlhni, “Nohlembil ts'i ooghu naílhni ts'e whuz talhkat, 'et de la be 'óohloo.” 'Inka whuz tahiyalhkat, lho whuz lhai huzdlooh k'et, 'aw lhembilh hanáhuyoolelh aít'oh.
'Et ndun 'ilhoghun Sizi k'us yúk'entsi'-un, 'en Peter 'ulhni, “NeMoodihti 'ut'en.” 'Et neMoodihti 'ut'en ni Peter yudánts'o whe soo 'a cho yoo'az ts'e ye usdá-i yunállhoh, 'ankw'us 'ust'et 'unt'oh ínle' 'inka, 'ink'ez bunghun tooz tállhoh, Sizi ts'u tiyalh 'et wheni.
'Aw taba howu nilhza' iloh 'uhut'en, whunizyat 'on 'at whunizyat negan ghútistni at'en 'uwhuldzoh. 'Inka nyoonne yugha hodul'ehne ts'iyaz be hándil 'ink'ez lhembilh lho tubulh toot huyigus whe yaháyulhdlat.
Yanáhuski whe taba kwunyaz dízgun 'ink'ez lho ook'ut butá'uneh 'ink'ez lhes cha 'et us'ai huwhutilh'en.
10 'Et Sizi 'ubulhni, “Nyoo lho suhlooh-i ooloh dizáhlelh.”
11 'Et Simon Peter ts'i yenya, 'ink'ez lhembilh taba yáyuzguz. Lho soo ncha-i za dizbun, 153 'ultsuk. Tube lhai 'ink'ez undaz, 'et hoonts'i lhembilh 'aw k'ulhích'ulh.
12 'Et Sizi 'ubulhni, “'Anih, njan na'uht'alh.” Huyéntsaz whe 'aw 'ilhoghun hoonts'i mbe 'unt'oh-un hukwa lhahuyoodulhkut, 'uda' t'ehonínzun neMoodihti 'en 'unt'oh 'inka.
13 'Et Sizi whuz oozya, lhes yílhchoot 'ink'ez bugha ínin'ai. 'Et whuz un'a za lho cha bugha íninla.
14 'Et 'awet yaidlanne toh dunadija whuts'un, whulh tat Sizi yugha hodul'ehne bunalh ts'et hainya.
15 'Awet na'hit'al hukw'elh'az, Sizi Simon Peter yoodulhkut, “Simon Jonas ooye', ndunne, 'enne buba nús eh sk'eintsi'?” 'Et Peter 'uyúlhni, “A sMoodihti, nyunch'oh t'éwhunínzun nyadan usdli.” “'Et de se 'usbaiyazne bube 'olh'alh,” yúlhni.
16 'Et doo cha za whulh nat yoodulhkut, “Simon Jonas ooye', 'usk'eintsi' eh?” 'Et Peter 'uyulhni, “A sMoodihti, nyunch'oh t'éwhunínzun nyadan usdli.” “'Et de se 'usbaine bughonle',” yúlhni.
17 'Et doo cha za 'andit yoodulhkut, “Simon Jonas ooye' 'alha eh syadan inli?” 'Et Peter tube ooba dzoh suli', Sizi whulh tat-un yoodulhkut whe 'uyúlhni, “Syadan inli eh?” 'uyúlhni. 'Et Peter 'uyúlhni, “SMoodihti, nyunch'oh ts'iyantsuk t'éwhúnínzun. 'Ink'ez nyunch'oh t'éwhunínzun nyadan usdli.” 'Et doo cha Sizi 'uyúlhni, “Se 'usbaine bube 'ilh'alh!
18 Soo ts'ih'un un'a nyudúsni, soo chilh inli da' soo cho soo nadint'ih 'ink'ez nts'e la hukwa' ninzun, 'oh te ninya inle'. 'Et hoonts'i hoonyan sinli' de, nla nusóontun 'ink'ez 'uyoon dune nla yé'dinguz, 'i t'az nts'e hukwa lhe'nínzun, 'oh te hoonts'i núnyutilhtelh,” yulhni.
19 'Et Sizi ndúyulhni whe nts'en'a la didut datítsah huwa Moodihti yudutálhti', 'et wheínulhtun whe 'utni. 'Et ndi dani' hukw'elh'az 'et, “Sunanyalh,” yúlhni.
20 'Et Peter 'awh nalh'a whe nyoon mbe da' Sizi k'us yúk'entsi'-un, 'en 'uja 'udek'ez na'hút'alh-un yuts'un le'uja 'ink'ez yoodulhkut, “SMoodihti, mbe 'utinelh nye 'óotakulh?” yúlhni, 'et Peter 'awh nalh'a whe 'en 'ubuniyalh whe yutilh'en,
21 Peter yan'en whe Sizi 'uyúlhni, “SMoodihti, ndun 'en do' datínelh?”
22 'Et Sizi 'uyúlhni, “Whusanátisdalh whuts'un 'et hoona' hukwa' nuszun de, nyun mba lhe'hoot'oh. 'Et nyun sunanyalh.”
23 Mbene la lhulhutsinke suli'ne 'et ndi khuni Sizi ye yátilhduk-i ts'iyawh butoh nídilhts'ut, nyoon mbe da' Sizi yuk'entsi'-un 'aw dálhtisa. 'Et hoonts'i Sizi Peter 'aw lhidínel ndun 'en 'aw dálhtisa. 'Ants'i yúlhni, “Whusanátisdalh whuts'un 'et 'en hoona' hukwa' nuszun de, nyun mba lhe'hoot'oh?”
24 'Et ndun yugha hodul'eh-un, mbe da' Sizi 'uk'enus yuk'entsi'-un, 'en 'udani' njan howu yailhduk 'ink'ez 'uk'ehoonguz 'ink'ez daja dani' la soo 'alha 'uhoont'oh 'et t'éts'onínzun.
25 'On 'un cha tube lhat-un Sizi ne'úst'en. 'Et huwun ts'iyawh 'uk'éhooguz de, 'udustl'us lhai k'et ndi yun k'ut 'et hoonts'i 'aw soo lhe'hoolcho oole' da' 'et tilalh wheni núszun. 'Et ndo honeh.
* 21:1 Ndi bunghun 'i Galilee cha huyúlhni. 21:5 'Oh da' whuloh te whuz un'a duyadanke bulh yáhalhduk.