5
Tadiz'ai-un Bethesda huwhútni, 'et Sizi 'ilhoghun dune soo ná'yinla
Njan 'oh te ne'whust'en-un hukw'elh'az 'et Lizwifne budzenis whuti 'et wheni Sizi Jerusalem ts'e whinya.
Nyo Jerusalem 'et 'usbai ba dádintan-i hoonli, 'et la whenghoh tádiz'ai-un whuz'ai. Njan tádiz'ai-un, 'et Hebrew k'un'a Bethesda huwhútni, 'et whunat-un kwulat-un bun tsilh t'ah whuzdla.
Nyo bun tsilh t'ah 'et tube lhane ndudane 'et husdla. Whulohne hoos̱'enne, 'ink'ez whulohne bodin'aíne, 'ink'ez whulohne cha délhdusnine. 'Enne ndi too nótitnah-un, 'et huba hilh'ih.
Soo nenaóodudzuk le'whut'ih totsuk la, lizas ndus de hadúdoh 'ink'ez tadiz'aí-un, 'et too nunáhuyilnaih. Mbe la soo 'udechoo toot tayaih-un, nts'oh dant'i-i dada be nduda, 'et hoonts'i soo na'ut'ih.
'Ilhoghun dune tat whunizyat 'on 'at lhk'udit yus k'ut naóodizut, 'en 'et ndida'.
'Et sulhti whe Sizi yunilh'en. T'ewhunínzun tube sa' 'et ilhte'. 'Et la 'uyúlhni, “Soo ná'tantnelh hukwa' ninzun eh?”
'Et 'aho dune nduda-un 'utni, “Ndi too núhitnaih te, 'aw dune tasóolhtelh-un hooloh. 'Awhuz whuts'un húkwa 'ust'en whe 'uyoon whusayaih 'ink'ez stso tayaih.”
Sizi 'et 'uyúlhni, “Dudinyaih, kw'usintí-i ilhchoot, 'ink'ez ninya!”
'Et 'aho dune ndudá-un soo ná'uja. Yuk'ustí-i yílhchoot, 'ink'ez tizya. Lizwifne nahulyis-un 'et dzin 'et 'uhóoja.
10 Ndun dune soo ná'uja-un, 'en la Lizwifne 'uhuyúlhni, “'Andit dzin na'hulyís-un 'uhoont'oh. 'Aw ookw'usintí-i nón'a' huba lhe'hóot'oh!”
11 'Et 'ubúlhni, “Mbe la soo ná'sinla-un, 'en 'usúlhni, ‘Kw'usintí-i ilhchoot 'ink'ez ninya,’ sulhni.”
12 'Inka huyoodulhkut, “Mbe whe 'unt'oh ndun ookw'usintí-i ilhchoot 'ink'ez ninya nyudáni'-un?”
13 'Et ndun dune dich'oh cha 'aw t'einúzun mbe 'uyinla soo ná'yinla-un. Tube lhane dune tadiz'aí-un, 'et 'uhut'en whe Sizi whu'ih ts'e whenya, 'et huwa 'aw t'elhihinízil.
14 Njan 'et ndúhooja-un hukw'elh'az lugliz whucho 'et Sizi ndun nayilhti 'ink'ez 'uyulhni, “Hadih, 'andit 'awet soo ná'inja. Lubeshi 'ilh'en-un 'etsul 'oneh, doo ka la 'on nus 'uwhultsi'-un 'et nghá holts'it!”
15 'Et ndun dune whenája 'ink'ez Lizwifne 'ubudáni' Sizi 'en 'uyínla soo ná'yinla.
16 'Et huwa Lizwifne Sizi dzoh nahídilhdzut 'ink'ez hituzilhghelh 'et hukwa' húnuta. Njan nahulyis-un dzin 'et 'oh te ne'ust'en 'et hukwa.
17 'Et hoonts'i Sizi 'ubúlhni, “SBá 'ahoolhyiz 'ut'en, 'inka si cha 'oost'en huba 'uhoont'oh.”
18 'Et hukwa Lizwifne 'on nus hituzilhghelh-un hukwa' huninzun. 'Aw nahulyis dzin k'onínyuz 'et huwa za iloh, 'ink'ez cha Yak'usda 'en duBá yulhni. 'Et ndutni whu la gha ts'e Yak'usda bulh húlhgha 'unt'oh ni, 'et huwa hituzilhghelh-un hukwa' huninzun.
Sizi Yak'usda ooYe' unli 'ink'ez ts'iyanne ando ooBá yugha óonin'ai-un, 'et whúbunulhtun.
19 'Et Sizi 'ubúlhni, “Soo ts'ih'un un'a nohdúsni, si Yak'usda ooYe' usdli, 'et hoonts'i 'aw sich'oh hukwa' nuszun te ne'oost'en aít'oh. Yak'usda sBá nts'oh la ne'út'en nus'en, 'et whuz un'a za ooYe' ne'út'en.
20 SBá duYe' yuk'entsi' 'inka ts'iyantsuk be 'ut'en k'oh whínulhtun. Ndet la whunalh'en-un, 'et 'on nus 'ut'en k'oh hooncha-un, 'et whuyúntilhtun. 'I be la tube nohba hocha.
21 SBá 'en 'ut'en, yaidlanne dunabudile 'ink'ez mbene la buka' ninzunne, 'enne 'ilhiz huye khúna-i bugha'aih. Whuz un'a za si Yak'usda ooYe', mbene la buka' nuszunne, 'enne 'ilhiz huye khúna-i bughas'aih.
22 SBá 'en 'aw dune ba nahiyilh íloh, k'us duYe' 'en dune ba nahooyeh-un, 'et yutl'ahón'ai.
23 Njan 'et ndúja-un, 'et huwa la ooYe' dune ts'iyanne 'en hidólhti' nts'en'a la ooBá hidílhti' hukw'un'a. Mbene la ooYe' lhidílhti'ne 'aw ooBá 'en cha lhuhidílhti', 'ink'ez 'en 'uyinla duYe' whusayálh'a' inle'
Mbene la sghuni ílhchoot 'ink'ez ndun whuz de sútilh'a'-un, 'en ghun buba 'alha 'unt'ohne, 'enne 'ilhiz huye khúna-i huyut'i.
24 Soo ts'ih'un un'a nohdúsni, mbene la sghuni ílhchoot 'ink'ez ndun whuz de sútilh'a'-un, 'en ghun buba 'alha 'unt'ohne, 'enne 'ilhiz huye khúna-i huyut'i. “'Aw buba nahoodeh aít'oh, 'uda' be dats'utsaih-i huye nghoozdil 'ink'ez 'ilhiz huye khúna-i, 'i huyut'i.
25 Soo ts'ih'un un'a nohdúsni, ndet la whuz de whúdizulh-un 'andit 'awet 'et néwhults'ut. 'Andit 'et 'awet yaidlanne Yak'usda ooYe' ooghuni hidutáts'o, 'ink'ez mbene la yudánts'one, 'enne hukhutinalh.
26 SBá 'en dich'oh huye khúna-i yut'i. 'Et whuz un'a za duYe', 'en cha be khútna-i dich'oh yut'i, 'et yugha óonin'ai.
27 'Ink'ez ts'iyanne ba ndó 'oot'e'-un, 'et cha yugha óonin'ai. Yak'usda ooYe' unli 'ink'ez yinka dune ye' cha unli, 'et huwa ts'iyanne dune ba nahutiyeh huba 'uhoont'oh.
28 Daja nohdúsni la 'aw nohba hocha junih! 'Awet whuz de whúdizulh, 'et la ts'un k'ut yaidlánne cha highuni hodóts'o,
29 'ink'ez la dunáhudódilh. Mbene la 'ut'en unzoo-i 'alh'énne, 'enne dunábudutálelh 'ilhiz wheni hukhutinalh ha, 'ink'ez mbene la hoontsi' tune' 'úst'enne, 'enne cha dunábudutálelh 'ilhiz wheni dzoh notizut ha buba nahutiyeh.
30 'Aw sich'oh ndúhoont'oh-un 'uhoos'en aít'oh. 'Aw sich'oh hukwa' nuszun te ne'óost'en aít'oh. Nts'oh tula sBá sts'u húkwa' ninzun 'oh te za ne'úst'en. 'Et huwa dune ba nahutisyeh de, sBá súlhni, 'et whuz un'a za dune ba nahusyeh-un, 'et ts'ih'un un'a 'uhoont'oh.
31 Sich'oh sghun nohdúsni de, 'aw la nohba 'álha lhe'hóst'e'.
32 'Et 'uyoon 'unt'oh-un, 'en si sghun ts'iyanne dune whúbunulhtun 'ink'ez si sghun daja ni, 'alha 'uhoont'oh 'et t'ewhunúszun.
33 'Et nohni 'uyoonne, 'enne John ts'un whébilh'a', 'et daja ni la, 'et khuni 'alha' 'unt'oh-i be ubudáni'.
34 'Aw dune si sghun daja ni la, 'et huwa za iloh, njan ndúhoont'oh-un huwun nohdúsni, 'et huwa la whedóohjih 'inka 'unohdúsni.
35 John 'en la too dízk'un 'ink'ez be hóot'en-i 'oots'u hayándi 'et ndánt'e'. 'Atsulyaz wheni ndi be hóot'en-i, 'i be whunúlhni inle'.
36 'Et hoonts'i John si sghun 'uyoonne whúbunilhtan-un, 'on nus 'uwhulchó-un, 'et whust'i. Ndi 'ut'en 'i sBá stl'ayán'ai lhadóosdleh wheni, 'i 'ut'en 'aw 'i za ooghásna, 'i gha la 'uyoonne t'ehonózin, sBá 'en whuz de sútilh'a'.
37 'Ink'ez sBá, mbe la whuz de sútilh'a'-un, 'en didutch'oh si sghun ts'ih'un un'a whulhtsi. 'Aw yalhduk whe lhduzúhts'o, 'ink'ez dant'óh-un unli 'aw lhuzih'en.
38 'Ink'ez ooghuni 'aw lhóohtun. Mbe whuz de yútilh'a'-un 'aw nohba 'alha lhe'ít'oh, 'et huwa ooghuni 'aw nohyo lhdi'oh.
39 Yak'usda ooghuni 'uk'unusgúz-i, 'i be 'ilhiz huye khúna-i aht'i nahzun, 'inka 'áht'en soo cho bodulh'eh, 'ink'ez ndi khuni 'uk'unusgúz-i, 'i si sghun za 'unt'oh.
40 Si sgha la 'ilhiz oole' huye khúna-i ooht'e', 'et hoonts'i 'aw sts'u tóohdilh hukwa lhe'náhzun.
41 'Aw dunene ye súdilhti'-i óschoot aít'oh,
42 'et hoonts'i nohni nohghun ts'iyawh t'éoonúszun. Nohyo ts'e daht'oh whe 'aw Yak'usda ook'elháhtsi' 'et t'éwhunúszun.
43 SBá 'en boozi' gha whusásya, 'et nohni 'aw ska lhe'náhzun, 'et hoonts'i 'uyoon te didutch'oh dudoozi' gha whusaínya de, 'et de da' 'en ooka' noohzin.
44 Nohnich'oh nohtoh lhudúlhti'. 'Et hoonts'i, ndai la be 'úzdilhti'-i Yak'usda didutch'oh oots'u haídilts'ut-i, 'i 'aw ookúlhnuzahtoh, 'et huwa nts'en'a nohba 'alha whutat'elh?
45 SBá 'en oobut la nohk'éhos'alh khun te noohzin junih! 'Uts'un un'a cha hoonli. Yak'usda neba lhúhizye'-un, 'i Moses 'en yutl'aídan'ai ínle', 'i oot'anínuhtan hoonts'i, 'i la nohk'ého'alh.
46 Ndi Moses 'uk'uneyúzguz-i, nohba 'alha 'unt'oh de, 'et de si sghun cha da' nohba 'alha 'uhót'e', Moses si sghun 'uk'unéyuzguz-i 'unt'oh 'et huwa.
47 'Et hoonts'i ndi Moses 'uk'unéyuzguz-i 'aw nohba 'alha lhe'yít'oh 'et huwa nts'en'a suba si sghuni 'i nohba 'alha 'oot'e',” 'et Sizi ndubulhni.