22
Sizi yoo yo whútsul hikunúta hituzilhghelh ha
'Et 'awet ndi lhes lhuntulhdoh-i, 'i nahitit'ulh, 'awet whenghoh hoozulh. 'Et butus lhuseya-un dzin huwhútni.
'Ink'ez nyoonne 'udedo lubretne, 'ink'ez Moses be 'udustl'us 'uk'ununáguzne, 'enne Sizi whe hituzilhghelh-un, 'et hukónuta. 'Et dunene bube hunuljut 'et huwa whunist'i be né'hut'en.
'Ink'ez Satan Judas ye yínya. 'En 'unt'oh Iscariot huyulhni. Whunizyanne 'on 'at nane, 'enne butoh 'ilhoghun 'en 'unt'oh.
'Et lubret bumoodihne 'ink'ez saldan bumoodihne cha 'enne buts'u whinya 'ink'ez bubulh hukw'unótilhye' nts'en'a la Sizi butl'aitilhtelh.
'Ink'ez 'awet huhóost'et whe ts'ih'un huyúlhni whunin'ai 'ink'ez sooneya higha tí'alh huyulhni.
'Awet Judas buts'u náhizya nts'en'a la dune ch'oh butl'aitilhtelh, 'et hukwunúta.
Sizi 'en yugha hodulh'ehne butus lhuséya-un bubulh na'tit'ulh lhahodutileh
Ndet la 'awet lhes lhuntildoh-i, 'i nahitit'ulh dzin whusahóolts'ut. 'Et butus lhuseya-un 'et whunahilni whe ndi 'usbai k'us unzoo-i hituzilhghelh.
'Ink'ez 'et Sizi, Peter 'ink'ez John bulh whe balh'a' 'ink'ez 'ubulhni, “Ah'us 'ink'ez neba lhaoodahleh nts'e la butus lhuseya-un 'et na'uztit'ulh-un.”
'Ink'ez 'uhuyúlhni, “Nts'e hukwa' ninzun mba lhats'ódutileh-un?”
10 'Ink'ez 'ubulhni, “Soo zulhts'ai, ndet la keyoh whuti nenáh'az de, 'et dune nohdudutáyalh. 'En too be sulhdzo-i na'a. 'En nts'e la yoh danátidalh ts'e budánoh'as.
11 'Ink'ez 'et la ndun yoh whumoodih 'en la 'udóhni', ‘Whuneodulh'eh-un nja dúnyulhni, ndet la 'uhoont'oh nyoh dune 'ilhodulh-un 'uha'alh wheni? 'Et la sgha hodul'ehne ndi butus lhuseya-un bubulh ná'tist'ulh.’
12 'Ink'ez 'et la doh yo hooncha-un lhaoodint'oh-un whunóhnoolhtun. 'Et lhaoodahleh.”
13 'Inka whehán'az whe soo nts'en'a la ubudáni', whuz un'a nahahoon'ai. 'Ink'ez 'et butus lhuseya-un 'et wheni lhaháduja.
Sizi 'udek'ez na'ut'alh-un
14 'Et 'awet 'oh whuya whudizulh-un whusahóolts'ut, 'et ndunne whunizyanne 'on 'at nane whel'a'ne bubulh natl'adida'.
15 'Ink'ez ubulhni, “Dzoh nutiszut-un whutso sdzi ndulcho-i be njan butus lhuseya-un 'et nohbulh ná'tist'ulh tube hukwa' nuszun.
16 'Alha nohdusni, Yak'usda whe lerwe unli-un, ndi butus lhuseya-un lhaoodutaneh, 'et whuts'un, 'aw ndi 'on 'at oos'alh ait'oh.”
17 'Et 'awet lubot yilhchoot 'ink'ez duBá musi yulhni 'ink'ez 'utni, “Ulhchoot 'ink'ez ts'iyawh alhgoh ahtnai.
18 Nohdusni, Yak'usda whe lerwe unli-un, 'et whusaootilts'ulh 'et whuts'un, doo cha 'aw ndi mai too' oosnai' ait'oh.”
19 'Et 'ink'ez lhes yilhchoot. 'Ink'ez duBá musi yulhni, 'ink'ez taídanyuz 'ink'ez butainínla, 'ink'ez 'ubulhni, “Ndi syust'e 'unt'oh. Nohni nohba huwalti. 'Et ndaht'en de, 'et whe la snaoolhnih.”
20 'Uhan'al hukw'elh'az 'et whuz un'a za lubot yílhchoot 'ink'ez 'utni, “Ndi lubot 'i suzkai' be 'andidi khuni nohba lhadúsdla-i, 'i 'unt'oh. Nohni nohba nadútilt'ih.
21 'Ink'ez soo cho whunulh'en, mbe la whu'izyaz dune ch'az ditni-un, 'en njan lutab ba sulh usda.
22 'Alha' hoont'oh yinka dune ye', nts'en'a ooba 'et néwhults'ut, 'et whuz un'a 'et 'uwhutánelh. 'Et hoonts'i ndun dune mbe la whu'izyaz dune tl'aitilhtelh-un ndun dune dáwhultsi'-un oots'u hóolts'ulh!”
23 'Ink'ez didutch'oh dutoh lhoohoodulkut, “K'us mbe suba yulhni, mbe 'utinelh whe 'utni?”
Yugha hodul'ehne butoh, k'us mbe suba 'uk'enus 'unt'oh-un oole'?
24 'Et cha 'alhgoh didutch'oh dulhyoh 'uhudutni butoh k'us mbe suba 'uk'enus 'unt'oh-un oole'?
25 'Ink'ez Sizi 'ubulhni, “Lerwe dune k'une' bul'en-un 'unt'oh. 'Ink'ez mbene la buba ndo 'unt'ohne, 'enne nets'un unzoone 'uhint'oh hubuhútni.
26 'Et hoonts'i nohni nohtoh 'edóht'e' junih! 'Et k'us nohtoh mbe 'uk'enus 'unt'oh-un oole' la, 'en 'udek'oh-un k'un'a oole'. Mbe la nohtso whudilhdzulh-un, nohba ne'út'en-un k'un'a oole'.
27 Daja nahzun? K'us mbe 'uk'enus 'unt'oh-un 'unt'oh? Mbe la lutab k'usda uti'ulh ha, k'us yuba ne'út'en-un? 'Alha 'uhoont'oh mbe la lutab k'usda 'ink'ez 'uti'ulh-un 'en 'unt'oh. 'Et hoonts'i nohni nohtoh nohba ne'út'en-un 'ust'oh.
28 Nohni aht'oh ndet la dzoh nususzut-un, 'et ndulyiz whe sulh 'íht'e'.
29 'Inka nts'en'a la sBá stl'ahón'ai whe lerwe usdli-un, whuz un'a za nohni cha lerwe tihleh-un nohgha óotas'alh.
30 'Et la nts'e la whe lerwe usdli-un, 'et slutab k'ut sulh utih'ulh 'ink'ez sulh utihtnelh. Ndet la kw'uts'uzda cho dizti'-i, 'et hukw'u dutálhts'ilh 'ink'ez whunizyat-un 'on 'at nat-un Israel oots'u hainzutne bulh didowhne, 'enne buba nahutihyeh.”
Sizi Peter ulhni, “T'esunuzínzun dutanelh”
31 'Ink'ez neMoodihti 'utni, “Simon, Simon, soo zilhts'ai! Satan tube nohka' ninzun. Tl'o mai' k'un'a ukunohtálhkulh hukwa' ninzun.
32 'Et hoonts'i mba tenadisdli, ndet la whe mba 'alha 'ust'oh-un, 'et 'aw nla k'éhahoolts'it ait'oh. 'Ink'ez ndet la sts'u naóozinja de, nyulhutsinke 'enne hilhtusne nabolhtselh.”
33 'Et hoonts'i 'uyulhni, “SMoodihti lhadúst'oh nyulh tisyalh, 'adutis'alh k'us mba datísah.”
34 'Ink'ez 'uyulhni, “Nyudusni Peter, 'andit dzin lugok dune 'udutinelh whutso, tat, ‘'Aw ndun t'enuzuszun,’ dutanelh.”
Ts'iyawh lhawhúdoneh huba' hoont'oh
35 'Ink'ez 'ubulhni, “'Oh da' whenóhis'a' whe, sooneya zus, lhook'ez cha, 'ink'ez neketl'a whulh tl'oo-i ts'iyawh ooyit. 'Aw eh hoonliyaz lhundunuzáhdzit?” 'Ink'ez, “Gak!” huyulhni.
36 'Ink'ez 'ubulhni, “'Et 'andit mbe la sooneya zus ut'i-un, whute yólhchoot. 'Ink'ez whuz un'a za bé ne'uge-i cha ólhchoot. 'Ink'ez mbe la saluzti lhit'i'-un, 'en duluglok ye 'óket 'ink'ez saluzti 'ilho oket.
37 'Et huwa 'unohdusni, ndet la Yak'usda ooghuni k'ut si sghun 'uk'unúsguz-i, 'i ts'iyawh lhawhúdoneh huba' hoont'oh. Ndiz un'a nja duwhutni, ‘Ndunne 'uk'únulhe'ust'enne, 'en bubun dult'oh hudooni',’ ni. 'Et huwa si sghun 'uk'uneusguz-un 'et lhawhúdoneh huba' hoont'oh.”
38 'Ink'ez 'uhuyulhni, “NeMoodihti njan whunilh'en nanki saluzti 'et 'us'ai.” 'Ink'ez 'ubulhni, “'I 'awet soo 'últsuk.”
Sizi Gethsemane 'et tenadudli
39 'Et 'awet tenánja whe whutsoda' hukw'un'a nyoo shusyaz Olive huyulhni, 'i k'uz whenaja. 'Ink'ez yugha hodul'ehne, 'enne cha hiyuwhenándil.
40 Whuz hoozdil whe 'et 'ubulhni, “Tank'us úntiht'i-un whuch'a ténadahdli.”
41 Nts'e la tse nazdulh'us-un, 'et 'uwhuldzoh ts'e bughu nenínya. 'Ink'ez dugwutsi be nenínya 'ink'ez tenadudli.
42 'Et njan dutni, “'UBá hukwa' ninzun de, ndi be dzoh nutiszut-i sghu nahoolhchoot. 'Et hoonts'i 'aw si hukwa' nuszun k'un'a iloh. Nyun hukwa' ninzun k'un'a 'uhóneh!”
43 'Et Khunsul ndus de yak'uz lizas be hoodiltsai. 'En ulhtus náyulhtsi.
44 Tube oodzi unduda whe 'on nus ulhtus whe tenadudli. 'Ants'i uskai' k'un'a oots'u halhdzilh whe yun nadúlt'i.
45 Tenadudli-un 'etsul 'udija 'ink'ez dunadija whe yugha hodul'ehne ts'odi k'et nahunistez whe bughu nanja,
46 'ink'ez 'ubulhni, “Di ha sahtez? Doo ka si tank'us nóoht'i dunadahdilh 'ink'ez whuch'a tenadahdli.”
Sizi 'awet huyílhchoot
47 'Awhuz ubulh yalhduk whe khunsul lhane dune whuz de údulh. Nyoon mbe la Judas huyulhni, 'en butso uyalh. 'En whunizyanne 'on 'at nane, 'enne bubulh 'ilhoghun 'unt'oh. 'Et Sizi yenghoh neninya naidutits'oos ha.
48 'Ink'ez Sizi 'uyulhni, “Judas, yinka dune ye' nadutánts'oos 'i be eh whunist'i whe whutl'atálhtelh?”
49 Sizi oonat núdilhyanne, dawhútanelh la 'et honilh'en, 'et 'uhuyulhni, “NeMoodihti saluzti be eh lhts'utigan?”
50 'Et 'ilhoghun yuzih usyin-un, 'en Lizwif lubret 'uk'enus dizti'-un be 'ulhna-un nailhni ts'unk'us yudzo yuts'a ha be' yalht'o.
51 'Ink'ez Sizi 'ubúlhni, “Ndiz un'a njan dutísnelh, 'et stl'awháh'aih.” 'Ink'ez nyoon 'en oodzo yut'aiznai 'ink'ez soo na'yinla.
52 'Ink'ez nyoonne lubret bumoodihne, lugliz whucho whusaldanne bumoodih, 'ink'ez butso whudilhdzulhne cha, 'enne la highu nindil, 'ink'ez Sizi 'udubúlhni, “'Et di ha saluzti cha 'ink'ez tut'oh cha nuhle 'ink'ez 'undunust'ih hukw'un'a skatíhdil?
53 'Et dzin totsuk lugliz whucho nohtoh susda whe, 'aw 'oh da' 'aw sólhchoot hukwa lhe'zaht'en inle'. 'Et hoonts'i 'andit netsudule, tsalhgus yo usda-un, 'en nohmoodih tileh, 'et 'awet nohba né'hunint'o.”
Peter 'utni, “Ndun dune 'aw t'enuzuszun”
54 'Et 'awet Sizi huyilhchoot 'ink'ez lubret 'uk'enus dizti'-un highu dáhinilhti. 'Ink'ez Peter yooniz de yuniyalh.
55 'Et naniztl'oo bez ts'e whuniz ts'e kwun húdulhk'an 'ink'ez 'alhgoh nátl'ahudilts'i'. Peter 'en cha butoh usda.
56 'Et kwun zih usda whe 'ilhoghun ustlen-un ts'ekeyaz 'en soo yunin ts'e yunilh'en 'ink'ez 'uyulhni, “Ndun dune 'en cha yulh 'ut'en inle'.”
57 'Et hoonts'i yuts'oodildlai 'ink'ez 'uyulhni, “Ts'eke, ndun dune 'aw t'enuzuszun.”
58 'Et hukw'elh'az 'atsulyaz inle' whe 'et cha 'ilhoghun dune 'uyulhni, “Nyun cha bubulh 'ilhoghun 'int'oh.” 'Et hoonts'i Peter 'utni, “'Awundooh!”
59 'Et doo cha 'ilho sadzi hukw'uhoonist'o 'et doo cha 'ilhoghun 'uyulhni, “'Alha' hoont'oh ndun 'en cha yulh 'ut'en. 'En cha Galilee whut'enne 'ilhoghun 'unt'oh 'et huwa.”
60 'Et Peter ndun dune 'en 'uyulhni, “'Aw daja dini-un 'aw t'ewhunuzúszun!” 'Et 'awhuz yalhduk whe lugok dune 'udija.
61 'Et neMoodihti Peter ts'u nálh'a 'ink'ez soo yunin ts'e yunalh'en. 'Et Peter 'aho neMoodihti yughuni yunalni daja yudani' inle' whe nja dúyulhni, “Lugok dune 'udutinelh whutso tat t'esunuzínzun dutanelh.”
62 'Et Peter 'az whinya 'ink'ez tube cho intse.
Lhugánne Sizi highu núwhulhya
63 Ndunne dune Sizi huyilhchootne, 'enne highudloh 'ink'ez huyoolhchis.
64 'Ink'ez hina k'úna'uzguz 'ink'ez huyoonukat 'ink'ez huyoodulhkut, “Neba nus hóon'en, 'ink'ez nedini mbe 'unyinla nyunízkuk?”
65 'Ink'ez lhat-un hoontsi' whe hich'az yalhduk.
Sizi nahiyilhne bubut nehinilhti
66 'Awet yulhkai ibulh dune tso whudilhdzulhne, ndunne 'udedo lubretne nahúlt'oh, 'ink'ez Moses be 'udustl'us 'uk'ununáguzne cha, 'enne 'ilhuhozdil 'ink'ez buba nahíyilhne but nehinilhti. 'Ink'ez 'uhuyúlhni,
67 “Nyun Christ inli de, nedíni!” 'Et hoonts'i 'ubulhni, “Nohdasni' de, 'aw nohba 'alha' doosni' ait'oh.
68 Si cha hoonliyaz nohooduskut de, 'aw sudóhni' ait'oh 'ink'ez 'aw sla nadoohtnih ait'oh.
69 'Et 'ink'ez 'andit whuts'un yinka dune ye' 'et la nailhni ts'e Yak'usda whelhtus-un ooda'.”
70 'Ink'ez ts'iyawh 'uhutni, “Nyun Yak'usda ooYe' eh 'int'oh?” 'Ink'ez 'ubulhni, “Ts'ih'un 'udahni si, 'en 'ust'oh.”
71 'Ink'ez 'uhutni, “'Aw 'on ghun hoonliyaz highun nedóni' hukwa lhe'ts'unízun. 'Awet whenich'oh ooze ts'odánts'o.”