12
Mai haníyeh k'et whulh'aíne bugha whúts'odul'eh
'Et 'awet Sizi huwa húhodool'eh-un huwun bubulh yálhduk, “'Ilhoghun dune, 'en la mai haníyeh-un, mai ts'ekoo too' lhih-i, 'ananla. Yuna'niztl'oo tsak'et hahónkaih mai tahawhúndunutnih-un huba, 'ink'ez la yutíst'en-un cha 'uhóonla. 'Et la dune bughu whulh'ai 'ink'ez la whenádija.
'Et la 'awet mai oontajin néwhuninzut whe de 'ulhná-un 'ilhoghun 'en la mai haníyeh k'et butl'ahónlane buts'ú wheyalh'a', ndai la oonajin-i ooloh oots'itookat huba' hoont'oh-i, 'i ha.
'Et la 'uhuyínla nyoonne mai k'et butl'ahónlane 'ulhna huyílhchoot yahúyalht'o 'ink'ez la hoonli highálhilel whe whenáhinanyoot.
Nyoon dune ooch'e'-un, 'en la doo cha 'uyoon 'ulhna whuz whelh'a'. 'En la tse be nahínilh'uz hitsi ts'e nalh'uz whe ka húyulhtsi, 'ink'ez hukwa yáhoonli k'un'a 'uhuyínla whe whenáhinanyoot.
Doo cha la 'uyoon 'ulhna whuz whelh'a'. 'En la hizilhghi. Lhane 'uyoonne cha 'et ndúbuhinla whulohne ubuhoolht'ah 'ink'ez whulohne cha ubuhanghan.
'Ilhoghun za whuz yutilh'alh-un, 'et usda suli' duye' yuk'entsí'-un, 'en la 'udek'ez whuz buts'un wheyálh'a', ‘Sye', 'en la hidólhti',’ ni 'inka.*
Nyoonne dune mai k'et butl'ahónlane 'et la 'ulhodútni, ‘Ndun njan mai k'et ooch'e'-un, 'en ooye' 'únt'oh. 'Anih, ts'uzoolhghelh. 'Et la ndun ooye' oots'ítikulh-i ts'iyawh nech'e' oole'.’
'Inka ndun ooye' huyílhchoot, hizílhghi 'ink'ez hizi 'i la nyo haníyeh k'et tenáhinino.”
'Et Sizi uboodulhkut, “Daóoneh suba ndun mai k'et whulh'aí-un? Whusanája, 'ink'ez la ndunne dune ts'iyawh hubooghan, 'ink'ez la mai k'et 'uyoonne ghu hólh'a'.
10 'Aw whutsoda' ndi Yak'usda ooghuni 'uk'unusgúz-i 'aw eh ook'uyálhuzulhduk? 'Et ndutni,
‘Ndi tse yoh 'uwhulh'énne 'ún hidutilh'uz-i,
'i la 'uja 'uk'enus ookadáhotni-i suli'.
11 'Et la Moodihti whuz un'a 'uhóonla.
Tube buba hooncha k'un'a ubínla, whe' hoont'oh.’
'Et whuz un'a Yak'usda be 'udustl'us k'ut ndutni,” 'ubúlhni.
12 'Et Lizwif bumoodihne Sizi huyólhchoot hukwa' hut'en t'ehonínzun didut buch'az yálhduk whe dune hodalh'e', 'et hoonts'i dune 'ilhozdílne ehunuljut 'inka Sizi dalhúhuyilel whe whenáhidil.
Yun k'elha huhoolh'i-un hukwa' hoodulhkut
13 'Et la whulohne Phariseene 'ink'ez Herod oodune'ne cha 'enne Sizi khuni be huyoolhgooh ha hits'ú whe bahalh'a'.
14 'Et Sizi highu nindil 'ink'ez 'uhutni, “Dune hodulh'éh-un t'ets'onínzun ts'ih'un za' danelh. 'Aw 'uyoonne daja huntizilh-un huwu ni lhínlo whe dune dant'óhne hoonts'i lhubunílh'en whe Yak'usda beni k'oh ts'e huwun khuni 'alha' 'unt'oh-i be whúbodilh'eh. 'Et nedíni wheni khuni netl'ahon'ai-i, 'i whudulhyoh 'uts'oot'en eh tilah Roman keyoh whumoodih oots'un yun k'elha ts'uhoolh'i buba ook'elha ts'uholh'e' tilah k'us 'awundooh tilah?”
15 'Et hoonts'i Sizi huyoolhgooh hukwa' huyulh'en t'eoonanzin, 'ink'ez 'ubulhni, “'Et di ha sóolhdzih? Sooneya stl'ah'aih noos'en si,”
16 'Ahoh 'ilhoghun sooneya yutl'aín'ai. 'Et Sizi uboodulhkut, “Mbe whe' 'unt'oh oonin 'ink'ez boozi' ook'usguz?” 'Et 'uhuyúlhni, “Keyoh whumoodih Caesar huyúlhni-un, 'en 'unt'oh.”
17 'Et Sizi 'ubúlhni, “Ndai la Caesar ooch'e'-i oots'un ook'elha whulh'i, 'ink'ez ndai la Yak'usda ooch'e'-i, Yak'usda ts'un ook'elha whulh'i.” 'Et soo tube buba hooncha.
Nat ts'ukhítnaih huwun 'oodulkut
18 'Awet Sadducee ubuhútnine, 'enne la Sizi highu nindil. 'Enne la 'uhutni, “Dats'úzsai 'ink'ez 'aw nats'ukhótnah aít'oh.”
19 'Enne huyoodulhkut whe 'uhutni, “Nehodulh'eh-un Moses 'en khuni higha néilh'ai-i neba 'uk'unéyuzguz, ‘Dune oo'at hoonli-un dazsai de, 'ink'ez buzkeh hooloh de, ndun dune dazsaí-un bulhutsin 'en la ndun tsandilh yughu nooda' ndun dune dazsaí-un, 'en ba buzkeh hole' ha.’
20 'Ilhoh 'et la lhtak'ant'ine lhulhutsinke hónle', 'udetso whudilhdzulh-un, 'en la 'at ut'i 'awhuz buzkeh hooloh whe dazsai.
21 'Et la yuk'oh whúdilhdzulh-un, 'en tsandilh doo cha yughu nasda. 'En cha buzkeh hooloh whe dazsai. 'Et whulh tat-un cha la whuz un'a za 'uja.
22 Ts'iyawh lhtak'ant'ine lhodunildzulhne whe highu dálts'i', ts'iyawh bubuzkeh hooloh whe yahádla. 'Udek'ez ndun ts'eke dich'oh cha dazsai.
23 Mbene la yaidláne ts'iyawh dunazdutádulh dzin dunahudidil de, k'us mbe suba oo'at tileh, ts'iyawh lhtak'ant'ine 'uhultsuk highu dálts'i'?”
24 'Et Sizi buts'u yátilhduk, “Tube 'uts'un un'a 'uduhni. Ndet huwa' dahni t'eoonuzáhzun eh? Yak'usda ye ulhtus-i 'ink'ez ooghuni k'eguz-i t'énuzuhzun, 'et huwa whuz un'a 'uduhni.
25 Ndet la yaidlánne dunahudidil de, ndo yak'uz lizas le'hint'oh. 'Et ndó tit'elh dune cha 'ink'ez ts'ekoo cha 'aw lhgho dólts'i' ait'oh.
26 'Ink'ez ndunne yaidlánne dunáhudutádulh huwun, ndi Moses 'uk'unéyuzguz-i 'aw eh ook'uyalhúlhdih whus dilhtán-i toh whudizk'un whe Yak'usda yulh yalhduk inle'? 'Et 'uk'unusgúz-i ndutni ndun Moses Yak'usda ndéyulhni, ‘Si 'ust'oh Abraham 'en ooMoodihti 'ust'oh, Isaac cha ooMoodihti 'ust'oh, 'ink'ez Jacob cha ooMoodihti 'ust'oh.’
27 'Et huwa khunane buYakusda 'unt'oh, 'aw yaidlánne buYak'usda iloh whe 'unt'oh. 'Et 'uts'un un'a gaih 'udahni.”
'Ilho khuni neba yútulhuhizye'-i, 'i 'uk'enus dízti'
28 Moses be 'udustl'us 'uk'ununáguz-un, 'en la 'et 'ut'en, 'ink'ez ubudánts'o 'ink'ez 'en t'éoonínzun la Sizi Sadduceene soo 'ubudáni'. 'Inka la didut cha Sizi yoodulhkut, “K'us ndai khuni neba yutulhúhizye'-i k'us dízti'?”
29 'Et Sizi uyúlhni, “Ndi 'uk'enus dízti'-i, ‘Israel oodune'ne, oozúlhts'ai, neMoodihti 'en Yak'usda unli. 'En za 'ilhoghun Moodihti 'unt'oh.
30 Yak'usda nyuMoodihti ndzi ndulcho-i be cha, nzul ndulcho-i be cha, nyeni ts'iyawh ndulcho whe cha.’
31 Bulh nanki khuni higha néulh'a-i 'uk'enus dizti'-i, ‘Nts'en'a la nyunch'oh k'enaintsi', whuz un'a nyulh dune cha buk'eoontsi'.’ 'Aw 'uyoo khuni higha néulh'ai-i ndi nanki ba nus yudízti'-i hooloh.”
32 'Et Moses ooghuni 'uk'unéyuzguz-un, 'en Sizi 'ulhni, “Nehodulh'eh-un soo' dinja! Khuni 'alha' 'unt'oh-i be yailhduk! 'Udédoh Moodihti 'en za Yak'usda unli, 'aw 'uyoonne Yak'usda lhíloh.
33 'Ink'ez dune dudzi ndulcho 'i be Yak'usda k'eootsi' huba' hoont'oh, dudeni ts'iyawh 'i be cha, duzul be cha, oonut'i ts'iyawh whe cha 'ink'ez dich'oh k'enatsi' whuz un'a dulh dunene buk'eootsi'. 'Et 'uk'enus neba hooncha ndi nanki khuni higha néulh'ai-i ook'úne' ts'oot'en. Khuna-i 'ink'ez 'uyoo hoonliyaz loodel k'ut Yak'usda gha dizk'un, 'i ba nus whudízti'.”
34 Sizi t'éoonanzin dalcho 'i be whunih k'un'a 'udíja 'et 'uyúlhni, “'Awet nilhdukw Yak'usda k'úne' nyul'en-un tileh.” 'Et hukw'elh'az 'aw 'udun hukwa lhúhuyoodílhkulh huyéntsaz 'et huwa.
Christ nts'en'a 'en David oots'u haínzut-un, 'et huwun hika huyoodulkut
35 'Et la Sizi Lizwif bulugliz whucho dune hodulh'eh whe huboodulhkut, “Nts'en'a Moses be 'udustl'us 'uk'ununáguzne, ‘Christ 'en David oots'u hainzut-un tileh whe 'unt'oh,’ hutni?
36 'Et la David Ndoni 'i gha la 'et dutni,
‘Moodihti 'en sMoodihti 'úyulhni njan nailhni ts'unghus sinda.
'Oh de la nch'az ditnine buk'ut nke
naóolhyis mba ubooselh.’
37 David dich'oh, ‘Smoodihti,’ yúlhni, 'et nts'en'a Christ 'en David ts'u haínzut-un oole'?” 'Ants'i 'oh dunene huhoont'i' whe hidants'o
Sizi dune 'ubúlhni, “Moses be 'udustl'us 'uk'ununáguzne, 'enne buch'a kháhdli.”
38 'Et Sizi hubodulh'eh whe 'et 'ubúlhni, “Moses be 'udustl'us 'uk'ununáguzne, 'enne buch'a kháhdli. 'Enne e'óoket-un dune toh nahúchun tl'asus yiz be húdilhts'i, 'ink'ez dune ubudólhti'-un hukwa húdúdúl'en.
39 Njan lugliz ndet la huntil'elh-un, 'et 'utahaoodit'aih, 'ink'ez dune dahúlih te, 'et cha k'us whúdizti'-un, 'et didut nátl'ahududaih.
40 Tsandilh cha khábonit'oh, 'ink'ez buyoh bugha hawhúhut'aih. 'Ink'ez ncha ná'hadudil'i whe sa' cho tenahududli. 'Enne 'et hukw'elha 'on nus dzoh notizut whe' hint'oh.”
Tsandilh sooneya huwa nín'ai-un
41 Lizwif bulugliz whucho sooneya dekat-un, 'et la Sizi usda, 'ink'ez ubunilh'en sooneya dehúle. Lhane hoonzoo' 'unt'ohne, 'enne la sooneya lhai whe dehúya'aih.
42 'Et la 'ilhoghun tsandilh tel'en-un, 'en la 'óh whuya uyalh, 'ink'ez nanki sooneyayaz dénalhdil.
43 'Et la Sizi yugha hodul'ehne ts'un bé' buntilhni 'ink'ez 'ubúlhni, “Nohdúsni ndun tsandilh tel'en-un, ndunne ts'iyawh buba nus lhai 'i deyán'ai whe 'unt'oh.
44 Ndunne 'uyoonne, 'enne ndai la huye hóonzoo' 'unt'oh-i, ujutukat-i, 'i 'uhuyulh'en dehúyule. 'Et ndun lhe'unt'oh tel'en ndai la 'aw 'i yut'i-i yuk'otinalh, 'i hoonts'i ts'iyawh deyán'ai.”
* 12:6 Njan mai k'et haníyeh-un humoodih 'en Yak'usda 'unt'oh, 'ink'ez ooYe' 'en Sizi Gri 'unt'oh. 'Et mbe la bugha hólh'a'ne, 'enne Lizwif bumoodihne 'uhint'oh ni whe 'utni. 12:42 Ndi sooneya 'uk'enus tsudíti' 'i 'unt'oh.