28
Sizi dunadija
Nats'ulyis dzin hukw'elh'az lisman 'udechoo dzin-un, soo yutilhkai-un, 'et Mary Magdala whut'en-un 'ink'ez 'uyoon Mary bulh ts'un k'uz hooz'az 'ink'ez honilh'en.
Khunsul 'ilhoghun neMoodihti oolizas yak'uz hainya-un. 'Et huwa yun cha núhisnai. Whusainya 'ink'ez ndi tse whudahaidunalhgai, 'ink'ez yuk'étl'adida.
Oonin 'ants'i ditni kwun duwhút'en. Oonaih yus k'un'a 'ulhyul.
'Et huwa nyoonne huwunline nujut k'et hudutlut, 'ink'ez 'ants'i dune dazsaine lhe'huja.
Lizas ndunne ts'ekoo ubúlhni, “Nulhjut íloh. T'eoonuszun Sizi mbe la tulalhgus k'ut dazai-un, 'en ookwunáhta whé 'aht'en.
'Aw njan hooloh! Dunadija whe 'unt'oh. Nts'en'a la datínelh ni, whuz un'a dunadija whé 'unt'oh. 'Anih, njan whunulh'en, ndet la neMoodihti ilhte'-un!
'Et 'a cho whuz ah'us 'ink'ez mbene la yugha hodul'ehne ubudáhni yaidlanne toh dunadija whé 'unt'oh. Soo zulhts'ai nohtso Galilee ts'oyalh. 'Et tih'elh. Soo cho soo zulhts'ai 'uda' nohdásni'.”
'A cho tse be tsa k'et whuch'a nahust'az. Whehunuljut 'et hoonts'i 'on nus huhóont'i' cha' hint'oh. 'Ink'ez mbene la yugha hodul'ehne buts'u whuhilgaih ubodutánelh ha.
Sizi hits'u teni' nilhdzun
'Et mbene la yugha hodul'ehne ts'u hí'us whe khunsul Sizi buts'u dizya 'ink'ez, “Whunúlhnih,” ubulhni. Hizih nenin'az 'ink'ez hike óontun 'ink'ez hits'u téni' nalhdzin.
10 'Et Sizi ndúbulhni, “'Aw whénulhjut iloh. Sulhutsinke buts'oh'us 'ink'ez sba budúhni, nohni ts'iyawh Galilee ts'u toohdilh. 'Et la sooh'en.”
Saldanne sooneya bugha hinindzai
11 'Et 'awet hutizdil whe 'et huwunline oolune Jerusalem ts'ú hoozdil. 'Et whuz hoozdil whe 'et ndunne lubret bumoodihne, 'enne ts'iyantsuk bubodáni' njan ndet la dahooja-un huwun.
12 'Et 'awet lubret bumoodihne 'ink'ez dune 'utso whudilhdzulhne, 'enne ts'iyawh 'ilhunahozdil 'ink'ez howu yahalhduk. 'Ink'ez lhai sooneya 'i saldanne bugha hinindzai 'ink'ez 'ubuhútni,
13 “'Et nohni diz un'a 'udutihnelh, ‘'Et 'ulhdzis 'awhuz ts'uztez whe mbene la yugha hodul'ehne whusahánil'i 'ink'ez oozi neghu hitilhti.’
14 'Et yun moodih whulh 'údants'o de, soo kháznint'a whe yats'oolhduk si. 'Et de la whuz un'a 'aw hoonli nohts'u lhe'hosne.”
15 'Et huwa ndunne saldanne ndi sooneya huyilhchoot, 'ink'ez nts'en'a la ubodáni', 'et whuz un'a za 'onghohne cha budáni'. 'Et soo 'andit dzin 'et whuts'un, 'et whuz un'a lizwifne dich'oh dutoh howu yahalhduk.
Sizi yak'uz whenaja whutso khuni netl'aídan'ai hik'une' ts'oot'en ha
16 'Et 'awet ndunne whunizyanne 'on 'at 'ilhoghun 'enne yugha hodul'ehne, 'enne Galilee ts'e whehandil. Ndi dzulh k'uz Sizi ubudani', whuz whehandil.
17 Hiyan'en whe hits'u teni' nalhdzin. 'Et hoonts'i whulohne buba nawh 'uhoont'oh.
18 Sizi buts'o whusainya whe bubulh yalhduk 'ink'ez nja dúbulhni, “Yak'uz 'ink'ez ndi yun k'ut 'et ts'iyawh whando 'ust'oh-un, 'et stl'ahóolts'ut.
19 'Et huwa lhelhts'un keyoh whut'enne, 'enne ts'iyawh buts'óhdulh 'ink'ez si sgha hodul'ehne ubulhts'i. 'UBá 'ink'ez 'uYe' 'ink'ez Ndoni, ndi boozi' be 'i be too be' butilh'elh.
20 Ndai khuni nohtl'adís'ai-i, 'i ts'iyawh hik'une' 'oot'en-un hubodoolh'eh. 'Ink'ez soo zulhts'ai, 'et dzin whulatoh lhaooduja de, 'et whuts'un 'ahoolhyiz nohbulh 'útist'elh whe' hoont'oh.” 'Et ndo honeh.