16
Paul, Rome dilhts'ine hadih ubúlhni
'Et njan Cenchrea keyoh Sizi Gri gha 'ilhozdílne butoh 'ilhoghun ts'eke unzoo-un, Phoebe huyúlhni, 'en 'ahoolhyiz wheni neba 'ut'en-un.
Nohts'óozya de hoonáht'i' whe Sizi Gri boozi' gha yoh daóolhtelh ha. Yak'usda ooch'e'ne ahli, whuz un'a ts'ih'un un'a nohba hoont'oh 'utihnelh huba. Ndai la ye ndunidzít-i cha be óola ooht'en. Lhanne la 'it'en whe 'unt'oh. Si cha sla 'it'en.
Priscilla 'ink'ez Aquila sba bózoo budóhni'. Christ Sizi ts'utni-un, 'enne sulh 'úhut'en inle'.
'Enne hiye khúna-i, 'i 'ants'i buba 'unt'oh whe suhúlhyih inle'. 'Et dahúja huwa, si 'ink'ez 'udun yun k'ut whut'enne Sizi Gri ooba 'ilhozdílne, ts'iyawh musi buts'útni.
Mbene la Christ ooba buyoh 'ilhozdílne, 'enne cha ts'iyawh sba bózoo budóhni'.
Sk'eke Epaenetus 'en cha sba bózoo dóhni'. 'En Achaia yun k'ut 'udechoo Christ ooba 'alha yint'oh suli'-un.
Mary 'en cha sba bózoo dóhni'. 'En cha tube ncha-i be nela 'ut'en ínle'.
Andronicus 'ink'ez Junias 'enne cha sba bózoo budóhni'. Snatneke 'uhint'oh, sulh 'áhudan'a' ínle'. Whel'a'ne butoh dune ncháne hinli 'ink'ez stso da' Christ hits'u nálh'a inle'.
Amplias 'en cha Sizi Gri uniyalh-un 'unt'oh. Tube ookw'esi', sba bozoo dóhni'.
Urbanus dune, 'en cha nebulh 'ít'en Christ be 'ut'en 'uts'ulh'en whe 'ink'ez sk'eke Stachys 'enne cha sba bózoo budóhni'.
10 Christ uniyálh-un, Apeles, ts'iyanne ba unzóo-un,
'ink'ez Aristobulus 'et ooyoh dilhts'íne, 'enne cha sba bózoo budóhni'.
11 Snadun Herodion 'ink'ez mbene la Narcisus ooyoh dilhts'íne Sizi Gri unidúlhne,
'enne cha sba bózoo budóhni'.
12 Tryphaena 'ink'ez Tryphosa 'enne cha Sizi Gri be 'ut'en 'uhulh'en,
'ink'ez sk'eke Persis tube ncha-i be Sizi Gri be 'ut'en tube yughaizna' ínle', 'enne cha sba bózoo budóhni'.
13 Rufus 'en 'uk'enus soo Sizi Gri ba 'ut'én-un, ooloo cha 'ants'i sloo le'únt'oh, 'enne cha sba bózoo budóhni'.
14 Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, 'et 'onghohne neulhutsinke bubulh 'út'enne, 'enne cha sba bózoo budóhni'.
15 Philologus 'ink'ez Julia cha, Nereus 'ink'ez bulhtus cha, 'ink'ez Olympas 'ink'ez mbene la Yak'usda ooch'e'ne bubulh 'út'enne, ts'iyawh sba bózoo budóhni'.
16 'Et bózoo lhudáhni de,
'et de lubeshi ooghu hooloh-i be nalhudoohts'oos.*
'Et mbene la njan Christ gha 'ilhozdílne,
Rome whut'enne bózoo nohts'útni.
Paul ubúlhni, mbene la Yak'usda ooghuni 'ats'un un'a wheyodulh'éhne buka tse hólhle'
17 Sulhutsinke njan huwun nohgha dúsni, nohtoh mbene la nts'en'a la whunohodalh'e' whuch'az yálhdukne, 'enne bugha lhch'az nedutahdulh 'ink'ez nohba hoontsi' tileh. 'Et ndunt'óhne buka huwolhle' 'ink'ez buch'az naóolh'ah.
18 'Et dunt'óhne dune neMoodihti Sizi Gri hik'únulhe'ust'enne. Dich'oh k'un'a 'uhut'en, 'ink'ez nts'en'a la dich'oh hukwa' huninzun hukw'une' 'ut'enne. Nanuhona'ah whe khuni unzoo-i be nohbulh yáhalhduk, 'et mbene la hukwa tse lhuhoolihne whuz un'a nabonti'ah.
19 Nts'en'a la Sizi Gri be 'ut'en k'oh hukw'úne' aht'én-un ts'iyanne whulh 'údants'o. 'Et huwa tube nohba hoonúst'i'. Whunihne oolhle' nohba hukwa' nuszun ndai la 'ut'en unzoo-i ghun, 'ink'ez la lubeshi k'únulhe'zooht'en.
20 Yak'usda 'en whudizghel-un negha whu'aih-un, 'aw lhotuszit whe Satan nohketl'ah gak yutilhtselh. 'Et nohba tenadusdli neMoodihti Sizi Gri ye únzoo-i, 'i nohbulh óot'e' ha.
21 Timotheus, sulh 'út'en-un, bozoo nohúlhni. 'Ink'ez snatnekoo Lucius, Jason, Sosipater, 'enne cha bózoo nohuhútni.
22 Tertius suhútni, si 'usja ndi 'udustl'us Paul ba 'uk'uneízusguz. Si cha bózoo nohdúsni.
23 Gaius, 'en duyoh dásunilhti, 'en cha bózoo nohúlhni. 'En ooyoh 'et Sizi Gri unidúlhne 'ilhuhozdil. Erastus, 'et keyoh whut'i sooneya ghundli-un, 'ink'ez neulhutsin Quartus, 'enne cha bózoo nohuhútni.
24 NeMoodihti Sizi Gri ye únzoo-i ts'iyawh nohbulh óot'e'. 'Et ndo honeh.
Paul, 'awhuz 'ilhoghun budutánelh-un whuz'ai
25 Yak'usda uzdólhti'. 'En 'unt'oh ye ulhtus-i ut'i Sizi Gri ooba ulhtusne nohoolhtselh ha. Nts'en'a la nohdásni' whuz un'a 'utihnelh, ndet la whunohdus'eh Sizi Gri ooghuni unzoo-i ghun. 'Uda' 'aw dune ndi khuni unzoo-i highu t'ehonúszun. 'Oh da' Yak'usda ndi yun k'ut 'uyinla, 'et whuts'un njan whe' hoont'oh hooyoh-un buch'a nónut'i' inle'.
26 'Et 'andit ts'iyawh t'eoonidzin. 'Ink'ez Yak'usda ooghuni nus be t'eoonudzun-i dune didohne ts'iyanne t'ehinanzin. Yak'usda 'ilhiz wheni khuna-un, 'i khuni netl'aídan'ai, 'i ndi yun k'ut dunene ts'iyawh t'éhinanzin. 'Et t'éhonínzun Sizi Gri ooghuni hiyólhchoot whe hik'úne' oot'en ha.
27 Yak'usda 'en za whunih whe 'unt'oh. Sizi Gri 'en gha 'ahoolhyiz uzdólhti' 'ilhiz wheni. 'Et ndo honeh.
* 16:16 Whuz keyoh 'et whuz un'a huhoont'i' whe ilhanahodulh.