6
Netsudule ooch'az náts'oolyeh 'ink'ez Sizi Gri ook'úne' ts'oot'en
T'ewhunúhzun eh dája nohdásni'? Lubeshi 'uts'ulh'en za eh uztit'elh, Yak'usda dalcho-i be nets'un únzoo t'ets'ontázin huba?
Nts'en'a 'uwhutát'elh? Nets'en'a la lubeshi 'uts'ulh'en-un whulazditni, 'ink'ez doo cha za lubeshi uztilh'elh? 'Aw 'uhót'e' ait'oh!
'Awhuz eh t'ewhunuzúhzun? Mbene la Sizi Gri gha too be' hulya de, 'et de dune t'ehontázin Sizi Gri oodune'ne hinli. 'Et duts'úja de 'ants'i 'en bulh dats'úzsai lé'ts'int'oh.
Ndi too be' ts'ulya 'i gha 'ants'i Christ bulh dats'úzsai, 'ink'ez hiyulh ánealhti le'ts'int'oh. 'Ink'ez ndet la neBá ye ulhtus-i be yaidlánne toh dunaidilhti da', 'et whuz un'a za wheni 'uyoon nats'usdli' k'un'a yinka uzdólts'i' huba' hoont'oh.
'Ants'i Sizi Gri hiyulh ánealhti bulh 'ilhoghun duts'últ'oh de, 'et whuz un'a dunadija da' bulh 'ilhoghun ts'inli lé'uztit'elh.
Njan t'ets'onínzun, 'uda' dats'int'oh la inle', 'et Sizi Gri tulalhgus k'ut whulh dazsai. 'Et whe lubeshi uztilh'elh hukwa' uzninzun-un gak neba whutaleh. 'Et huwa nts'en'a la niz de né'ts'ust'en-un, 'aw 'on 'un hukw'ú ne'ts'oot'en aít'oh. 'Aw 'on 'un netsudúle be ulhna lhts'utisdle, 'ink'ez 'aw 'on 'un lubeshi uztilh'elh-un hukwa lhe'ts'untiszil.
Mbe la Sizi Gri yúlh dazsai le'uja-un, 'en oolubeshi ts'u hanálti whe 'unt'oh.
'Et huwa wheni Christ bulh dats'úzsai le'ts'uja de, 'et de 'en bulh khuztinalh, 'et neba 'alha' hoont'oh.
'Et t'ets'onínzun, Christ yaidlanne toh danadija 'ink'ez 'ilhiz khutinalh. 'Aw whulh nat daóotsah aít'oh whe' hoont'oh.
10 'Ilhoh za ts'iyanne ba dazsai. 'Et hoonts'i 'andit khuna 'ink'ez Yak'usda bulh khuna.
11 Nohni cha lubeshi be yaihdla nahzun, 'et hoonts'i Yak'usda, Sizi Gri neMoodihti 'en bulh, khahna whe aht'oh.
12 'Et huwa lubeshi nohdzi yo hóle', 'ink'ez k'une' nohool'en junih!
13 'Aw 'on 'at nohyust'e tank'us un'a 'utit'elh wheni ootl'á'dudoolhyelh junih, 'et k'us khahna hukw'un'a ootl'a'dudulhye 'ink'ez Yak'usda ba nohyust'e ts'ih'un un'a 'ut'en oolh'e'.
14 Moses ooghuni nohtl'aídan'ai-i inle', 'i oot'anínohtan junih. Yak'usda ye únzoo-i, 'i za oot'anínoohtan. 'Et de la lubeshi nohmoodih oole' ait'oh.
15 Daja nahzun? Niz de khuni netl'aídan'ai-i, 'i 'aw 'on 'un oot'aníznootan huba lhe'hóot'oh. 'Et Yak'usda ye únzoo-i, 'i za t'aníznintan de, lubeshi uztilelh-un netl'ahóot'ai nahzun eh? 'Aw 'uhót'e' aít'oh.
16 Njan 'aw t'ewhunuzúhzun? 'Et 'ilhoghun dune ootl'á'dudilhya de, ndet hukwa' ninzun-un 'oh tiht'en, 'et de 'en be 'ulhna aht'oh. 'Et whuz un'a za lubeshi ootl'á'dudilhya de, lubeshi be úlhna aht'oh, 'ink'ez 'ilhiz wheni kwuncho yo 'et ts'u tihdulh, 'i nohba k'elha tileh. 'Et hoonts'i Yak'usda ootl'á'dudilhya de, Yak'usda be 'ulhna tihleh, 'ink'ez Yak'usda nohdutánelh ts'ih'un aht'oh, 'et whuz un'a nohba k'elha whutáleh.
17 'Ink'ez sulhutsinke tube nohba hoonúst'i' 'et huwa Yak'usda, “Musi,” dusni. Niz de lubeshi be 'ulhna ahli ínle', 'et hoonts'i nohdzi ndulcho-i be ndet la whunoh hodalh'e'-un hukw'úne' zaht'en.
18 'Et 'andit lubeshi ch'a dahjih, 'ink'ez Yak'usda be 'ulhna suhli'.
19 Ts'iyanne 'ulhna e'ut'en k'oh t'ehonínzun, 'et huwa whuz un'a nohbulh yásduk. 'Et huwa daja nohdutásnelh-un 'aw nohba huwa lhúhoolna' whe sudutáhts'o. Niz de nohyust'e lubeshi be 'ulhna tihleh huba ootl'a'dudilhya ínle'. 'Ink'ez hoontsi'-un 'uhoolh'en-un nus za lhé'hooltsi' whulh'i. 'Andit Sizi Gri oodune' ahli 'inka whuz un'a za Yak'usda nohyust'e ootl'aítihlelh be 'ulhna tihleh huba. Whuz un'a aht'en de, ts'ih'un utiht'elh, 'ink'ez ts'iyanne t'ehontázin Yak'usda ba 'udun nebuninlane sahli'.
20 Lubeshi be 'ulhna ahli da', 'aw ts'ih'un un'a utiht'elh lhnúhzil ínle'.
21 'Et hukwayá hoonli tune' zaht'en ínle'. 'Aw whe soo lhe'aht'el 'ink'ez 'et hukw'elha 'ilhiz wheni kwuncho yo ts'u tíhdulh whe' hoont'oh. 'Et whuz un'a dune ahli ínle'.
22 'Et 'andit Yak'usda be 'ulhna ahli. Whuz un'a aht'én-un 'et hukw'elha Yak'usda ba 'udun nebuninlane sahli', 'ink'ez hukw'elh'az 'ilhiz wheni yak'uz ts'u tíhdulh.
23 Lubeshi 'uts'alh'en-un, 'i k'elha daztitsah. 'Et hoonts'i neMoodihti Sizi Gri, 'en gha Yak'usda 'ilhiz be ts'ukhutinalh-un, 'et 'ants'i negha óonin'aih.