10
'Uyoon lizas ncha-un 'udustl'usyaz 'i nuyúlhchoos
'Et doo cha 'uyoon lizas ncha-un ndus de yak'uz ts'e hainya-un tis'en. Kw'us toh 'unt'oh 'ink'ez ditni na'úlhgus-i ootsi k'ut na'ánguz. Oonin dzenis ooza' doút'en 'ink'ez ooke 'ants'i kwun doút'en.
'Ink'ez 'udustl'usyaz 'i nuyúlhchoos. Nailhni ts'e duke be ya too k'edit'ez, 'ink'ez 'intl'us ts'e duke be yun k'edit'ez.
'Ink'ez nyoon lizas ncha-un soo khuna-iti lion dulgho, whuz un'a 'udija. Soo hanyih ibulh lhtak'ant'i ditni 'udija.
Lhtak'ant'i ditni 'udija whe, 'awet 'uk'une' tisguz. 'Et ndus de yak'uz ts'e sulh yátisduk. 'Et 'usúlhni, “Lhtak'ant'i ditni daja dija-un, nyunch'oh za t'eoonónzin, 'aw 'uk'ehonges junih!”
'Ink'ez ndun lizas ncha-un yatoo 'ink'ez yun k'ut usyin-un, 'en yak'uz ts'e dudilni nus'en.
'Et yak'uz 'ink'ez ndai la 'et hoonli-i, yun 'ink'ez ndai la ook'ut wheyoonli-i, yatoo 'ink'ez ndai la ootoh wheyoonli-i, mbe la 'ilhiz 'ink'ez 'ilhiz wheni khuna-un ts'iyawh 'uhoonla-un, 'en boozi' be lizas ncha-un nja dutni 'awet neóodinzut! 'Aw 'on 'un hubaoolh'e' ait'oh.
'Et hoonts'i ndun bulh lhtak'ant'it lizas 'awet ndet dzin be ts'ujih-i be 'udutinelh whe Yak'usda whe' hoont'oh hooyoh-un lhaóodutatnelh. 'Et whuz un'a Yak'usda dude 'ulhna nus hoo'enne, 'enne 'et huwun ubudáni' inle'.
Ndi 'udustl'usyaz 'i John yan'al
'Et whutso da' yak'uz ts'e sulh yalhduk-un whudásts'o doo cha za sulh yatilhduk 'ink'ez 'utni, “Ndun lizas yatoo 'ink'ez yun k'ut usyin-un oots'inyalh 'ink'ez 'udustl'us nuyulhchoos-i, 'i ilhchoot.”
'Ink'ez lizas ooghu nusya 'ink'ez 'udusni, “De' 'udustl'us stl'ailhchoos.” 'Et 'usulhni, “Nah! Ilhchoot 'ink'ez in'alh! Mbut ba ts'ulki' tileh, 'et hoonts'i nze 'et ts'ihna tl'uz k'un'a mba tilki.”
10 Lizas 'udustl'us oola k'e hayischooz 'ink'ez us'al. Tsást'ai whe ts'ihna tl'uz k'un'a sba lhki. 'Et whésno whe sbut bet ts'uwhulki' suli'.
11 'Ink'ez 'usulhni, “Lhane dune, lhawh didowhne, lhelh ts'un un'a yalhdukne, 'ink'ez lerwene cha, doo cha za 'enne bughun nus hon'en-un bubudóni' huba' hoont'oh.”