2
Keyoh Ephesus dune Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne 'udechoo whe Sizi Gri 'ink'ez nohbulh dunene cha buk'ehtsi' inle', 'et whuladihtni, sba budóni'
“'Et keyoh Ephesus dune Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne bulizas 'en oots'ó k'einges:
Mbe la lhtak'ant'i sum nailhni oola k'et 'ink'ez lhtak'ant'i be hóot'en-i toh nuya-un, 'en nja dutni:
Nohe'ut'en k'oh t'eoonuszun, nohe'ut'en ulhtus-i cha. Nohba howa whulna' 'et hoonts'i whulh sahyin, 'ink'ez ndunne ntsi'ne 'aw bubulh 'óoht'e' ait'oh. Mbene la whel'a'ne na'dudil'ine, 'et hoonts'i 'alha 'aw whel'a'ne lhuhíloh, 'enne uboozílhdzai 'ink'ez t'ebunanzin whuts'itne 'uhint'oh.
Soozi' gha soo cho whulh áhyin 'ink'ez 'aw hoonliyaz talhódahni whe tube iht'en 'et hoonts'i 'aw nélhnahtsil.
'Et hoonts'i 'ilhughun whe 'uts'un un'a sba 'aht'oh. 'Udechoo whe Sizi Gri 'ink'ez nohbulh dunene cha buk'ehtsi' inle', 'et whuladihtni.
'Et huwa whunaoolhnih ndet la nálhts'ut-un. Lht'ananahdaih 'ink'ez 'udechoo nohe'ut'en-i nalhchoot. 'Aw lht'analhníhdil de, khunsul nohts'un tísyalh 'ink'ez nyoo nohbe hóot'en-i nohghu naitáschulh.
'Et hoonts'i 'ilhoghun hoonzoo-un, 'et whaht'i, Nicolas unidulhne bube 'ut'en oots'u dahni. Si cha tube whuts'u dusni whe' hoont'oh.
Mbe la 'udits'one, Ndoni Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne, daja ubúlhni-un, 'en huyoozólhts'ai' huba' hoont'oh. Mbene la 'ut'en ntsi'-i yuch'a' 'ulhdehne, ndi duchun oogha khutna-i oomai' huyoo'alh-un bugha óotas'alh. Ndi duchun 'i Yak'usda ookeyoh 'uk'enus hoonzoo-un, 'et whuniz ts'e nadán'a.”
Keyoh Smyrna dune Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne, nohe'ut'en cha, be dzoh nahzut-i, 'ink'ez whe télh'en-un cha, ts'iyawh t'eoonúszun, sba budóni'
“'Et keyoh Smyrna dune Yak'usda ba 'ilhunaoodúlhne bulizas 'en oots'ó k'einges, nja dudini:
Mbe la 'udechoo-un 'ink'ez 'udek'ez-un, 'en dazsai inle', 'ink'ez nahítna, 'en nja dutni:
Nohe'ut'en cha, be dzoh nahzut-i, 'ink'ez whe télh'en-un cha, ts'iyawh t'eoonúszun. 'Et hoonts'i 'alha hoonzoo' 'aht'oh. Ndunne nohch'az ditnine nduhutni, wheni lizwifne 'uts'int'oh, 'et hoonts'i lizwifne lhuhiloh. 'Enne ndun Satan huyúlhni-un, 'en oolugliz 'et whuch'e' hinli whe' hint'oh, 'et cha t'eoonúszun.
10 Ndet la whe dzoh nutihzut-un, 'awet nilhdukw nohghu whutálts'ulh. 'Et whénoolhjut junih! Soo zúlhts'ai! 'Awet nilhdukw whulohne netsudule 'anohtilelh. 'Et whe ootálhdzih. 'Et whunizyat dzin 'et dzoh nutihdeh. 'Et yaitahdlah whuts'un 'et nohba 'alha' hoont'oh za' hót'e'. 'Et hukw'elha 'ilhiz khutihnalh-un nohghá whunt'ai, 'on 'un whuch'a oonúlhde, 'et cha nohgha whútas'alh.
11 Mbene la 'udits'one, Ndoni Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne, dája ubulhni, 'enne huyoozólhts'ai'. Mbene la 'ut'en ntsi'-i ch'a' nilhdene, 'et dune whúlh nat dahútitsah-un, 'i be 'aw hundódah ait'oh.”
Keyoh Pergamos dune Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne, se' 'ut'en k'oh whulohkhun whuladihtni, sba budóni'
12 “'Et keyoh Pergamos dune Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne bulizas 'en oots'ó k'einges. Nja dudini:
Mbe la saluzti lhch'az ts'e khundiyin-i ut'i-un, 'en nja dutni:
13 Nohe'ut'en k'oh 'ink'ez nts'e whaht'i-un t'eoonuszun. Ndet la Satan ookw'uts'uzda cho dizti'-i us'ai-un, 'et whaht'i. Soozi', 'i soo cho oohtun. Nts'e la Satan whut'i-un 'ink'ez 'oh da' ndun Antipas huyúlhni-un, 'en soozi' gha nohtoh hizilhghi. 'Et hoonts'i nohba 'alha' 'ust'oh-un 'aw whuts'ulhoodáhdlai.
14 'Et hoonts'i oolohkhun 'uts'un un'a sba aht'oh. Whulohne nohtoh Balaam ooghuni 'i huyoontun 'et huwa. 'En 'unt'oh Balak hodalh'e'. 'En 'uja Israel oots'u haindene whubodalh'e' but 'uk'eltsi gha t'aih-i, 'i huyoo'alh 'ink'ez 'uyoonne ts'ekoo 'ink'ez 'uyoonne dune bulh cha ninta' hoot'ih whe uboolhgooh hukwa 'ut'en.
15 Nohni nohtoh 'et cha Nicolas ooghuni oontunne hoonli. 'I tube oots'u dusni whe 'unt'oh.
16 Lht'ananahdilh! 'Et ndúlhahnel de khunsul nohts'un tisyalh 'ink'ez saluzti szah hain'a-i, 'i be ndunne Nicolas unidulhne, 'enne buch'az nedútasdalh.
17 Mbe la 'udits'one, Ndoni Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne, daja ubulhni, huyoozólhts'ai' huba' hoont'oh. Mbene la 'ut'en ntsi'-i yuch'a' 'ulhdene, 'enne ndi 'ut'alh-i manna huyúlhni-i, 'i dune buch'a ntist'i-i, 'i whuloh bugha ítas'alh. 'Ink'ez tse dulyul-i cha bughá ntas'alh. 'Ink'ez ndi tse ook'ut 'andidi 'oozi' 'i ook'e itáguz. 'Aw dune boozi' t'ehinuszun. Ndun oogha ídilts'ut-un, 'en za t'eyuntázin.”
Keyoh Thyatira dune Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne, whulohne tube tank'us ne'ut'enne, 'enne sba budóni'
18 “'Et Keyoh Thyatira dune Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne bulizas 'en oots'ó k'einges. Nja dudini:
Yak'usda ooYe' oona 'ants'i kwun k'un'a tizdi doút'en 'ink'ez ooke dulk'un t'eh unzoo-i doút'en, 'en 'utni:
19 Nohe'ut'en t'enuszun, be lhk'ets'utsi'-i, 'uyoonne la'aht'en, be nohba 'alha' hoont'oh-i, 'ink'ez hoonli talhódahni. 'I 'ut'en 'udechoo whe' daht'en-un 'andit 'on nus soo 'aht'en. 'I cha ts'iyawh t'enuszun.
20 'Et hoonts'i hoontsool-unyaz whe sba 'uts'un un'a aht'oh. Nyoon ts'eke Jezebeel nus hóo'en na'dudútni. Hubodulh'eh 'ink'ez se' 'ulhnane tank'us úbunilht'i. 'Uyoonne dune 'ink'ez 'uyoonne ts'ekoo bulh ninta' hoot'ih. 'Ink'ez ndi 'uk'eltsi gha t'aih-i huyoo'alh hukwa' bulh'en. 'En ts'eke 'aw whuch'a lhnuzáhyoot.
21 Ndun ts'eke 'uyoonne dune bulh ninta' 'ut'ih-un, 'et 'etsul 'ooneh dúsnih, 'et 'aw dudzi k'oh nalhe'yilel.
22 Soo zúlhts'ai, lili k'ut duntida'-un oogha óotas'alh. Mbene la dune yulh ninta' 'ut'ihne, 'enne cha nduhút'en-un, 'aw lht'analhonidulh de, dzoh nodidoh-un bugha óotas'alh.
23 'Ink'ez ndun ts'eke buzkeh cha ubutisghan. 'Ink'ez Yak'usda ba 'ilhunaoodulhne, ts'iyawh t'ehontázin, si 'ust'oh dune bubeni toh 'ink'ez budzi bet cha hoonli hukwu nústa. 'Ink'ez 'ilhughun ahli whe nohe'ut'en k'oh huwa nohba k'elha whutiselh.
24 'Et hoonts'i nohni 'ink'ez 'uyoonne Thyatira whut'enne, ndun ts'eke ooghuni lhuhuyóotun de, 'ink'ez soo Satan be 'ut'en 'uk'enus yoo yo 'unt'oh-i, whuz un'a nduhutni, 'i cha t'ehinúszun de, nohdusni, 'aw 'on 'un howa whúlna'-un nohgha lhótuzas'al.
25 'Et hoonts'i whusatísyalh whuts'un, ndai la 'ut'en unzoo-i 'ulh'en-i soo cho oohtun.
26 Mbene la 'ut'en untsi'-i yuch'a' 'ulhdéhne 'ink'ez 'udek'ez whuts'un se' 'ut'en huyoontun de, 'enne lhelhdun keyoh whut'enne bumoodih hutileh-un, 'et bugha óotas'alh.
27 Ndunt'oh-un lhuztih tuz be 'usbai k'un'a butso nutíyalh 'ink'ez lhentl'us oosa' 'i k'un'a yanúbutiyuz.
Whuz un'a 'et bughu tisdleh.
SBá si cha whuz un'a stl'ahón'ai.
28 'Ink'ez bundada' sum cha oogha yúntas'alh.
29 Mbe la 'udits'one, Ndoni Yak'usda ba 'ilhunaoodulhni, dája ubulhni, 'en huyoozólhts'ai'.”