14
Ndiꞌi̱ Pablo loꞌo Bernabé ca quichi̱ Iconio
Loꞌo cua ndyalaa Pablo loꞌo Bernabé ca quichi̱ Iconio, ndyatí̱ nguꞌ ndyaa nguꞌ neꞌ laa jiꞌi̱ nguꞌ judío tyaꞌa nguꞌ. Ndejua nguluꞌu nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús; biꞌ chaꞌ quiñaꞌa̱ tsa nguꞌ ngusñi nguꞌ chaꞌ biꞌ, masi nguꞌ judío, masi xaꞌ ñati̱. Liꞌ hora ti ngunasi̱ꞌ xaꞌ la tyaꞌa nguꞌ judío, nguꞌ nu ná jlya tiꞌ chaꞌ biꞌ. Suꞌba ñasi̱ꞌ nguꞌ jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱ ntiꞌ nguꞌ, cñiloꞌo nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ ntiꞌ nguꞌ, chaꞌ ca tiꞌí tiꞌ nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ nu ngusñi chaꞌ biꞌ. Tyiqueeꞌ xi ndyanu Pablo loꞌo Bernabé quichi̱ biꞌ, chaꞌ ná ndyutsi̱i̱ nguꞌ culuꞌu nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ nu Xuꞌna na jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ nguaꞌni Pablo loꞌo Bernabé cña tonu chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, biꞌ chaꞌ ngua jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ ta nguꞌ cuentya chaꞌ xcuiꞌ chaꞌ liñi nclyuꞌu nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ. Ná stuꞌba chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ loꞌo tyaꞌa nguꞌ liꞌ. Ntsuꞌu nguꞌ nu ndaquiyaꞌ tsa jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ judío, loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu nguꞌ nu ndaquiyaꞌ jiꞌi̱ chaꞌ nu nda nguꞌ nu ndyaꞌa̱ nchcuiꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo biꞌ. Liꞌ ngüiñi chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ judío biꞌ loꞌo xaꞌ ñati̱ tyaꞌa quichi̱ tyi nguꞌ, loꞌo nu laca loo jiꞌi̱ quichi̱, chaꞌ cuaꞌni cuxi nguꞌ loꞌo Pablo loꞌo tyaꞌa ndyaꞌa̱ yu; ntiꞌ nguꞌ cu̱ nguꞌ quee jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ. Pana ngua cuayáꞌ tiꞌ Pablo loꞌo tyaꞌa ndyaꞌa̱ yu chaꞌ biꞌ, ngusna nguꞌ ndyaa nguꞌ ca xaꞌ quichi̱ loyuu su cuentya Licaonia liꞌ, ndyalaa nguꞌ ca quichi̱ Listra. Loꞌo liꞌ ndyaa lye la nguꞌ ca quichi̱ Derbe loꞌo lcaa quichi̱ cacua ti. Nguluꞌu nguꞌ chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ lcaa quichi̱, chaꞌ nduꞌni lyaá Jesús jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu.
Ngu̱ nguꞌ quee jiꞌi̱ Pablo ca quichi̱ Listra
Ndiꞌi̱ sca nu quiꞌyu ca quichi̱ Listra biꞌ nu ná nchca tyaꞌa̱ tsiyaꞌ ti, chaꞌ quicha quiyaꞌ. Ni sca quiyaꞌ ná ngua jiꞌi̱ nu quiꞌyu biꞌ tyatu̱, xquiꞌya chaꞌ quicha quiyaꞌ tya loꞌo ngula; xcuiꞌ na nchcaꞌa̱ ti nu quicha biꞌ. Tsoꞌo tsa ndyuna nu quicha biꞌ laja loꞌo nclyuꞌu Pablo jiꞌi̱ nguꞌ; liꞌ naꞌa̱ yu jiꞌi̱ nu quicha biꞌ, ngua cuayáꞌ tiꞌ yu chaꞌ jlya tiꞌ nu quicha chaꞌ taca jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cuaꞌni chaꞌ tyaca tsoꞌo. 10 Liꞌ nchcuiꞌ Pablo loꞌo nu quicha biꞌ:
―Tyatu̱ liñi nuꞌu̱ juani ―nacui̱ Pablo jiꞌi̱.
Hora ti ndatu̱ nu quicha biꞌ, ngua jiꞌi̱ ndyaꞌa̱ liꞌ. 11 Quiñaꞌa̱ ñati̱ cua naꞌa̱ ñiꞌya̱ nu ngua jiꞌi̱ nu quicha biꞌ, biꞌ chaꞌ ndube tsa tiꞌ nguꞌ. Liꞌ nxiꞌya loꞌo tsa nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ:
―Cua ndyalaa tucua tyaꞌa joꞌó ca slo na juani ―nacui̱ nguꞌ―. Ñiꞌya̱ ñaꞌa̱ ñati̱, juaꞌa̱ ñaꞌa̱ joꞌó re ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ chaꞌcña jiꞌi̱ nguꞌ Licaonia.
12 Nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ joꞌó Júpiter laca Bernabé, loꞌo joꞌó Mercurio laca Pablo nacui̱ nguꞌ, xquiꞌya chaꞌ nda tsa Pablo chaꞌ loꞌo nguꞌ. 13 Ntsuꞌu sca laa jiꞌi̱ joꞌó Júpiter ca toꞌ quichi̱ biꞌ, loꞌo juaꞌa̱ ndiꞌi̱ sca sti joꞌó cuentya jiꞌi̱ laa biꞌ. Liꞌ yala ti ndyalaa sti joꞌó biꞌ loꞌo toro, loꞌo juaꞌa̱ ndiꞌi̱ tyaaca̱ꞌ queé yani toro biꞌ. Ngua tiꞌ lcaa nguꞌ biꞌ cujuii nguꞌ jiꞌi̱ toro biꞌ liꞌ, chaꞌ cuaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ nu tucua tyaꞌa joꞌó nu ndyalaa ca ti slo nguꞌ. 14 Ñati̱ nu ndyaꞌa̱ tyijyuꞌ nchcuiꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo laca Pablo loꞌo Bernabé ni, biꞌ chaꞌ ngua xñiꞌi̱ tsa tiꞌ tyucuaa nguꞌ loꞌo nda nguꞌ cuentya ñiꞌya̱ nu ndyuꞌni nguꞌ quichi̱ biꞌ. Liꞌ ngusaaꞌ ycuiꞌ ca nguꞌ steꞌ nguꞌ, chaꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ quichi̱ chaꞌ ná tsoꞌo cña nu ndyuꞌni nguꞌ. Liꞌ ngusna Pablo loꞌo Bernabé ndyaa nguꞌ lcaa laja ñati̱ quiñaꞌa̱ biꞌ, cui̱i̱ tsa ngusiꞌya loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ biꞌ:
15 ―Nguꞌ cusuꞌ cuꞌma̱ ―nacui̱ Pablo loꞌo Bernabé jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱―. ¿Ni chaꞌ laca ndyuꞌni ma̱ juaꞌa̱? ―nacui̱ nguꞌ―. Laca ya ñati̱ chalyuu ti, ñiꞌya̱ nu laca cuꞌma̱; siꞌi ndyosi laca ya. Cua ndyalaa ya ca nde chaꞌ ta ya chaꞌ loꞌo ma̱, chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu luꞌú ca. Ná tsoꞌo cuaꞌni tlyu ma̱ jiꞌi̱ xaꞌ la joꞌó, sca ti jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu luꞌú ngaꞌa̱ chaꞌ tyuꞌu tyiquee ma̱ jiꞌi̱; biꞌ laca nu ngüiñá lcaa na nu ntsuꞌu lo yuu, loꞌo lcaa na nu ntsuꞌu nde cua̱, loꞌo lcaa tyujoꞌo, loꞌo lcaa na nu ntsuꞌu ca biꞌ. 16 Cua saꞌni la ndalo tsa tyiquee ycuiꞌ Ndyosi ñaꞌa̱ Ni jiꞌi̱ lcaa ñati̱ chalyuu, masi nguaꞌni nguꞌ cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ cuxi nu ntiꞌ nguꞌ chaꞌ cuaꞌni nguꞌ. 17 Loꞌo juaꞌa̱ nda Ni lcaa chaꞌ tsoꞌo nu ndyiji jiꞌna: nda Ni tyo nu ndaꞌya lo yuu chaꞌ caluu tsoꞌo siꞌyu nu ntyaa na, chaꞌ tsoꞌo caca clacua jiꞌna liꞌ; ndyiji chaꞌ biꞌ jiꞌna chaꞌ cacu tsoꞌo na, chaꞌ juaꞌa̱ tsoꞌo tsa caca tyiquee na liꞌ. Juaꞌa̱ laca chaꞌ nu nclyuꞌu ycuiꞌ Ndyosi jiꞌna chaꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ na tilaca laca Ni.
18 Tyucuaa nguꞌ biꞌ, lye tsa nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo nguꞌ quichi̱, pana lquiꞌya tsa ngua cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ quichi̱ chaꞌ ná tsoꞌo tsiyaꞌ tiꞌ si cujuii nguꞌ toro chaꞌ cuaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ.
19 Loꞌo liꞌ ndyalaa la xi nguꞌ judío nu xñaꞌa̱ tsa tyiquee, nguꞌ nu nduꞌu quichi̱ Antioquía biꞌ; loꞌo xaꞌ la tyaꞌa nguꞌ nu nduꞌu quichi̱ Iconio ndyalaa nguꞌ. Nchcuiꞌ nguꞌ biꞌ loꞌo nguꞌ quichi̱ chaꞌ suꞌba ñasi̱ꞌ nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ biꞌ loꞌo Pablo. Liꞌ ngu̱ nguꞌ quichi̱ quee jiꞌi̱ Pablo chaꞌ ngua tiꞌ nguꞌ cujuii nguꞌ jiꞌi̱ yu biꞌ. Loꞌo ngua tiꞌ nguꞌ chaꞌ cua ngujuii yu, liꞌ ngujolaqui nguꞌ jiꞌi̱ yu ndyaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ yu ca toꞌ quichi̱. 20 Pana ndyuꞌu tiꞌi̱ nguꞌ nu ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo slo Pablo su ntsiya yu; liꞌ ndacaꞌa̱ yu, ndyaa yu nde quichi̱ loꞌo nguꞌ chaca quiyaꞌ. Ca chaca tsa̱ nduꞌu Pablo loꞌo Bernabé ndyaa nguꞌ ca quichi̱ Derbe.
21 Liꞌ nda nguꞌ chaꞌ loꞌo nguꞌ quichi̱ ñiꞌya̱ nu nduꞌni lyaá Jesús jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu, biꞌ chaꞌ quiñaꞌa̱ nguꞌ quichi̱ biꞌ ntajaꞌa̱ nguꞌ xñi nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús. Liꞌ nguxtyu̱u̱ Pablo loꞌo Bernabé ñaa nguꞌ nde quichi̱ Listra loꞌo quichi̱ Iconio loꞌo quichi̱ Antioquía biꞌ chaca quiyaꞌ. 22 Ca taꞌa quichi̱ su ndyaa nguꞌ biꞌ, nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo chaꞌ tsoꞌo la tyatí̱ tyiquee nguꞌ lo chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, chaꞌ tlyu cuaꞌni tyiquee nguꞌ, chaꞌ ná cutsi̱i̱ nguꞌ tsiyaꞌ ti.
―Cuaꞌni lyaꞌ tiꞌ nguꞌ jiꞌna tuꞌni ―nacui̱ Pablo loꞌo Bernabé jiꞌi̱ nguꞌ―, loꞌo juaꞌa̱ xcubeꞌ nguꞌ jiꞌna; pana loꞌo cua nteje tacui chaꞌ biꞌ, liꞌ tsaa na tyiꞌi̱ na su laca ycuiꞌ Ndyosi loo.
23 Loꞌo juaꞌa̱ ngusubi Pablo loꞌo Bernabé jiꞌi̱ ñati̱ chaꞌ caca nguꞌ loo jiꞌi̱ scaa taju ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nu ndiꞌi̱ scaa quichi̱ tyi nguꞌ; nguaꞌni Pablo loꞌo Bernabé cña biꞌ lcaa quichi̱ su ndyaa nguꞌ. Tyu̱u̱ hora ná ndyacu nguꞌ tyaja tsa̱ nu loꞌo nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ subi nguꞌ jiꞌi̱ ñati̱ nu caca loo jiꞌi̱ taju tyaꞌa nguꞌ. Ndijña nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na chaꞌ cuaꞌa Ni jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, chaꞌ ná caca cuxi jiꞌi̱ nguꞌ, chaꞌ tsoꞌo tsa ngusñi lcaa ñati̱ biꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni.
Nguxtyu̱u̱ Pablo loꞌo Bernabé ndyaa nguꞌ ca quichi̱ Antioquía Siria
24 Nduꞌu nu Pablo loꞌo Bernabé biꞌ, ndyaa nguꞌ liꞌ, nteje tacui nguꞌ loyuu su cuentya Pisidia, ndyalaa nguꞌ loyuu su cuentya Panfilia liꞌ, 25 chaꞌ tsaa nguꞌ ca quichi̱ Perge. Nguluꞌu nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ biꞌ ñiꞌya̱ laca chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. Liꞌ nduꞌu nguꞌ ndyaa nguꞌ ca quichi̱ Atalia, 26 ndyatí̱ nguꞌ neꞌ yaca niꞌi̱ ndyaa nguꞌ chaca tsuꞌ tyujoꞌo biꞌ ca quichi̱ Antioquía su ngutiꞌi̱ nguꞌ clyo. La cuiꞌ quichi̱ biꞌ ndiꞌi̱ nguꞌ nu loꞌo ngusta yaꞌ tyaꞌa nguꞌ lo nguꞌ cuentya jiꞌi̱ Jesucristo, nu loꞌo cua tsaa ti nguꞌ tyijyuꞌ tya clyo. Cua ndye cña su ndyaa nguꞌ tyijyuꞌ juani, 27 biꞌ chaꞌ ndyalaa nguꞌ chaca quiyaꞌ quichi̱ Antioquía biꞌ. Liꞌ ndyuꞌu tiꞌi̱ lcaa ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo slo nguꞌ; ndu̱ Pablo loꞌo Bernabé nda nguꞌ chaꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ, lcaa ñaꞌa̱ chaꞌ nu cua nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguꞌ ca su ndyaa nguꞌ tyijyuꞌ, chaꞌ juaꞌa̱ cua nda Ni chacuayáꞌ chaꞌ xñi nguꞌ xaꞌ tsuꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. 28 Tyiqueeꞌ ndyanu Pablo loꞌo Bernabé quichi̱ biꞌ, stuꞌba ti ndiꞌi̱ nguꞌ loꞌo tyaꞌa ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo quichi̱ biꞌ.