28
Ndiꞌi̱ Pablo loyuu su cuentya Malta nde claꞌbe tyujoꞌo
Cua nduꞌu ya toꞌ tyujoꞌo, loꞌo liꞌ nchcuiꞌ nguꞌ ca tyi loꞌo ya chaꞌ loyuu su ca tyi nguꞌ biꞌ naa Malta. Nguaꞌni tyaꞌna tiꞌ nguꞌ ca tyi jiꞌi̱ ya liꞌ; nguxtyuꞌu nguꞌ sca quiiꞌ tlyu toꞌ hitya, xquiꞌya chaꞌ ndaꞌya tyo, loꞌo juaꞌa̱ tlyaꞌ tsa ndyaca, liꞌ nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo ya chaꞌ tsaa ya toꞌ lquiiꞌ chaꞌ ca chcatsu̱ ya xi. Ndyaa Pablo xi xaca, liꞌ ngusta yu la xi yaca lo quiiꞌ; chaꞌ tyiqueꞌ tsa, hora ti ndyuꞌu tucua sca cuaña tyaala nu ndyacu yaꞌ yu, liꞌ ndyanu ndacui cuaña yaꞌ yu. Naꞌa̱ nguꞌ ca tyi jiꞌi̱ cuaña nu ndacui yaꞌ Pablo, loꞌo hora ti nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ liꞌ:
―Ñati̱ nu cua ndyujuii jiꞌi̱ tyaꞌa laca nu quiꞌyu cua ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ―. Masi cua ngulaá yu jiꞌi̱ tyujoꞌo, pana cajaa yu juani, chaꞌ ñati̱ xñaꞌa̱ laca yu.
Liꞌ nchquiña Pablo yaꞌ yu chaꞌ xtyú jiꞌi̱ cuaña lo quiiꞌ, ngua tiꞌ yu. Ná sca ngua jiꞌi̱ yu liꞌ. Ntajatya nguꞌ ca tyi, ñaꞌa̱ tsa nguꞌ jiꞌi̱ yu si tyacuí̱ qui̱i̱ yaꞌ Pablo, si clyú yu lo yuu chaꞌ cajaa yu, ngua tiꞌ nguꞌ. Tyiqueeꞌ ntajatya nguꞌ, liꞌ naꞌa̱ nguꞌ chaꞌ ná sca ngua jiꞌi̱ Pablo; xaꞌ ngulacua tiꞌ nguꞌ liꞌ, xaꞌ chaꞌ nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ:
―Sca joꞌó laca nu quiꞌyu re ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ liꞌ.
Cacua ti su ndiꞌi̱ ya cua nscua xi yuu jiꞌi̱ sca nu cusuꞌ nu naa Publio. Loꞌo nu Publio ni, laca biꞌ loo jiꞌi̱ yuu claꞌbe nu naa Malta biꞌ. Liꞌ nchcuiꞌ ycuiꞌ nu cusuꞌ biꞌ loꞌo ya chaꞌ tsaa ya ca toꞌ tyi ycuiꞌ. Ndyaa ya liꞌ; sna tsa̱ ngutiꞌi̱ ya loꞌo nu cusuꞌ biꞌ, loꞌo tsoꞌo tsa ngua tyiquee nu cusuꞌ biꞌ ñaꞌa̱ jiꞌi̱ ya. Ngua quicha sti Publio; ntsuꞌu tyiqueꞌ jiꞌi̱, loꞌo juaꞌa̱ cutseꞌ tañi ndyuꞌni jiꞌi̱. Ndyaa naꞌa̱ Pablo jiꞌi̱ sti Publio biꞌ liꞌ. Nchcuiꞌ yu loꞌo ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ nu quicha biꞌ, ngusta yaꞌ yu chu̱ꞌ nu quicha; hora ti ngua tsoꞌo nu quicha biꞌ liꞌ. Loꞌo liꞌ ngujui chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ lcaa nguꞌ quicha nu ndiꞌi̱ loyuu biꞌ, cuati ndyalaa nguꞌ slo ya chaꞌ cuaꞌni Pablo joꞌo jiꞌi̱ nguꞌ; ndyaca tsoꞌo nguꞌ biꞌ liꞌ. 10 Quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tsoꞌo nda nguꞌ jiꞌi̱ ya liꞌ, loꞌo juaꞌa̱ lye tsa nguaꞌni chi̱ nguꞌ loo ya ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu nduꞌu ya ndyaa ya. La cuiꞌ tsa̱ biꞌ, ñaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ lcaa na nu lyiji jiꞌi̱ ya, ngusuꞌba nguꞌ jiꞌi̱ neꞌ yaca niꞌi̱ chaꞌ tsaa ya loꞌo.
Ndyalaa Pablo ca quichi̱ Roma
11 Sna coꞌ ngutiꞌi̱ ya loyuu su cuentya Malta biꞌ, liꞌ ndyatí̱ ya neꞌ sca yaca niꞌi̱ chaꞌ tyaa ya; na cua ndyanu yaca niꞌi̱ biꞌ nde Malta tyucui tyempo tlyaꞌ. Alejandría naa quichi̱ tyi xuꞌna yaca niꞌi̱ biꞌ, loꞌo juaꞌa̱ cua ndu̱ lcui̱ joꞌó que yaca niꞌi̱ biꞌ, la cuiꞌ lcui̱ joꞌó culacaꞌ Cástor loꞌo Pólux. (Juaꞌa̱ naa joꞌó biꞌ.) Nduꞌu ya ndyaa ya loꞌo yaca niꞌi̱ biꞌ liꞌ. 12 Xti ti tsa̱ ngua loꞌo ndyalaa ya ca quichi̱ Siracusa, loꞌo liꞌ sna tsa̱ ngutiꞌi̱ ya quichi̱ biꞌ. 13 Xaꞌ nduꞌu ya liꞌ, ndyaa yaca niꞌi̱ cacua ti toꞌ yuu btyi chaꞌ tyalaa ya ca quichi̱ Regio. Ca chaca tsa̱ tsoꞌo tsa ndyaca cuiꞌi̱, biꞌ chaꞌ tsa̱ nchca tyuna ndyalaa ya ca quichi̱ Puteoli. 14 Ca biꞌ ndyacua tyaꞌa ya loꞌo tyu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ nu laca tyaꞌa ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo. Nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo ya chaꞌ tyanu ya slo nguꞌ, biꞌ chaꞌ cati tsa̱ ngutiꞌi̱ ya loꞌo nguꞌ biꞌ. Liꞌ nduꞌu ya ndyaa ya tyucui̱i̱ nu ndyaa quichi̱ Roma. 15 Cua ngujui chaꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nu ca tyi nde Roma chaꞌ cua lijya̱ ya tyucui̱i̱, biꞌ chaꞌ nduꞌu nguꞌ toꞌ tyi nguꞌ lijya̱ nguꞌ chaꞌ tyacua tyaꞌa nguꞌ loꞌo ya tyucui̱i̱. Ndyacua tyaꞌa ya loꞌo sca taju nguꞌ biꞌ ca quichi̱ Foro de Apio, loꞌo liꞌ ndyacua tyaꞌa ya loꞌo chaca taju nguꞌ ca su naa Tres Tabernas; ndya tsa Pablo xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo naꞌa̱ yu jiꞌi̱ ca taꞌa nguꞌ biꞌ, ngua tlyu la tyiquee yu liꞌ. 16 Ndyalaa ya ca quichi̱ tlyu nu naa Roma liꞌ, ndyalaa loꞌo capitán jiꞌi̱ lcaa preso biꞌ slo xuꞌna chaca latya sendaru nu ndiꞌi̱ cua̱ cajua. Loꞌo liꞌ nda nguꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ Pablo chaꞌ tyiꞌi̱ yu xaꞌ niꞌi̱, masi ñaꞌa̱ ti ndiꞌi̱ sca sendaru cua̱ jiꞌi̱ yu lcaa hora.
Nguluꞌu Pablo chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na ca Roma
17 Cua ngua sna tsa̱ tya loꞌo ndyalaa ya ca quichi̱ Roma, liꞌ nda Pablo chaꞌ ndyaa slo nguꞌ cusuꞌ jiꞌi̱ taju tyaꞌa nguꞌ judío nu ndiꞌi̱ quichi̱ biꞌ. Ndyuꞌu tiꞌi̱ nguꞌ slo Pablo liꞌ:
―Cuꞌma̱ nguꞌ cusuꞌ tyaꞌa na ―nacui̱ Pablo jiꞌi̱ nguꞌ―, ná sca chaꞌ cuxi nguaꞌni naꞌ loꞌo nguꞌ judío tyaꞌa na; ná sca chaꞌ cuxi nguaꞌni naꞌ cuentya jiꞌi̱ chaꞌ cusuꞌ nu jlya tiꞌ na, nu nda jyoꞌo cusuꞌ jiꞌna loꞌo na. Pana ntejeyaꞌ nguꞌ jnaꞌ ca Jerusalén, preso laca naꞌ loꞌo nda nguꞌ jnaꞌ yaꞌ nguꞌ romano. 18 Ngua cuayáꞌ jnaꞌ loꞌo nguꞌ romano biꞌ liꞌ; pana nacui̱ nguꞌ biꞌ chaꞌ ná ntsuꞌu quiꞌya ꞌna xquiꞌya biꞌ cujuii nguꞌ jnaꞌ. Ngua tiꞌ nguꞌ biꞌ cuaꞌni lyaá nguꞌ jnaꞌ liꞌ. 19 Ná ntajaꞌa̱ nu laca loo jiꞌi̱ nguꞌ judío tyaꞌa na tsiyaꞌ ti. Su cua ndye, liꞌ ngüijña naꞌ chaꞌ ca cuayáꞌ jnaꞌ loꞌo rey jiꞌi̱ nguꞌ romano nu laca loo la, nu ndiꞌi̱ quichi̱ re, masi ná ntiꞌ naꞌ sta naꞌ quiꞌya jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa quichi̱ tyi na. 20 Loꞌo nu juani ntiꞌ naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo ma̱, biꞌ chaꞌ cua nda naꞌ chaꞌ lijya̱ slo ma̱, chaꞌ cuaꞌni ma̱ chaꞌ tsoꞌo ca̱a̱ ma̱ ca slo naꞌ. Ca taꞌa na laca na nguꞌ Israel; juaꞌa̱ ntajatya tsa na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, ni jacuaꞌ cuaꞌni Ni lcaa chaꞌ nu cua nchcuiꞌ Ni loꞌo jyoꞌo cusuꞌ jiꞌna cua saꞌni la. Loꞌo naꞌ, jlya tiꞌ naꞌ chaꞌ biꞌ stuꞌba ti loꞌo cuꞌma̱, biꞌ chaꞌ ngusca̱ꞌ nguꞌ jnaꞌ loꞌo carena chcua̱ re.
21 Nguxacui̱ nguꞌ cusuꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Pablo liꞌ:
―Bilya tyalaa ni sca quityi slo ya nu cua nguscua nguꞌ nu ndiꞌi̱ loyuu su cuentya Judea chaꞌ chcuiꞌ chaꞌ jinuꞌu̱ loꞌo ya ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ Pablo―. Bilya tyalaa xaꞌ nguꞌ judío tyaꞌa na nu ntiꞌ chcuiꞌ chaꞌ cuxi jinuꞌu̱ loꞌo ya ―nacui̱ nguꞌ―. 22 Ntiꞌ ya cuna ya tyucui ñaꞌa̱ chaꞌ nu ntsuꞌu chaꞌ ta nuꞌu̱ loꞌo ya cuentya jiꞌi̱ tyucui̱i̱ cucui biꞌ, chaꞌ jlo tiꞌ ya chaꞌ lcaa quichi̱ ntsuꞌu nguꞌ nu ñasi̱ꞌ tsa jiꞌi̱ nguꞌ nu cua ngusñi tyucui̱i̱ biꞌ.
23 Liꞌ ngüiñi chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ ni tsa̱ tyuꞌu tiꞌi̱ lcaa nguꞌ slo Pablo. Tsa̱ biꞌ quiñaꞌa̱ tsa ñati̱ ndyuꞌu tiꞌi̱ slo yu. Tyucui tsa̱ nguluꞌu yu jiꞌi̱ nguꞌ; nguluꞌu yu ñiꞌya̱ nu nclyo ycuiꞌ Ndyosi cña, ñiꞌya̱ ngua chaꞌ nu nguscua jyoꞌo Moisés cuentya jiꞌi̱ Ni, ñiꞌya̱ ngua chaꞌ nu nguscua jyoꞌo cusuꞌ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ Ni lo quityi loꞌo nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús. 24 Ntsuꞌu nguꞌ nu jlya tiꞌ chaꞌ nu nchcuiꞌ Pablo loꞌo nguꞌ liꞌ, loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu nguꞌ nu ná jlya tiꞌ chaꞌ biꞌ tsiyaꞌ ti; 25 ná nchca ca stuꞌba tyiquee nguꞌ. Liꞌ ngua tiꞌ nguꞌ tyaa nguꞌ, pana xaꞌ nchcuiꞌ Pablo loꞌo nguꞌ:
―Liñi tsa chaꞌ nu nda Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi loꞌo jyoꞌo Isaías nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu ngua saꞌni, chaꞌ nu nchcuiꞌ biꞌ loꞌo jyoꞌo cusuꞌ jiꞌna. Ndiꞌya̱ ntsuꞌu chaꞌ biꞌ:
26 Tsaa nuꞌu̱ slo nguꞌ jua chaꞌ chcuiꞌ nuꞌu̱ loꞌo nguꞌ cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu ta naꞌ loꞌo nuꞌu̱, nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi.
Ndiꞌya̱ chcuiꞌ nuꞌu̱ loꞌo nguꞌ:
Ná tyiqueeꞌ cuna ma̱ chaꞌ jnaꞌ, pana ná ca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ ndyuꞌu chaꞌ nu cua ndyuna ma̱;
ná tyiqueeꞌ ñaꞌa̱ ma̱ chaꞌ jnaꞌ, pana ná ta ma̱ cuentya ni chaꞌ nu cua naꞌa̱ ma̱.
27 Tacalya tsa cresiya jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa ma̱, chaꞌ ná ntiꞌ nguꞌ biꞌ taquiyaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ naꞌ tsiyaꞌ ti.
Ná nduna tsoꞌo nguꞌ biꞌ, xquiꞌya chaꞌ ná ntajaꞌa̱ nguꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ jnaꞌ;
ná ntiꞌ nguꞌ biꞌ ta nguꞌ cuentya, chaꞌ ná nchca jiꞌi̱ nguꞌ ñaꞌa̱ tsoꞌo nguꞌ;
ná ntajaꞌa̱ nguꞌ biꞌ culochu̱ꞌ nguꞌ jiꞌi̱ chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ.
Biꞌ chaꞌ ná nchca cuiꞌya naꞌ chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ nguꞌ xquiꞌya chaꞌ cuxi biꞌ.
Juaꞌa̱ nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ. 28 Taca ca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ juani chaꞌ cua nguxana Ni nda Ni chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni ndyaa ca su ndiꞌi̱ nguꞌ xaꞌ tsuꞌ; tyajaꞌa̱ Ni cuityi̱ Ni quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, nu loꞌo xñi nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Ni. Loꞌo juaꞌa̱ ngaꞌaa caca tye chaꞌ biꞌ juani, chañi chaꞌ cuna nguꞌ biꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi.
29 Loꞌo ndye nchcuiꞌ Pablo, liꞌ nduꞌu ca taꞌa nguꞌ judío ndyaa nguꞌ; pana lye tsa nguxlyú nguꞌ chaꞌ hichu̱ꞌ tyaꞌa nguꞌ.
30 Tucua yija̱ ndyanu Pablo ca Roma neꞌ sca niꞌi̱ ngüijña ti. Tsoꞌo ntsuꞌu tyiquee yu ñaꞌa̱ yu jiꞌi̱ lcaa nguꞌ nu ndyaꞌa̱ slo yu, 31 ná ntsi̱i̱ yu culuꞌu yu jiꞌi̱ nguꞌ ñiꞌya̱ caca ycuiꞌ Ndyosi loo neꞌ cresiya jiꞌi̱ nguꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ ná nguaꞌa nguꞌ jiꞌi̱ yu chaꞌ ná ta yu lcaa chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo loꞌo nguꞌ.