3
Nde laca sca chaꞌ nu cua nguxana ca ti
Ná nchcuiꞌ tyucuaa tiꞌ ya loꞌo cuꞌma̱. Ná ntiꞌ ya chaꞌ chcuiꞌ ma̱ chaꞌ tlyu tsa ñati̱ laca ya. Loꞌo ndyaꞌa̱ ya slo ma̱, ná ntsuꞌu chaꞌ quiꞌya ya sca quityi nu ñacui̱ chaꞌ tsoꞌo ti ndyuꞌni ya cña; juaꞌa̱ loꞌo ndyaa ya chaca seꞌi̱, ná ntsuꞌu chaꞌ jña ya sca quityi juaꞌa̱ jiꞌi̱ ma̱. Ná ntsuꞌu chaꞌ tyuꞌú quityi jiꞌi̱ ya juaꞌa̱, chaꞌ taca ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ cuꞌma̱. Cua jlo tiꞌ nguꞌ chaꞌ xquiꞌya cuare tsoꞌo tsa ndyuna ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, jlo tiꞌ nguꞌ chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee ya ñaꞌa̱ ya jiꞌi̱ cuꞌma̱. Cristo nguaꞌni cña biꞌ neꞌ cresiya jiꞌi̱ cuꞌma̱, nu loꞌo nda Ni jiꞌi̱ cua chaꞌ ndyaa ya ca su ndiꞌi̱ ma̱; biꞌ laca sca cña jiꞌi̱ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi nu luꞌú ca, nu nguaꞌni Ni neꞌ cresiya jiꞌi̱ cuꞌma̱ ñati̱ chalyuu, ni siꞌi chaꞌ nscua sca chaꞌ chu̱ꞌ quee cuajaꞌ ti.
Taca chcuiꞌ na juaꞌa̱, chaꞌ tlyu tsa ndyaca tyiquee na xquiꞌya chaꞌ jlya tiꞌ na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ cua ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús. Cuentya jiꞌna, ná nchca jiꞌna cuaꞌni na cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi tsiyaꞌ ti; pana ycuiꞌ Ni nduꞌni Ni loꞌo na chaꞌ taca jiꞌna cuaꞌni na lcaa lo cña jiꞌi̱ Ni nu ndyuꞌni na. Laca biꞌ sca chaꞌ nu cua nguxana ca ti, sca cña nu ndyuꞌni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi laca. Ná laca biꞌ ñiꞌya̱ laca sca cña nu ndacane ti quityi cusuꞌ jiꞌna chaꞌ cuaꞌni na. Ndyijii na xquiꞌya yabeꞌ nu ntsuꞌu jiꞌna xquiꞌya cña nu nclyo quityi cusuꞌ biꞌ jiꞌna, pana juani ndyiji chalyuu cucui jiꞌna xquiꞌya Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi.
Cña nu ngulo Moisés jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ni, chu̱ꞌ quee cuajaꞌ nscua chaꞌ biꞌ; nguscua Ni letra hichu̱ꞌ quee cuajaꞌ biꞌ, chaꞌ chcuiꞌ nguꞌ lo. Ndubi tsa ñaꞌa̱ xee jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ngua, nu loꞌo nda ca ti Ni chaꞌ cusuꞌ biꞌ; hasta tyucui ñaꞌa̱ loo nu cusuꞌ Moisés ndubi tsa ñaꞌa̱ ngua, ni ngaꞌaa ngua ñaꞌa̱ tyaꞌa nguꞌ Israel jiꞌi̱ loo nu cusuꞌ biꞌ. Pana yala ti nteje tacui chaꞌ biꞌ, xtyiꞌi ti nguliji xee biꞌ loo yu liꞌ. Loꞌo xee ndubi ndyalaa chaꞌ cusuꞌ biꞌ lacua, masi xcuiꞌ juaꞌa̱ ndyijii ñati̱ loꞌo yabeꞌ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ xquiꞌya cña nu nclyo chaꞌ cusuꞌ biꞌ; pana juani tlyu la chaꞌ ndyaca nu loꞌo nda na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús loꞌo ñati̱, loꞌo liꞌ nduꞌni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni cña neꞌ cresiya jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ. Cña nu nclyo chaꞌ cusuꞌ ni, biꞌ nduꞌni chaꞌ quijeloo quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱; ntsuꞌu chaꞌ chcubeꞌ nguꞌ liꞌ, masi ndubi tsa ñaꞌa̱ xee nu ngua ca su ntucua quiyaꞌ chaꞌ cusuꞌ biꞌ. Biꞌ chaꞌ juani tlyu la chaꞌ laca chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesús biꞌ, chaꞌ juaꞌa̱ ndyaca lubii cresiya jiꞌna cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya Jesús biꞌ. 10 Juani tlyu la chaꞌ tsoꞌo ndyaca ca su ndiꞌi̱ na, biꞌ chaꞌ ngaꞌaa ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ chaꞌ tsoꞌo nu ngua jiꞌi̱ chaꞌ cusuꞌ biꞌ, masi tsoꞌo tsa ñaꞌa̱ ngua chaꞌ biꞌ tya clyo la. 11 Xti ti tyempo ndalo nu chaꞌ cusuꞌ biꞌ, masi tlyu xi xee ngua loꞌo tya lyiji calo chaꞌ biꞌ. Pana tyucui tyempo nu lijya̱ nde loo la, ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye chaꞌ nu nguxana ca ti biꞌ juani; tlyu la chaꞌ laca biꞌ tsiyaꞌ ti.
12 Loꞌo juani ngaꞌaa ntsi̱i̱ na chcuiꞌ na loꞌo ñati̱, chaꞌ jlo tiꞌ na chaꞌ tsoꞌo tsa laca chaꞌ jiꞌi̱ Jesús nu nchcuiꞌ na re. 13 Ngaꞌaa ntiꞌ chaꞌ tyacu̱ꞌ sca lateꞌ loo na ñiꞌya̱ nu nguaꞌni jyoꞌo Moisés nu ngua saꞌni biꞌ, chaꞌ ná ñaꞌa̱ nguꞌ Israel loo yu loꞌo nguliji xee biꞌ juaꞌa̱ ti. 14-15 Ndyacu̱ꞌ tsa chaꞌ hique nguꞌ Israel nu ngua liꞌ, chaꞌ ná ngua cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi tsiyaꞌ ti. Masi chalyuu juani, juaꞌa̱ laca loꞌo quityi chaꞌ joꞌó nu nguscua jyoꞌo Moisés, la cuiꞌ cña nu ngulo ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ ñati̱ nu ngua saꞌni biꞌ; nu loꞌo chcuiꞌ ti nguꞌ judío lo quityi chaꞌ joꞌó biꞌ, ñaꞌa̱ ti ná nchca caꞌya chaꞌ biꞌ hique nguꞌ biꞌ. Tsiyaꞌ ti taca caꞌya chaꞌ biꞌ hique nguꞌ loꞌo xñi nguꞌ biꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús; liꞌ saala Ni hique nguꞌ chaꞌ cuna tsoꞌo nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Ni. 16 Pana loꞌo xñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na, liꞌ tye chaꞌ nu ndyacu̱ꞌ hique na. 17 Loꞌo nchcuiꞌ ca ti quityi re chaꞌ jiꞌi̱ nu “Xuꞌna na”, biꞌ ntiꞌ ñacui̱ chaꞌ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi laca nu biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ nu loꞌo laca Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi nu Xuꞌna na loo jiꞌna, ngaꞌaa tucui caca jiꞌi̱ tatsaa jiꞌna chaꞌ cuaꞌni na cua ñaꞌa̱ ca cña cuxi liꞌ. 18 Juaꞌa̱ laca chaꞌ jiꞌna, lcaa na loꞌo tyaꞌa na nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo Jesús, tyaca̱ꞌ tyijyuꞌ chaꞌ cua nda nu Xuꞌna na xee nu tyuꞌu loo na. Pana ná ngaꞌa̱ chaꞌ tyacu̱ꞌ sca lateꞌ loo na, chaꞌ la cuiꞌ chaꞌ tlyu biꞌ laca nu ñaꞌa̱ ti tya lye la ndyuꞌni cña loꞌo na chaꞌ chaꞌa̱ tyucui ñaꞌa̱ na, chaꞌ caca na ñiꞌya̱ laca ycuiꞌ Ndyosi nu Xuꞌna na tsiyaꞌ ti. Ca slo ycuiꞌ nu Xuꞌna na nu laca Xtyiꞌi biꞌ, ca biꞌ ndyuꞌu nu chaꞌ tlyu biꞌ.