Quityi sube nu nguscua San Juan clyo, nu ndyaa ca slo lcaa ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo
1
Jesucristo laca nu nda chaca chalyuu cucui jiꞌi̱ ñati̱
Cua laca ntucua Jesús loꞌo ycuiꞌ Ndyosi Sti yu nu loꞌo nguxana chalyuu tya clyo; la cuiꞌ yu laca nu nchcuiꞌ ya jiꞌi̱, nu loꞌo nscua ya tilaca laca Jesucristo. Cua jlo tsoꞌo tiꞌ ya chaꞌ biꞌ, chaꞌ cua naꞌa̱ tsoꞌo ya jiꞌi̱ yu loꞌo cloo ya, chaꞌ stuꞌba ti ngutaꞌa̱ ya loꞌo yu; cua ndyuloo ya jiꞌi̱ yu loꞌo cua nguaꞌni caꞌa̱ yaꞌ ya jiꞌi̱ ycuiꞌ yu. Cua nchcuiꞌ ya loꞌo cuꞌma̱ chaꞌ Jesucristo laca nu nda chaca chalyuu cucui jiꞌi̱ ñati̱. Ngula Jesucristo nde lo yuu chalyuu su ndiꞌi̱ ya, loꞌo juaꞌa̱ cua naꞌa̱ ya jiꞌi̱ ycuiꞌ yu; biꞌ laca chaꞌ nu ndachaꞌ ya jiꞌi̱ ma̱ juani, chaꞌ chañi tsa laca chaꞌ biꞌ. Nclyuꞌu ya jiꞌi̱ ma̱ ñiꞌya̱ laca chaꞌ tyucui tyempo luꞌú Jesucristo, chaꞌ ntucua yu ca slo ycuiꞌ Ndyosi Sti na clyo; juaꞌa̱ nclyuꞌu ya ñiꞌya̱ ngua chaꞌ naꞌa̱ ya jiꞌi̱ yu nde chalyuu re. Juani culuꞌu ya jiꞌi̱ ma̱ cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu cua naꞌa̱ ya, culuꞌu ya cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu cua ndyuna ya. Chañi laca chaꞌ stuꞌba ntsuꞌu tyiquee na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi Sti na, juaꞌa̱ loꞌo Jesucristo nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ni. Loꞌo juani cua ntiꞌ ya chaꞌ stuꞌba ti caca tyiquee ma̱ loꞌo ya; biꞌ chaꞌ nscua ya quityi re, chaꞌ lcaa tsa̱ tsoꞌo ti tyiꞌi̱ tyiquee na.
Xcuiꞌ lubii tsa cresiya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi
Nde culuꞌu ya jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ nu cua nda Jesucristo loꞌo ya: Ñiꞌya̱ ntiꞌ sca xee nu ndubi tsa ñaꞌa̱, juaꞌa̱ ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi si tyuꞌu tucua Ni slo na; xcuiꞌ lubii tsa cresiya jiꞌi̱ Ni, chaꞌ neꞌ cresiya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni ná ntsuꞌu su talya ñaꞌa̱, ná ntsuꞌu chaꞌ cuxi tsiyaꞌ ti. Chaꞌ cuiñi laca nu nda na si ñacui̱ na chaꞌ stuꞌba ntsuꞌu tyiquee na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, loꞌo liꞌ ñaꞌa̱ ti tya ndiya tiꞌ na chaꞌ cuxi; ndiꞌi̱ na chalyuu ñiꞌya̱ laca si talya tsa ñaꞌa̱ su ndiꞌi̱ na liꞌ, chaꞌ ná tsoꞌo nduꞌni na. Pana si lubii cresiya jiꞌna ñiꞌya̱ loꞌo lubii cresiya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, nduꞌni na chaꞌ tsoꞌo liꞌ; stuꞌba ti caca tyiquee na loꞌo tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús liꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ cuityi̱ Ni quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna, xquiꞌya chaꞌ cua ndyalú tañi Jesús Sñiꞌ ycuiꞌ Ni loꞌo ngujuii yu lo crusi.
Si ñacui̱ na chaꞌ ná ntsuꞌu quiꞌya jiꞌna tsiyaꞌ ti, na ñiloꞌo na jiꞌi̱ ycuiꞌ ca ti na liꞌ, chaꞌ ná nchca chcuiꞌ na chaꞌ liñi. Pana taca jlya tiꞌ na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ cuaꞌni clyu tiꞌ Ni jiꞌna jiꞌi̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna, nu loꞌo ñii na jiꞌi̱ Ni chaꞌ ntsuꞌu quiꞌya jiꞌna. Tsoꞌo tsa nduꞌni Ni loꞌo na liꞌ; hasta cuityi̱ Ni lcaa chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu neꞌ cresiya jiꞌna, xquiꞌya chaꞌ ngujuii Jesús lo crusi. 10 Ñiꞌya̱ si cua nacui̱ na chaꞌ na cuiñi ycuiꞌ Ndyosi, juaꞌa̱ ndyuꞌu chaꞌ si ñacui̱ na chaꞌ ná ntsuꞌu quiꞌya jiꞌna tsiyaꞌ ti; ná ngusñi su̱u̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi neꞌ cresiya jiꞌna, si tya ñacui̱ na juaꞌa̱.