3
Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi laca na
Tlyu tsa chaꞌ tsoꞌo laca chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee ycuiꞌ Ndyosi Sti na ñaꞌa̱ Ni jiꞌi̱ ca taꞌa nguꞌ tyaꞌa ntsuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo Jesucristo; biꞌ chaꞌ laca chaꞌ nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌna chaꞌ sñiꞌ ycuiꞌ Ni laca na, loꞌo juaꞌa̱ chañi laca chaꞌ biꞌ. Ná ntajaꞌa̱ ñati̱ chalyuu tyuloo jiꞌna chaꞌ sñiꞌ Ni laca na; la cuiꞌ juaꞌa̱ loꞌo ngutiꞌi̱ Jesucristo chalyuu, ná ntajaꞌa̱ nguꞌ tyuloo nguꞌ jiꞌi̱ yu liꞌ. Cuꞌma̱ nguꞌ tyaꞌa na nu tyacaꞌa tsa ma̱ ꞌna, nu juani ti laca na sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi; pana bilya caja chaꞌ jiꞌna ñiꞌya̱ nu tsoꞌo la ñaꞌa̱ na, nu loꞌo tyiꞌi̱ na loꞌo ycuiꞌ Ni nde loo la. Ñiꞌya̱ laca ycuiꞌ Jesucristo, juaꞌa̱ caca na loꞌo culuꞌu loo Jesucristo jiꞌna loꞌo cua ndye chalyuu re; liꞌ taca ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ Jesucristo ñiꞌya̱ nu laca ycuiꞌ. Tsa biꞌ ti chaꞌ nchca cuayáꞌ tiꞌ na juani. Lcaa ñati̱ nu ntiꞌ ñaꞌa̱ jiꞌi̱ Ni ca liꞌ, ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni lubii nguꞌ jiꞌi̱ cresiya jiꞌi̱ nguꞌ, ñiꞌya̱ nu lubii cresiya jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesucristo.
Si nduꞌni na chaꞌ cuxi, laca chaꞌ ná ntajaꞌa̱ na cuaꞌni na cña nu ngulo ycuiꞌ Ndyosi jiꞌna; ntsuꞌu quiꞌya jiꞌna xquiꞌya chaꞌ ná ntajaꞌa̱ na taquiyaꞌ na jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ Ni loꞌo na. Cua jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ cua ya̱a̱ Jesucristo chalyuu chaꞌ cuityi̱ Ni quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱; pana ycuiꞌ Cristo ni, ná ntsuꞌu quiꞌya jiꞌi̱ yu tsiyaꞌ ti. Ni sca ñati̱ nu nxñi tsoꞌo chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo lcaa tsa̱, ngaꞌaa nscua chaꞌ cuaꞌni nguꞌ biꞌ chaꞌ cuxi. Nu ñati̱ nu nduꞌni chaꞌ cuxi lcaa tsa̱, nduꞌni nguꞌ chaꞌ cuxi xquiꞌya chaꞌ bilya tyuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ loꞌo Jesucristo, bilya xñi nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Ni. Cuꞌma̱ sñiꞌ naꞌ, ná ntiꞌ naꞌ chaꞌ cñiloꞌo xaꞌ ñati̱ jiꞌi̱ ma̱. Xcuiꞌ tsoꞌo ti nguaꞌni Jesucristo nde chalyuu; biꞌ chaꞌ lacua, lcaa ñati̱ nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo Jesucristo, cua nscua chaꞌ xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo ti cuaꞌni nguꞌ biꞌ laja loꞌo tyiꞌi̱ nguꞌ chalyuu. Lcaa ñati̱ nu nduꞌni xcuiꞌ chaꞌ cuxi, cua laca nguꞌ biꞌ sñiꞌ ycuiꞌ nu xñaꞌa̱ nu laca xuꞌna cuiñaja; tya lyiji tye chaꞌ cuaꞌni nu xñaꞌa̱ biꞌ chaꞌ cuxi. Sca ti Jesús nu Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi, cua ya̱a̱ Ni chalyuu chaꞌ cuaꞌni tye Ni jiꞌi̱ lcaa cña nu ndyuꞌni nu xñaꞌa̱ biꞌ.
Ñati̱ nu laca sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi ni, ngaꞌaa nscua chaꞌ cuaꞌni nguꞌ chaꞌ cuxi, chaꞌ cua nda ycuiꞌ Ndyosi chaca chaꞌ tsoꞌo la nu tyanu neꞌ cresiya jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ xquiꞌya Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi. Ngaꞌaa tyajaꞌa̱ nguꞌ biꞌ cuaꞌni nguꞌ chaꞌ cuxi, chaꞌ sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi laca nguꞌ biꞌ. 10 Biꞌ chaꞌ nchca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ juani ñiꞌya̱ laca ñati̱ nu laca sñiꞌ ycuiꞌ Nydosi, loꞌo juaꞌa̱ nchca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ nduꞌni ñati̱ nu laca sñiꞌ ycuiꞌ nu xñaꞌa̱. Siꞌi sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi laca ñati̱ nu nduꞌni chaꞌ cuxi lcaa tsa̱, ni siꞌi sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi laca ñati̱ nu ná ntsuꞌu tyiquee ñaꞌa̱ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱.
Ngaꞌa̱ chaꞌ tyuꞌu tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ na
11 Nde nscua la cuiꞌ chaꞌ nu cua ndyuna ma̱ loꞌo ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús tya clyo: ngaꞌa̱ chaꞌ tyuꞌu tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ na. 12 Ná cuaꞌni na ñiꞌya̱ nu nguaꞌni jyoꞌo Caín; sñiꞌ ycuiꞌ nu xñaꞌa̱ ngua yu biꞌ, chaꞌ ndyujuii yu jiꞌi̱ tyaꞌa yu. ¿Ni chaꞌ laca nguaꞌni yu juaꞌa̱? Ndyujuii yu jiꞌi̱ tyaꞌa yu xquiꞌya chaꞌ xcuiꞌ chaꞌ cuxi nguaꞌni jyoꞌo Caín biꞌ, biꞌ chaꞌ ná ndiya tiꞌ yu chaꞌ xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo nguaꞌni yu tyaꞌa yu biꞌ.
13 Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, ná quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ culacua tiꞌ ma̱ si liyeꞌ tsa tiꞌ ñati̱ chalyuu ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ ma̱. 14 Xcuiꞌ ngunaꞌ tya ndiꞌi̱ na chalyuu cua tsubiꞌ la xquiꞌya quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna; pana juani, cua nda ycuiꞌ Ndyosi chaca chalyuu cucui jiꞌna, chaꞌ tsoꞌo ti ndiꞌi̱ tyiquee na juani. Ntsuꞌu tsa tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ xaꞌ la tyaꞌa ntsuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo Jesucristo; biꞌ chaꞌ taca jlo tiꞌ na chaꞌ cua ntsuꞌu chaca chalyuu cucui jiꞌna juani, chaꞌ ñati̱ nu ná ntsuꞌu tyiquee ñaꞌa̱ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱, ngunaꞌ tya ndiꞌi̱ nguꞌ chalyuu. 15 Ñiꞌya̱ laca ñati̱ nu ndyujuii jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱, juaꞌa̱ laca na si liyeꞌ tiꞌ na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ na. Jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ ngaꞌaa caja chalyuu cucui biꞌ jiꞌi̱ ñati̱ si ndyujuii nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ nguꞌ, pana la cuiꞌ tyaꞌa chaꞌ laca si liyeꞌ tsa tiꞌ na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ na. 16 Nu loꞌo cube tiꞌ na chaꞌ cuentya jiꞌna ntajaꞌa̱ Cristo ngujuii yu lo crusi, chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌna, liꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ na ñaꞌa̱ chaꞌ nu tsoꞌo la cuaꞌni na, si ntsuꞌu tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Ni. Tsoꞌo si tyajaꞌa̱ na xtyucua na jiꞌi̱ tyaꞌa na juaꞌa̱, masi hasta cajaa ycuiꞌ na cuentya jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa na. 17 Ntsuꞌu nguꞌ tyaꞌa na nu ngaꞌaa ntsuꞌu na nu lyiji jiꞌi̱ nguꞌ tsiyaꞌ ti chaꞌ tyiji̱ yuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ chalyuu. Si juaꞌa̱ tsoꞌo ti ndiꞌi̱ na, loꞌo liꞌ ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ tyaꞌa na nu ntsuꞌu na nu lyiji jiꞌi̱ nguꞌ, pana ná ntajaꞌa̱ na cuaꞌni tyaꞌna tiꞌ na jiꞌi̱ tyaꞌa na, liꞌ ná taca jiꞌna ñacui̱ na chaꞌ ntsuꞌu tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ nu ycuiꞌ Ndyosi ni, ntsuꞌu tsa tyiquee Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌna. 18 Cuꞌma̱ sñiꞌ naꞌ, nu loꞌo ntsuꞌu tsa tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ na, siꞌi sca cui̱i̱ ti laca nu chcuiꞌ na loꞌo nguꞌ, siꞌi sca chaꞌ nu nda ti na loꞌo nguꞌ caca biꞌ; tyucui tyiquee na ngaꞌa̱ chaꞌ xtyucua na jiꞌi̱ nu nguꞌ tyaꞌa na biꞌ.
Taca jlo tiꞌ na chaꞌ chañi chaꞌ ntsuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo ycuiꞌ Ndyosi
19 Si juaꞌa̱ nduꞌni na, liꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ liñi tsa laca chaꞌ nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na, chaꞌ nu jlya tiꞌ na jiꞌi̱; ca tii na chaꞌ cua ngüiñi tsoꞌo chaꞌ jiꞌna loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. 20 Nu loꞌo jlo tiꞌ cresiya jiꞌna chaꞌ ntsuꞌu quiꞌya jiꞌna, liꞌ taca ca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ loꞌo ycuiꞌ Ni jlo tiꞌ Ni chaꞌ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ tlyu la laca ycuiꞌ Ni, taca jiꞌi̱ Ni cuaꞌni lyaá Ni jiꞌna jiꞌi̱ chaꞌ cuxi biꞌ. 21 Cuꞌma̱ nguꞌ tyaꞌa na nu tyacaꞌa tsa ma̱ ꞌna, si jlo tiꞌ na chaꞌ ná ntsuꞌu quiꞌya jiꞌna, tyucui tyiquee na taca chcuiꞌ na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi liꞌ; 22 nu loꞌo jña na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, caja cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ jiꞌna si taquiyaꞌ na jiꞌi̱ cña nu cua nda ycuiꞌ Ni jiꞌna, si cuaꞌni na cña nu ndiya la tiꞌ ycuiꞌ Ni. 23 Nde laca cña nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ cuaꞌni sa scaa na: ngaꞌa̱ chaꞌ xñi tsoꞌo na chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo Sñiꞌ ycuiꞌ Ni; la cuiꞌ juaꞌa̱ tsoꞌo ti tyuꞌu tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ na, ñiꞌya̱ nu cua nacui̱ ycuiꞌ Ni jiꞌna. 24 Nu loꞌo taquiyaꞌ na jiꞌi̱ cña nu cua ngulo ycuiꞌ Ndyosi jiꞌna chaꞌ cuaꞌni na, liꞌ cua ntsuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ Ni loꞌo na liꞌ. Jlo tiꞌ na chaꞌ biꞌ, xquiꞌya chaꞌ cua nda ycuiꞌ Ndyosi Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni chaꞌ tyanu neꞌ cresiya jiꞌna.