5
Ntiji̱loo na jiꞌi̱ nu cuxi nu ntsuꞌu chalyuu
Lcaa ñati̱ nu jlya tiꞌ jiꞌi̱ Jesús, chaꞌ laca yu Cristo nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ ya̱a̱ chalyuu, chañi chaꞌ laca nguꞌ biꞌ sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi. Ycuiꞌ Ndyosi laca Sti na, loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu tsa tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ Ni, biꞌ chaꞌ ntsuꞌu tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ xaꞌ la sñiꞌ ycuiꞌ Ni, tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús. Nu loꞌo ntsuꞌu tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti na, loꞌo juaꞌa̱ taquiyaꞌ na jiꞌi̱ lcaa cña nu nda Ni loꞌo na, liꞌ tsoꞌo ti taca tyuꞌu tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ xaꞌ la sñiꞌ ycuiꞌ Ni. Si chañi chaꞌ ntsuꞌu tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ Ni, taquiyaꞌ na jiꞌi̱ chaꞌ nu chcuiꞌ Ni loꞌo na liꞌ, chaꞌ siꞌi sca cña nu tucui tsa laca chaꞌ taquiyaꞌ na jiꞌi̱ scaa chaꞌ nu nchcuiꞌ Ni. Cua ñaꞌa̱ ca sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi taca tyiji̱loo jiꞌi̱ lcaa nu cuxi nu ntsuꞌu chalyuu; taca tyiji̱loo na jiꞌi̱ nu cuxi, xquiꞌya chaꞌ cua ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. Pana ñati̱ nu jlya tiꞌ chaꞌ Jesús laca nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi, biꞌ ti ñati̱ nu caca jiꞌi̱ tyiji̱loo jiꞌi̱ lcaa nu cuxi nu ntsuꞌu chalyuu.
Ndiꞌya̱ ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ Jesús nu laca Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ndyosi
Nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ndyosi laca Jesucristo, nu ya̱a̱ chalyuu. Ntyucuatya nguꞌ jiꞌi̱ yu liꞌ. Ngujuii yu lo crusi, ndyalú tañi ycuiꞌ yu liꞌ. Siꞌi xquiꞌya chaꞌ nu cua ntyucuatya ti yu, masi loꞌo xquiꞌya chaꞌ cua ngujuii yu lo crusi ndyalú tañi yu, biꞌ chaꞌ nchca cuayáꞌ tiꞌ na juani chaꞌ nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi laca Jesucristo. Biꞌ laca chaꞌ nu ndachaꞌ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi jiꞌna, loꞌo juaꞌa̱ chañi tsa laca chaꞌ biꞌ. Nde cua̱ ntucua sna tyaꞌa nguꞌ nu nchcuiꞌ chaꞌ chañi laca chaꞌ jiꞌi̱ Jesús biꞌ: ycuiꞌ Ndyosi Sti yu laca tsaca nguꞌ biꞌ; juaꞌa̱ Jesucristo nu ntsuꞌu tyucui chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱, biꞌ laca chaca; loꞌo juaꞌa̱ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni, chaca laca biꞌ. Stuꞌba ti nchcuiꞌ nu ca taꞌa sna biꞌ, chaꞌ chañi laca chaꞌ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ nde lo yuu cua ngua sna quiyaꞌ loꞌo nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ chañi laca chaꞌ Jesucristo laca nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ni: tsaca laca chaꞌ nu nchcuiꞌ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na; juaꞌa̱ chaca laca chaꞌ nu nchcuiꞌ Ni laja loꞌo ntyucuatya Jesucristo; loꞌo juaꞌa̱ chaca laca chaꞌ nu cua nchcuiꞌ Ni laja loꞌo ngujuii Jesucristo lo crusi, ndyalú tañi yu liꞌ. Sca ti chaꞌ nchcuiꞌ Ni ca taꞌa sna quiyaꞌ biꞌ. Ntucuá na jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ ñati̱ chalyuu loꞌo na, pana juani ndulo la chaꞌ nu nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na. Ca taꞌa sna chaꞌ nu nda ycuiꞌ Ndyosi, lcaa chaꞌ biꞌ nchcuiꞌ chaꞌ sca ti Jesucristo laca Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi. 10 Ñati̱ nu jlya tiꞌ jiꞌi̱ yu chaꞌ laca yu nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi, ycuiꞌ ca nguꞌ jlo tiꞌ nguꞌ neꞌ cresiya jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ chañi tsa laca chaꞌ biꞌ; ñati̱ nu ná ntajaꞌa̱ tucuá chaꞌ jiꞌi̱ Ni, chaꞌ laca Jesucristo Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni, biꞌ nguꞌ laca nu ná jlya tiꞌ tsiyaꞌ ti chaꞌ cua nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ jiꞌi̱ Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni. Ñati̱ cuiñi laca ycuiꞌ Ndyosi ntiꞌ nguꞌ biꞌ. 11 Nde laca chaꞌ liñi nu tsoꞌo tsa chaꞌ xñi na jiꞌi̱, chaꞌ cua nda ycuiꞌ Ndyosi chalyuu nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye jiꞌna; Jesucristo laca nu nguluꞌu jiꞌna ñiꞌya̱ caca chalyuu biꞌ. 12 Cua ñaꞌa̱ ca ñati̱ nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo Jesús nu laca Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni, biꞌ ñati̱ laca nu ntsuꞌu chalyuu nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye jiꞌi̱; ñati̱ nu ná ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi, ná ntsuꞌu chaꞌ ta Ni chalyuu biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ.
Cua tye ti chaꞌ nu nguscua Juan
13 Cua nscua naꞌ quityi re lacua, chaꞌ ca̱a̱ ca slo ma̱, lcaa tyaꞌa ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi; xquiꞌya chaꞌ re taca ca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ chaꞌ cua ngujui chalyuu cucui jiꞌi̱ ma̱, nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi jiꞌna.
14 Tyucui tyiquee na taca chcuiꞌ na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi lacua. Loꞌo jña na sca chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu stuꞌba ntiꞌ loꞌo sca chaꞌ nu ntiꞌ ycuiꞌ Ni, liꞌ taca jlo tiꞌ na chaꞌ taquiyaꞌ Ni jiꞌi̱ chaꞌ nu chcuiꞌ na loꞌo Ni. 15 Si jlo tiꞌ na chaꞌ nduna ycuiꞌ Ndyosi loꞌo jña na sca chaꞌ jiꞌi̱ Ni, la cuiꞌ juaꞌa̱ taca jlo tiꞌ na chaꞌ cua caja ti chaꞌ biꞌ jiꞌna liꞌ.
16 Loꞌo ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ sca ñati̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo chaꞌ ndyuꞌni yu sca chaꞌ cuxi, pana nda na cuentya chaꞌ ná nscua chaꞌ chcunaꞌ chalyuu jiꞌi̱ yu xquiꞌya chaꞌ cuxi biꞌ, liꞌ tsoꞌo la si jña na chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ yu tyaꞌa na biꞌ, chaꞌ ná ta Ni chacuayáꞌ chaꞌ chcunaꞌ chalyuu jiꞌi̱ yu tyaꞌa na biꞌ. Pana ntsuꞌu quiꞌya tlyu nu ná taca cuaꞌni clyu tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱; ná ñacui̱ naꞌ chaꞌ jña na chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ Ni liꞌ, si juaꞌa̱ ntsuꞌu quiꞌya jiꞌi̱ nguꞌ. 17 Chañi chaꞌ sta ycuiꞌ Ndyosi quiꞌya jiꞌi̱ lcaa na loꞌo tyaꞌa na xquiꞌya chaꞌ cuxi nu ndyuꞌni na. Pana ntsuꞌu sca lo quiꞌya nu ná taca cuiꞌya Ni chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ tsiyaꞌ ti.
18 Jlo tiꞌ na chaꞌ ngaꞌaa nduꞌni ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo chaꞌ cuxi. Jesucristo nu laca nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi, biꞌ laca nu ndacaꞌa jiꞌi̱ nguꞌ, chaꞌ ná taca calaꞌ nu xñaꞌa̱ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ liꞌ.
19 Jlo tiꞌ na chaꞌ ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca na, xquiꞌya chaꞌ cua ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo; pana xaꞌ la ñati̱ chalyuu nu ná ndaquiyaꞌ jiꞌi̱ Ni tsiyaꞌ ti, ñaꞌa̱ ti tya laca nu xñaꞌa̱ loo jiꞌi̱ ñati̱ biꞌ.
20 Cua jlo tiꞌ na chaꞌ cua ya̱a̱ nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi nde lo yuu chalyuu, loꞌo juaꞌa̱ cua nda biꞌ chacuayáꞌ chaꞌ caca tyuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. Chañi chaꞌ stuꞌba ntsuꞌu tyiquee na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi juani, xquiꞌya chaꞌ stuꞌba ntsuꞌu tyiquee na loꞌo Jesucristo nu laca Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni. Chañi chaꞌ ycuiꞌ Ndyosi tsiyaꞌ ti laca nu Jesús biꞌ, loꞌo juaꞌa̱ chañi chaꞌ ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye chalyuu cucui nu ta Ni jiꞌna. 21 Cuꞌma̱ sñiꞌ naꞌ, tii ti tiꞌ ma̱ tyiꞌi̱ ma̱ chalyuu, chaꞌ ná tyatí̱ yuꞌu ma̱ loꞌo xaꞌ joꞌó. Juaꞌa̱ laca chaꞌ biꞌ lacua.