11
Ñiꞌya̱ nu chcuiꞌ na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi
Ngua sca tsa̱ ngaꞌa̱ Jesús ndyuꞌni tlyu jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Loꞌo ndye nchcuiꞌ yu loꞌo Ni, liꞌ nacui̱ sca nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱:
―Cusuꞌ ―nacui̱―, culuꞌu nuꞌu̱ jiꞌi̱ ya ñiꞌya̱ caca chcuiꞌ ya loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, tsa ñaꞌa̱ nu nguluꞌu jyoꞌo Juan jiꞌi̱ nguꞌ nu ngutaꞌa̱ loꞌo.
Liꞌ nacui̱ Jesús jiꞌi̱:
―Nu loꞌo chcuiꞌ ma̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, ndiꞌya̱ chcuiꞌ ma̱:
Ndyosi Sti ya nu ntucua nde cua̱, tacati tsa chaꞌ jinuꞌu̱.
Ca̱a̱ nuꞌu̱ nde chalyuu chaꞌ caca nuꞌu̱ loo jiꞌi̱ ya.
Cua ntiꞌ ya chaꞌ caca lcaa chaꞌ nu ntiꞌ nuꞌu̱ chaꞌ caca nde chalyuu, ñiꞌya̱ nu ndyaca chaꞌ nu ntiꞌ nuꞌu̱ nde cua̱.
Ta nuꞌu̱ na cacu ya tsa̱ juani.
Cuiꞌya nuꞌu̱ chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ ya jiꞌi̱ lcaa chaꞌ cuxi nu nguaꞌni ya, chaꞌ juaꞌa̱ cua ngüiꞌya ya chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ ñati̱ nu nguaꞌni chaꞌ cuxi loꞌo ya.
Ná ta nuꞌu̱ chacuayáꞌ chaꞌ cojolaqui chaꞌ cuxi jiꞌi̱ ya, pana cuaꞌni lyaá nuꞌu̱ jiꞌi̱ ya yaꞌ nu xñaꞌa̱.
Juaꞌa̱ nguluꞌu Jesús jiꞌi̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ biꞌ. Liꞌ xaꞌ nchcuiꞌ yu loꞌo nguꞌ biꞌ:
―Nde chcuiꞌ naꞌ sca chaꞌ: Sca yu tyaꞌa cuꞌma̱ ntsuꞌu sca tyaꞌa tsoꞌo yu. Loꞌo liꞌ sca talya ntsuꞌu claꞌbe talya, ndyaa yu toniꞌi̱ jiꞌi̱ tyaꞌa tsoꞌo yu chaꞌ ñacui̱ yu jiꞌi̱: “Tyocue, ta xi sna tyaꞌa tyaja jñiꞌ ti naꞌ xi. Cua ndyalaa ca ti sca yu tyaꞌa tsoꞌo naꞌ toniꞌi̱ ꞌna, loꞌo ná ntsuꞌu tsiyaꞌ ti na nu ta naꞌ chaꞌ cacu yu.” Loꞌo liꞌ nu yu ca tyi nu ntsuꞌu nde niꞌi̱ jiꞌi̱ nguxacui̱ chaꞌ jiꞌi̱ yu: “Ná nta̱ꞌ chaꞌ chcuiꞌ cua ñaꞌa̱ ti loꞌu̱. Cua ndyacu̱ꞌ toniꞌi̱ ꞌna. Loꞌo nu sube ꞌna, cua ntsiya nguꞌ lo quiꞌña lajaꞌ nguꞌ loꞌu̱. Ná caca tyatu̱ naꞌ chaꞌ ta naꞌ hi̱”, nacui̱ tyaꞌa tsoꞌo yu jiꞌi̱ yu biꞌ. Ndiꞌya̱ nacui̱ naꞌ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ―, masi ná ntajaꞌa̱ tyaꞌa tsoꞌo yu tyatu̱ chaꞌ ta tyaja biꞌ jiꞌi̱ yu biꞌ, masi tsoꞌo ti loꞌo yu, pana tiyaꞌ la ngua tiꞌ tyaꞌa tsoꞌo yu ta chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ yu, xquiꞌya chaꞌ ngaꞌaa ntiꞌ chaꞌ xaꞌ tsaa yu xtyuꞌu yu jiꞌi̱ chaca quiyaꞌ; biꞌ chaꞌ ndyatu̱ tyaꞌa tsoꞌo yu liꞌ, nda lcaa na nu ntiꞌ yu biꞌ. Ndiꞌya̱ nchcuiꞌ naꞌ loꞌo ma̱ lacua: Loꞌo jña ma̱ sca chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, ta Ni chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ ma̱ liꞌ; loꞌo culana ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, quijeloo Ni jiꞌi̱ ma̱ liꞌ; loꞌo tyucui tyiquee ma̱ chcuiꞌ ma̱ loꞌo ycuiꞌ Ni, taquiyaꞌ Ni jiꞌi̱ chaꞌ nu chcuiꞌ ma̱ loꞌo Ni liꞌ. 10 Lcaa ñati̱ nu jña sca chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ni, caja chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ; juaꞌa̱ lcaa ñati̱ nu culana jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, quijeloo Ni jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ; la cuiꞌ juaꞌa̱, lcaa ñati̱ nu tyucui tyiquee chcuiꞌ loꞌo Ni, taquiyaꞌ Ni jiꞌi̱ chaꞌ nu chcuiꞌ nguꞌ loꞌo Ni liꞌ.
11 ’Nu cuꞌma̱ ñati̱ chalyuu nu ntsuꞌu nu sube jiꞌi̱ ma̱, ná nda ma̱ sca na cuxi cacu sñiꞌ ma̱ loꞌo jña nguꞌ na cacu nguꞌ. Ñiꞌya̱ ntiꞌ si jña nguꞌ xlyá cacu nguꞌ, ná ta ma̱ sca quee cacu nguꞌ liꞌ; si jña nguꞌ cualya cacu nguꞌ, ná ta ma̱ cuaña jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ; 12 si jña nguꞌ sca xcube, ná ta ma̱ sca chuniꞌi̱ cacu nguꞌ liꞌ. 13 Biꞌ chaꞌ lacua, si jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ ta ma̱ na tsoꞌo cacu sñiꞌ ma̱, masi xñaꞌa̱ tyiquee ma̱, la cuiꞌ juaꞌa̱ jlo tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi Sti ma̱ nu ntucua nde cua̱; lye la cuaꞌni tyaꞌna tiꞌ Ni jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ tya ta Ni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni tyanu neꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱ si jña ma̱ chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ Ni.
Ngusta nguꞌ quiꞌya jiꞌi̱ Jesús
14 Ntsuꞌu sca nu quiꞌyu nu ngua cuꞌu̱ chaꞌ cua ngusñi sca cuiꞌi̱ cuxi jiꞌi̱ yu, pana ngulo Jesús jiꞌi̱ cuiꞌi̱ cuxi nu ngusñi jiꞌi̱ yu, ndyaa biꞌ liꞌ. Nu loꞌo ngutuꞌu cuiꞌi̱ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nu quiꞌyu cuꞌu̱ biꞌ, ngua jiꞌi̱ yu nchcuiꞌ yu liꞌ. Ndube tsa tiꞌ ñati̱ loꞌo naꞌa̱ nguꞌ chaꞌ biꞌ. 15 Pana ntsuꞌu nguꞌ nu nchcuiꞌ ndiꞌya̱:
―Nclyo nu quiꞌyu cua jiꞌi̱ cuiꞌi̱ cuxi chacuayáꞌ jiꞌi̱ Beelzebú, nu laca xuꞌna lcaa lo cuiꞌi̱ cuxi ―nacui̱ nguꞌ.
16 Loꞌo liꞌ xaꞌ la ñati̱ ngua tiꞌ ñaꞌa̱ cuayáꞌ nguꞌ jiꞌi̱ Jesús, biꞌ chaꞌ ngüijña nguꞌ jiꞌi̱ Jesús chaꞌ cuaꞌni yu chaca chaꞌ tlyu chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu ntucua nde cua̱. 17 Pana cua ngua tii Jesús lcaa chaꞌ nu nclyacua tiꞌ nguꞌ, biꞌ chaꞌ nchcuiꞌ yu loꞌo nguꞌ ndiꞌya̱:
―Tye chaꞌ jiꞌi̱ cua ñaꞌa̱ ca quichi̱ si xcuiꞌ chaꞌ cusu̱u̱ cuaꞌni nguꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ, si tsaca latya nguꞌ tisiya xu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ loꞌo chaca latya nguꞌ. La cuiꞌ juaꞌa̱ loꞌo nguꞌ tyaꞌa ndiꞌi̱ niꞌi̱, si ntsuꞌu chaꞌ cusu̱u̱ jiꞌi̱ nguꞌ loꞌo xaꞌ la tyaꞌa nguꞌ, ngaꞌaa caja ñiꞌya̱ tyiꞌi̱ nguꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ sca ti niꞌi̱ biꞌ. 18 Biꞌ chaꞌ ná talo chaꞌ jiꞌi̱ Satanás si xu̱u̱ tyaꞌa nu Satanás biꞌ loꞌo msu jiꞌi̱ ycuiꞌ; tye chaꞌ jiꞌi̱ nu xñaꞌa̱ yala ti liꞌ. Pana nu naꞌ ni ―nacui̱ Jesús―, cua nacui̱ ma̱ chaꞌ ngulo naꞌ jiꞌi̱ cuiꞌi̱ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱ chacuayáꞌ jiꞌi̱ Beelzebú nu laca xuꞌna cuiꞌi̱ cuxi biꞌ, juaꞌa̱ nchcuiꞌ ma̱ ꞌna. 19 ¿Ha chaꞌ liñi nchcuiꞌ ma̱ loꞌo nchcuiꞌ ma̱ chaꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ Beelzebú nclyo naꞌ jiꞌi̱ cuiꞌi̱ cuxi? Ná liñi nchcuiꞌ ma̱ tsiyaꞌ ti, chaꞌ loꞌo nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ ma̱ nclyo nguꞌ jiꞌi̱ cuiꞌi̱ cuxi; chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nclyo nguꞌ cuiꞌi̱ biꞌ, nacui̱ ma̱. Xquiꞌya nguꞌ biꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ lacua; caca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ si chaꞌ liñi nchcuiꞌ ma̱, si chaꞌ cuiñi ti nchcuiꞌ ma̱. 20 Chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nclyo naꞌ jiꞌi̱ cuiꞌi̱ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱, biꞌ chaꞌ taca ca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ chaꞌ cua ndyalaa tsa̱ chaꞌ caca ycuiꞌ Ndyosi loo neꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱.
21 ’Ñiꞌya̱ ntiꞌ sca ñati̱ tyaala, ndu̱ yu cua̱ nde toniꞌi̱ jiꞌi̱ yu. Cua laca ndiꞌi̱ maxtyi jiꞌi̱ yu cacua ti su ndu̱ yu, chaꞌ juaꞌa̱ ná sca caca jiꞌi̱ yuꞌba nu ntsuꞌu jiꞌi̱ yu. 22 Sca ti loꞌo ca̱a̱ xaꞌ la ñati̱ nu xñaꞌa̱ la, tyiji̱loo nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ yu liꞌ; xlyaá nguꞌ lcaa chcua̱ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ yu su ndu̱ yu cua̱, cuaana nguꞌ yuꞌba jiꞌi̱ yu biꞌ, chaꞌ caja xi jiꞌi̱ ca taꞌa nguꞌ liꞌ.
23 ’Ñati̱ nu ná ntiꞌ xñi chaꞌ jnaꞌ, na nxu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ biꞌ loꞌo naꞌ liꞌ, juaꞌa̱ ndyuꞌu chaꞌ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ ñati̱ nu ná nxtyucua ꞌna, na ndacaꞌa nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ nguꞌ chaꞌ ná xñi nguꞌ chaꞌ jnaꞌ lacua.
Loꞌo xtyu̱u̱ cuiꞌi̱ cuxi chaca quiyaꞌ
24 ’Loꞌo xtyanu cuiꞌi̱ cuxi jiꞌi̱ sca ñati̱, liꞌ tyaꞌa̱ yuꞌu cuiꞌi̱ biꞌ neꞌ quixi̱ꞌ tyijyuꞌ su ná ntsuꞌu ñati̱; tsaa cuiꞌi̱ cuxi biꞌ tsaana su chcaꞌa̱ cñaꞌ cuiꞌi̱ xi. Loꞌo ná quije su chcaꞌa̱ cñaꞌ cuiꞌi̱ biꞌ ni, liꞌ ñacui̱: “Tyaꞌa naꞌ ni, xtyu̱u̱ naꞌ nde su ngutiꞌi̱ naꞌ clyo”. 25 Loꞌo tyalaa cuiꞌi̱ biꞌ slo ñati̱ biꞌ chaca quiyaꞌ, liꞌ ñaꞌa̱ chaꞌ laja ti ndiꞌi̱ cresiya jiꞌi̱ ñati̱ biꞌ, siꞌi na ngua tsoꞌo la yu biꞌ. 26 Hora ti tsaa cuiꞌi̱ chaca quiyaꞌ, tsaana jiꞌi̱ chaca cati tyaꞌa cuiꞌi̱ cuxi nu xñaꞌa̱ la, chaꞌ stuꞌba ti xñi lcaa cuiꞌi̱ biꞌ jiꞌi̱ ñati̱ biꞌ; caja su tyiꞌi̱ cuiꞌi̱ biꞌ loꞌo ñati̱ biꞌ ntiꞌ. Caca cuxi la chaꞌ jiꞌi̱ ñati̱ biꞌ liꞌ, chaꞌ quiñaꞌa̱ la cuiꞌi̱ xñi jiꞌi̱ yu liꞌ.
Nu loꞌo chañi chaꞌ tsoꞌo ntsuꞌu tyiquee na
27 Loꞌo ndye nchcuiꞌ Jesús juaꞌa̱, liꞌ nchcuiꞌ sca nu cunaꞌa̱ loꞌo Jesús. Laja ñati̱ quiñaꞌa̱ biꞌ ndu̱ nu cunaꞌa̱ loꞌo nchcuiꞌ biꞌ:
―Tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee maꞌ cusuꞌ xtyaꞌa̱ nuꞌu̱ nu nguaꞌni cala jinuꞌu̱, nu nda ndyatiꞌ nuꞌu̱ ―nacui̱ nu cunaꞌa̱ biꞌ.
28 Liꞌ nguxacui̱ Jesús chaꞌ jiꞌi̱:
―Siꞌi chaꞌ biꞌ ―nacui̱―. Tsoꞌo la ntsuꞌu tyiquee ñati̱ nu cuaꞌa̱ jyaca̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguꞌ, nu taquiyaꞌ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ biꞌ.
Ngua tiꞌ ñati̱ cuxi ñaꞌa̱ nguꞌ sca chaꞌ tlyu
29 Tya ndyuꞌu tiꞌi̱ la nguꞌ slo Jesús tsa tlyu ti, liꞌ chaca quiyaꞌ nchcuiꞌ Jesús loꞌo nguꞌ:
―Xñaꞌa̱ tsa ñati̱ chalyuu juani ―nacui̱ Jesús―. Cua ntiꞌ nguꞌ chaꞌ cuaꞌni naꞌ sca chaꞌ tlyu chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ ñaꞌa̱ cuiꞌya nguꞌ jiꞌi̱ ñiꞌya̱ si laca sca cuxeꞌ ti. Pana ná cuaꞌni naꞌ juaꞌa̱. Ngaꞌa̱ chaꞌ tyiꞌu tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ nu ngua jiꞌi̱ jyoꞌo Jonás loꞌo ngutiꞌi̱ yu chalyuu tya saꞌni la. 30 Tlyu tsa chaꞌ nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nu Jonás biꞌ tyucui̱i̱, nu loꞌo ndyaa yu ca quichi̱ Nínive chaꞌ chcuiꞌ yu chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguꞌ biꞌ. La cuiꞌ juaꞌa̱ tlyu tsa chaꞌ cuaꞌni Ni loꞌo naꞌ nu lijya̱a̱ chaꞌ caca naꞌ ñati̱ ―nacui̱ Jesús―, chaꞌ caja ñiꞌya̱ chcuiꞌ naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Ni loꞌo ñati̱ chalyuu juani. 31 Loꞌo juaꞌa̱ cua laca ntsuꞌu yabeꞌ jiꞌi̱ cuꞌma̱ ñati̱ chalyuu ca slo ycuiꞌ Ndyosi loꞌo tye chalyuu xquiꞌya chaꞌ cuxi nu nguaꞌni ma̱; liꞌ tyuꞌu tucua sca jyoꞌo cusuꞌ nu ngua reina nu ngua loo chalyuu saꞌni la, chaꞌ sta maꞌ quiꞌya jiꞌi̱ ma̱ slo ycuiꞌ Ni. Liꞌ chcuiꞌ maꞌ cusuꞌ biꞌ ñiꞌya̱ ngua loꞌo ndyaa ycuiꞌ maꞌ slo jyoꞌo rey Salomón. Tyijyuꞌ tsa quichi̱ tyi maꞌ reina biꞌ, pana cua ngujui chaꞌ jiꞌi̱ maꞌ chaꞌ ngua tsa jiꞌi̱ nu rey Salomón biꞌ, chaꞌ tsoꞌo tsa cui̱i̱ nda yu loꞌo ñati̱; biꞌ chaꞌ ndyalaa maꞌ slo rey biꞌ liꞌ, chaꞌ cuna maꞌ cui̱i̱ nu nda rey biꞌ. Pana cuꞌma̱ ni, ná ntajaꞌa̱ ma̱ cuna ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, masi tlyu la cña ndyuꞌni Ni juani, chaꞌ ndiꞌi̱ naꞌ chalyuu; xti la chaꞌ ngua jiꞌi̱ jyoꞌo Salomón tya liꞌ. 32 Loꞌo juaꞌa̱ loꞌo nguꞌ jyoꞌo quichi̱ Nínive ni, sta nguꞌ quiꞌya jiꞌi̱ cuꞌma̱ tsa̱ biꞌ loꞌo cuaꞌni cuayáꞌ ycuiꞌ Ni jiꞌi̱ cuꞌma̱. Cua ndyuna nguꞌ Nínive biꞌ, nu loꞌo nchcuiꞌ Jonás loꞌo nguꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; ngua tyujuꞌu tiꞌ nguꞌ biꞌ, nguxtyanu nguꞌ lcaa chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ. Pana cuꞌma̱ ni, ná ntajaꞌa̱ ma̱ cuna ma̱ chaꞌ nu nda naꞌ loꞌo ma̱, masi tlyu la cña ndyuꞌni ycuiꞌ Ndyosi juani; xti la chaꞌ ngua loꞌo ndyaa jyoꞌo Jonás ca Nínive tyempo biꞌ.
Na laca nu ta xee nu tyuꞌú neꞌ cresiya jiꞌi̱ ñati̱
33 ’Ná tucui xtyuꞌu jiꞌi̱ sca quiiꞌ chaꞌ liꞌ suꞌba cuatsiꞌ ti nguꞌ jiꞌi̱. Ná suꞌba cuatsiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ neꞌ sca caju̱; masi ca cua̱ ti sta nguꞌ xee biꞌ toꞌ candyeru, chaꞌ ta xee lcaa su ndyaꞌa̱ nguꞌ niꞌi̱. 34 Loꞌo juaꞌa̱ cuꞌma̱ ni, nda siꞌyu cloo ma̱ xee chaꞌ tyaca̱ꞌ ñaꞌa̱ ma̱ chalyuu. Nu loꞌo tsoꞌo ti siꞌyu cloo ma̱, liꞌ taca ñaꞌa̱ ma̱ chaꞌ cuaꞌni ma̱ lcaa lo cña nu ntsuꞌu chaꞌ cuaꞌni ma̱, taca cuaꞌni ma̱ xcuiꞌ cña tsoꞌo; pana si quicha siꞌyu cloo ma̱, ná caca cuaꞌni ma̱ cña, chaꞌ talya xee ñaꞌa̱ ma̱ liꞌ. 35 Tii tiꞌ ma̱ lacua; cuiꞌya ma̱ cuentya chaꞌ chañi chaꞌ ntsuꞌu xee neꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ siꞌi chalyuu cuxi ntsuꞌu tyiquee ma̱. 36 Loꞌo lubii ti tyucui ñaꞌa̱ ma̱, loꞌo ná ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ tsiyaꞌ ti loꞌo chalyuu cuxi biꞌ, liꞌ xee tiꞌ ma̱, ñiꞌya̱ si tsoꞌo tsa ntyijiꞌi̱ sca xee tyucui ñaꞌa̱ ma̱.
Nchcuiꞌ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ nu tacati tsa nduꞌni ycuiꞌ nguꞌ, ntiꞌ nguꞌ
37 Nu loꞌo ndye nchcuiꞌ Jesús, liꞌ nchcuiꞌ sca nguꞌ fariseo loꞌo chaꞌ tsaa toꞌ tyi yu fariseo biꞌ, chaꞌ cacu nguꞌ xlyaa. Biꞌ chaꞌ ndyaa Jesús loꞌo yu, liꞌ ndyaa tucua toꞌ mesa jiꞌi̱ yu. 38 Ndube xi tiꞌ yu fariseo biꞌ, nu loꞌo naꞌa̱ yu chaꞌ ná ndyaati̱ yaꞌ Jesús ñiꞌya̱ nu nduꞌni nguꞌ judío loꞌo cua cacu ti nguꞌ tyaja. 39 Liꞌ nchcuiꞌ ycuiꞌ nu Xuꞌna na loꞌo yu fariseo biꞌ:
―Cuꞌma̱ nguꞌ fariseo ―nacui̱ Jesús―, tsoꞌo tsa ndyaati̱ loo ma̱, ndyaati̱ hichu̱ꞌ cuañaꞌ ma̱, ñiꞌya̱ ntiꞌ ndyaati̱ sca tasa, ndyaati̱ sca caꞌña. Pana nde neꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱ ni, xcuiꞌ chaꞌ cuxi ntsuꞌu; ntiꞌ ma̱ xlyaá ma̱ na nu ntsuꞌu jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱, lyaꞌ tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ ñati̱. 40 Tonto tsa cuꞌma̱. ¿Ha siꞌi sca ti ycuiꞌ Ndyosi nu ngüiñá tyucui ñaꞌa̱ na, masi nde neꞌ na, masi nde chu̱ꞌ na? Ngüiñá Ni yaꞌ na, loꞌo juaꞌa̱ ñaꞌa̱ Ni lcaa chaꞌ nu ntsuꞌu neꞌ cresiya jiꞌna. 41 Pana si tyucui tyiquee ma̱ ta ma̱ lcaa chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ xtyucua ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ tiꞌi, liꞌ tucuá ycuiꞌ Ndyosi cña nu nguaꞌni ma̱ chaꞌ lubii cresiya jiꞌi̱ ma̱.
42 ’Tyaꞌna tsa cuꞌma̱ nguꞌ fariseo ―nacui̱ Jesús―. Tacati tsa nduꞌni ma̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi loꞌo lcaa na xca ti nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ma̱, juaꞌa̱ loꞌo nda ma̱ msta̱ jiꞌi̱ Ni neꞌ laa; sa yuꞌbe lcaa quixi̱ꞌ nu tsoꞌo xtyiꞌi, sa yuꞌbe lcaa quixi̱ꞌ nu nda xtyiꞌi jiꞌi̱ scuaa, nda ma̱ chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi clyo loꞌo ngüiꞌya ca ti ma̱ jiꞌi̱. Pana ná liñi nduꞌni cuayáꞌ ma̱ jiꞌi̱ ñati̱, loꞌo juaꞌa̱ ná ntsuꞌu tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi tsiyaꞌ ti; biꞌ laca cña nu ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni ma̱ yala la, masi ñaꞌa̱ ti cuaꞌni ma̱ nu xaꞌ la cña sube biꞌ.
43 ’Tyaꞌna tsa cuꞌma̱ nguꞌ fariseo. Ndiya tsa tiꞌ ma̱ tyucua ma̱ lo bancu̱ su tsoꞌo la neꞌ laa, juaꞌa̱ ndiya tsa tiꞌ ma̱ chaꞌ cuaꞌni chi̱ nguꞌ loo ma̱ loꞌo ndu̱ ma̱ lcayaꞌ.
44 ’Tyaꞌna tsa cuꞌma̱ nguꞌ fariseo, loꞌo cuꞌma̱ nguꞌ mstru chaꞌ joꞌó, chaꞌ na nduꞌni ti ma̱ chaꞌ tacati ma̱. Ñiꞌya̱ laca sca cuaá nu ntsiya neꞌ loꞌo jyoꞌo, su ná sca na nscua chu̱ꞌ, ni quee ná nscua, hasta nsta quiyaꞌ nguꞌ chu̱ꞌ biꞌ, chaꞌ ná jlo tiꞌ nguꞌ chaꞌ cuaá laca; juaꞌa̱ laca cuꞌma̱, chaꞌ na ñiloꞌo ti ma̱ jiꞌi̱ ñati̱.
45 Liꞌ nchcuiꞌ sca mstru chaꞌ joꞌó loꞌo Jesús:
―Mstru ―nacui̱―, loꞌo nchcuiꞌ nuꞌu̱ juaꞌa̱, loꞌo jiꞌi̱ cuare nsta nuꞌu̱ quiꞌya.
46 Nguxacui̱ Jesús chaꞌ jiꞌi̱ yu biꞌ liꞌ:
―Loꞌo cuꞌma̱ nguꞌ mstru chaꞌ joꞌó, tyaꞌna tsa cuꞌma̱. Tiꞌi̱ tsa cña nu nda ma̱ chaꞌ cuaꞌni ñati̱, ñaꞌa̱ cuayáꞌ ná nchca jiꞌi̱ nguꞌ tsiyaꞌ ti cuaꞌni nguꞌ cña biꞌ. Loꞌo cuꞌma̱ ni, ná nda ma̱ xi yaꞌ ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ xtyucua ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ; ni sca tsuꞌ yaꞌ ma̱, ná xtyucua ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ.
47 ’Tyaꞌna tsa cuꞌma̱, chaꞌ tsoꞌo tsa niꞌi̱ ndiña ma̱ hique cuaá su ntsiya jyoꞌo cusuꞌ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cua saꞌni la; pana la cuiꞌ jyoꞌo cusuꞌ tyaꞌa ma̱ laca nu ndyujuii jiꞌi̱ jyoꞌo cusuꞌ tsoꞌo tyiquee biꞌ. 48 Loꞌo juaꞌa̱ caca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ sca ti cuayáꞌ chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu tyiquee ma̱ loꞌo jyoꞌo cusuꞌ tyaꞌa ma̱; na cua ndyujuii jyoꞌo cusuꞌ biꞌ jiꞌi̱ ñati̱ nu nguaꞌni cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cua saꞌni la, loꞌo juani cuꞌma̱ laca nu ndiña ma̱ niꞌi̱ hique cuaá su ntsiya nguꞌ jyoꞌo nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi biꞌ.
49 ’Tii tsa ycuiꞌ Ndyosi, biꞌ chaꞌ ndiꞌya̱ nchcuiꞌ Ni tya saꞌni la: “Tya culo naꞌ cña jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ ca̱a̱ nguꞌ slo ñati̱ chalyuu. Chcuiꞌ nguꞌ biꞌ chaꞌ liñi loꞌo xaꞌ ñati̱ cuentya ꞌna. Loꞌo liꞌ cujuii ñati̱ chalyuu jiꞌi̱ tyu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ biꞌ, juaꞌa̱ cuaꞌni lyaꞌ tiꞌ ñati̱ jiꞌi̱ xaꞌ la nguꞌ biꞌ”, nacui̱ quityi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi biꞌ. 50 Pana xcubeꞌ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ ñati̱ nu ndiꞌi̱ chalyuu re juani, xquiꞌya chaꞌ ndyujuii nguꞌ jiꞌi̱ lcaa jyoꞌo cusuꞌ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi tya saꞌni la, tya loꞌo ngüiñá Ni chalyuu tya clyo la; 51 tya loꞌo ngujuii jyoꞌo Abel, ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu ngujuii jyoꞌo Zacarías, ndyujuii tsa nguꞌ jiꞌi̱ ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni. Loꞌo nu Zacarías biꞌ ni, claꞌbe neꞌ laa ndu̱ yu; sca laꞌa ti ntucua mesa su ndyaqui̱ msta̱, chaca laꞌa nscua niꞌi̱ nu tacati tsa jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, claꞌbe laja biꞌ ndyujuii nguꞌ jiꞌi̱ yu. Chañi chaꞌ nu nchcuiꞌ naꞌ loꞌo ma̱, chaꞌ xcubeꞌ ycuiꞌ Ni jiꞌi̱ cuꞌma̱ ñati̱ chalyuu juani, xquiꞌya chaꞌ ngujuii nguꞌ biꞌ cua saꞌni la.
52 ’Tyaꞌna tsa cuꞌma̱, mstru chaꞌ joꞌó. Cua nquijeloo jiꞌi̱ ma̱ ñiꞌya̱ nu ca tsaꞌa̱ ma̱ lcaa lo chaꞌ nquichaꞌ, pana ná ntajaꞌa̱ ycuiꞌ ca ma̱ ca tsaꞌa̱ ma̱ chaꞌ biꞌ tsiyaꞌ ti; juaꞌa̱ ndacu̱ꞌ ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱ nu loꞌo ngua tiꞌ nguꞌ ca tsaꞌa̱ nguꞌ.
53 Nu loꞌo ndye nchcuiꞌ Jesús chaꞌ biꞌ, liꞌ nguxana nguꞌ mstru chaꞌ joꞌó biꞌ, loꞌo nguꞌ fariseo biꞌ, nguxlyú nguꞌ chaꞌ hichu̱ꞌ ycuiꞌ Jesús. Cuxi tsa tyiquee nguꞌ biꞌ, biꞌ chaꞌ quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tucui nchcuane nguꞌ jiꞌi̱ Jesús liꞌ. 54 Ngua tiꞌ nguꞌ biꞌ cuna nguꞌ sca chaꞌ cuxi si tyuꞌu tsaa tuꞌba Jesús, chaꞌ liꞌ caja ñiꞌya̱ nu sta nguꞌ biꞌ quiꞌya jiꞌi̱ yu.